ANKETA ZASTUPITELŮ: ZDRAVÉ MĚSTO TURNOV

0

Zdravé město, agenda MA21, větší zapojení občanů do fungování města. Jaké jsou výstupy projednávání problémů města, která místa v Turnově lidé vnímají jako bezpečná a která naopak? Co je v moci města řešit a co je nad jeho možnosti? Na to odpovídají a svůj názor na tuto aktivitu přinášejí jednotliví zastupitelé, svůj názor můžete samozřejmě připojit také vy. Úvod tentokrát nepatří zastupitelům, ale tiskové mluvčí města, která má mj. tuto agendu na starosti:

OBČANÉ DISKUTOVALI NAD PROBLÉMY TURNOVA
V pondělí 31. října se uskutečnilo hledání Desatera problémů Zdravého města Turnova a MA21 – obyvatelé diskutovali a naformulovali problémy, které je ve městě nejvíc tíží.
V úvodu akce zaznělo krátké hudební vystoupení žáků ZUŠ Turnov. Následně se slova ujal starosta města Tomáš Hocke, který přítomné seznámil s výstupy z minulých veřejných fór. Kromě prezentace byly všechny hotové i rozpracované úkoly dřívějších desater vystaveny na nástěnkách v sále. Během odpoledního programu byl také představen záměr města na rok 2017, kterým je zavedení participativního rozpočtu (občané budou moci rozhodnout, na co bude konkrétní částka v rozpočtu vyčleněna).
Na otázku, co je v našem městě potřeba udělat, aby se zde žilo lépe, odpověděli obyvatelé svými podněty. Od každého tematického stolu byly vybrány hlasováním vždy dvě nejzásadnější problematiky – dohromady 20 témat. Každý z přítomných měl také šanci odnést si pozornost v podobě tomboly, kterou byl historický granátový šperk, poukaz na odběr turnovského kompostu od Technických služeb Turnov nebo drobná sladkost z Regionálního a turistického informačního centra. Přímo ve společenském sále SUPŠ Turnov proběhlo i hlasování o tzv. Desateru problémů Turnova. Desatero vybrané účastníky veřejného fóra se následně ověřovalo v celoměstské anketě. Hlasování probíhalo elektronickou formou s využitím platformy D21, kdy kontrola pravdivosti byla zajištěna pomocí ověřovací SMS zprávy. Obyvatelé mohli hodnotit kladnými i minusovými body, čímž bylo docíleno detailnějšího vyjádření preferencí.

Výsledky po ověření anketou:
1. Řešení prostoru za masnou – vybudování nového centra Turnova (park, obchody, bydlení)
2. Zaměřit se na nebezpečná místa města
3. Obchvat Turnova (S5)
4. Budování infrastruktury pro aktivní mobilitu a podporu pohybu (stanoviště s venkovními prvky, fitness parky, seniorparky, streetparty)
5. Vytipovat nevzhledné kouty města a vyřešit jejich situaci
6. Zlepšení průjezdu Turnova pro cyklisty
7. – 8. Zřízení chybějící občanské vybavenosti v Turnově II
7. – 8. Zřízení pěší nebo klidové zóny v centru města
9. Výstavba nových startovacích bytů pro mladé rodiny
10. Podpora cyklodopravy ve městě (vybudování úschovny kol, rozšíření cyklostezek)
11. Vybudování herních prvků pro velké děti v parku u letního kina
12. Vybudovat vyhovující prostory pro oddělení následné péče
13. Alzheimer centrum – vybudování oddělení při Domově důchodců Pohoda
14. Zajistit zklidnění průmyslové zóny Vesecko a Nudvojovice
15. Rozšíření nebo nové trasování cyklostezky z Turnova do Dolánek – stezka není u náhonu bezpečná
16. Vybudovat terapeutické venkovní zázemí pro seniory v areálu nemocnice
17. – 18. Vybudování nové budovy knihovny (Skálova ulice)
17. – 18. Péče o stávající bytový fond
19. Lesopark na Lukách
20. Zákaz masek klaunů (fenomén násilí z USA)

