KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 (DÍL X): POSBÍRÁNO Z TISKOVEK A PŘEDVOLEBNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

0

V tomto díle předvolebního seriálu TvA před letošními komunálními volbami se budeme věnovat dvěma tiskovým konferencím, které se v posledních dnech uskutečnily. Bylo to setkání novinářů s kandidáty ODS a Turnovské koalice. Přidáváme také příspěvek z redakční pošty z Příšovic, kde je situace před volbami v souvislosti se zamýšlenou stavbou zinkovny pořádně rozjitřená. Komunální volby se uskuteční v pátek 10. a v sobotu 11. října. Naším předvolebním seriálem nesledujeme nic jiného, než aby voliči při svém rozhodování měli k dispozici co možná největší paletu názorů a názorových proudů…

TISKOVÁ KONFERENCE MS ODS TURNOV K NADCHÁZEJÍCÍM KOMUNÁLNÍM VOLBÁM
Občanská demokratická strana uspořádala předvolební tiskovou konferenci, na které byly představeny základní body volebního programu a také prezentováni kandidáti do voleb. „Turnovská ODS dlouhodobě dokazuje, že umí držet své slovo. Nejlepším důkazem toho je množství a kvalita odvedené práce,“ konstatoval na úvod lídr kandidátky Tomáš Špinka, pedagog Střediska pro volný čas dětí a mládeže. Podle něj je tato práce vidět ve všech komisích a výborech, zastupitelstvu, radě i ve vedení města. ODS tak dlouhodobě dokazuje, že ví, co na radnici dělá. Proto je také volební program tohoto subjektu konzervativní. „Slibujeme voličům jenom to, co víme, že je v našich možnostech a silách. Známe silná místa našeho města a chceme je využít pro další rozvoj. Slabá místa naopak vylepšíme. Populistické sliby či naprosto nereálné cíle od nás nečekejte,“ doplnil Špinka.
n201410051825_zap_329_2014_odsDále Špinka oceňuje, že se podařilo vytvořit kandidátní listinu, která se skládá z nových, ale i zkušených „tváří“. Kandidátka, která je věkově, profesně i místně rozložena napříč společností. „Na kandidátce ODS najdete spoustu osobností turnovského života. U ODS si může vybrat svého zástupce každý.“ Lídr kandidátní listiny následně představil základní „Osmero odhodlání“:
Mezi naše hlavní priority pro nadcházející volební obdobní patří realizace sportovně rekreačního areálu v Maškově zahradě. Tím chceme zkvalitnit rekreační možnosti místních obyvatel i návštěvníků našeho města,“ dodal Špinka. Další uvedené priority jsou například v oblasti dopravy, kde bude ODS prosazovat přeložku silnice II/283 na Semily. V oblasti školství se zaměří na další modernizace a rekonstrukce základních a mateřských škol. Z investičních priorit byla zmíněna snaha o postupnou rekonstrukci městského centrálního parku. Dále chce turnovská ODS vrátit zpět do centra města farmářské trhy. V neposlední řadě byla představena také otázka financování a běžného chodu města. Zde bude ODS prosazovat pouze a jedině vyrovnané rozpočty města s postupným snižováním jeho zadluženosti. Důležitým úkolem je i další přibližování státní správy občanům.
Svými zástupci v orgánech krajské nemocnice učiní ODS všechny možné kroky k tomu, aby se v Turnově zkvalitnila stávající zdravotní péče, udržely stávající odbornosti a vybudovalo pracoviště pro léčbu nespecifických střevních onemocnění, které bude mít vysoce nadregionální význam.
Tiskovou konferenci přijel do salonku restaurace Divizna podpořit i Petr Beitl, primátor Jablonce nad Nisou, který se v kategorii větších měst stal z 300 přihlášených nejlepším primátorem České republiky. Iniciativa byla vyhlášena Svazem měst a obcí ČR, o výsledku rozhodovala odborná komise.
