NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK! DÍL XII.: SPOLKY, NADACE, OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI A DALŠÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

0

Předposlední zastavení seriálu nad novým občanským zákoníkem se týká tématu velmi prospěšného. Seriál pro TvA připravuje turnovská zastupitelka a notářka Martina Pokorná. Díky ní můžeme blíže nahlédnout do tajů i méně známých skutečností nového zákona.

SPOLKY, NADACE, OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI A DALŠÍ PRÁVNICKÉ OSOBY
Právnickými osobami byly do konce roku 2013  kromě obchodních společností také například nadace, obecně prospěšné společnosti (o. p. s.), občanská sdružení (zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů) a pak i spousta dalších, kterých se změny nového civilního práva nedotkly. Do konce roku 2013 platilo, že obchodní společnosti jsou zapsány v obchodním rejstříku, nadace v nadačním rejstříku, o.p.s. v rejstříku o.p.s. a seznam občanských sdružení vedlo ministerstvo vnitra. Od ledna se evidence sjednotila a vše vede tzv. veřejný rejstřík (při krajských soudech), který se dělí na rejstřík obchodní, spolkový atp.

Zatímco zákon o nadacích byl zrušen,  nadace jsou upraveny v § 306 NOZ a následujících a tato právní forma bude tak nadále fungovat bez větších změn, zákon o o.p.s. byl zrušen, dosud vzniklé o. p. s. budou existovat podle zrušeného zákona, nebo se mohou transformovat na ústav, nadaci nebo nadační fond. Forma o.p.s. je nadále nevýhodná v tom směru, že se nebude moci nijak rozvíjet, zůstane upravena zrušeným zákonem. 

NOZ rozlišuje dva typy právnických osob, korporace a fundace. Korporace jsou založeny na spolupráci osob, které se sdružily k nějakému účelu a je v tom účelu patrno lidské konání, aktivita. Korporací je spolek, který mohou založit aspoň tři osoby a jehož hlavní činností je uspokojování a ochrana těch zájmů, k nimž je spolek založen (typicky třeba ochrana přírody, ochrana zdravotně postižených, podpora sportu – tělovýchovná jednota atp.), vedle toho může spolek i podnikat, nesmí mít ale podnikání jako svou hlavní činnost. 
Fundace jsou proti tomu sdružení majetku, který by měl být zachován nebo rozmnožen, lidská složka zde nehraje takovou roli. Fundací je nadace a nadační fond, jejichž úprava v NOZ není příliš odlišná od původní, novinkou je ústav, na který se  chystá transformovat více občanských sdružení. Ústav je totiž založen za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky, provozuje činnost každému rovnocenně dostupnou za předem stanovených podmínek, což přesně sedí na ty, kteří provozují sociální služby, rekvalifikační kurzy, chráněné dílny atp. Právnické osoby poskytující takovéto služby budou moci získat statut veřejné prospěšnosti, což by mělo mít dopad například na daně z příjmů. 

Občanská sdružení se úderem silvestrovské půlnoci stala spolky, jejichž právní poměry upravuje NOZ, konkrétně § 214 a následující. Spolek by měl nejpozději do konce roku 2016 přizpůsobit své zakladatelské dokumenty (stanovy) tak, aby byly v souladu s NOZ.

Co se týká úpravy stanov, půjde zejména o tyto základní změny: možnost ustanovit statutární orgán (který spolek zastupuje, jedná za něj) buď individuální (předseda) nebo kolektivní (výbor), dále může mít spolek kontrolní orgán bez ohledu na to, jak jej nazvete. Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat libovolně, pokud tím nevzbudí klamný dojem o jejich povaze.

Ve stanovách je nutno kromě dalšího vymezit účel spolku, upravit práva a povinnosti jeho členů,  jakým způsobem se statutární orgán jmenuje, kdo jej zvolí, jak za spolek jedná. Zápis do spolkového rejstříku je nyní o dost složitější, než byla evidence ministerstva vnitra. Je třeba vyhotovit zápis z jednání nejvyššího orgánu (členská schůze), který rozhodl o novém znění stanov a zvolil statutární orgán a kontrolní orgán. Dalším zápisem kontrolní orgán zvolí svého předsedu. Orgány spolku se zapisují do spolkového rejstříku a k jejich zápisu je nutné mít podepsané a ověřené prohlášení o splnění podmínek pro výkon funkce a souhlas s ustavením do funkce, vše ve dvojím vyhotovení. K sídlu je třeba doložit výpis z katastru nemovitostí a souhlas vlastníka domu s tím, aby spolek měl v tomto domě své sídlo, na prohlášení vlastníka je nutno ověřit podpis.

Zápis do spolkového rejstříku se podává na formulářích dostupných zde https://or.justice.cz/ias/tangle/iform a soudní poplatek za zápis spolku nebo za provedení změn ve spolku (změna názvu, sídla, účelu, orgánů spolku) stojí vždy 1.000 Kč. U spolků, které dosud s takovou administrativou nemají zkušenosti, doporučuji se obrátit buď na někoho, kdo již návrh na zápis spolku podával, nebo na právníka, který má s vyplňováním formulářové podoby návrhu zkušenost.

Pozn. red.: Máte-li nějaký problém, chcete-li se na něco zeptat, není nic jednoduššího, než napsat svůj dotaz do komentářů na webu TvA. Můžete učinit dotaz také na adresu redakce či přímo v notářské kanceláři v turnovské Hluboké ulici.

Související články (celkem 13)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.