Během veřejné diskuze měli přítomní obyvatelé možnost nejen promluvit o problémech, které je tíží, ale také označit na mapě místa s širokou škálou emocí. Tím se začala tvořit tzv. Pocitová mapa města Turnova. Pro zájemce, kteří se nemohli veřejného fóra zúčastnit osobně, byla možnost zapojit se také pomocí elektronické verze. Obě verze umožňovaly jednoduchým způsobem označit místa, která v nás vyvolají různé emoce. Pocitové mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace ve srozumitelné, široce akceptované formě a smysluplně pomáhají vytvářet strategie města při územním plánování či při řešení místní agendy veřejného prostoru.
Obyvatelé Turnova si mohli zvolit z pěti emocí a vyznačit je pomocí barvy na mapě. Místa, která mají a nemají rádi, kde tráví volný čas sportem a rekreací, kde se necítí bezpečně a kde by si přáli více městské zeleně. Vybrané lokality mohli navíc doplnit slovním komentářem, který upřesnil důvod vybrané emoce.
Výsledná pocitová mapa Turnova je umístěna na webových stránkách Národní sítě Zdravých měst a také byla zpracována do Grafického informačního systému Turnova (je možné stáhnout na webových stránkách města).
Výstupy z veřejné diskuze i pocitová mapa byly předloženy radě a zastupitelstvu města při jejich listopadovém zasedání a dalším orgánům města, které se podílejí na plánování rozvoje Turnova. 
Ing. Anna Šupíková, koordinátorka MA21, tisková mluvčí města

ANKETA ZASTUPITELŮ
Otázka zněla: K poslednímu říjnu se uskutečnilo veřejné fórum Zdravého města a MA21, v rámci kterého obyvatelé hledali desatero problémů Turnova. Náměty fóra prověřila celoměstská anketa a výsledky byly předloženy zastupitelům města. Jak hodnotíte výsledné desatero? Co by podle vás mělo mít největší prioritu a proč?

Šárka Červinková, zastupitelka za ČSSD
n201611302251_zap_306_2016_cervinkovaFórum zdravého města se v Turnově konalo již potřetí. Dvakrát jsem se ho zúčastnila, ale vždy jsem odcházela s velmi smíšenými pocity, bohužel negativní převládaly, a tudíž jsem letos tuto akci vynechala a svůj čas věnovala smysluplnějším věcem. Na této akci jsou vždy z velké části přítomni pouze pracovníci městských organizací (nevím, zda dobrovolně), zastupitelé, pár důchodců, kteří doufají, že zde vyřeší nějaký svůj problém, a novináři. Vyhledávání problémů a stanovování priorit  se pak odvíjí od toho, z kterého rezortu je tu nejvíce zaměstnanců a co oni preferují (většinou každý kope sám za sebe).
Letos byla celá tato „šaškárna“ doplněna anketou, o jejíž vypovídající hodnotě ať si každý udělá svůj vlastní názor. Do hlasování na webu se zapojilo 138 občanů (Turnov má přes 14 tisíc obyvatel) a zpracování výsledků do záporných čísel je lehce matoucí.
Dovolte mně položit  otázku, kolik tato akce včetně ankety a jejího vyhodnocení stojí nás daňové poplatníky a nemohly by být tyto finanční prostředky využity smysluplněji?! Není to ale jen o penězích. Stojí to i lidskou energii, čas a úsilí, které by mohlo být využito jinde.
Sečteno a podtrženo.
Chcete-li znát problémy Turnova a jeho obyvatel, tak si s nimi pohovořte. Přání, dotazy a názory Turnovanů slýchám denně v práci, obchodech, restauracích, na různých kulturních a společenských akcích a velmi často se opakují. Vyjmenuji ty nejčastější: přetížená doprava v centru města, nedostatek parkovacích míst, řešení prostoru za masnou a na Koňském trhu, zřízení jeslí, prodloužení pracovní doby ve školkách, nedostatek zubařů, proč tu nemáme „velké“ Tesko, Kaufland nebo jiný podobný obchodní řetězec atd.
Bezesporu největší mojí prioritou je, aby město Turnov bylo pro občany bezpečné, vstřícné a ekologické. Byla tu zachována kvalitní zdravotní a sociální péče.  Aby nabízelo svým občanům  dostatek předškolních a školních zařízení, kulturního a sportovního vyžití.
Na závěr mé malé přání. Chovejme se k sobě slušně a nebuďme lhostejní k tomu, co se v našem městě děje. Přeji všem klidný advent, krásné prožití vánočních svátků a hlavně hodně zdraví a štěstí v roce 2017.

