ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE (VII) – ÚZEMNÍ PLÁN

0

Přinášíme sedmou část seriálu – ankety zastupitelů, se kterou se v letošním roce pravidelně setkáváte na stránkách tištěné i elektronické verze TvA. K důležitým otázkám města se v každém díle vyjadřují zastupitelé napříč politickým i názorovým spektrem. Ve volebním roce je to ideální příležitost, jak pro zastupitele samé, tak především pro voliče – občany Turnova. Červencová otázka zněla: Naplňuje nový územní plán Turnova vaše představy o dokumentu nutném k dalšímu rozvoji města? Jaké změny a úpravy byste v něm rád viděl při první aktualizaci? (Pozn. red. Nový územní plán zastupitelé města schválili na svém červnovém zasedání – ZDE).

n201407172130_zap_238_2014_hudecTOMÁŠ HUDEC (zastupitel za ČSSD)
Na posledním zastupitelstvu jsme schvalovali nový územní plán města. Byl jsem vcelku překvapen, že se tak dělo více méně v tichosti a město samo více jeho závěrečné projednávání masivně neinzerovalo. I výsledek hlasování – územní plán prošel pouhými 15 hlasy – mi nepřijde zrovna optimální. Já sám, i všichni zastupitelé za ČSSD, jsme pak pro nový územní plán ruku nezvedli. Důvod je nasnadě: Po celé volební období jsme aktivně vystupovali proti tzv. toboganu, a ten v novém územním plánu zůstal jako územní rezerva vnitroměstské komunikace. Ostatně územních rezerv, nového to prvku územního plánování, máme v Turnově více než je zdrávo. Takže novému zastupitelstvu přeji, aby se s tímto nešvarem co nejrychleji a jednou pro vždy vypořádalo. Nejlépe pak již při první aktualizaci.

n201407172130_zap_239_kunetkaIVAN KUNETKA (zastupitel za Turnovskou koalici)
Vytváření a schválení nového územního plánu jsem podpořil, i když souhlas se všemi změnami není bezvýhradný a nadšený. Líbí se mně, že nebyla rozšířena průmyslová zóna ve směru na Jenišovice, protože si myslím, že doba rozšiřování na úkor kvalitní zemědělské půdy musí skončit. Vedení koridoru S5 ( R35) přes území Turnova jako územní rezervu přes náš deklarovaný mnohonásobný nesouhlas chápu jako nutné zlo, politika je holt umění možného… Spokojenější ovšem budu, podaří-li se prosadit jednoznačně kategorii S14,75 – tj. vystřídaný třípruh.
Severozápadní odlehčovací komunikaci v souvislostech s obchvatem na Mírovou pod Kozákovem formou územní rezervy chápu jako ponechaná zadní vrátka pro možné budoucí řešení našimi následovníky, i když nyní není nutně potřebné a nezbytné.

n201407172131_zap_240_pekarJAROMÍR PEKAŘ (místostarosta, zastupitel za ODS)
Nový územní plán Města Turnova, který byl schválen na červnovém zasedání zastupitelstva města, vnímám jako dokument zpřesňující a upravující územní vztahy starého územního plánu z roku 1996. Dle mého názoru se na celkové „kvalitě“ nového územního dokumentu projevil efekt dnešní doby, spočívající téměř v povinnosti výběru nejlevnějšího zpracovatele tohoto dokumentu.
To se projevilo mimo jiné v celkové době zpracování územního plánu, která se o několik let protáhla proti původnímu záměru, tak i v samotném „střízlivém“ přínosu pro rozvoj města. Některá řešení jsou hodně diskutabilní. K první aktualizaci územního plánu bych rád předložil k diskuzi otázku nutnosti územních rezerv koridorů vnitroměstských komunikací a možnosti rozšíření lokalit města pro výstavbu bytů v bytových domech, kterých má město na svém katastru pomálu.
Závěrem bych chtěl poznamenat, že územní plán je třeba vnímat jako věčně živý organizmus, na kterém je nutno neustále pracovat dle potřeb a možností daného území a obyvatel na něm žijících.

n201407172131_zap_241_2014_romanyZDENĚK ROMANY (zastupitel za TOP 09)
Otázka, zda nový územní plán naplňuje moje představy o dokumentu nutném k dalšímu rozvoji města, je pro mě dost složitá. Nejsem ani odborník na územní plánování, není to ani žádný můj koníček. Jak jsem ovšem sledoval celý vývoj zrodu nového územního plánu, věřím, že se mu všichni ti, kteří jsou v daném oboru v Turnově odborníky, věnovali s příslušnou péčí. Je to velmi složitý a obsáhlý dokument, zasahuje každého z nás, každého přitom z jiného pohledu. Co vyhovuje jednomu, může poškozovat druhého, jedni chtějí, aby nový silniční průtah městem byl co nejdříve, druhým stejný průtah zasahuje do jejich pozemků nebo v budoucnu zasáhne jejich obydlí hlukem nebo zplodinami a takový průtah nechtějí. Najít kompromis je někdy těžké a tvůrcům územního plánu v tomto směru určitě nezávidím. Věřím, že nový územní plán splňuje vše, co se od něho očekává, a že bude dokumentem, na jehož základě se bude moci Turnov dále rozvíjet a například i jednotliví občané budou vědět, kterým směrem se při výběru svých stavebních pozemků v budoucnu orientovat. Jako neodborníka mne při projednávání návrhu nového územního plánu určitě zaujal jeden pozitivní rys –  náš starosta je velmi vstřícný a ochotný vyslechnout a pružně respektovat každou připomínku k plánu, možná je to jen můj osobní dojem, ale domnívám se, že v předchozích letech byla ochota se připomínkami k územnímu plánu zabývat a jednou namalovanou čáru kdekoliv změnit, poněkud menší, viz například variantní řešení k odmítané odlehčovací komunikaci přes Luka. Druhá část vaší otázky – jaké bych rád viděl změny při první aktualizaci územního plánu – ptáte se příliš brzy, plán se schvaloval na minulém zastupitelstvu, kdybych již nyní měl nějaké připomínky, asi bych je již přednesl.

n201407172131_zap_242_2014_zikudaFRANTIŠEK ZIKUDA (zastupitel za Nezávislý blok)
Zastupitelstvo města schválilo 26. června 2014 důležitý dokument, nový územní plán města Turnova. K dalšímu rozvoji města určuje tento dokument pravidla koncepce rozvoje území města, vymezení zastavěného území a koncepci uspořádání krajiny. Zároveň stanovuje podmínky pro využití ploch a urbanistickou koncepci města. Důležitou částí územního plánu jsou rovněž plochy a koridory územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek prověření. Řeší rovněž návrh dopravní a technické infrastruktury a mnoho dalších záležitostí.
Územní plán je zpracován v souladu s platnými zákony, s územně plánovací dokumentací vydanou Libereckým krajem, respektuje stanoviska dotčených orgánů, stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje a další předpisy a nařízení.
Již z tohoto výčtu je patrné, že tento územní plán, který se zpracovával od roku 2009, je velice obsáhlý a nebude tedy asi ani bez připomínek a námitek. To se projevilo již při projednávání tohoto dokumentu. Sám jsem se projednávání jednotlivých připomínek účastnil, a to jak v zastupitelstvu města, tak i v komisích, a pro jeho přijetí jsem také hlasoval.
Osobně si však myslím, že se vývoj nedá zastavit, a tak první změny a úpravy územního plánu předpokládám již v příštím roce. I přesto jsem ale přesvědčen, že nový územní plán je potřebný a nutný dokument k dalšímu rozvoji města Turnova.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.