ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE (III) – TÉMA KNIHOVNA

0

Přinášíme třetí část nového seriálu – ankety zastupitelů, se kterou se v letošním roce budete pravidelně setkávat na stránkách tištěné i elektronické verze TvA. K důležitým otázkám města se v každém díle budou vyjadřovat zastupitelé napříč politickým i názorovým spektrem. Ve volebním roce je to ideální příležitost, jak pro zastupitele samé, tak především pro voliče – občany Turnova. Březen je Měsíc knihy a čtenářů. Jak byste do budoucna řešil(a) situaci turnovské knihovny, která sídlí v nevyhovujících prostorách? Tak zněla otázka daná zastupitelům.

Vodítkem pro odpověď mohou být tato východiska: Dostavět stávající objekt, postavit nový objekt například společně i pro Žlutou ponorku v prostoru za letním kinem (odhad nákladu 40 mil. Kč), přestěhovat knihovnu do objektu Střelnice (v této chvíli s tím nesouhlasí komise rady města a zaměstnanci knihovny), přestěhovat knihovnu do „nějakého“ vhodného městského objektu, který by v budoucnu mohl být uvolněn, či koupit nějaký stávající vhodný objekt ve středu města (třeba hotel Slávie, který je vhodný i jako zázemí a nástupní prostor divadla).

n201403192253_zap_92_2014_zmdvorakPetr Dvořák (zastupitel za ODS)
Moc mě potěšilo, že jsem byl vybrán k odpovědi právě na toto téma. Mám totiž ke knihovně velmi vřelý vztah, který se vyprofiloval v dětství. Jak stárnu, tak docházím k osobnímu poznání, že k čemu dobrému „přivoníte“ právě v dětství či v mládí, tak to ve vás zůstává i do pozdního věku a je to nesmírně důležité a fajn. Navštěvoval jsem ji nejvíce v letech 1970 – 75 v nově otevřeném dětském oddělení ve Dvořákově ulici, a to po vyučování až do „zavíračky“. Mé čtení probíhalo i po důrazném napomenutí „tak už spát!“ – s baterkou pod peřinou. To děti prosím nedělejte, zkazí se vám zrak. V mých výpůjčkách padaly měsíční rekordy a knihovnice, vzpomínám, že asi paní Císařová, mně byla opravdu druhou maminkou. Zlatá žena. Hodně mi dala do života.
Věřím, že tak nyní děti vnímají paní Kordovou. Doufám, že klasickou knihu nemůže (nesmí) žádná elektronika nikdy nahradit. Zmiňuji to vše úvodem proto, že knihovna je pro mne v prioritách hodně důležitá. Je to kultura, vzdělanost občanů Turnova. Jak jsem zachytil, tak je i v prioritách ankety Parlamentu mládeže města Turnova. ODS, za kterou jsem byl do zastupitelstva zvolen, má „knihovnu“ ve svém volebním programu. Proto budu podporovat cokoliv rozumného, co knihovně pomůže. Budu vnímat hlavně vyjádření zaměstnanců knihovny, neboť „ti tam žijí a vědí, co by nejvíce potřebovali“.  Přestavba stávající knihovny na ideál je zřejmě technicky tak náročná, že to nebude možné. Prosím občany Turnova, pokud má někdo nějaký ideální nápad, kam by se mohla knihovna přestěhovat, ať se neprodleně ozve. Musíme se pokusit získat nějakou dotaci EU na novou výstavbu knihovny. Nemůžeme přece jen nadávat na to, co nám všechno EU bere (i to naše pomazánkové máslo, které mám tak rád, což je teda drzost), ale musíme taky něco vyzískávat, když už jsou tak nastavená pravidla. Netuším přesně, jak dalece je realizovatelné, možné a vhodné mít knihovnu na místě Hotelu Slávie? Vize se mně líbí. Už tam knihovna historicky byla a ideální soused pro divadlo knihovna bezesporu je. Vytvořit „Kulturní komplex Antonína Marka“ – to zní moc hezky.

