ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE: S5 (R35)

0

I v letošním roce na stránkách TvA pokračuje anketa turnovských zastupitelů. Otázka tentokrát zněla: Zastupitelstvo města na svém srpnovém jednání diskutovalo o studii proveditelnosti komunikace S5 (R35) Ohrazenice – Úlibice a variantním řešení obchvatu Turnova na Semily. Co si o studii myslíte vy?

n201502021435_zap_41_2015_krizIng. Michal Kříž, radní za ANO 2011
Úvodem si přiznejme, že Turnov novou silnici směrem na Jičín a Hradec Králové potřebuje. O tom nemůže být žádná diskuze. Každý, kdo způsobem brzda-plyn popojíždí hlemýždí rychlostí v kolonách mezi kamiony to musí vidět. Spolu s narůstající dopravou se tento problém pouze prohloubí. Nelze před tím zavírat oči.
Dobrou zprávou je, že oproti předchozím návrhům, které se v Turnově a v okolí probíraly několik let nazpátek, má nová studie několik kladných řešení. Za prvé nejde o silnici typu R (rychlostní komunikace typu dálnice), ale pouze S (střídavý trojpruh, vyšší poloměr začátek), čili dopad na ráz krajiny nebude tak brutální jako při typu R. Plánovaná komunikace se bude moci lépe začlenit do krajiny. Novou studii S5 jsme diskutovali na radě města i na pracovním zastupitelstvu několikrát a ještě několikrát se zde toto téma objeví. Jsme připraveni podpořit takový model řešení, který uleví motoristům, zrychlí naši cestu směrem do východních Čech a zároveň bude mít co nejmenší dopady na život lidí bydlících podél nové silnice.
S plánovanou komunikací souvisí také téma obchvatu Turnova, jde přímo o spojené nádoby. Pokud se bude stavět silnice S5 na Jičín, potřebuje Turnov i obchvat, aby se nestalo, že veškerá doprava „zamrzne“ v ulicích Turnova. Je jasné, že Turnov bude touto plánovanou stavbou velmi zasažen, nejedná se zcela o obchvat města, ale o mix mezi obchvatem a průtahem. Nejvíce jím budou zasaženi obyvatelé Přepeřské a Pelešan. Naším cílem bude tyto dopady co nejvíce minimalizovat. Například tím, že okolo mimoúrovňového křížení na Přepeřské na městských pozemcích vybudujeme lesopark, který může odstínit hluk a bude novou odpočinkovou zónou pro sídliště Přepeřská. To samé platí u Pelešan. Zde má vyrůst tunel, který bude protínat mašovsko-pelešanský kopec. Zasadím se o to, aby vyústění tunelu bylo co nejblíže k benzinové stanici, ať už plnohodnotným tunelem, nebo tubusem, který odvede hluk a zplodiny mimo obytné zóny. Obchvat musí co nejméně narušovat ráz Turnova a jeho řešení by mělo být po architektonické stránce velmi propracované.

n201504222318_zap_123_2015_kunetkaIvan Kunetka, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
Ani nemám náladu to rozebírat… Ale budiž. Už dlouho jsme se báli, že Turnov bude postaven před Sofiinu volbu – vzdát se odporu proti R35 výměnou za pochybnou výhodu obchvatu na Semily. A nakonec se tak stalo.
Pokusím se myslet pozitivně, to pomáhá. Sice vznikne mohutná stavba rozdělující Turnov, prosazovaná ve čtyřpruhu až po odbočku pod Kozákovem, ale kolik vznikne pracovních příležitostí a kolik firem bude mít spoustu práce! Sice se připravíme o krásnou krajinu s rekreačním potenciálem mezi Skalákem a Kozákovem, ale nám v Turnově to zas tak vadit nebude, stejně jezdíme na dovolenou do Chorvatska, a tím pádem na trase do Jičína najedeme k dobru závratných pět minut. Sice se připravíme o stovky hektarů půdy, ale to nevadí, vždyť každý ví, že potraviny rostou v supermarketech a budou u nás rychlejšími kamiony dřív. A obce na trase? Ani ty nepřijdou o svou silnici I. třídy, která bude dál atraktivní pro spoustu dopravy, protože bude o několik kilometrů kratší a zpoplatněna určitě míň než rychlostní komunikace.
No vida, jak to pomáhá. Tak ať to frčí!

