ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE (IV) – TÉMA KVALITA OVZDUŠÍ

0

Přinášíme čtvrtou část nového seriálu – ankety zastupitelů, se kterou se v letošním roce budete pravidelně setkávat na stránkách tištěné i elektronické verze TvA. K důležitým otázkám města se v každém díle vyjadřují zastupitelé napříč politickým i názorovým spektrem. Ve volebním roce je to ideální příležitost, jak pro zastupitele samé, tak především pro voliče – občany Turnova. Dubnové otázky zněly: Jak vnímáte výsledky měření stavu ovzduší zajištěné městem Turnov? Jak by podle vás mohlo samotné město Turnov ještě přispět ke zlepšení ovzduší?

n201404231834_zap_123_2014_hodikMUDr. Daniel Hodík (zastupitel za TOP 09)
Měření stavu ovzduší bylo městem Turnov zajištěno po petici občanů z Malého Rohozce a bylo prováděno pouze v oblasti Vesecka – Malého Rohozce. Za nepříznivých rozptylových podmínek a v topné sezoně označilo za největší znečišťovatele této lokality místní topeniště na tuhá paliva a dopravu.
Tímto měřením pravděpodobně nedojde k rozptýlení obav občanů při sledování zdravotních rizik vedle rostoucí průmyslové zóny, protože dalšími rizikovými faktory mohou být prach, hluk z nárůstu dopravy, rizika havárie provozů nebo znečištění spodních vod.
Turnov je sice srdcem Českého ráje, ale potřebuje vedle toho i prověřené partnery v lehkém průmyslu s bezpečnými bezodpadovými technologiemi.
Při projednávání petice občanů Vesecka jsem navrhoval možnost náhodného měření kvality ovzduší i v jiných lokalitách Turnova po konzultaci s odborníky z hygieny. Tento návrh v zastupitelstvu neprošel.
Jak z výsledků již proběhlých měření vyplývá, město má pravděpodobně i jinde znečišťovatele ovzduší, které by mohlo náhodné měření z více míst lokalizovat.
A pokud chceme opravdu přispět ke zlepšení ovzduší, měli bychom vědět, jak jsme na tom i v dalších rizikových  lokalitách města, nezavírat tak jedno nebo druhé oko, ale mít všechny smysly otevřené.

n201404231835_zap_124_2014_jiranekKarel Jiránek (nezařazený, zvolený za Věci veřejné)
Na svých pracovních cestách po celé republice mám možnost subjektivně porovnat kvalitu ovzduší u nás v Českém ráji a v jiných lokalitách. Navštívil jsem spoustu míst, kde byl zápach, smog nebo hluk. To u nás naštěstí nemáme.
V uplynulém období proběhlo měření kvality ovzduší, které neobjevilo žádné významné znečištění. Především ostře sledovaná průmyslová zóna ukázala, že zdroje znečištění životního prostředí zde s velkou rezervou splňují všechny povolené imisní limity. Jako občan města, ve kterém žiji, jsem rád, že se nenašlo nic, co by mohlo ohrozit naše zdraví. Studie dále upozornila na znečištění vznikající v lokálních topeništích, kde se spaluje nekvalitní uhlí nebo dokonce odpad. Problém s topením v domácnostech ale zastupitelé řešit  nedokážou. Vzrůstající ceny energií bohužel také ovlivnit neumíme. Měření čistoty ovzduší dále ukázalo zvýšenou prašnost. Jednou z příčin je automobilová doprava a stav komunikací. Hodně prachu se vyskytuje na průtahu v prostoru sídliště, kde je silnice lemována betonovými stěnami. Město by mělo vyvíjet tlak na ŘSD, aby pravidelně čistilo komunikace, které jsou v jeho vlastnictví. Všichni si ještě možná vzpomenou na to, že se v minulosti silnice pravidelně myly vodou. To by se možná dalo znovu zavést.