n201403192253_zap_92_2014_zmhalamaOndřej Halama (zastupitel za KDU-ČSL)
Knihovna je instituce navýsost důležitá a nezastupitelná. S textem, literaturou, knihou je spjata kultura a kulturnost národa. Vždyť také proto jsme si například v loňském roce připomínali 400 let od vydání revidované Bible kralické. Vzpomínali jsme na knihu, která na staletí ovlivňovala jazyk i kulturu národa. Knihovna, knihovnictví a vše co s tím souvisí je důležité tím více, čím více jsme svědky úpadku jazyka a literárnosti. A pro Turnov, dovolím si říci, je knihovna ještě něco více nežli pro jiná města. Je přece naplňováním a následováním odkazu jednoho z největších turnovských rodáků, pátera Antonína Marka. Tedy knihovna „musí“ dále žít. Ale jak a kde?
Rozhovor o knihovně už probíhá delší čas a nabízejí se různá řešení. V otázce samé je konstatováno, že dnešní prostory jsou nevyhovující. Domnívám se, že i přestavba stávající budovy knihovny by byla nevhodná, ne-li nemožná. Ideálním řešením by byl nový, víceúčelový objekt. Tedy spojení domu dětí a mládeže a dalších komunitních aktivit s knihovnou. Znamená to zatím něco investovat do údržby současné knihovny a pár let počkat, až bude město připraveno na další větší investici. Dovedu si ale představit i variantu, že při nenaplněnosti nebo uprázdnění budovy „hotelové“ školy by knihovna přesídlila tam. Znám argumenty, které zdůrazňují větší vzdálenost od centra města, ale myslím, že toto řešení by mělo i některá nesporná pozitiva.

n201403192253_zap_94_2014_zmkordovaEva Kordová (radní a zastupitelka za Nezávislý blok)
Můj profesní a dá se říci i osobní život je dlouhodobě spojen s turnovskou knihovnou. Může se proto zdát, že můj pohled na celou problematiku knihovny a její budoucnost je tím poznamenán. Dá se říci, že naše město má určitý morální dluh vůči této kulturní a vzdělávací instituci. Druhá nejstarší knihovna na území naší republiky dlouhodobě prožívá pohnuté osudy své existence. V běhu času musela mnohokrát bojovat o tak zvané „místo na slunci“ a dokazovat nejen svoji smysluplnost, ale také bojovat o finance a vhodné umístění. Nechci a nebudu se vracet do minulosti, k uplynulým úvahám a myšlenkám, kterým nebylo popřáno sluchu a nedostaly se ani do strategických plánů města. I když řešení byla možná a byla i požadována. Stálou bariérou kupodivu byly nejen finance, ale i neochota řešit něco, co nějak přece funguje, a je dá se říci, pro obyvatele města Turnova zbytné. Mám na mysli mé osobní pohledy řešit problém umístění knihovny v souvislosti s výstavbou kulturního domu Střelnice. Tehdy to bylo zamítnuto hned na počátku s argumentací, že přece knihovna své prostory má. Bohužel už tehdy bylo dávno nutné se zabývat tímto problémem a řešení se nabízelo samo.
I když se zdálo být malým zázrakem na konci 70. let minulého století umístění v nově upravené budově Konrádovy vily, věděli jsme dobře, že je to opět pouze přizpůsobení prostorám, které nejsou a do budoucna nebudou pro činnosti knihovny ideální. Do roku 1984, než se knihovna skutečně stěhovala, byla úplnou „Popelkou“. Kdo ještě pamatuje v jakých přežívala podmínkách, tak mně dá za pravdu. Proto snad ta pokora a čekání, až možná jednou…
V roce 2007 se na problematiku knihovny našeho města podíval na mou žádost „neturnovskýma“ očima pan doktor Ladislav Kurka, uznávaný odborník v ČR na architekturu a výstavbu knihoven. Prošli jsme řadu objektů v Turnově, které se opět, a myslím zbytečně, dostávají mezi možnosti řešení. Vše už bylo řečeno, prověřeno. Po dalších třech letech úsilí byla vypracována projektová studie na výstavbu nového domu, který společně se Žlutou ponorkou měl reálnou naději stát se smysluplným objektem nejen pro obě instituce, ale zahrnoval v sobě řadu dalších rozvojových možností směrem do budoucna. Usnesením rady města byla projektová studie schválena v roce 2010 a dosud platí. Jen priority zastupitelů daly zelenou jiným záměrům a plánům. Já osobně si stále nejvíce přeji výstavbu nového domu a zajištění rozvojových aktivit činnosti knihovny také v lokalitě Turnova II. A v souvislosti se Střelnicí – opět říkám škoda, že se s knihovou jako kulturní a vzdělávací institucí nepočítalo již na počátku výstavby tohoto velkého objektu. Dnes se řešení ve Střelnici sice nabízí, ale za cenu omezení činnosti obou institucí, nebo nákladné přestavby celé budovy.

