ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE: VEDENÍ MĚSTA ROK PO VOLBÁCH

0

Tentokrát došlo v pravidelné rubrice, ve kterých dostávají na různá témata slovo zastupitelé města, k drobné změně. Na otázku: Jak hodnotím svoji práci pro město rok od komunálních voleb vedení města odpovídali starosta Tomáš Hocke a místostarostky Petra Houšková a Jana Svobodová.

n201507281428_zap_190_2015_houskovaMgr. PETRA HOUŠKOVÁ, místostarostka za Nezávislý blok
Život na radnici utíká velmi rychle, dynamicky a času na hodnocení je minimálně. Tak tedy alespoň na konci roku trochu ohlédnutí. Za uplynulý rok si pamatuji Vánoce a léto na chalupě, mezitím mně čas splývá od jednání k jednání, která často bývají dlouhá, vytrvalá, opakovaná a ne vždy končí s výsledkem, jaký člověk očekával na počátku. Zdárným příkladem bylo jednání o výměně školských budov ve Zborovské a Alešově ulici, kde sídlí Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola. V květnu jsme Liberecký kraj oslovili s nabídkou výměny budov, přičemž město Turnov nabídlo kraji zdarma budovu školy ve Zborovské, kde mohl být vytvořen středoškolský kampus s kompletním a moderním studijním zázemím. Důvodem návrhu na výměnu budov byl náš zájem o rozšíření občanské vybavenosti a vytvoření plnohodnotné základní školy v Turnově II. Jednání k výměně budov probíhala celé prázdniny, kraj bohužel na náš návrh nepřistoupil. Záležitost mohla být uzavřena, nebýt paní ředitelky, která se rozhodla přes léto školu sestěhovat do budovy v Alešově ulici, a hned bylo o čem jednat až do posledního měsíce tohoto roku. Pan hejtman i my ve vedení města jsme tomuto kroku paní ředitelky věnovali mnoho času a pozornosti. Proto doufám, že paní ředitelka konečně pochopila, jaký učinila stěhováním unáhlený krok, a naplní nad očekávání doporučení rady kraje a škola se od základů vrátí do Zborovské ulice.
Kromě diskuzí kolem potencionální budovy pro plnohodnotnou školu u nádraží jsme samozřejmě věnovali pozornost i našim současným školám. Podařily se investiční akce v ZŠ Alešova, kde bylo upraveno první patro, hygienické zázemí v MŠ Zborovská, vybudováno bylo nové dětské hřiště v přírodním stylu u MŠ 28. října, v základní umělecké škole byla vyměněna okna, na hřišti u gymnázia byl dán nový povrch. Investiční akce přesáhly částku 7 mil. korun. Úspěšně se dokončila realizace projektu na podporu školní úspěšnosti, která podpořila vzdělávání 284 dětí na 16 základních školách v našem ORP. Nová budova waldorfské mateřské školy v Daliměřicích získala v září ocenění v soutěži Stavba roku Libereckého kraje v kategorii bytových staveb a staveb občanské vybavenosti. Rovněž se podařilo rozpohybovat přípravy na další úpravy ve školách s cílem rozšíření a zkvalitnění zázemí a vybudování bezbariérových úprav.
V sociální oblasti jsem ráda, že roste zájem o služby poskytované našimi organizacemi – Dětským centrem Sluníčko a Zdravotně sociálními službami Turnov. Rozšířen byl počet lůžek odlehčovací péče v Domově důchodců Pohoda a díky zájmu a spokojenosti uživatelů byly tyto služby i náležitě oceněny Značkou kvality a Českou značkou kvality. Zdravotně sociální služby jsou jednou z mála sociálních organizací v ČR a jedinou v Libereckém kraji, která toto ocenění získala. 
Rok 2015 byl bohatý na mnoho kulturních akcí. Z rozpočtu města bylo podpořeno 55 kulturních projektů a aktivit, proběhla oslava Dne vítězství 7. května, oslavy 28. října, vzpomínková akce k připomenutí 25 let odchodu sovětských vojsk. Těší mne stále se zvyšující kvalita, pestrá nabídka akcí, které poskytuje Kulturní centrum Turnov a Městská knihovna A. Marka. Pokud k nim přidáme ještě Muzeum Českého ráje, Základní uměleckou školu a mnoho kulturních spolků, pak tu máme skutečně silný kulturní potenciál, na který můžeme být náležitě pyšní. Jen bych si přála, aby kultura a kulturní akce města měly ještě větší podporu zastupitelů, budily stejně velkou pozornost jako sport.
Pokud připomínám činnost spolků, je vhodné rovněž uvést spolky, které nabízí své aktivity především pro děti, seniory nebo zdravotně postižené. Jejich činnost pro naše město je rovněž velmi cenná. Všem těmto aktivním lidem a organizacím velmi děkuji za jejich práci či dobrovolnou aktivitu.