n201404231835_zap_125_2014_mitacekMUDr. Lumír Mitáček (zastupitel za ODS)
Na otázku, jak vnímám výsledky měření stavu ovzduší zajištěné městem Turnov, odpovídám, že pozitivně, i když i trochu rozporuplně, což se pokusím dále vysvětlit.
POZITIVNĚ, tak to je jasné, je to tzv. „první vlaštovka“  (bude mít následovnice, což je nesporně pro nás, obyvatele Turnova dobře), která vznikla na základě známé petice – aktivity – občanů jisté lokality Turnova, zaštítěné Rohozeckým okrašlovacím spolkem. Nevzešla bohužel, takříkajíc „“z pera města Turnova“. Pohnutky pro tuto petici jsou známé, a tak nebudu „nosit dříví do lesa“ a unavovat notoricky známými fakty, které čtenář dozajista ví, nebo si je může dohledat na stránkách města Turnova v podkladech pro zasedání ZM, nebo případně na TvA pana Charouska v jeho článku a v následujícím vlákně diskuze k němu.
ROZPORUPLNĚ – tak to proto, že měření se prováděla v zhruba 1,5 % dní z kalendářního roku a na malé „ploše ovzduší“ Turnova – lokality Nudvojovic a Malého Rohozce. Kolik kubických metrů ovzduší se monitorovalo? Vůbec nevíme, co v té době dýchali občané jiných turnovských lokalit. Nicméně z měření víme, že některé sledované limity (polétavého prachu – na polétavý prach se často váží karcinogenní látky a i arzen!, oxidu dusíku a benzopyrenu) byly překročeny. Sice bylo totéž napsáno a i inženýrem ze Zdravotního ústavu na zastupitelstvu řečeno, že lze předpokládat, že celoroční limity těchto jednorázově překročených faktorů by byly jistě v normě, neb se měřilo ve zhoršených povětrnostních podmínkách (asi na takto zprůměrovaný celoroční výpočet existuje nějaký matematický vzorec, či model, nevím, netuším, nejsem naštěstí ta povolaná osoba). Lze toto tvrzení přijmout bez pochyb a ztotožnit se beze zbytku s ním? Nejspíše ne, takže je fajn, že „vlaštovky“ budou pokračovat a přibývat – nicméně nyní získaná data je potřeba interpretovat uvážlivě na obě strany úvah, nebagatelizovat je, ale ani je nezveličovat, či se jimi zaštiťovat pro argumentaci svých zájmů a lokálních bitev, aby nakonec nebylo naplněno jedno trefné české úsloví, že „“zloděj křičí, chyťte zloděje“ – mám tím na mysli to, že například mě osobně by zajímalo, zda v petici žadatelů o monitoring ovzduší jsou všichni „čistí zelení“. Tajně jen doufám, že v ní nefiguruje někdo z tzv. lokálních znečišťovatelů – TO, CO SPÁLÍM JÁ, DÝCHÁM I JÁ a MOJE RODINA, ALE i SOUSEDÉ. Je potřeba a velmi vhodné, jako vždy, když se na něco poukazuje, to začít napravovat od sebe.
A můžeme přejít k druhé anketní otázce, jak by podle vás mohlo samotné město Turnov ještě přispět ke zlepšení ovzduší?
Možností je mnoho. Například zlepšit zateplení městských objektů,  k vytápění používat moderních technologií, zdrojů obnovitelných energií, tepelná čerpadla, solární panely…, obec může vyhláškou i zakázat používat některá nekvalitní paliva, pěstovat a udržovat městskou zeleň. Město může ve městě vytipovat oblasti s minimálními emisemi – atrakční zóny, může častěji prostřednictvím svých technických služeb uklízet městské povrchy vícekrát  a v období sucha kropit, může jako referenční vozidla používat elektromobily, pro MHD ekobusy, může udělat kampaň na větší používání jízdních kol…
Myslím ale, že dokud občané nebudou chtít dobrovolně a uvědoměle začít u sebe, ve svém myšlení a chování, tak se vzduch v Turnově moc nevyčistí – změny k lepšímu jsou hodně o myšlení, chtění, též bohužel ale i o finančních možnostech. Půjčím si od Cicera – DUM SPIRO, SPERO (dokud dýchám, doufám).
 