MUDr. Daniel Hodík, zastupitel za TOP 09
n201606152205_zap_149_2016_hodikVýsledné desatero hodnotím jako existující žebříček priorit aktivních a aktivnějších občanů Turnova, kteří chtějí ukázat politikům nebo jen reprezentaci města, co považují v Turnově za zásadní. Pokud tyto priority necháte znovu seřadit turnovské studenty, učitele, zaměstnance malé firmy nebo nemocnice, cestující v autobuse nebo osazenstvo v restauraci, dostanete vždy jiné pořadí stále známých priorit. Výsledky jsou zajímavé a mne láká vzniklé pořadí prvních tří okomentovat:

1. místo: Řešení prostoru za masnou – vybudování nového centra Turnova (park, obchody, bydlení). Řešení je opravdu velkou výzvou, myslím tak v horizontu 5-10 let. Bude trvalou vizitkou budoucí reprezentace města a jeho další budoucnosti na 30-70 let. Ukáže, kam vlastně Turnov patří a směřuje. Zda do srdce Českého ráje, sportu, relaxace a  drobné výroby s vysokou přidanou hodnotou a krásou, nebo do dalších a navzájem si podobných labyrintů obchodních a módních řetězců bájného krále Mínóa.

2. místo: Zaměřit se na nebezpečná místa v Turnově. Část nebo snad většina občanů vnímá v blízké budoucnosti možnost zhoršení vlastní bezpečnosti!? Ač je tomu statisticky dosud v Turnově a okolí právě naopak, je úkolem reprezentace města, aby tyto prioritní obavy občanů dále sledovala a nebrala na lehkou váhu. Věřím, že prevence, nekonfliktní přístup, rozvaha, vybavení a personální kvality zásahových složek policistů a třeba i hasičů jistě budou více ceněny a dále valorizovány z kapitoly výdajů rozpočtu města.

3. místo: Obchvat Turnova (S5). Má své odpůrce i příznivce. Je neuralgickým bodem města i kraje. Nejsem dopravním expertem, ale vnímám pulzace dopravy a denní zácpy centra. Mají své příčiny vnější a vnitřní. Jsme je schopni najít, ukázat na ně, nebo je dokonce sami vyřešit? Naše město roste a napadá mě, že tři základní školy blízko sebe v samotném centru v ranní špičce jen přilévají dopravnímu shonu. Proto podporuji kapacitu a rekonstrukci mašovské školy, případně existenci základní školy v jiných částech města. Vhodné jsou také kroky k posunutí úřadů ze samého středu města.