n201502241058_zap_61_2015_sekaninaIng. Vítězslav Sekanina, zastupitel za Stranu svobodných občanů
1. Současná komunikace z Turnova směr Jičín a dále na Hradec Králové neodpovídá parametry svému významu a ani současnému i budoucímu zatížení. Doprava obtěžuje obyvatele části Turnova a dalších obcí, kterými silnice prochází – Doubravice, Ktová…
2. Jižní obchvat Turnova, tedy trasa Ohrazenice – Přepeřská – Sobotecká – tunel – Pelešany – Valdštejnsko…, který je v posledním návrhu řešení nové komunikace, by v podstatě zrušil současný „průtah“, který protíná Turnov a který je smutnou památkou na mnohdy brutální řešení dopravy v dobách minulých. Jižní obchvat Turnova zklidní (částečně odvede) dopravu procházející skrz město a umožní odvedení velké části dopravy z centra města, protože v další trase počítá s novým napojením na silnici II/283 směr Semily a Lomnice nad Popelkou.
3. Navrhované řešení respektuje oprávněné požadavky vzniklé při předchozích projednáváních a přitom respektuje historický význam Turnova jako křižovatky silnic a železnic, význam, který má dlouhodobý vliv na rozvoj Turnova, jeho zaměstnanost a finanční stabilitu. Turnov stál vždy na křižovatce významných cest z a do: Prahy, Liberce, Harrachova, Jičína a Hradce Králové.
4. Nově navrhovaná komunikace S5 již není navrhována jako R35. Byl tedy opuštěn model rychlostní komunikace a přiklání se k řešení S, tedy silnice, která svým šířkovým, výškovým i směrovým řešením umožňuje lepší a citlivější zasazení do krajiny.
5. Projednávali jsme ještě takzvané náhradní řešení, tedy trasu II/283 směr Semily mimo centrum města Turnova, jako územní rezervu do doby realizace S5 a tím i nové trasy II/283 po nové komunikaci včetně připojení na stávající II/283 dále za Turnovem.
6. Zastupitelstvo Turnova se na svém jednání seznámilo s navrhovaným řešením a začalo formulovat svá stanoviska, z nichž ta úvodní byla formulována v usneseních ZM, která jsem podpořil svým hlasováním.

n201502021435_zap_42_2015_soudskyIng. Petr Soudský, zastupitel za TOP 09
Řešení komunikace R 35 tak, jak ji navrhuje studie proveditelnosti, má několik kladů. Předně se podařilo najít společnou řeč s obcí Mírová pod Kozákovem o trasování této komunikace tak, aby její řešení umožnilo i návaznost Semil, potažmo celé spádové oblasti na tuto komunikaci s vyústěním pod Kozákovem u současné odbočky před Lestkovem na Kozákov. Tady právě vidím možnost toho, jak je možné „odbřemenit“ přetíženou Hlubokou ulici. Proto jsem na pracovním zastupitelstvu položil otázku, o kolik procent je možné realizací varianty 3A studie očekávat snížení průjezdnosti Hlubokou ulicí. Dále jsem se přiklonil k variantě čtyřpruhu, protože celá komunikace se bude budovat na mnoho let dopředu – s ohledem na bezpečnost preferuji tuto variantu. Rovněž se přikláním k podmínce ze strany města Turnova, aby byl tunel v oblasti Pelešan realizován v maximální možné délce, tedy pokud možno až k Valdštejnsku. Otázkou zůstává sjezd z průtahu do Sobotecké  ulice. S ním studie nepočítá. Já se zatím domnívám, že by zde sjezd měl být. Negativem samozřejmě zůstává blízkost obytných zón, zejména sídliště v Přepeřské ulici

n201504012050_zap_102_2015_zikudaFrantišek Zikuda, radní za Nezávislý blok
Studii o proveditelnosti komunikace S5 Ohrazenice – Úlibice vítám, je to další krůček na dlouhé cestě od postupného projednávání a schvalování až ke konečné realizaci. Osobně vítám každý krok, který tuto komunikaci přiblíží z pozice zpracované studie až k provedenému dílu sloužícímu požadovanému záměru. Je  velmi dobře, že tato studie řeší nejen celý úsek komunikace Ohrazenice – Úlibice, ale zároveň i jižní obchvat Turnova a také napojení na další dopravní trasy na Semily, Lomnici nad Popelkou, Jilemnici, Krkonoše apod. Dlouho v Turnově řešíme obchvat na Semily s nulovým výsledkem, přestože víme, že bez silnice S5 (R35) je tento obchvat téměř neproveditelný. Studie obchvat řeší v několika variantách a po projednáních se také  přikláním k přijaté variantě č. 3A. Varianta uvažuje o navázáním na R35 mezi Sekyrkovými Loučkami a Kvítkovicemi, obejití Kvítkovic a napojení na II/283 u odbočky na Kozákov. Důležité je, že s touto variantou souhlasí i přilehlé obce a tato trasa je zahrnuta do aktualizované ZUR Libereckého kraje. Územní rezerva by tak měla ochránit územní prostor daný projektovanou variantou před případnou výstavbou a dalšími zásahy. Souhlasím rovněž s projekčním záměrem komunikace S5 na území města Turnova jako jižního obchvatu města s maximálním prodloužením navrhovaného tunelu Pelešany a s vyústěním mimo obydlené území. Profil komunikace bych uvítal jako směrově rozdělené čtyřpruhové uspořádání. Doporučil bych ještě zvážit jednoduché provedení mimoúrovňové křižovatky s napojením na Soboteckou ulici.
Závěrem bych chtěl popřát občanům Turnova, hlavně z prostoru Hluboké ulice, náměstí Českého ráje a ulice 5. května, aby se konečně dočkali nějakého řešení, které odkloní dopravu z těchto prostor, a nemuseli se bát, že jim spadnou v dohledné době jejich domy. Žádná studie nebo sebelepší projekt bez realizace tuto situaci nezmění.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.