ANKETA VEDENÍ MĚSTA: OHLÉDNUTÍ ZA ODCHÁZEJÍCÍM ROKEM, VÝZVY A PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

0

Ohlédněme se za odcházejícím rokem, abychom se poučili pro roky příští… To bylo téma pravidelné ankety turnovských zastupitelů, na které tentokrát odpovídal starosta města a obě místostarostky:

Ing. TOMÁŠ HOCKE starosta města (Nezávislý blok)
Čas běží jako šílený. Prošel jsem postupně můj diář, zápisy z rady města, zastupitelstva a tiskovek a touto cestou si vám dovolím poskytnout krátkou zprávu o stavu našeho města za rok 2016. Začnu pěkně chronologicky:
Hned v LEDNU jsme schválili prodej bytového domu čp. 81, schválili rozšíření řeky Jizery u loděnice, zadali jsme zhotovení násypu pro fotbalové hřiště s umělou trávou, poprvé projednávali záměr rekonstrukce ZŠ Mašov a objektu Fokus Turnov. Na Tři krále jsme obešli celý úřad, jednali se starosty o silnici na Jičín, byl masopust na Bukovině a Dlaskově statku a také Městský ples. Bylo schváleno vypsání výběrových řízení na stavby v roce 2016.
V ÚNORU jsme koupili pozemek na nové parkoviště za Vesnou, po těžké diskuzi schválili příspěvek města na modernizaci Krajské nemocnice Liberec, začali diskutovat o svozu odpadů z těžko přístupných míst Turnova. Schválili jsme dotace z městského rozpočtu pro sportovní, kulturní a veřejně prospěšné spolky. Zašli jsme na Modrého kocoura.
V BŘEZNU jsme přijali 1. rozpočtové opatření a dále rozdělovali dotace z městského rozpočtu. Hodnotili jsme vedoucí odborů, ředitele příspěvkových a obchodních společností města. Byly zahájeny první stavby. Proběhly loutkářská přehlídka Turnovský drahokam a Noc s Andersenem.
V DUBNU jsme prezentovali projekt na nové dětské hřiště v parku u letního kina, novou vstupní část Metelkových sadů, prodali objekt restaurace na Šetřilovsku, schvalovali dotace pro sociální oblast, hasiče a obecně prospěšnou činnost. Proběhla akce na zahájení turistické sezony „Český ráj dětem“ a samozřejmě čarodějnice.
V KVĚTNU zastupitelé pověřili starostu podáním nabídky na odkup pozemků na Koňském trhu, byla schválena závěrečná zpráva o stavbě Sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada, bohužel bez úspěchu byl ukončen projekt „Lezecký ráj“ a objekt bývalého kina v Žižkově ulici šel do prodeje. Byla zahájena diskuze o hluku a dlažebních kostkách v Palackého ulici, skauti dostali část peněz na nákup Ostrova, byly schváleny školské obvody základních škol. Proběhla velká oslava spojená s otevřením koupaliště a celého areálu Maškovy zahrady a Dnem vítězství. 
V ČERVNU se za finančního přispění města na provoz podařilo otevřít toalety na nádraží, schválili jsme „Plán ochrany Městské památkové zóny“, otevřeli další kolo jednání okolo okresu Turnov, schválili záměr rekonstrukce ZŠ Mašov, ustanovili nový výbor pro vodohospodářský majetek a pokračovali v nekončícím boji za samostatnou Obchodní akademii a Hotelovou školu. Ze společenských akcí je třeba jistě zmínit krásné Staročeské trhy a návštěvu izraelského velvyslance Gary Korena, spojenou s přednáškou pro školy na Střelnici nejen o migraci.
V ČERVENCI a SRPNU probíhaly opravy našich škol. ZŠ v Alešově ulici prošla poslední třetí etapou obnovy, ZŠ Žižkova má novou střechu na jídelně, prodali jsme velkou část bytového domu čp. 81 v Žižkově ulici, zahájili jsme další etapu revitalizace sídliště u nádraží – ul. Březovou a Květinovou. Nové koupaliště v Maškově zahradě ve slunných dnech praskalo ve švech a ve výsledku se jeho provoz pohybuje velmi blízko kýžené nuly.
V ZÁŘÍ jsme jednali o táborové základně Krčkovice, nové vyhlášce o nočním klidu, o novém projektu modernizace škol, který snad v roce 2018 přinese do našich škol nové učebny, výtahy a další vybavení, snažíme se dále posunout projekt Greenway Jizera. I září bylo plné kultury. Proběhl první ročník přehlídky Kulturnov, proběhly tradiční Svatohubertská slavnost na Valdštejně a Den bez aut.
V ŘÍJNU jsme schvalovali velké vodohospodářské stavby, které bychom měli stavět v letech 2018-2021. Mělo by jít o velké opravy úpravny vody v Nudvojovicích, opravy vodovodních řadů a vodojemu v Ohrazenicích, výměny vodovodních a kanalizačních řadů v Nádražní a Přepeřské ulici a opravu čistírny odpadních vod. Uvidíme, na kolik z nich se podaří získat dotace. Diskutovali jsme o vydání pozemků pod bytovými domy státu i participativním rozpočtu. V říjnu jsme si rovněž připomněli vznik samostatného Československa a udělili čestné občanství města, které získal Simon van der Kooij, Ceny obce obdrželi Martin Hybler a Vladimír Eckert. Konaly se pro Turnov důležité krajské volby, v nichž naši kandidáti získali čtyři mandáty.
V LISTOPADU jsme přijali rozhodnutí o novém úvěru města ve výši 60 mil. Kč, rozhodli o stavbě nové radnice v objektu bývalého sirotčince, rozpočtovým výhledem nasměrovali činnost města na další dva roky dopředu. V listopadu se také podařilo opravit dalších šest komunikací v majetku města. 
PROSINEC je ve znamení adventního času a příprav na Vánoce. Kromě rozsvěcení vánočního stromu proběhly i krásné Vánoční trhy na náměstí. Na začátku prosince dokonce napadl sníh a chvíli mrzlo. Na posledním prosincovém zastupitelstvu nás čeká schvalování rozpočtu města na rok 2017 a další drobnější majetkoprávní rozhodnutí. Snad kromě stavby šaten v ZŠ Žižkova a dodělávání lávky na Šetřilovsku máme pro dnešní rok hotovo. Na Nový rok se potkáme u novoročního ohňostroje.
To byl rok 2016 ve zkratce. Do roku 2017 přeji nám všem hodně zdraví, štěstí, lásky a vzájemné tolerance a někdy společně na viděnou.

