JSME SVĚDKY DALŠÍHO POKUSU O ROZHODNUTÍ, KUDY VÉST DÁLNICI R35?

0

(Důležitá aktualizace původního textu ze 14. prosince)V poklidném čase adventu přišla hned z několika stran na adresu serveru TvA poněkud překvapující zpráva. Úředníci Libereckého kraje rozesílají k připomínkování ministerstvům a dalším dotčeným orgánům státní správy další pokus o pořízení územního plánu kraje. V novém tzv. Návrhu Zásad územního rozvoje LK je podle informací TvA obsaženo i trasování tzv. severní varianty rychlostní silnice R35, a sice z křižovatky u Ohrazenic kolem turnovského sídliště Přepeřská, údolím pod Pelešany a směrem na Karlovice – Svatoňovice, Roudný, Štěpánovice a navrženými dvěma trasami kolem Rovenska pod Troskami – jedna pod Troskami kolem Ktové, druhá z druhé strany kolem Sýkořic.

Občanská sdružení, která léta bojují proti záměru mezinárodní kamionovou magistrálu trasovat centrální částí Českého ráje, opět zpozorněla. „Podle současného stavebního zákona nemůže podávat námitky proti Návrhu zásad územního rozvoje kraje jako dříve vlastník dotčené nemovitosti, ale pouze obec nebo takzvaný zástupce veřejnosti,“ uvádí Martina Pokorná z občanského sdružení S drakem rval se Michael.

n200712141845_zap_332_07_r35Připomínku podle ní může podat každý, ta má však daleko menší váhu než námitka a prakticky se jí ani nikdo nemusí zabývat. Stavební zákon však omezil možnost podat námitku zástupcem veřejnosti jen tehdy, pokud je k tomu zmocněn v obcích s počtem pod 2000 obyvatel nejméně jednou desetinou obyvatel obce a v obcích nad 2000 obyvatel nejméně dvěma sty obyvatel, přičemž všichni musí mít trvalý pobyt v té dané obci (např. Turnov – 200 lidí s trvalým pobytem v Turnově,  Ktová celkem počet obyvatel zhruba 170, potřebný počet lidí zmocňujících k podání námitky je tudíž 17). Zároveň je třeba, aby všichni podali věcně shodnou připomínku.

„Máme již připravené osoby, které by v daných obcích mohly zmocněnce dělat, prosíme tedy občany, kteří nesouhlasí s tím, aby se jednalo o nás bez nás, aby nás kontaktovali a jakmile to bude možné, podepsali připomínky k tomuto Návrhu,“ vysvětlila Pokorná.

Uvedené listiny budou k dispozici u Martiny Pokorné – notářská kancelář dr. Berndtové, Turnov, Hluboká 279, u Markéty Kovaříkové na MěÚ Rovensko pod Troskami, ve stomatologické ordinaci MUDr. Davida Pokorného – Turnov, Sadová 1470. Zájemci si o podpisové archy mohou také napsat na adresu: myrtil@seznam.cz nebo ktova@seznam.cz
 
n200712141845_zap_333_07_r35„Jakmile bude ze strany krajského úřadu dokončeno připomínkovací řízení s orgány státní správy, bude dokument zveřejněn a projednán s veřejností. Pak bude možné podávat námitky a připomínky. Odhaduji, že se tak stane v první polovině roku 2008,“ řekla Pokorná. Ta doufá, že se občanským sdružením podaří sehnat dostatečné množství podpisů a zástupci veřejnosti budou moci vznést proti návrhu námitky. „Námitkami se bude muset zabývat krajské zastupitelstvo. Výhodou při podání námitky zmocněncem je kromě její vyšší váhy dané množstvím podpisů také větší rozsah procesních práv onoho zmocněnce ve srovnání se samotným občanem,“ dodala Martina Pokorná.

AKTUALIZACE PŮVODNÍHO TEXTU: Jak serveru TvA sdělila těsně před Vánoci Martina Pokorná z o.s. S drakem rval se Michael, osobně ve věci jednala na Krajském úřadu Libereckého kraje. S úředníky došla k závěru, že ustanovení stavebního zákona o zmocnění veřejného zástupce je nejasné a výklad úředníků a občanského sdružení se samozřejmě liší. „Dohodli jsme se, že krajský úřad požádá v těchto dnech o závazné stanovisko Ministerstvo pro místní rozvoj, které bude poté sděleno zástupcům našeho sdružení,“ uvedla Pokorná.
Vzhledem k tomu se protidálniční aktivisté rozhodli, že s avizovanými podpisovými archy počkají až na stanovisko ministerstva. „Moudřejší budeme v průběhu ledna, občané, kteří budou mít zájem naše snažení podpořit, budou mít ještě dostatek času na vyjádření svého názoru. K veřejnému projednání by mělo dojít až v poslední čtvrtině roku 2008,“ shrnula Martina Pokorná. Podle posledních informací možná bude do výše uvedeného materiálu zapracována i tzv. superseverní varianta vedoucí přes Semily…