n201403192254_zap_96_2014_zmpokornaMgr. Martina Pokorná (zastupitelka za Turnovskou koalici)
Vnímám, že jsme na tom stejně jako podobná města, jejichž územím procházejí významné dopravní tepny a na jejichž území jsou průmyslové zóny. Kdyby tu nebydleli i lidé, třeba by bylo všechno v pořádku a nikomu by stav ovzduší nevadil. V měření je třeba pokračovat a domnívám se, že je nutné vhodně motivovat lidi, aby přešli na ekologičtější způsoby vytápění než je spalování nejméně kvalitního uhlí, někdy s přídavkem plastových odpadků. Z vlastní zkušenosti vím, že člověk spalující nejhorší možnou kvalitu uhlí se špatným kotlem nebo komínem dokáže znepříjemnit život desítkám okolních lidí tak, že v zimě prakticky nemohou otevřít ani dveře, o větrání nemluvě. Dále je třeba jednat s největšími znečišťovateli o snížení jejich emisí a vysazovat novou zeleň, zejména u dopravních cest a průmyslové výroby, ale samozřejmě i v centru města. A nejen keře, ale i stromy. Chápu, bohužel, rozpor mezi výrobou poskytující stovky pracovních míst nejen Turnovanům, a právem lidí mít zdravé životní prostředí. Tento rozpor může řešit město Turnov pouze tam, kde je to možné, protože současná legislativa nám mnoho možností nenabízí.

n201404231835_zap_126_2014_tomsaIng. Tomáš Tomsa (Nezávislý blok)
Výsledky měření kvality ovzduší pro mě osobně nepřinášejí vcelku překvapivé výsledky. Totiž – že kvalita ovzduší v Turnově je vcelku dobrá (jak co se týká celého Turnova, tak v dlouhodobém průměru během roku). Nicméně, že epizodně i lokálně může dojít k dílčím negativním výkyvům v některých sledovaných škodlivinách (benzen, oxidy dusíku, případně ozon a polétavý prach).
Již na počátku devadesátých let jsem, tehdy ještě jako pracovník okresního úřadu, inicioval a několik let se i osobně podílel na měření kvality ovzduší v Turnově (na SO² a NOx) a přestože jsme se z počátku domnívali, že koncentrace budou významně překračovat normy (za socialismu se žádné informace o stavu ovzduší prakticky nezjišťovaly), výsledky hovořily vcelku jednoznačně a ukazovaly, že ovzduší není významně znečištěné. Na rozdíl například od inverzní, neodvětrávané kotliny v Semilech má město Turnov významnou výhodu ve své poloze – je velmi dobře položeno a přirozeně „odvětráváno“. Pouze za inverzí v celé České kotlině si užíváme nepříznivých rozptylových podmínek.
Stav se dokonce ještě plynofikací Turnova i likvidací významných středních i velkých znečišťovatelů (jatka, šroubárenský komín…)  začal zlepšovat. O tom hovoří i výsledky měření z pozdějších let.
Nicméně poměrně velký nárůst dopravy a lokální topeniště na uhlí v malých uzavřených lokalitách mohou za nepříznivých klimatických podmínek výrazně zhoršit pocitově i ve srovnání s hygienickými limity místní situaci. Potřebné je být i opatrný při povolování staveb a technologií v průmyslových zónách a posuzovat tyto nové zdroje v kontextu se stávajícími emisemi.
Je dobře, že odbor životního prostředí reaguje na takovéto epizody (viz Nudvojovice v prosinci 2013) a provádí měření a informuje o nich veřejnost. Pro úplnost bych ještě rád viděl nejen zhodnocení naměřených hodnot ve vztahu k ročním limitům, ale i k okamžitým mezním hodnotám. Eventuálně i vytvoření a zpřístupnění přehledu (tabulky) dosud naměřených hodnot a jejich porovnání s hygienickými limity (ročními a krátkodobými).

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.