BLÍŽÍ SE KONEČNÉ ROZHODNUTÍ O TRASE R35 ČESKÝM RÁJEM

0

Vše nasvědčuje tomu, že by ještě letos nebo na počátku příštího roku mohlo být rozhodnuto o trasování rychlostní silnice R35 v úseku Ohrazenice – Úlibice. „Dálnice“ R35 bude spojovat republiku napříč od Liberce po Olomouc, velké dohady panovaly ještě nedávno na Pardubicku. Protože ale už i zde došlo k dohodě, kudy silnice povede, je zřejmé, že co nejdříve musí být dořešena celá trasa, tedy i poslední třicetikilometrový úsek mezi Ohrazenicemi a Úlibicemi.

Na tomto místě je vhodné zrekapitulovat, že stále jsou ve hře tři varianty. Buď silnice povede pod Troskami s variantním obchvatem Rovenska pod Troskami, nebo se Českému ráji vyhne trasou z Mnichova Hradiště směrem na Kněžmost, Sobotku a Jičín. V poslední době se díky starostům Semil a Železného Brodu diskutuje i o tzv. superseverní variantě právě přes tato města nebo na dohled od nich.

„Liberecká projekční kancelář Valbek zpracovává nyní na základě zadání odboru dopravy Libereckého kraje všechny v úvahu přicházející varianty tras. Termín zpracování je do konce dubna. Po projednání všech variant budou v termínu do konce září rozpracovány tři varianty do podrobné vizualizace,“ uvádí Miroslav Varga, vedoucí odboru rozvoje města Turnov. Výsledné tři varianty budou podrobně posuzovat ministerstva dopravy a životního prostředí. Nakonec to podle něho bude vláda České republiky, která v termínu do konce prosince 2008 rozhodne, která variantní trasa bude zapracována do Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a bude určena k realizaci. „Náš odbor rozvoje města je důležitý z pohledu územního plánování, protože už léta v územním plánu Turnova držíme volný koridor pro výstavbu  rychlostní silnice R35. Až vláda rozhodne, budeme muset případně územní plán tomuto rozhodnutí přizpůsobit,“ vysvětlil Varga.

n200803210836_zap_134_08_dalniceO tom, že se skutečně po letech dohadů a vášní schyluje k rozhodnutí, by mohl svědčit i fakt, že na podzim loňského roku předložil Liberecký kraj dotčeným orgánům státní správy tzv. Návrh Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Jedním z dotčených orgánů byla i Správa CHKO Český ráj. Podle pracovníka Správy Aleše Hořeního je zajímavé, že k průvodnímu dopisu, který úřady obdržely, bylo připojeno i důrazné upozornění na nezveřejňování této dokumentace. Přesto ještě před vánočními svátky o této skutečnosti informovala většina regionálních sdělovacích prostředků. Dokument podle Hořeního zakotvuje v území jako jedinou variantu tu, která jako čtyřpruh protíná Český ráj.

Právě jediná navržená varianta řešení silnice byla připomínkována Ministerstvem životního prostředí a Správou CHKO Český ráj. Ministerstvo životního prostředí předložilo svůj požadavek na zhodnocení dalších možných alternativ, a sice varianty dvoupruhové silnice I/35 s obchvaty obcí, varianty čtyřpruhové R35 vedené jižním obchvatem Českého ráje a varianty, která pracuje se současnou výstavbou obou uvedených silnic, tj. dvoupruhové silnice v koridoru stávající I/35 a současně i R35 vedené jižním obchvatem Českého ráje.

