ROZHODUJEME O BUDOUCNOSTI

0

Zastupitelé města se na svém srpnovém zasedání většinově vyslovili pro navržené trasování rychlostní komunikace S5 v Turnově s co možná nejdelším tunelem pod Pelešany (viz minulé vydání novin). Zároveň bylo zrušeno usnesení, které rychlostní komunikaci vylučovalo z katastru města. Protože vím, že jde o téma stále velmi živé, a protože na podzim chystáme setkání s veřejností, považuji za nutné občany se záměrem vedení trasy rychlostní silnice Turnovem šířeji seznámit včetně dalších souvislostí. K tématu se ještě vrátí i zastupitelé na veřejném zasedání.

Stávající územní plán města navrhuje v režimu územní rezervy koridor kapacitní silnice S5 ve smyslu Politiky územního rozvoje České republiky 2008 a Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.
Koridor vychází z mimoúrovňové křižovatky Přepeře (Ohrazenice), vede souběžně se stávající trasou elektrického vedení, prochází východně od Nudvojovic podél areálu firmy Kamax a mostem přechází řeku Jizeru. Dalším mostem překračuje Libuňku a silnici III/27926 (Sobotecká ulice), kde vstupuje na k. ú. Mašov, vede ve svahu nad údolím Libuňky přes stávající zahrádkářkou kolonii (navržen tunel Pelešany v délce 800 m). Dále potom mostem přes železniční trať Turnov – Jičín a silnici I/35 přechází do prostoru Valdštejnska, kde je za areálem firmy Trevos mimoúrovňová křižovatka Valdštejnsko. Šíře dopravního koridoru je v územním plánu zhruba 80 m.

STUDIE PROVEDITELNOSTI KAPACITNÍ SILNICE I/35 V ÚSEKU OHRAZENICE – ÚLIBICE
n201509232143_zap_246_2015_silniceŘeditelství silnic a dálnic ČR zajistilo zpracování „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového zatížení dopravy v roce 2040. Ta v koridoru S5 Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice prověřila varianty možného vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5 metrů, S 20,75 metrů a S 14,75 metrů (myšlena je vždy šíře komunikace) při maximální ochraně krajinných, přírodních a kulturně historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace krajiny. Starosta města Turnova doporučuje kategorii S 14,75 metrů/90 km/h (vystřídaná třípruhová silnice I. třídy s minimální intenzitou 11.100 vozidel/24 hodin a maximální intenzitou 25.000 vozidel/24hodin). Toto řešení umožňuje příznivější přizpůsobení se terénu a tím redukci záboru území, zmenšení objemu zemních prací a menší podíl inženýrských objektů v trase. Dopravní odborníci z hlediska bezpečnosti doporučují směrově oddělený čtyřpruh v kategorii S 20,75 metrů.

Posuzováno bylo šest variant, které se liší šířkovým uspořádáním, návrhovou rychlostí a způsobem vedení trasy. Studie doporučila sledovat trasu rychlostní silnice R35 v severním koridoru dle platného územního plánu Turnova. Výsledná zpracovaná trasa bude zapracována jako územní rezerva do probíhající aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.
ŘSD ČR, správa Liberec, byla pověřena zabezpečením předinvestiční přípravy souboru staveb silnice I/35 v úseku Turnov – Úlibice, a proto zadá v letošním roce zpracování dokumentace EIA.

Je zde také patrná snaha Libereckého kraje o dopravně rychlé zpřístupnění Semilska a Jilemnicka. Liberecký kraj letos zadá tvorbu studie komunikací, které by měly na novou S5 navazovat, a bude je posuzovat v rámci jednoho řízení EIA. Pro zastupitele města jsou zde zásadní otázky:
* Máme trvat v rámci budování S5 v úseku Turnov, Kyselovsko – Žernov na jižním obchvatu města?
* Máme podpořit S5 pouze v úseku Turnov, Kyselovsko – Žernov bez jižního obchvatu města?
* Setrváme na trvalém odmítání této komunikace v katastru města?
* Jaký druh šířkového uspořádání podporujeme?
* Jakými ochrannými opatřeními jsme ochotni případný souhlas podmínit – delší tunel, zeleň, protihluková opatření?
* Křižovatka v Sobotecké ulici ano, nebo ne?
Je třeba říci, že část komunikace S5 v úseku Valdštejnsko – Žernov, která by mohla být budována prioritně pro rychlé připojení Semilska, nejde po katastru Turnova a může být povolena bez souhlasu města. Je nutné rovněž vnímat riziko spojené s převedením kamionové dopravy do prostoru Kamence ve spojení s nákladností řešení jižního obchvatu.

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ STUDIE VARIANT ŘEŠENÍ OBCHVATU TURNOVA
Na základě společného jednání mezi městem Turnov (starosta) a Libereckým krajem (radní pro dopravu Mastník) byla ze strany Libereckého kraje zadána nezávisle na studii kapacitní silnice I/35 dopravní a technická studie variant řešení obchvatu Turnova. Tuto studii zpracovávala firma AF-CityPlan. Záměrem bylo hledání možného koridoru pro obchvat Turnova nezávisle na koridoru R35 (tedy i v případě, že by k realizaci této komunikace nikdy nedošlo) tak, aby nedošlo k poškození obytných území okolních obcí s maximem využití stávající sítě komunikací. Partnerem při této práci byl starosta Mírové pod Kozákovem a v závěrečné fázi i starosta Radostné pod Kozákovem. Pro Mírovou pod Kozákovem je nepřijatelné vedení obchvatu Turnova okolo Tří rybníků směrem do Bělé.

n201509061443_zap_235_2015_zmPro aktualizaci ZUR Libereckého kraje byla vybrána varianta 3A (je přijatelná pro všechny partnery!). Trasa: Valdštejnsko – koridor R35, navázání v prostoru mezi Sekerkovými Loučkami a Kvítkovicemi, obejití Kvítkovic a napojení na stávající II/283 na křižovatce U Kříže (místo odbočky na Kozákov). Tato územní rezerva má chránit prostor před možnou výstavbou, aby byla zajištěna případná obchvatová komunikace pro Turnov v případě, že nedojde ke stavbě komunikace S5. I když se zdá, že uvažovaná komunikace je od Turnova poměrně daleko, dopravní modely ukázaly, že může velmi dobře převést některé dopravní vztahy od Semil, Železného Brodu i Kozákova.

Tomáš Hocke, starosta Turnova

Dokumentaci najdete podrobně na internetových stránkách města:
http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-planovani/aktualni-situace-projektu-komunikace-s5-r35-obchvatu-mesta-turnov.html

Související články (celkem 49)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.