K „pracovním povinnostem“ vedení města patří i gratulace seniorům. Některá setkání člověka svírají u srdce, jiná naopak naplňují radostí a obdivem, kolik optimismu a životní síly si člověk může uchovat do velmi vysokého věku. Rovněž jsem v průběhu roku měla možnost účastnit se mnoha dětských vystoupení, předávání ocenění úspěšným žákům, rozloučení s předškoláky nebo maturanty.  Mám to velké štěstí, že v rámci svého výkonu se velmi často setkávám s dětmi nebo seniory. Poděkování z úst devadesátileté stařenky za naši pozornost nebo šťastný a upřímný úsměv dětí z drobného dárku od města, to jsou velké životabudiče pro místostarostování.
Na závěr bych ráda poděkovala všem svým kolegům, našim vedoucím, ředitelům a jejich pracovníkům za práci, kterou dělají pro naše město a pro naše občany.
Krásné Vánoce 2015 a úspěšný rok 2016!

n201512271334_zap_356_2015_hockeIng. TOMÁŠ HOCKE, Nezávislý blok, starosta města Turnova
I když jsem si říkal na konci volebního roku 2014, že je čas trochu zvolnit, tak se mně to příliš nedaří. Rok 2015 je prvním rokem po komunálních volbách, a proto jsme asi všichni cítili potřebu nastartovat většinu toho, co jsme slibovali ve volební kampani 2014. Prošel jsem tedy postupně svůj diář, zápisy z rady města, zastupitelstva a tiskovek a touto cestou tak poskytuji krátkou zprávu o stavu našeho města za rok 2015. Začnu pěkně chronologicky.
V LEDNU jsme schválili rozpočet města, odsouhlasili studii Nádražní ulice, rozhodli o navýšení kapitálu Městské sportovní Turnov, rovněž se rozeběhly práce na stavbě sportovní areálu v Maškově zahradě, padlo rozhodnutí o konání Vánočních trhů 2015 na náměstí, byl schválen nový jednací řád komisí města, bylo schváleno vypsání výběrových řízení na stavby v roce 2015.
V ÚNORU jsme schválili záměr na pořízení dalšího úvěru pro město ve výši 40 mil. Kč, naopak nebyl prodán pozemek za Penny v Maškově zahradě, byly schváleny první dotace z dotací pro volnočasové aktivity, pro kulturní akce a pro vlastníky objektů v městské památkové zóně, po týdnech diskuzí a nabídek nakonec  město nekoupilo krásný historický objekt České spořitelny na náměstí, byla vypsána další výběrová řízení na stavby. Proběhl masopust na Dlaskově statku, Modrý kocour.
V BŘEZNU se zastupitelstvo seznámilo s problematikou nové budovy městské knihovny, diskutovalo se a následně hlasovalo o investičních prioritách města v letech 2015 – 2019, prioritách oprav komunikací a chodníků, zastupitelé rozhodli o umístění fotbalového hřiště s umělou trávou a zahájení projekčních prací, darovali turnovskému muzeu dlažební kostky a rozhodli o dofinancování cyklotrasy Greenway, potýkali se s vratkou dotace za terminál. Do Turnova přijel na návštěvu prezident České republiky Miloš Zeman, proběhla loutkářská přehlídka Turnovský drahokam a Noc s Andersenem a byl otevřen objekt pro postižené autismem Slunce všem.
V DUBNU zastupitelstvo odmítlo prodej budovy bývalého kina Bio Ráj a zatím dalo šanci horolezcům k získání dotace na stavbu umělé horolezecké stěny, koupilo louku v údolí Stebénky, diskutovalo o vlivu výrobní technologie v Kamaxu na životní prostředí, ukončilo činnost městského rozhlasu, podpořilo organizace působící v sociální oblasti. Proběhla akce na zahájení turistické sezony „Český ráj dětem“ a samozřejmě čarodějnice.
V KVĚTNU zastupitelé vyhlásili prodej domu čp. 72 pro účely Muzea Českého ráje, rozdělili dotace pro spolky na Turnovsku, vyhlásili 28. květen Památným dnem Turnova na paměť odchodu sovětských vojsk z našeho města, byla řešena problematika sociálního bydlení. Rovněž jsme si připomněli Den vítězství příjezdem skutečného tanku a další techniky, připomněli si Pavla Holase, na hřbitově spadl strom a poškodil mnoho hrobů, odhalili jsme novou sochu Adam a Eva, přijela delegace z polského Jaworu a okresu Jawor,  na konci května proběhl Staročeský jarmark jako největší městská slavnost. Bylo dokončeno první kolo staveb v Turnově: nová kompostárna, nové veřejné osvětlení ve Vazovci, na Malém Rohozci, na Daliměřicích, objekt občerstvení na parkovišti pod Valdštejnem, nová dlážděná cesta Na Sboře. Slavnostně byla otevřena kavárna KUS v Kulturním centru Střelnice za provozování Kulturního centra Turnov.
