KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 (DÍL XVII): PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALICE 2014 – 2018 V TURNOVĚ

0

Vzniklá koalice Nezávislého bloku – sdružení nezávislých kandidátů Turnov (NB) a Politického hnutí ANO Turnov (ANO) navazuje na uzavřenou koaliční smlouvu (ZDE) a vymezuje základní programový rámec. Naším cílem je otevřené a odpovědně hospodařící město Turnov, usilující o udržitelný rozvoj a vstřícný přístup ke svým obyvatelům, podnikatelskému a neziskovému sektoru. Programové prohlášení na období 2014 – 2018 není neměnný dokument. Bude aktualizován a průběžně vyhodnocován.

TRANSPARENTNOST A OTEVŘENOST MĚSTA
Stálé úsilí o zvýšení informovanosti občanů – více informací na webu města a Facebooku, setkávání občanů se starostou a s dalšími zástupci města, realizace webové aplikace rozklikávacího rozpočtu města, zapojení města do Registru smluv, elektronické aukce na spotřební materiál a IT, podpora činnosti občanské společnosti v jednotlivých částech města, prezentace klíčových záměrů na webu města a diskuse s občany, zástupci aktivních občanů v poradních komisích rady města, kampaň Vlajka pro republiku a Vlajka pro Masaryka, přednášky o novodobé historii Čechů pro děti, symbolickou částku z rozpočtu města pro každou okrajovou část města na její potřeby, zajistit otevřenost a vstřícnost městského úřadu vůči občanům, zabezpečit maximální elektronický přístup ke všem správním úkonům, pokusit se přesunout důležitá pracoviště ze Semil do Turnova,
v případně vhodných dotačních příležitostí sloučit odloučená pracoviště města s pracovišti státní správy na jedno místo a vybudovat druhou radniční budovu, nejlépe rekonstrukcí stávajícího objektu čp. 466 ve Skálově ulici (dnes sídlo městské policie).

HOSPODAŘENÍ A ROZVOJ MĚSTA
Hledání reálných cest vedoucích k zachování výše vodného a stočného (oddělit funkci předsedy Rady Vodohospodářského sdružení od manažera investic, schválení plánu oprav a investic na čtyři roky s povinným spolupodílem obcí a měst, analýza stávající koncesní smlouvy se SČVAK a další rozhodnutí o provozovateli), podporovat průmyslové zóny v souladu s územním plánem a s maximálním ohledem na ekologii a zdravý život v Turnově, podpora farmářských trhů v centru města, aktivní podpora projektů občanských a veřejně prospěšných staveb s podílem grantů, udržovat zadluženost města na zdravé úrovni bez ohrožení jeho funkce, chovat se zodpovědně s ohledem na povinnost splácet stávající úvěry, posuzování projektů s ohledem na budoucí ekonomiku provozování staveb, vyhodnotit investiční priority a neprojektovat nápady, které jsou nerealizovatelné, finančně podporovat moderní výstavbu a výstavbu bytových zón mladých rodin, analyzovat a optimalizovat peněžní toky ve městě, zlepšit hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností s majetkovou účastí města, spolupráce s místnímu podnikateli, nákup pozemků a areálů zajímavých pro rozvoj města, odpovědné projednání nových územně plánovacích dokumentací – změn územního plánu, zástavbových studií, rozvoj bytových zón Hruštice a Vrchhůra, podpora společné e-aukce na elektřinu a plyn.

DOPRAVA
Iniciování přeložky silnice na Semily s cílem odvedení tranzitní dopravy, aktivní připomínkování prověřovacích studií ke zkvalitnění a zkapacitnění stávající trasy na Jičín (v maximální variantě vystřídaný třípruh), požadovat kompenzační opatření (protihlukové valy, zelené mosty ad.). Obnova a postupná oprava komunikací, obnova Markovy ulice, obnova Nádražní ulice ve spolupráci s krajem, nájezd Fučíkova ul., sjezd u Fordu ve spolupráci s ŘSD, opravy autobusových zastávek, oprava Havlíčkova náměstí, hledání nových řešení pro cyklodopravu, obnova chodníků a projekty nových pokračování v regeneraci sídliště u nádraží, postupné úpravy prostorů všech sídlištích s důrazem na dětská hřiště a rozumné rozšíření parkovacích ploch, zajistit dostupnost nákupních center i pro občany bez aut vybudováním a udržováním chodníků, řešit centrální parkování, např. výstavbou parkovacího domu s využitím dotace, rozšířit školní autobusy na úkor dopravy osobními vozy, nové varianty řešení placeného parkování.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zajistit výstavbu komunitní kompostárny na Vesecku, reorganizovat odpadové hospodářství a motivovat k třídění,
drobné úpravy zpříjemňující každodenní život, více zeleně a odpočinkových koutů, zvážit výstavbu koupacího jezírka v areálu Dolánek, postupná obnova parků a veřejných prostor včetně dětských hřišť (centrální park, Metelkovy sady, sídliště), nové řešení prostoru bazénku na sídlišti U Nádraží, po provedené anketě zahájit diskuzi o podobě údolí Jizery a Stebénky.

