KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 (DÍL XVII): PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALICE 2014 – 2018 V TURNOVĚ

0

Vzniklá koalice Nezávislého bloku – sdružení nezávislých kandidátů Turnov (NB) a Politického hnutí ANO Turnov (ANO) navazuje na uzavřenou koaliční smlouvu (ZDE) a vymezuje základní programový rámec. Naším cílem je otevřené a odpovědně hospodařící město Turnov, usilující o udržitelný rozvoj a vstřícný přístup ke svým obyvatelům, podnikatelskému a neziskovému sektoru. Programové prohlášení na období 2014 – 2018 není neměnný dokument. Bude aktualizován a průběžně vyhodnocován.

TRANSPARENTNOST A OTEVŘENOST MĚSTA
Stálé úsilí o zvýšení informovanosti občanů – více informací na webu města a Facebooku, setkávání občanů se starostou a s dalšími zástupci města, realizace webové aplikace rozklikávacího rozpočtu města, zapojení města do Registru smluv, elektronické aukce na spotřební materiál a IT, podpora činnosti občanské společnosti v jednotlivých částech města, prezentace klíčových záměrů na webu města a diskuse s občany, zástupci aktivních občanů v poradních komisích rady města, kampaň Vlajka pro republiku a Vlajka pro Masaryka, přednášky o novodobé historii Čechů pro děti, symbolickou částku z rozpočtu města pro každou okrajovou část města na její potřeby, zajistit otevřenost a vstřícnost městského úřadu vůči občanům, zabezpečit maximální elektronický přístup ke všem správním úkonům, pokusit se přesunout důležitá pracoviště ze Semil do Turnova,
v případně vhodných dotačních příležitostí sloučit odloučená pracoviště města s pracovišti státní správy na jedno místo a vybudovat druhou radniční budovu, nejlépe rekonstrukcí stávajícího objektu čp. 466 ve Skálově ulici (dnes sídlo městské policie).

HOSPODAŘENÍ A ROZVOJ MĚSTA
Hledání reálných cest vedoucích k zachování výše vodného a stočného (oddělit funkci předsedy Rady Vodohospodářského sdružení od manažera investic, schválení plánu oprav a investic na čtyři roky s povinným spolupodílem obcí a měst, analýza stávající koncesní smlouvy se SČVAK a další rozhodnutí o provozovateli), podporovat průmyslové zóny v souladu s územním plánem a s maximálním ohledem na ekologii a zdravý život v Turnově, podpora farmářských trhů v centru města, aktivní podpora projektů občanských a veřejně prospěšných staveb s podílem grantů, udržovat zadluženost města na zdravé úrovni bez ohrožení jeho funkce, chovat se zodpovědně s ohledem na povinnost splácet stávající úvěry, posuzování projektů s ohledem na budoucí ekonomiku provozování staveb, vyhodnotit investiční priority a neprojektovat nápady, které jsou nerealizovatelné, finančně podporovat moderní výstavbu a výstavbu bytových zón mladých rodin, analyzovat a optimalizovat peněžní toky ve městě, zlepšit hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností s majetkovou účastí města, spolupráce s místnímu podnikateli, nákup pozemků a areálů zajímavých pro rozvoj města, odpovědné projednání nových územně plánovacích dokumentací – změn územního plánu, zástavbových studií, rozvoj bytových zón Hruštice a Vrchhůra, podpora společné e-aukce na elektřinu a plyn.

DOPRAVA
Iniciování přeložky silnice na Semily s cílem odvedení tranzitní dopravy, aktivní připomínkování prověřovacích studií ke zkvalitnění a zkapacitnění stávající trasy na Jičín (v maximální variantě vystřídaný třípruh), požadovat kompenzační opatření (protihlukové valy, zelené mosty ad.). Obnova a postupná oprava komunikací, obnova Markovy ulice, obnova Nádražní ulice ve spolupráci s krajem, nájezd Fučíkova ul., sjezd u Fordu ve spolupráci s ŘSD, opravy autobusových zastávek, oprava Havlíčkova náměstí, hledání nových řešení pro cyklodopravu, obnova chodníků a projekty nových pokračování v regeneraci sídliště u nádraží, postupné úpravy prostorů všech sídlištích s důrazem na dětská hřiště a rozumné rozšíření parkovacích ploch, zajistit dostupnost nákupních center i pro občany bez aut vybudováním a udržováním chodníků, řešit centrální parkování, např. výstavbou parkovacího domu s využitím dotace, rozšířit školní autobusy na úkor dopravy osobními vozy, nové varianty řešení placeného parkování.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zajistit výstavbu komunitní kompostárny na Vesecku, reorganizovat odpadové hospodářství a motivovat k třídění,
drobné úpravy zpříjemňující každodenní život, více zeleně a odpočinkových koutů, zvážit výstavbu koupacího jezírka v areálu Dolánek, postupná obnova parků a veřejných prostor včetně dětských hřišť (centrální park, Metelkovy sady, sídliště), nové řešení prostoru bazénku na sídlišti U Nádraží, po provedené anketě zahájit diskuzi o podobě údolí Jizery a Stebénky.