„Ve čtvrtek 13. března se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnil první kontrolní den zaměřený na vypracování tzv. Studie proveditelnosti a účelnosti pro trasu silnice R 35, kterou pro Liberecký kraj zpracovává firma Valbek,“ uvádí ve svém vyjádření poskytnutém regionálním médiím Aleš Hoření. Součástí zadání je podle něho vyhledávací technická studie vedení tras v úseku Ohrazenice – Úlibice, návrh dopravních řešení, ekonomická studie, zhodnocení průchodnosti území, posouzení vlivu variant na životní prostředí a sociálně demografické dopady vedení jednotlivých tras. Dokončení této studie se předpokládá koncem září tohoto roku. Cílem studie je zhodnocení variant výše popsaných.

n200803210836_zap_135_08_dalnice„Součástí kontrolního dne byly i prezentace studentů architektury ČVUT. Shodou okolností se všechny týkaly architektonického řešení pouze ve variantě přes Český ráj. Pevně věřím, že to byla skutečně jen náhoda a nelze z toho dovodit, jaká varianta je krajem preferována,“ doplňuje Hoření. Návrhy studentů měly podle Hořeního společné jedno: Zaměřily se na vnímání krás krajiny Českého ráje z pohledu projíždějícího motoristy. A ačkoli nelze říci, že by studenti nevnímali přírodní a krajinné hodnoty našeho kraje, pohled z opačné strany tj. třeba z vyhlídek Hruboskalského skalního města na nové těleso silnice klikatící se v krajině u Sedmihorek prakticky chyběl. Zajímavé bylo například jedno z technických řešení mostu přes Veselský potok u Ktové. Byl jím betonový 500 m dlouhý tubus s průhledem, odkud by byl pro řidiče kamionu krásný asi vteřinový výhled na Trosky. Jeden ze studentů například tvrdil, že hrady Českého ráje už nikoho nezajímají a tak by bylo logické postavit u nové silnice nové „hrady“ – hotely a penziony v konkrétní podobě betonových kvádrů. Dalším návrhem bylo využití prostoru kolem nové silnice k zástavbě a k propojení měst Turnova a Jičína. „Tento návrh, ač se zdá velmi divoký, má docela blízko ke skutečnému návrhu Libereckého kraje umístit v koridoru navržené R35 rozvojovou osu,“ uvádí Aleš Hoření. Trochu nový pohled na řešení silnice R35 podle něho přináší v současné době Královéhradecký a Středočeský kraj. V souvislosti s rozvíjejícím se automobilovým průmyslem ve Vrchlabí, narůstá potřeba řešit kapacitu silnice I/16 z Mladé Boleslavi na Jičín. I připravovaný republikový územní plán prý s jižní variantou R35 počítá (uvedeny jsou tam obě – severní i jižní varianta). Tyto skutečnosti tedy podle Hořeního nahrávají spíše realizaci jižního obchvatu Českého ráje.

Před časem odpověděl TvA na dotazy, týkající se trasy rychlostní silnice napříč Českým rájem, hejtman Libereckého kraje PETR SKOKAN.

n200803210837_zap_136_08_dalnice* Pane hejtmane, je vaším cílem schválit návrh Zásad územního plánu rozvoje Libereckého kraje ještě v závěru vašeho funkčního období a tedy i rozhodnout o trasování rychlostní silnice R35 ještě letos?
Zásady územního rozvoje budou zřejmě schváleny v roce 2009, ale i tak určí pouze možný koridor pro rychlostní silnici. Kraj ve svém krajském dokumentu nebude a ani nemůže rozhodovat o „trasování“ uvažovaného dopravního spojení ve směru Turnov – Jičín. To je věcí teprve následné projektové přípravy, kterou provádí stát, neboť se jedná o státní silnici.
* Kdybyste měl rozhodovat jen vy sám, která varianta vám přijde nejrozumnější?
Každý územně plánovací dokument, tedy i krajský, má, s ohledem na širší vazby, řešit problémy území, pro které se zpracovává. Proto zásady územního rozvoje kraje budou řešit problémy Libereckého kraje, a to i dopravní. A jiné kraje budou zase řešit problémy svoje, včetně dopravních, s ohledem na státní koncepci.
Trochu oklikou řečeno: Viděl jsem ve světě dálnice, které vedly kolem památek, které byly o tisíce let starší než Trosky. O tom, kudy R35 povede, ale bude rozhodovat stát a finanční prostředky, které na stavbu hodlá uvolnit.  Já osobně plně spoléhám na odborné posouzení, kterému přizpůsobím svůj názor.
* Souhlasíte s tím, že jednou se o trase této silnice rozhodnout musí? Existuje nějaký odhad, kdy by stavba mohla začít?
Souh
lasím, rozhodnout se musí. Rád bych znovu připomněl, že za dopravní koncepci státu, do které patří i případná realizační příprava této kategorie komunikace ve směru Turnov – Jičín, odpovídá Ministerstvo dopravy, doporučuji dotaz směřovat tam.
Dlouhodobá koncepce dopravy státu jistě vyžaduje pečlivou přípravu, ale současná neúnosná a dále se stupňující dopravní zátěž, by měla být pobídkou k návrhu rychlejšího řešení. Krajské územně plánovací dokumenty však nestanovují žádné termíny pro výstavbu silnic.