V ČERVNU zastupitelé projednali novou studii parku u letního kina, schválili rozpočtové opatření číslo 2, zahájili pořizování první změny územního plánu, rozdělili dotace pro sport, zahájili prodej pozemků pro bytové domy na Hruštici, schválili používání hlasovacího systému a rozklikávací rozpočet. Začala diskuze o výměně budov mezi městem (objekt OAHŠ ve Zborovské) a Libereckým krajem (objekt SOŠ v Alešově ulici) se záměrem plnohodnotné základní školy na Turnově 2. Na konci června začaly na turnovském náměstí farmářské trhy.
V ČERVENCI A SRPNU se začalo řešit sestěhování Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy do budovy v Alešově ulici. Diskuze se o tomto problému vedou dodnes. Byl schválen objednávkový systém pro agendu registru vozidel a zveřejňování záznamů ze zastupitelstva. Zastupitelstvo souhlasilo s projekčním záměrem komunikace S5 na území města Turnova za předpokladu realizace jižního obchvatu Turnova s maximálním prodloužením navrhovaného tunelu Pelešany s vyústěním mimo obytné území do oblasti Valdštejnska a současně realizací přeložky komunikace II/283 mimo intravilán města Turnova. Bylo rozhodnuto o konání jarních tanečních 2016 v KC Střelnice. Na konci prázdnin byly dokončeny tyto investiční akce: rekonstrukce hygienického zázemí v MŠ Zborovská, rekonstrukce interiérů 2. podlaží, výdeje stravy a jídelního výtahu v ZŠ Alešova, nový povrch na sportovním hřišti u gymnázia, nový vstup do hřbitova u Mariánského kostela, zvětšená lékárna v turnovské nemocnici, na hradě Valdštejn byla opravena konírna a zpevněn skalní blok, rekonstrukce ulice Sportovní, oprava silnice Výšinka – Kamenec včetně nového chodníku a vodovodu.
V ZÁŘÍ byla schválena úprava pytlového svozu. Nově budou občané pytle s odpady dávat na sběrná místa bez motivačního příspěvku a v případě požadavku na motivační příspěvek pak do dvora TS v Sobotecké ulici a na Vesecku. Příspěvek pak bude zásadně vyšší. Byla zahájena diskuze o modernizaci Krajské nemocnice Liberec – jak v Liberci, tak Turnově. Byla snížena fakturační cena tepla na částku 550 Kč/GJ.
ŘÍJEN byl ve znamení připomenutí státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu, slavnostně jsme otevřeli zimní stadion v Maškově zahradě. Stavební dílo nemalé, veřejnosti zatím velmi vítané. Byla udělena Cena obce Evě Mastníkové a Pavlu Holasovi. Rovněž bylo uděleno několik medailí starosty. Byla zamítnuta výměna budov ve Zborovské a Alešově ulici pro plnohodnotnou školu na Turnově 2. Kromě 1. etapy Maškovky byla v říjnu dokončena částečná oprava fasády na turnovském divadle, otevřena nová zážitková zahrada pro MŠ 28. října, veřejné osvětlení na Kadeřavci, bylo dokončeno zadláždění dvora u muzea. Na zastupitelstvu byl schválen systém na elektronizaci veřejných zakázek a projednán záměr koupě pozemku za Telecomem, byla prezentována dohoda měst o dalším financování Vodohospodářského sdružení.
V LISTOPADU byl schválen velký balík Dotačního statutu města, který řeší přidělování peněz z městského rozpočtu spolkům v Turnově a okolí, dále probíhala jednání o sestěhování střední školy. Město navštívil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Byla dokončena oprava silnice na Valdštejn (akce Lesů ČR, s. p.), navazující silnice a parkoviště do Pelešan, usilovně pokračují práce na stavbě koupaliště v Maškově zahradě.
Na začátku PROSINCE postihlo areál firmy AGBA na Vesecku neštěstí a část budov vyhořela. Jednalo se o skutečně velký požár. Zásahu se účastnilo mnoho jednotek, mezi nimi i turnovští hasiči a městská policie. Poděkování patří všem. Rada města jednala o podobě hřiště v parku u letního kina, rekonstrukci Palackého ulice, spolufinancování modernizace turnovské a liberecké nemocnice, projektu fotbalového hřiště s umělou trávou. Prosincovým tématem zastupitelstva jistě bude návrh rozpočtu 2016, diskuze o nájezdu a sjezdu na průtah ve Fučíkově ulici a v Ohrazenicích. Dostavuje se sportovní hřiště v Mašově a podatelna na radnici. Vánoční trhy letos proběhly na náměstí s rybí stezkou do muzea. Snad se všem líbily. Na Nový rok se potkáme u novoročního ohňostroje – snad nebude mlha jako minulý rok.