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Diskuze a případná realizace záměru rozšíření občanské vybavenosti na Turnově 2 (knihovna, ZUŠ, Žlutá ponorka, klub seniorů – samostatný objekt nebo výměna objektů), zvyšování kvality mateřských a základních škol (dokončení opravy ZŠ Alešova, MŠ Zborovská, opravy sportovních hřišť), usilování o dotace na opravu školy v Mašově a na Městkou táborovou základnu v Krčkovicích, udržet ve městě tradiční učňovské obory a střední školy, nedovolit jejich rušení a přesuny, spolupracovat s místními firmami, zajistit kvalitní školní stravování, podporovat rozvoj mateřských škol a dětských center, aby byla zajištěna jejich dostupnost pro všechny občany žijící v Turnově, moderní knihovna s širokými službami – projekční příprava a hledání zdrojů na realizaci, městská sportoviště, hřiště škol dostupná pro všechny, usilování o dotace na hvězdárnu.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Zlepšování zdravotní péče v nemocnici a sítě sociálních služeb, vytvořit odpočinkové zóny pro seniory, a to jak pasivní (lavičky, posezení), tak aktivní (hřiště, cvičební prvky), podpora občanských sdružení věnujících se rodině a sociální oblasti, předškolní mládeži včetně kvalitnějšího zázemí, umožnit ředitelům základních škol rozhodnout o přidělení bezplatných obědů pro děti ze sociálně slabých rodin, prověřit posílení veřejné dopravy z okrajových částí města k nemocnici a k praktickým lékařům, budeme usilovat o omezení hazardu na území města.

SPORT A VOLNÝ ČAS
Na základě současného stavu realizace projektů a investic podporovat dokončení výstavby sportovního areálu v Maškově zahradě, jako další sportovní nabídky pro občany města a turisty, ale pouze s podmínkou zachování stávající podpory ostatním sportovním subjektům, podpora sportovních zájmových organizací především v oblasti provozu a údržby sportovních zařízení a zajištění širokých sportovních aktivit dětí a mládeže v základních soutěžích ve stávající výši 5 mil. Kč/rok (sportovní komise), upřednostnit opravy a údržbu stávajících sportovních zařízení a areálů, usilovat o dotační programy k jejich rozvoji, podporovat sportovní subjekty fungující na dobrovolné činnosti členů, rozvíjet spolupráci s úspěšnými firmami Turnova na podporu masového i vrcholového sportu, který je vzorem pro místní mládež.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH
Podporovat činnost spolků působících v kultuře, zlepšovat komunikaci s nimi a zapojit je šířeji do dění města
instalace soch ve veřejném prostoru, oprava pomníčků a kapliček, po získání dotací – projekt nové knihovny, hvězdárna, dostavba městského divadla, využívání přírodních a kulturních památek pro rozvoj cestovního ruchu (geopark, Valdštejn, synagoga), široká spolupráce v regionu, podpora a realizace investic pro rozvoj cestovního ruchu, podpora tradičních městských slavností (Staročeské trhy, Kámen a Šperk, Vánoční trhy) dále pak s partnery Dlaskův statek, festivaly, tradice řemesel, podporovat marketingové aktivity ve Sdružení Český ráj, partnerství v projektu horolezeckého muzea, péče o trasu Greenway a její rozvoj, tvorba nových nabídek ve spolupráci s místními i zahraničními partnery, využívání evropských dotací, usilování o dotace na dostavbu městského divadla (dostavba šatny, hygienické zázemí, foyer, malý sál v návaznosti na další aktivity např. knihovna), propojit kulturní zařízení, zajistit větší spolupráci organizací a s tím spojené zefektivnění jejich chodu
vymyslet systém sdružených slev, zefektivnit a zatraktivnit turistické cíle, zajistit spolupráci města na tradičních akcích a zintenzivnit jejich prezentaci v okolních regionech.

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.