Oslovili jsme i asi stále nejznámější protidálniční aktivistku, členku zastupitelstva Libereckého kraje, MARTINU POKORNOU.

n200802191124_zap_79_08_zm* Nedávno jste oznámila, že na podzim do krajských voleb kandidovat nebudete. Myslíte nicméně, že ještě před skončením mandátu bude krajské zastupitelstvo projednávat trasu R35? Bude podle vás „dálnice“ Českým rájem jedním z témat předvolební kampaně?
Domnívám se, že Liberecký kraj nebude chtít před nadcházejícími volbami projednávat tak ožehavé téma, jakým je trasování R35 přes Český ráj. Vše nasvědčuje tomu, že kraj odsunul rozhodnutí na ministerstva či vládu ČR. Kandidovat opravdu nebudu, nicméně věřím, že přes spřátelené zastupitele například ze Strany zelených nebo Starostů Martina Půty budeme schopni problém R35 dál ovlivňovat a získávat od kraje informace.
* Když v zimě Krajský úřad rozesílal Návrh Zásad územního rozvoje Libereckého kraje dotčeným orgánům, vyhlásila občanská sdružení, bojující proti snaze vést komunikaci pod Troskami, záměr uspořádání podpisové akce s tím, aby veřejnost při jednáních mohli zastupovat tzv. zmocněnci s větší pravomocí. Zatím se neděje nic, bude se dít?
Situace kolem schvalování zásad územního rozvoje se vyvíjí trochu jinak, než jsme předpokládali a než krajský úřad avizoval v prosinci. Nyní to vypadá, že v době, kdy Krajský úřad Libereckého kraje bude projednávat stanoviska státní správy, zpracuje Valbek onu zmíněnou studii a zásady územního rozvoje budou veřejnosti předloženy buď vícevariantní nebo naopak s již vládou schválenou jednou variantou. Zatím nejsme schopni časově určit, kdy budeme pomoc veřejnosti potřebovat. Určitě ale počítáme s tím, že instituci, která bude rozhodovat o definitivní trase R35, budou předány petice s více než 15 tisíci podpisů. Budeme-li schopni ono rozhodnutí ovlivnit, požádáme veřejnost o pomoc.
* Platí, že kraj musí trasování R35 projednat s veřejností? Jak si ono projednání představit?
Kraj musí zásady územního rozvoje projednat s veřejností, jde jen o to, co bude veřejnosti předloženo a kdy. Projednávání bude podobné jako všechna předchozí s tím rozdílem, že veřejnost má podle nového stavebního zákona menší možnost rozvojové plány ovlivnit. Přístup kraje je charakterizován již tím, že mě jako krajskou zastupitelku odmítají pustit na jednání ohledně silnice, odmítli mi dát vizualizaci, odmítají poskytovat informace…
* Jaký další vývoj v této kauze předpokládáte v dalších měsících? Vedoucí CHKO Český ráj Jan Mocek nedávno v médiích prohlásil, že kdyby variantu pod Troskami připustil, musel by jít do vězení. Dovedete si vůbec představit nějaké kompromisní řešení a souhlasíte s tím, že už se opravdu rozhodnut musí?
Rozhodnout se již opravdu musí. Na většině území, kde se nyní předpokládá trasování severní R35 (Turnov, Karlovice, Rovensko, Libuň…) je možné stavět a lidé mnohdy čekají jen na vyřešení koridoru silnice, aby buď začali se stavbou, nebo pozemek „odepsali“. My již více než pět let žádáme objektivní zhodnocení R35, to dosud předloženo nebylo, a to je chyba Krajského úřadu Libereckého kraje. Až předloženo bude a vyjde-li z něj jako příznivější severní varianta, budeme dále jednat o tom, aby zásah do krajiny Českého ráje byl co nejmenší. Tomu ale nevěřím, protože ze všech dosud předložených dat ve studiích plyne, že příznivější je varianta jižní. Za sebe mohu říci, že udělám vše, co bude v mých silách, aby silnice R35 nevedla přes Turnov a přes Český ráj.