Mgr. PETRA HOUŠKOVÁ, místostarostka za Nezávislý blok
Tak nám ten rok opět utekl jako voda a nastává čas bilancování. Zvládli jsme a udělali jsme toho pro město a pro vás občany dostatek, nebo je to standard a měli bychom ještě přidat? Každý z vás, kdo čtete tyto řádky, vidí život v Turnově svými očima, má své priority, svá zbožná přání, řeší své menší či větší obtíže. Naší snahou je reagovat na vaše podněty a jsme rádi, že je s námi sdílíte, setkáváte se s námi, komunikujete s námi „formálně na radnici“ i běžně na ulici.
Tedy něco z toho mála nebo mnoha, co se v roce 2016 podařilo. V sociální oblasti máme rozpracovaný projekt na vybudování Alzheimer centra u Domova důchodců Pohoda, schválený záměr na vytvoření dětského stacionáře  pro děti a osoby do 26 let s kombinovaným postižením při MŠ a ZŠ Sluníčko, zpracovává se projekt a podání žádosti do Integrovaného operačního programu na vybudování zázemí pro Fokus Turnov. Všechny tyto projekty by měly být v roce 2017 dále propracovávány. Snažíme se odborně zvyšovat a rozšiřovat péči v Dětském centru, ve Zdravotně sociálních službách Turnov se podařilo navýšit  mzdy pečovatelkám a zakoupit dvě nová auta pro zajištění terénní pečovatelské služby, zefektivnilo se  poskytování tzv. krizových bytů především matkám s dětmi, zmapována byla  potřebnost služeb pro děti a dospělé s autismem a do naší sítě sociálních služeb byly zahrnuty další služby pro tuto cílovou skupinu. V penzionu pro důchodce v Žižkově ulici se obyvatelé dočkali úspornějšího ohřevu vody.
V oblasti školství je schválena studie rekonstrukce a přístavby mašovské školy. V roce 2017 budeme připravovat projektovou dokumentaci  a samotné zahájení stavby. Aktuálně finišuje zpracování projektu za zhruba 24 mil. na modernizaci našich základních škol. Pokud budeme úspěšní při přidělení žádosti o dotaci, pak by se naše školy mohly dočkat moderních odborných učeben přírodovědných a jazykových předmětů, dvě naše školy by mohly být zcela bezbariérové. Každá škola má další upravené prostory – v ZŠ Alešova byla dokončena poslední etapa rekonstrukce, v ZŠ Skálova mají děti svůj odpolední klub, v ZŠ 28. října novou družinu, v ZŠ Žižkova byla opravena střecha nad jídelnou a budují se nové šatny pro nejmladší žáky, aby nemuseli setrvávat ve vlhkém sklepě. V příštím roce se konečně děti v ZŠ Skálova dočkají nových toalet. Záležitost, o které tu slyším již asi 10 let. V rámci přeshraniční spolupráce budeme žádat o dotaci na táborovou základnu Krčkovice. Na každé naší základní škole začali v rámci projektu fungovat školní psychologové a speciální pedagogové. Velmi svěžím způsobem byla obnovena činnost Informačního centra mládeže v knihovně, díky nadšení a báječným nápadům tu má naše mládež zajímavé zázemí pro volný čas. Nelze rovněž přehlédnout, jak v letošním roce prokoukl interiér knihovny.
Ve výčtu nemám tolik prostoru, abych mohla jmenovat všechny akce, na závěr se ale ráda pochlubím ještě akcemi pro seniory, které se podařily na podzim roku 2016. Otevřel se první rok Akademie umění a kultury při ZUŠ a proběhl velmi inspirativní Den zdraví na téma zdravého stárnutí.
Sama za sebe hodnotím uplynulý rok poměrně optimisticky a jásám, neboť se stále na radnici těším, co nového přinese další den. Nuda a stereotyp mě tu naštěstí neohrožují. A na co se těším v roce 2017? Na studii od předních českých architektů, pánů Pleskota a Lábuse, kteří se pokusí zhmotnit naše představy na rozšíření zázemí našeho krásného, historického divadla. Dále se těším na další krok, kterým umožníme občanům více se zapojit do dění ve městě, zkusit si vytvořit vlastní projekt a prosadit ho. Nezapomeňte, v lednu začínáme s participativním rozpočtem!
Podle čínského kalendáře má být rok 2017 rokem Kohouta. Četla jsem, že s kohoutem má přijít doba tvrdého dorozumívání mezi lidmi. Mé přání se tedy týká porozumění a komunikace mezi lidmi. Mějme prosím na paměti, že laskavost, srdečnost, optimismus a dobré vztahy v rodině i v zaměstnání nám přinesou více radosti a udělají nás lepšími, než arogantnost, rvavost, přetvářka nebo netrpělivost.
Vše dobré v roce 2017!