NA MÍSTĚ JE TAKÉ STRUČNÁ REKAPITULACE ZATÍM NEJMEDIALIZOVANĚJŠÍ KAUZY NAŠEHO REGIONU V TOMTO STOLETÍ
► Na přelomu let 2002 a 2003 byl dokončován důležitý dokument: Územní plán Libereckého kraje (v té době se myslelo, že bude i rychle schválen). A právě jedna z jeho kapitol je o záměru výstavby rychlostní silnice R 35 na trase Drážďany – Liberec – Turnov – Jičín – Vídeň. Když se o záměru výstavby dálnice přímo pod Troskami dozvěděla veřejnost, vzedmula se vlna občanských postojů, mezi kterými převažuje odpor proti stavbě dálnice v navrhované trase napříč Českým rájem a požadavek na přeložení silnice na tzv. jižní variantu směrem na Mnichovo Hradiště, Kněžmost a Sobotku.

► Argumenty pro i proti:
– Hlasy „pro stavbu“ tvrdí, že jižní obchvat Turnova, v rámci něhož bude také dálnice, je potřeba, neboť Turnov z něj bude mít prospěch ve formě pracovních příležitostí a využití drobných podnikatelů při stavbě silnice, navíc Český ráj bude lépe přístupný turistům a neskončí tak jako Mnichovo Hradiště, přes které přímo dálnice nevede a nikdo se v něm proto nezastaví. Dále zastánci průtahu a dálnice Českým rájem tvrdí, že se výrazně ulehčí například turnovskému sídlišti Jana Patočky, přes které vede komunikace nyní, dále se bude moci postavit odbočka na Semily až za městem a auta nebudou jezdit přes turnovské náměstí. Podstatným argumentem pro stavbu tzv. severní varianty je skutečnost, že když dálnice povede jihem, zůstane stávající komunikace mezi Turnovem a Jičínem bez zásadní opravy, kterou ale potřebuje (obchvaty některých obcí, stoupací pruhy navíc ad.)
– Odpůrci severní varianty jsou toho názoru, že Český ráj představuje pro turisty tak unikátní soubor přírodních úkazů, že do něj zavítají i bez přímé dálniční odbočky – ba naopak, město a jeho okolí budou vyhledávat proto, že tudy nebudou jezdit auta 130 kilometrovou rychlostí. A zcela nepopiratelně – povede-li tudy čtyřproudovka, bude ji využívat veškerá kamionová doprava ze severu i z jihu, tak jako ostatně všude jinde v Evropě. Svod kamionové, mezinárodní dopravy přímo mezi dvě části CHKO se jim jeví jako barbarství.

► Začátkem února 2003 bylo oficiálně založeno občanské sdružení „S drakem rval se Michael “, které ihned zahájilo rozsáhlou petiční akci proti stavbě dálnice. Do konce roku 2004 petici proti dálnici podepsalo víc než 10 tisíc lidí!

n200712141846_zap_334_07_r35► Na jaře 2003 byl dokončen Koncept Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje. Jeho zpracování zajišťoval Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu. Tvůrcem dokumentace byla firma SAUL, s.r.o., Liberec. Veřejné projednání Konceptu s odborným výkladem architektů, kteří jej vytvořili, se konalo 19. června 2003 v Městském kině v Turnově. Jednání trvalo asi šest hodin, přítomných asi 200 lidí v sále bylo většinou proti záměru výstavby dálnice Českým rájem. V červnu toho roku Zastupitelstvo města Turnov schválilo, že nechce dálnici pod Troskami, resp. žádá, aby byla podrobně zpracována také varianta vedení silnice přes Mnichovo Hradiště, Kněžmost a Sobotku a teprve potom vše posouzeno ze všech hledisek. Nestane-li se tak, bude podle nich lepší zachovat nulovou variantu, tedy současný stav, popř. s kosmetickými změnami (narovnání některých úseků, více pruhů ve stoupáních ad.).

► Důležitá informace byla zaznamenána na počátku prázdnin 2004: Liberecký kraj má již k dispozici rovnocennou srovnávací studii tzv. jižní varianty dálnice (přišla na necelých 200 tisíc korun).