Na setkání s novináři se představili i další kandidáti, mj. oba současní místostarostové Otakar Špetlík a Jaromír Pekař, současní zastupitelé Petr Dvořák a Tomáš Sláma a další. Jaromír Pekař vyzdvihl množství peněz, které byly ve prospěch investic na rozvoj města v minulých dvou volebních obdobích vynaloženy. Ve funkčním období 2006 – 2010 to bylo 450 milionů, v současném období o zhruba 100 milionů méně. Zastupitel Petr Dvořák se zamýšlel nad povolební spoluprací, ODS se podle něho tradičně vyděluje vůči spolupráci s komunisty, nyní i podle něho s ČSSD a hnutím Ano. Jak dodal místostarosta Špetlík, o povolební spolupráci s ostatními subjekty nicméně rozhoduje členská základna. ODS má nyní v Turnově 41 členů… (pch)

Z TISKOVÉ BESEDY TURNOVSKÉ KOALICE
Účastníci: Zástupci Konzervativní strany, Věcí veřejných a strany Republika.
Účastníci tohoto koaličního uskupení se rozhodli ve volebním období 2014 – 2018 kandidovat do městského zastupitelstva Turnova především z důvodu, že nejsou spokojeni s dosavadní politikou současným zastoupením členů politických stran a jejich způsobem správy věcí veřejných. Jsou přesvědčeni, že dosluhující zastupitelé nenakládali hospodárně s městským majetkem, nebrali dostatečně ohled na potřeby občanů města, nepřispěli k dalšímu rozvoji města a nevyužili všech svých kompetencí k tomu, aby se město i v budoucnu mohlo rozvíjet tak, aby nedošlo k neodvratným skutečnostem, které by v budoucnosti omezily jeho další rozvoj a případně vedly i k jeho zadlužení. Přestože Turnov, jako město, v dnešní době na první pohled vyhlíží poměrně uspokojivě a jeho finanční hospodaření je stále mírně ziskové, vytvořilo vedení města značné negativní odezvy nemalé části občanů při hospodaření se svěřeným majetkem (městské koupaliště, městské kino, Kulturní centrum Střelnice, bytový dům na Havlíčkově náměstí, výletní restaurace Šetřilovsko a některé další). Terčem kritiky se stalo i podstatné zdražení svozu komunálního odpadu a zásobování pitnou vodou. Rovněž další záměry rekonstrukcí městských parků, některých silnic či studie zadané specializovaným kancelářím, jejichž výsledek se stal pro město neúčelným, je veřejností vesměs považován za plýtvání finančními prostředky. V neposlední řadě se toto negativní hodnocení týká i dalších doslova megalomanských projektů, jejichž využití už v samém počátku avizuje neefektivní hospodaření po jejich realizaci.
n201410010816_zap_313_2014_jarolimekČlenové Turnovské koalice, jako zkušení odborníci v oblasti životního prostředí, kultuře, sportu, dopravě, stavebnictví i ekonomice, proto voličům nabízejí mnohem jednodušší a dostupnější řešení v řadě těchto oblastí a to v konkrétních případech:
* V oblasti samosprávy města a městského úřadu jsme připraveni prosadit kvalitnější výkon úředníků; mezery mnohých spatřujeme především v odborné způsobilosti a pak v daleko přijatelnějším přístupu k občanům. To souvisí nejen s jejich ochotou, ale i s dostupností informací o chodu města. Podobně to je i se značnou byrokracií a nepřístupností některých současných zastupitelů k občanům, která v některých případech dělala až dojem arogance.
* Za jednu z nejzávažnějších záležitostí občané i naši kandidáti považují současný stav v roli města, kterou zastává ve Vodohospodářském sdružení Turnov. Přestože má v tomto dobrovolném svazku obcí dominantní majetkový podíl, jeho rozhodovací pravomoci jsou naprosto minimální. To se projevilo na ceně vody, která je i po celkové rekonstrukci sítí v současné době jedna z nejvyšších v celé republice a logicky vyvolala nespokojenost občanů i nás.
* Současní představitelé města se dodnes nedokázali uspokojivě vyrovnat s otázkou dopravy, která stále více zaplňuje střed a historické jádro města, přestože byli na její nárůst předem upozorněni. Nevytvořili ani snesitelné podmínky v oblasti potřebných parkovišť, dostatečně funkčního systému parkování vozidel ani zkvalitnění veřejné hromadné dopravy. Naprosto laxně postupovali při řešení průtahu města plánovanou rychlostní komunikací R35 (S-5), přestože toto řešení městští zastupitelé podvakrát oficiálně odmítli.