Mgr. JANA SVOBODOVÁ, místostarostka za ANO 2011
V roce 2016 jsme se poprvé koupali na novém koupališti v Maškově zahradě. Turnov má tak po 15 letech kýžené venkovní koupaliště. První sezona provozu ukázala, že je potřeba zlepšit zejména občerstvení a parkování. Pro příští sezonu proto bude prostor pro občerstvení rozšířen a uzpůsoben návštěvnosti v horkých dnech.
Letos jsme kvůli novele zákona o zadávání veřejných zakázek řešili odvoz odpadů našimi technickými službami, abychom nemuseli soutěžit, když na tuto činnost máme zřízenou vlastní společnost. Založili jsme tak novou společnost Turnovské odpadové služby s. r. o. (stávající firma navíc oslavila 20 let od svého vzniku na státní svátek 28. října dnem otevřených dveří). 
Městské teplárenské se opět podařilo snížit cenu tepla tak, že se pohybujeme pod republikovým průměrem.
Na léto jsme společně s partnery připravili jednotnou letní nabídku pro turisty i domácí – „Turnovské léto 2016“ – a začali jsme diskutovat o záměru vybudování návštěvnického centra vedle informačního centra na náměstí. Chtěli bychom vybudovat moderní informační a návštěvnické centrum, kde by se město Turnov prezentovalo jako srdce Českého ráje, Geoparku UNESCO, dále jako město drahého kamene a šperku.
V novém roce nás čeká diskuze nad přípravou rekonstrukce pasáže radnice a její následné využití. Jednou z největších investičních akcí příštího roku bude postupná úprava druhé budovy městského úřadu ve Skálově ulici, kde nyní sídlí městská policie. Rádi bychom vybudovali plnohodnotný úřad s komfortním zázemím pro občany. Cílem je mít pouze dvě budovy městského úřadu.
Pracovalo se také na Valdštejně, kde se bude pokračovat i v roce 2017. Hradní kaple dostane nejen novou střechu, ale i kabát. Začneme s opravou mostu a promění se i předhradí, které je součástí „Zlaté stezky Českého ráje“, jež v roce 2017 oslaví 80 let.  
V příštím roce bychom měli přistoupit k projednávání zásadního koncepčního řešení městské části Turnov 2. Pokračovat budeme v jednáních s partnerskými obcemi na projektu Greenway Jizera trasovaného přes Turnov a dále přes Svijany až k Loukovu. Ze sportovních investic připravujeme ve spolupráci s fotbalovým klubem fotbalové hřiště s umělou trávou z dotace ministerstva školství mládeže a tělovýchovy za spoluúčasti města 2,5 mil. Kč, které bude dotvářet fotbalový areál. Významné budou také opravy základních škol a příprava zásadní přestavby ZŠ Mašov.
Všem přeji pohodový čas adventu, poklidné a radostné Vánoce, veselou oslavu nového roku a 1. ledna se jistě všichni sejdeme na ohňostroji. A do celého nového roku přeji zdraví, spokojenost a štěstí, za nás na radnici vám mohu slíbit, že se budeme snažit posouvat naše město dál, připravovat nové projekty související s jeho rozvojem v nejrůznějších oblastech a také bychom rádi proměňovali jednotlivé části města i drobné kouty na příjemná a pěkná místa pro nás všechny.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.