► V létě  2004 se konal první „Pochod proti dálnici“, který se od té doby po zamýšlené trase napříč Českým rájem koná každoročně.

► Martina Pokorná z občanského sdružení „S drakem rval se Michael“, která je asi nejznámější protidálniční aktivistkou, s přehledem v podzimních krajských volbách 2004 „převálcovala“ všechny zdejší komunální politiky, od té doby zasedá v libereckém krajském zastupitelstvu. V řadách opozičních zastupitelů.

► Veřejné projednání vyhodnocovací studie severní a jižní varianty trasování dálnice R 35 se uskutečnilo v Liberci 26. května 2005 za hojné účasti obyvatel Českého ráje. Odpůrci dálnice argumentovali zásadními nedostatky zpracování dokumentu.

► Ve středu 8. června 2005 se konalo mimořádné zasedání turnovského zastupitelstva. Na krajský úřad bylo odesláno oficiální stanovisko Turnova ve smyslu, že zastupitelstvo města na základě předložených nedostatků a připomínek nesouhlasí s úrovní zpracování posouzení vlivu variant I/35 na životní prostředí a žádá Liberecký kraj, aby dokumentaci nechal přepracovat a posoudit v novém procesu posouzení vlivu na životní prostředí. Zajímavost na okraj: Stejně jako zastupitelé turnovští, vyjadřovali se k posouzení obou variant také zastupitelé v Jilemnici. Ti jsou naopak pro severní variantu především proto, že v ní vidí lepší napojení části přilehlých Krkonoš na dálniční síť.

► Vznikla koalice SOS Český ráj, celkem 12 obcí uzavřelo smlouvu o spolupráci proti záměru vést rychlostní silnici severní variantou, v devíti obcích byly v roce 2006 přijaty stavební uzávěry, které znemožňují stavby jiných než místních komunikací.

► Zajímavostí poslední doby je, že se veřejně začala diskutovat možnost tzv. superseverní varianty, která by z Liberce vedla přes Jablonec, Železný Brod, Semily a Lomnici do Jičína. Obce pod Krkonošemi by ji uvítaly. Kromě toho, že tato varianta je superseverní, byla by také superdrahá. Kupodivu nevadí protidálničním aktivistům…

► Počínaje platností nového stavebního zákona od ledna 2007  se celý záměr trasování R35 v podstatě vrátil na začátek. Je zpracována vizualizace severní varianty. Nyní bude k připomínkování předložen tzv. Návrh Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, který obsahuje i trasování dálnice v tzv. severní variantě.

► Co bude dál? Po připomínkování návrhu ministerstvy a dalšími dotčenými orgány státní správy, resp. po projednání s veřejností a podání námitek obcí a zástupců veřejnosti se věcí bude zabývat krajské zastupitelstvo v Liberci. Čas ale pádí rychlým tempem. Dá se spekulovat o tom, že pokud se materiál v navržené podobě nepodaří schválit do poloviny příštího roku, těžko k tomu dojde v jeho polovině druhé. Proč? Na podzim 2008 se konají krajské volby a v zastupitelstvu sedí volení politici. Budou mít odvahu schválit materiál, který by třeba části z nich mohl vzít voličské hlasy? Na druhou stranu by si už Liberecký kraj plán územního rozvoje po letech jednání a zjitřené atmosféry zasloužil… A jednou bude muset někdo rozhodnout i o tom, kudy R35 mezi Turnovem a Jičínem povede. Donekonečna to oddalovat nepůjde!

Viz také probíhající anketa na serveru TvA, která může mít pro někoho možná překvapivý průběžný výsledek. V době vzniku tohoto textu hlasovalo 384 lidí. Pro jižní variantu kolem Sobotky je jich 56, pro severní pod Troskami 132, pro superseverní kolem Semil hlasovalo 35 lidí, ani jednu variantu nechce 22 hlasujících, 105 dalších si přeje pouze úpravu stávající komunikace (stoupací pruhy ad.) a 34 hlasujícícm je téma „ukradené“.

A na úplný závěr jen jeden námět: Při vší úctě k členům libereckého krajského zastupitelstva a případným zástupcům veřejnosti, ale, vážení, nebylo by v tomto případě nejdemokratičtější využít institut referenda? I s „předvolební kampaní“, samozřejmě. Měl by k tomu někdo odvahu, referendum obyvatel Českého ráje, kterých se dálnice přímo dotýká, prosadit s tím, že jeho výsledek přijme i druhá strana?

Související články (celkem 49)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.