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Diskuze a případná realizace záměru rozšíření občanské vybavenosti na Turnově 2 (knihovna, ZUŠ, Žlutá ponorka, klub seniorů – samostatný objekt nebo výměna objektů), zvyšování kvality mateřských a základních škol (dokončení opravy ZŠ Alešova, MŠ Zborovská, opravy sportovních hřišť), usilování o dotace na opravu školy v Mašově a na Městkou táborovou základnu v Krčkovicích, udržet ve městě tradiční učňovské obory a střední školy, nedovolit jejich rušení a přesuny, spolupracovat s místními firmami, zajistit kvalitní školní stravování, podporovat rozvoj mateřských škol a dětských center, aby byla zajištěna jejich dostupnost pro všechny občany žijící v Turnově, moderní knihovna s širokými službami – projekční příprava a hledání zdrojů na realizaci, městská sportoviště, hřiště škol dostupná pro všechny, usilování o dotace na hvězdárnu.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Zlepšování zdravotní péče v nemocnici a sítě sociálních služeb, vytvořit odpočinkové zóny pro seniory, a to jak pasivní (lavičky, posezení), tak aktivní (hřiště, cvičební prvky), podpora občanských sdružení věnujících se rodině a sociální oblasti, předškolní mládeži včetně kvalitnějšího zázemí, umožnit ředitelům základních škol rozhodnout o přidělení bezplatných obědů pro děti ze sociálně slabých rodin, prověřit posílení veřejné dopravy z okrajových částí města k nemocnici a k praktickým lékařům, budeme usilovat o omezení hazardu na území města.

SPORT A VOLNÝ ČAS
Na základě současného stavu realizace projektů a investic podporovat dokončení výstavby sportovního areálu v Maškově zahradě, jako další sportovní nabídky pro občany města a turisty, ale pouze s podmínkou zachování stávající podpory ostatním sportovním subjektům, podpora sportovních zájmových organizací především v oblasti provozu a údržby sportovních zařízení a zajištění širokých sportovních aktivit dětí a mládeže v základních soutěžích ve stávající výši 5 mil. Kč/rok (sportovní komise), upřednostnit opravy a údržbu stávajících sportovních zařízení a areálů, usilovat o dotační programy k jejich rozvoji, podporovat sportovní subjekty fungující na dobrovolné činnosti členů, rozvíjet spolupráci s úspěšnými firmami Turnova na podporu masového i vrcholového sportu, který je vzorem pro místní mládež.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH
Podporovat činnost spolků působících v kultuře, zlepšovat komunikaci s nimi a zapojit je šířeji do dění města
instalace soch ve veřejném prostoru, oprava pomníčků a kapliček, po získání dotací – projekt nové knihovny, hvězdárna, dostavba městského divadla, využívání přírodních a kulturních památek pro rozvoj cestovního ruchu (geopark, Valdštejn, synagoga), široká spolupráce v regionu, podpora a realizace investic pro rozvoj cestovního ruchu, podpora tradičních městských slavností (Staročeské trhy, Kámen a Šperk, Vánoční trhy) dále pak s partnery Dlaskův statek, festivaly, tradice řemesel, podporovat marketingové aktivity ve Sdružení Český ráj, partnerství v projektu horolezeckého muzea, péče o trasu Greenway a její rozvoj, tvorba nových nabídek ve spolupráci s místními i zahraničními partnery, využívání evropských dotací, usilování o dotace na dostavbu městského divadla (dostavba šatny, hygienické zázemí, foyer, malý sál v návaznosti na další aktivity např. knihovna), propojit kulturní zařízení, zajistit větší spolupráci organizací a s tím spojené zefektivnění jejich chodu
vymyslet systém sdružených slev, zefektivnit a zatraktivnit turistické cíle, zajistit spolupráci města na tradičních akcích a zintenzivnit jejich prezentaci v okolních regionech.

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Comments are closed.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.