Nakonec bych upozornil na outsidery ankety, jejichž současné pořadí mě mrzí: 9. místo – výstavba nových startovacích bytů nejen pro mladé rodiny a péče o bytový fond města.  17. a 18. místo – vybudování nové budovy knihovny (Skálova ul.). Klidně bych si ji představil i na jiném místě, třeba blízko vznikajícího středoškolského kampusu jako zábavní vědecké centrum.
Nejvyšší prioritou by mělo vlastně být zamyšlení nad výsledky této ankety komplexně. Tedy nehledat na vrcholu seznamu favorita a „politického vítěze voleb“, ale použít výsledky tak, jak bylo pravděpodobně plánováno. Tedy k zamyšlení a třeba snad i stanovení vhodné doby řešitelnosti jednotlivých problémů/priorit a zařadit je do střednědobé a trvalé koncepce rozvoje našeho města.
Děkuji za otázku a čtenářům přeji zdraví a klidný předvánoční čas adventu.

Mgr. Petra Houšková, místostarostka za Nezávislý blok
n201611302252_zap_307_2016_houskovaVeřejné fórum, kde jsou specifikovány problémy města, je pro nás další ze způsobů, kterými se snažíme více komunikovat s veřejností, být v užším kontaktu s občany a více je zapojit do dění ve městě. Fórum se v Turnově konalo potřetí a v sále SUPŠ se podařilo vytvořit živou a kreativní atmosféru, která byla vyprovokována nejen aktivní diskuzí desítek občanů u jednotlivých tematických stolů, ale i novinkou fóra v podobě tzv. pocitové mapy. Aktuálním výstupem jsou tedy občany specifikované priority a rovněž mapa Turnova, která ukazuje na klady a zápory  jednotlivých částí města. Na předních příčkách se umístily priority, kterým již věnujeme svoji pozornost, ale jejich řešení bohužel není jen v našich silách a je závislé na mnoha dílčích jednáních a rozhodnutích, která se dějí mimo Turnov. Konkrétně mám na mysli řešení prostoru za masnou a obchvat města. Pro mě osobně je velmi potěšující, že hned dvě priority se týkají cyklodopravy, protože na ni se snažím průběžně upozorňovat, ale zatím mnoho příznivců mezi kolegy pro ni nemám. Spíše se snažíme rozšiřovat kapacity pro čtyřkolé miláčky než ty dvoukolé. Priority dále určily, že máme více pozornosti věnovat nevzhledným zákoutím a nebezpečným místům, a pocitová mapa nám ukázala, kde tato místa hledat. Velmi často byla zmiňována místa v Turnově II, především kolem nádraží a místa směrem k nádraží. V první desítce se rovněž umístila potřeba vybudování občanské vybavenosti v Turnově II. Jedná se o lokalitu, kde bydlím a vidím, jak se za posledních patnáct let  změnila, zvelebila, přibylo zde obchodů, služeb atd. Přesto je patrné, že je zde ještě mnoho problémů, na které je třeba se intenzivněji do konce našeho mandátu zaměřit. Co se týká specifikovaných nebezpečných míst, určitě se jim budeme věnovat v součinnosti s policií. Výstupy z fóra jsou pro mě vodítkem, kam dále směřovat své úsilí a já velmi děkuji všem občanům, kteří se do procesu zapojili aktivní účastí na fóru nebo ve formě elektronické ankety. Poděkování patří i kolegům, kteří pomohli s realizací celé akce. Na závěr musím ještě konstatovat, že mě potěšily kladné odezvy účastníků na veřejné fórum a budu ráda, pokud se stejně aktivně zapojí do dění ve městě i v příštím roce.  Naše fórum bylo i velmi kladně hodnoceno ze strany Národní sítě zdravých měst, kde od nás chtěli recept, jak se nám podařila téměř 100 % účast veřejnosti a minimální „povinné“ zastoupení úředníků.