Ve zkratce jsem vás provedl rychlým rokem 2015. Do roku 2016 přeji nám všem hodně zdraví, štěstí, lásky a vzájemné tolerance. A někdy společně na viděnou.

n201507281428_zap_188_2015_svobodovaMgr. JANA SVOBODOVÁ, ANO 2011, místostarostka
V listopadu 2014 jsem se stala místostarostkou, na starosti mám životní prostředí, dopravu, zahraniční spolupráci, cestovní ruch a sport, dále pak příspěvkovou organizaci města Turnovské památky a cestovní ruch, organizace typu s. r. o. – Městská teplárenská, Městská sportovní, Technické služby, Sbor hasičů Turnova a sbory dobrovolných hasičů. Zastupuji město v Mikroregionu Český ráj, ve Sdružení Český ráj, v Místní akční skupině Český ráj a Geoparku Unesco Český ráj, ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Tímto výčtem chci říct – je to hodně jednání a času a výsledky se mnohdy dostavují pomalu.
Jsem členkou několika poradních komisí rady města – pro životní prostředí, pro cestovní ruch a zahraniční vztahy, dopravní komise a předsedkyní sportovní komise. Ta mně v letošním roce udělala asi nejvíce vrásek. Na konci listopadu zastupitelé schválili nový dotační statut města i s pravidly pro rozdělování dotací sportovním spolkům, což je pro mne velký posun, ráda bych se nyní v komisi zabývala koncepčními záležitostmi sportu s hlavním cílem podpory sportování dětí.
Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy rozdělila dotace spolkům na spolupráci v zahraničí a bude v příštím roce zpracovávat koncepci cestovního ruchu Turnovska, komise pro životní prostředí chrání zeleň ve městě před nerozvážným kácením a připomínkuje nové návrhy městských parků, které se připravují na rok 2016 či 2017. Dopravní komise probírá dopravní problémy, které se mnohdy dají lehce vyřešit díky údržbě zeleně odborem životního prostředí, některé jsou však složitější a vyžadují větší projekční přípravu a pak financování díky Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Sdružení historických sídel přesvědčuje poslance o významu finanční podpory památek.
Naším velkým úkolem je budování Maškovy zahrady, každý čtvrtek od rána zasedá výbor stavby a pak následuje kontrolní den. V den státního svátku 28. října se slavnostně otevřel zimní stadion za 96 mil. Kč. V červnu byla otevřena kompostárna na Malém Rohozci, kterou provozují Technické služby. Probíhá projektování parků – Městského parku u letního kina, zastupitelstvo již schválilo studii, nyní je detailně řešena část nazvaná sport s hřištěm pro starší děti. Projektově se připravují i Metelkovy sady. Rádi bychom na parky požádali o dotaci z přeshraniční spolupráce. Letos v červenci se na náměstí vrátily farmářské trhy.
Velkým tématem zastupitelů letos i příští rok je transparentnost města. Co všechno by město či městský úřad mělo pro otevřenost vůči občanům mít. Našimi stálými evergreeny, které se řeší, a jejich řešení přejde i do dalšího roku jsou výměna školských budov ve Zborovské a Alešově ulici, cena vody a situace v krajském zdravotnictví a s ním spojená modernizace krajské nemocnice, jíž jsme 10 % akcionářem.
Pozitivní vývoj pro občany má cena tepla, která se snižuje díky efektivní práci Městské teplárenské.
Čemu jsem se za rok ve funkci naučila? Řekla bych, že trpělivosti. Myslela jsem si, že lze některé věci měnit či vylepšit celkem snadno a rychle, ale vše vyžaduje vleklá jednání a schvalování. Což je nakonec dobře, je to záruka demokracie, kdyby se vše dalo jednoduše měnit, mohlo by vedení a rozhodování snadno sklouznout na nesprávnou stranu.
Advent začal v Turnově velkým požárem budovy firmy Agba. To jsme si pak mohli všichni uvědomit, jak se mohou věci rychle změnit. Moc děkuji všem hasičům, nejen našim turnovským, policistům a záchranářům za jejich úžasné nasazení v nelehkých chvílích.
Chtěla bych všem do nového roku popřát zdraví, spokojenost a životní pohodu, sobě a svým kolegům v zastupitelstvu pak správná rozhodnutí.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.