* Současní představitelé města vyřešili nedostatečně svoz komunálního odpadu, mnohé kritiky od občanů i odborníků se jim dostalo při údržbě a nové výsadbě zeleně, nakonec i při necitlivém postupu a laxním postoji u schvalování výstavby nových průmyslových objektů či nových komunikací. Tomu chceme v budoucnosti zamezit.
* Nemalá kritika se snesla i na činnost městské policie. Občané i opozice neúspěšně současným radním vytýkali nečinnost MP při dohledu nad veřejným pořádkem, pohodlnost některých členů hlídek a přílišnou zainteresovanost jen na výběru pokut za nedovolené parkování. Přestože její velitel mnohokrát argumentoval tím, že současný počet strážníků mu nedovoluje rozsáhlejší činnost, veřejnost i naši kandidáti jsou přesvědčeni, že změna v přístupu i činnosti MP je nejen nutná ale i možná.
* Jako nešťastný a nekoncepční krok současného vedení radnice veřejnost i kandidáti Turnovské koalice považují spojení původní Panochovy městské nemocnice Turnov s Krajskou nemocnicí v Liberci. Ve městě panuje oprávněná obava z toho, že dosavadní zdravotnické výkony budou postupně přenášeny do vzdáleného Liberce, ztratí se nejen kontinuita s místními lékaři, ale vliv cizího prostředí i vzdálenosti od rodinných příslušníků se negativně projeví na zdravotním stavu pacientů. Navíc město přišlo o podstatnou část svého majetku, který získalo darem od zakladatele nemocnice, primáře Františka Panochy (stavba z r. 1942). Našim kandidátům nezbývá, než se nyní orientovat na maximální zachování současných lékařských oborů, dále pak podporu soukromých obvodních lékařů a stomatologů s čímž ve svém programu počítají.
* Kandidáti Turnovské koalice jsou připraveni, na rozdíl od současného vedení města, prosadit změny režimu v hospodaření Kulturního centra Střelnice, které už od doby své přestavby vykazuje trvale provozní ztráty. V oblasti kultury a sportu hodlají mnohem více zapojit žáky i studenty zdejších základních a středních škol a vytýčit nová přírodní letní i zimní sportoviště.
* V oblasti správy městského majetku chceme nastoupit cestu jeho systematičtějšího využití, mnohem lepší a důkladnější údržby a upřednostnit ji před výstavbou nových, zejména megalomanských projektů. Důrazné kroky proto hodláme provést i při úpravě a využití rekreačního areálu Dolánek, přičemž výstavbu přírodního koupaliště na místě původního považujeme jen za minimální cíl.
* Jako členové Turnovské koalice jsme se rozhodli napravit mnohé chyby současného vedení radnice, i když to v řadě případů nebude jednoduché. Při volebním úspěchu jsme v novém zastupitelstvu připraveni spolupracovat s dalšími politickými subjekty, které mají podobné záměry ve svém volebním programu. Nepřistoupíme však na žádné kompromisy, které by výrazně odbočily z našich předsevzetí. To je náš hlavní vzkaz voličům, kteří tak mohou mít jistotu, že svoje sliby dodržíme.
Toto prohlášení se zavázalo respektovat všech 27 členů kandidátky Turnovské koalice.
Za volební uskupení: Otakar Grund, press.grund@tiscali.cz

PŘÍŠOVICE PROŽÍVAJÍ PŘEDVOLEBNÍ ŠOKY
Spolek Za lepší Příšovice (SZLP) jako jediné uskupení zveřejnil svůj volební program, který je v této obci úplně prvním po roce 1989. Program se zaměřuje na udržení a zlepšení životních podmínek v obci, dále na kontrolu hospodaření s obecním majetkem a vymezuje i další záměry v zájmu obce. Program připravili členové SZLP a již od počátku se setkává s velkou podporou občanů. 