Ing. Jaroslav Knížek, radní za ANO 2011
n201607211900_zap_171_2016_knizekNa úvod je třeba zdůraznit, že počet zúčastněných v anketě „Zdravé město“ byl poměrně malý, ale přesto má určitou vypovídací schopnost. Město akci připravilo velmi dobře a profesionálně. Pokud vycházím z výsledku ankety, za největší prioritu z desatera problémů Turnova považuji bod č. 2 – nebezpečná místa a zajištění jejich bezpečnosti. Problematika se průběžně řeší, investuje se do osvětlení a kamerového systému a cílem je řešení i okrajových míst Turnova. Považuji toto za důležité a budu toto téma podporovat. Zvítězilo téma řešení prostoru za masnou – Koňský trh. Také ho považuji za důležité, místo v centru města si zaslouží pozornost, ale situace je zde poměrně komplikovaná a nebude lehké v zastupitelstvu najít podporu pro řešení, neboť ho město Turnov nevlastní. Jako obchodní centrum nepovažuji tento prostor za vhodný. Představa vybudování obytné a klidové zóny mně připadá jako nejvhodnější. Je třeba počítat s rizikem záplav, které řešení situace komplikují. V několika bodech se prolíná cyklodoprava a v součtu by se posunula na přední místo. Řešení v Turnově není jednoduché, ale i já cítím, že je třeba tuto problematiku řešit a hledat způsoby zlepšení. Jako zastupitel považuji za velmi důležité priority, které byly přijaty v hlasování zastupitelstva, ale i tato anketa je pro mě důležitou informací pro další rozhodování.

Mgr. Otakar Špetlík, zastupitel za ODS
n201603291949_zap_84_2016_spetlikDesatero vzešlé z fóra a prověřené anketou mě jako zastupitele právě nenadchlo a vyvolává ve mně, zřejmě stejně jako ve vedení města, řadu otázek. Důvodem je to, že v první desítce převažují problémy městem v dohledné době jen obtížně řešitelné. A to z těchto důvodů:
* Rozhodovací pravomoci a finanční zdroje na ně jsou na jiné, krajské a celostátní úrovni. Týká se obchvatu Turnova (3.) a s tím souvisejícího vybudování klidové zóny v centru města (7.- 8.) a zlepšení průjezdu pro cyklisty (6.).
* Město nerozhoduje – nevlastní pozemky a je vydáno platné územní rozhodnutí na stavbu a město může jen obtížně zasáhnout do záměru developera a soukromých vlastníků (pila) – týká se řešení prostoru za masnou a postupného budování nového centra Turnova (1.).
* Město dlouhodobě hledá a nenachází řešení z důvodu členitosti města, parametrů stávajících komunikací, dopravních a stavebních předpisů, nebo také převažujícího názoru občanů určité lokality, kteří preferují dostatek parkovacích stání – podpora cyklodopravy ve městě (10).
* Velmi široký rozsah problému, řešení je dlouhodobé a jen v součinnosti s dalšími subjekty: České dráhy – SŽDC (nádraží), Liberecký kraj (střední škola), soukromí vlastníci (bývalé uhelné sklady) aj. – zřízení chybějící občanské vybavenosti v Turnově II (7.- 8.).
Občané pak chtějí, aby se město zaměřilo na nebezpečná místa (2). Tato místa známe díky pocitové mapě, ale zbavit se jich nebude také jednoduché, stejně jako se zbavit nevzhledných koutů (5).
A tak vidím v první desítce jen dva problémy, které jsou konkrétní a jasné, a tedy i v blízké době uskutečnitelné, pokud na ně zastupitelstvo vyčlení v rozpočtu peníze. Startovací byty pro mladé (9) a vybudování infrastruktury pro aktivní mobilitu (4), kde můžeme využít zkušeností jiných měst.
A moje priorita – ta není jedna jediná. Ale mám-li uvést jednu konkrétní věc, pak je to v pořadí č. 12 – vybudovat vyhovující prostory pro oddělení následné péče v turnovské nemocnici. To však souvisí s velkou investiční akcí, která má přesah i na další oddělení nemocnice (ARO, JIP) a musí se na ní podílet všichni akcionáři krajské nemocnice, tedy i Liberecký kraj a město Liberec. Zase další akce s mnoha otazníky.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.