n201403192328_zap_95_2014_zmkratochvilMilan Kratochvíl (zastupitel za ČSSD)
Městská knihovna Antonína Marka v Turnově je univerzální veřejnou knihovnou, kulturním a odborným zařízením, jehož účelem je zabezpečovat všem občanům svobodný a rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informační databázi knihovny. Městská knihovna Antonína Marka v Turnově je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.
1. Posláním Městské knihovny Antonína Marka v Turnově je veškerou svou činností, systematickým budováním knihovního fondu a jeho aktivním využíváním a další – knihovnickou, bibliografickou a informační činností přispívat k rozvoji kultury, vzdělaní, vědy, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů.
2. Nabízí služby výpůjční, informační, datové, reprografické, handicapovaným, kultura a vzdělávání, ostatní doplňkové služby.
3. V současné době je knihovna umístěna v nevyhovujících prostorách. Navrhoval bych reprezentativnější místo, které by sloužilo občanům na vyšší úrovni v prostorách Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov, Zborovská 519.

n201403192254_zap_96_2014_zmpokornaMartina Pokorná (zastupitelka za Turnovskou koalici)
Já to vidím v několika rovinách. Současný objekt knihovny není vhodný, v podstatě dosluhuje  – dispozice, bariéry ad., neplní již funkci na úrovni 21. století. Knihovna v Turnově je tak zakonzervována v podobě z poloviny 20. století a do budoucna v této podobě nebude atraktivní. Mělo by to být moderní centrum podobné třeba vědecké knihovně v Liberci, kde bude soustředěno jak všechno „vědění“, tak i multimediální svět, to vše ve formě, která bude zajímavá pro dorůstající generaci. Je důležité zachovat půjčování knížek a podporovat čtenářství, ale to vše nabízet v atraktivním obalu, který prostě polovina 20. století už nenabízí. Moderní knihovny jsou dnes především komunitní centra pro setkávání lidí, místa, kde se soustřeďují lidé všeho věku, místa, která jim poskytují určitý standardní servis, ale hlavně bonusy v podobě přednášek, seminářů, ale třeba i vzdělávání, kultury ad.
A pak je tu druhá rovina: Kde by to v Turnově mělo být? Ideálně založit takový malý kampus v čp. 84 naproti muzeu a spojit muzeum, knihovnu, přestěhovat sem Žlutou ponorku, bylo by tady i návštěvnické centrum ad., to vše v podstatě v jednom areálu. To zřejmě ale nejde. Že se najde v zastupitelstvu podpora stavby nové budovy na ploše u letního kina za 50 milionů, tomu nevěřím. Možností je pak Střelnice, kterou sice kulturní komise smetla ze stolu, ale to proto, že tady byla snaha knihovnu nacpat na současné dispoziční řešení objektu. Střelnici je třeba v horizontu několika málo let přestavět. Úprava Střelnice na komunitní centrum (Turnovská kulturní s. r. o.) – to je dle mého skoro jediná šance, jak tento dům, který pořád ještě Turnovští nevzali za svůj, oživit. Je to šance, která stojí za námahu. Alespoň to pořádně vyzkoušet, zamyslet se nad úpravami na rozumné finanční úrovni zhruba 15 – 20 milionů korun, kdy nejméně jednu třetinu z těchto nákladů získáme prodejem stávajícího objektu knihovny.
Třetí rovina je přestavět opuštěnou budovu Telecomu.

(Anketa vzniká ve spolupráci s mluvčím města Radkem Drašnarem)

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.