n200803210837_zap_137_08_dalniceSTRUČNÁ REKAPITULACE NEJMEDIALIZOVANĚJŠÍ KAUZY NAŠEHO REGIONU
► Na přelomu let 2002 a 2003 byl dokončován důležitý dokument: Územní plán Libereckého kraje (v té době se myslelo, že bude i rychle schválen). A právě jedna z jeho kapitol je o záměru výstavby rychlostní silnice R35 na trase Drážďany – Liberec – Turnov – Jičín – Vídeň. Když se o záměru výstavby dálnice přímo pod Troskami dozvěděla veřejnost, vzedmula se vlna občanských postojů, mezi kterými převažuje odpor proti stavbě dálnice v navrhované trase napříč Českým rájem a požadavek na přeložení silnice na tzv. jižní variantu směrem na Mnichovo Hradiště, Kněžmost a Sobotku.
► Argumenty pro i proti:
– Hlasy „pro stavbu“ tvrdí, že jižní obchvat Turnova, v rámci něhož bude také dálnice, je potřeba, neboť Turnov z něho bude mít prospěch ve formě pracovních příležitostí a využití drobných podnikatelů při stavbě silnice, navíc Český ráj bude lépe přístupný turistům a neskončí jako Mnichovo Hradiště, přes které přímo dálnice nevede a nikdo se v něm proto nezastaví. Dále zastánci průtahu a dálnice Českým rájem tvrdí, že se výrazně ulehčí například turnovskému sídlišti Jana Patočky, přes které vede komunikace nyní, dále se bude moci postavit odbočka na Semily až za městem a auta nebudou jezdit přes turnovské náměstí. Podstatným argumentem pro stavbu tzv. severní varianty je skutečnost, že když dálnice povede jihem, zůstane stávající komunikace mezi Turnovem a Jičínem bez zásadní opravy, kterou ale potřebuje (obchvaty některých obcí, stoupací pruhy navíc ad.).
– Odpůrci severní varianty jsou toho názoru, že Český ráj představuje pro turisty tak unikátní soubor přírodních úkazů, že do něj zavítají i bez přímé dálniční odbočky – ba naopak, město a jeho okolí budou vyhledávat proto, že tudy nebudou jezdit auta 130 kilometrovou rychlostí. A zcela nepopiratelně – povede-li tudy čtyřproudovka, bude ji využívat veškerá kamionová doprava ze severu i z jihu, tak jako ostatně všude jinde v Evropě. Svod kamionové, mezinárodní dopravy přímo mezi dvě části CHKO se jim jeví jako barbarství.
► Začátkem února 2003 bylo oficiálně založeno občanské sdružení „S drakem rval se Michael “, které ihned zahájilo rozsáhlou petiční akci proti stavbě dálnice. Do konce roku 2004 petici proti dálnici podepsalo víc než 10 tisíc lidí!
► Na jaře 2003 byl dokončen Koncept Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje. Jeho zpracování zajišťoval Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu. Tvůrcem dokumentace byla firma SAUL, s.r.o., Liberec. Veřejné projednání Konceptu s odborným výkladem architektů, kteří jej vytvořili, se konalo 19. června 2003 v Městském kině v Turnově. Jednání trvalo asi šest hodin, přítomných asi 200 lidí v sále bylo většinou proti záměru výstavby dálnice Českým rájem. V červnu toho roku Zastupitelstvo města Turnov schválilo, že nechce dálnici pod Troskami, resp. žádá, aby byla podrobně zpracována také varianta vedení silnice přes Mnichovo Hradiště, Kněžmost a Sobotku a teprve potom vše posouzeno ze všech hledisek. Nestane-li se tak, bude podle nich lepší zachovat nulovou variantu, tedy současný stav, popř. s kosmetickými změnami (narovnání některých úseků, více pruhů ve stoupáních ad.).