n201410051825_zap_330_2014_prisoviceCelkem pochopitelně nadšení občanů nesdílí několik jednotlivců, kteří mají na svědomí prosazování stavby zinkovny. Ti se oprávněně obávají blížících se voleb, protože není tajemstvím, že navzdory svým tvrzením stále v přípravě podmínek pro zinkovnu pokračují a dále se činí při přípravě předraženého územního plánu a dalších excesech. Několik těchto zastupitelů se ve svých funkcích drží mnoho let a vůbec si nedokáží představit, že by měli odejít a umožnit tak zpětnou kontrolu své činnosti. Za tímto účelem se jako vždy rozdělili na dvě kandidátní listiny. Již tradičně je to jimi ovládaný Spolek Zahrádkářů a nově založené uskupení Nezávislých kandidátů – Rozumná cesta (RC).
Dokud „agitátor“ těchto dvou uskupení jen obcházel domácnosti a pomlouval členy SZLP jako pavlačová drbna, dalo se vše nějak tolerovat, nikdo se o hloupé drby a pomluvy nestaral.  Avšak v noci z 12. na 13. září se člen současného zastupitelstva obce Příšovice a zároveň kandidát Rozumné cesty společně s dalšími dvěma výtečníky, z nichž jeden kandiduje pro změnu za Zahrádkáře, projevili naplno. Tito tři dali průchod své nenávisti vůči těm členům SZLP, které je nejvíce vidět a slyšet. Obávají se, vzhledem k již zjištěným skutečnostem zřejmě oprávněně, důsledků své činnosti v zastupitelstvu. Nenávist a strach z budoucnosti, to byly asi hlavní důvody, proč se ti tři vydali do ulic vybaveni barvami, popsali odpornými urážkami silnice v obci a fasádu nově opraveného domu. Duchaplnost hesel zřejmě plně odpovídala IQ autorů. Vůbec je nenapadlo, že se na jejich řádění dívá několik kamer. Do tvorby sprostých a ubohých urážek se tak zabrali, že se několikrát dokonce zapomněli schovat před automobily, jejichž reflektory je dokonale nasvěcovaly pro kamery. Hrdinové, kteří při veřejných schůzích zastupitelstva nedají dohromady souvislou větu, si to s konkurencí vyřídili po půlnoci barvami. A protože se před akcí řádně posílili alkoholem, mohou si je nyní všichni prohlédnout na videozáznamu.
Jednání, kterého se tito vandalové dopustili, bude zřejmě posuzováno jako několik trestných činů a poškození budou požadovat odpovídající kompenzaci. Způsobená škoda, kterou je třeba vyčíslit, rozhodně nebude škodou malého rozsahu. Nejsmutnější však je skutečnost, že poškozena byla členka SZLP, zastupitelka a radní obce, a to takovým způsobem, že není možná žádná relevantní náhrada, protože psychickou újmu nelze odškodnit.
Neuvěřitelným by se mohlo zdát, že tyto nápisy po pěti dnech současný starosta obce Příšovice vlastnoručně zvýrazňoval předstíraje snahu je zakrýt tak, že je přepsal černým sprejem. Veškeré škody byly zdokumentovány pro účely trestního řízení a ve věci bylo podáno trestní oznámení.
Věříme, že je to jediný způsob, jak vymýtit podobné chování a nedopustit, aby do komunální politiky tito „lidé“ pronikali.
Neočekáváme, že by všichni, kdo byli zapojeni do této odporné akce, odstoupili ze svých funkcí i z kandidátních listin. Jen bychom rádi příšovické voliče připravili na to, že si mají před svou volbou moc dobře rozmyslet, jaké zástupce si zvolí. Mají naši obec řídit vandalové a sprosťáci? To snad proboha ne! Nezapomeňme, že takoví lidé dělají ostudu nejen sobě, ale především obci a tedy nám všem.
A jako třešnička na dortu kandidují v Příšovicích i tací, kteří trpí naprostou ztrátou soudnosti a svědomí. Na kandidátní listinu se nechali zapsat několik málo měsíců po té, co se při prvních náznacích problémů se zinkovnou vzdali svých míst v obecním zastupitelstvu.
Letos budou volby opravdu zajímavé a výživné.
Petra Daňková, dankova229@email.cz, www.spolekprisovice.cz

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.