► Důležitá informace byla zaznamenána na počátku prázdnin 2004: Liberecký kraj má již k dispozici rovnocennou srovnávací studii tzv. jižní varianty dálnice (přišla na necelých 200 tisíc korun).
► V létě  2004 se konal první „Pochod proti dálnici“, který se od té doby po zamýšlené trase napříč Českým rájem koná každoročně.
Martina Pokorná z občanského sdružení „S drakem rval se Michael“, která je asi nejznámější protidálniční aktivistkou, s přehledem v podzimních krajských volbách 2004 „převálcovala“ všechny zdejší komunální politiky, od té doby zasedá v libereckém krajském zastupitelstvu. V řadách opozičních zastupitelů.
► Veřejné projednání vyhodnocovací studie severní a jižní varianty trasování dálnice R 35 se uskutečnilo v Liberci 26. května 2005 za hojné účasti obyvatel Českého ráje. Odpůrci dálnice argumentovali zásadními nedostatky zpracování dokumentu.
► Ve středu 8. června 2005 se konalo mimořádné zasedání turnovského zastupitelstva. Na krajský úřad bylo odesláno oficiální stanovisko Turnova ve smyslu, že zastupitelstvo města na základě předložených nedostatků a připomínek nesouhlasí s úrovní zpracování posouzení vlivu variant I/35 na životní prostředí a žádá Liberecký kraj, aby dokumentaci nechal přepracovat a posoudit v novém procesu posouzení vlivu na životní prostředí. Zajímavost na okraj: Stejně jako zastupitelé turnovští, vyjadřovali se k posouzení obou variant také zastupitelé v Jilemnici. Ti jsou naopak pro severní variantu především proto, že v ní vidí lepší napojení části přilehlých Krkonoš na dálniční síť.
► Vznikla koalice SOS Český ráj, celkem 12 obcí uzavřelo smlouvu o spolupráci proti záměru vést rychlostní silnici severní variantou, v devíti obcích byly v roce 2006 přijaty stavební uzávěry, které znemožňují stavby jiných než místních komunikací.
► Začalo se diskutovat o možnosti tzv. superseverní varianty, která by z Liberce vedla přes Jablonec, Železný Brod, Semily a Lomnici do Jičína. Obce pod Krkonošemi by ji uvítaly. Kromě toho, že tato varianta je superseverní, byla by také superdrahá. Kupodivu nevadí protidálničním aktivistům…
► Počínaje platností nového stavebního zákona od ledna 2007 se celý záměr trasování R35 v podstatě vrátil na začátek. Je zpracována vizualizace severní varianty. Na konci roku 2007 byl dotčeným orgánům k připomínkování předložen tzv. Návrh Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, který obsahuje i trasování dálnice v tzv. severní variantě. кредит под залог авто кредиты наличными

Související články (celkem 49)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.