JE NUTNÉ, ABY STROMY V ALEJI LEGIÍ BYLY POKÁCENY?

0

V současné době se v Turnově na rekonstrukci kanalizace v rámci miliardového projektu Čistá Jizera pracuje na několika místech. Zatímco se práce v ulici 1. máje u nádraží a na druhé straně města na Vrchhůře a ve Skálově ulici v centru chýlí ke konci, jinde se začíná. Obyvatelé a řidiči si nyní musí zvykat na dlouhodobou uzavírku Žižkovy ulice, od křižovatky před knihovnou budou práce pokračovat v prvé fázi postupně kolem Hotelu Karel IV. k penzionům pro seniory a potom Alejí legií až k Lidické ulici. Právě poslední zmíněný úsek je nyní v centru pozornosti občanů. Kanalizace zde totiž nejde středem vozovky, jak je to obvyklé, ale mezi silnicí a podezdívkami plotů zahrad rodinných domů. A tady jsou asi tři desítky vzrostlých stromů, které je potřeba vykácet. Po sporech, které vznikly kolem kácení stromů ve Skálově ulici, bylo jasné, že i záměr v ulici Alej legií přinese hodně vzruchu do života obyvatel města.

n200910291909_zap_476_09_zizkovaSituaci v ulici Alej legií řešili i zastupitelé na svém říjnovém zasedání. Část z nich by chtěla stromy, které rostou nad stávající kanalizací, vykácet, nová kanalizace by vedla trasou té staré a nad ní by vznikl nový chodník. Druzí chtějí projekt přehodnotit a nově vést kanalizaci středem vozovky. Povede-li ale kanalizace v silnici, bude někdo muset zaplatit náklady navíc. A ten někdo bude s největší pravděpodobností město, popřípadě kraj. Radní města proto rozhodli stromy vykácet podle původního projektu, resp. stavebního povolení Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS), které je investorem akce Čistá Jizera. (Městskému rozpočtu v tomto případě nehrozí další navýšení peněz na stavbu kromě investice do nově navrhovaného chodníku.) Problematika je ale složitější. Kanalizační řad má profil jednotlivých trub poměrně velký, bude obtížné se mezi vozovku a podezdívky plotů vejít, proto patrně budou muset být provedeny přeložky stávajících sítí (plyn apod.), dojde i k lokálnímu narušení vlastní vozovky. Projekt byl již v části trasy přehodnocen, kanalizace od Bowling klubu BB až za penziony pro seniory povede ve vozovce.

„Aby byl projekt Čisté Jizery věcně vyvážený, musel obsahovat novou výstavbu kanalizací i rekonstrukce. Práce v ulici Alej legií byly projektantovi zadány jako rekonstrukce. A rekonstrukce se projekčně navrhují do původní trasy. Chyba tedy začala na straně projekce. V praxi projektanti nedomysleli, že nepůjde umístit stavbu pod dnešní existující stromy, které byly nad původní kanalizaci vysazeny později. A my na Vodohospodářském sdružení jsme na to přišli přes všechny kontrolní mechanismy až na jaře letošního roku. Na naši obranu: Tento stav bychom museli řešit vždy, naše drobné pochybení je jen v tom, že ho řešíme později, tedy až před vlastním zahájením díla,“ vysvětlil postoj investora Milan Hejduk, předseda Vodohospodářského sdružení Turnov. Pro VHS jsou dnes schůdné obě varianty, jak ta vedoucí po staré trase s nutným kácením stromů, tak i ta vedoucí vozovkou – v tomto případě ale bude třeba hledat novou formu financování, silnice je státní, resp. krajská, mělo by tedy být jednáno o příspěvku s Libereckým krajem.

 

„Není pravda, že lípy byly vysazeny až po stavbě kanalizace, vysadili je před několika desetiletími legionáři kolem tehdejší prašné cesty. Kanalizace v této části města vznikla prohloubením příkopů a usazením betonového potrubí v době zřizování rozvodů pitné vody. V roce 1973 jsem odpojil septik a napojil i náš dům na kanalizaci,“ uvedl Břetislav Jansa, zastupitel města, který v ulici bydlí. „Lípy bez pohromy přežily pokládání kanalizace, výkopy spojené s rozvodem pitné vody a dokonce je nezdolali ani plynaři. Jsem přesvědčen, že nová kanalizace může klidně vést v komunikaci, aniž by její výstavba poškodila lipové stromořadí. Prostor mezi stromy a vozovkou je dostatečně široký, aby zde mohl být i chodník.“

Podle něho jsou argumenty o tom, že jsou lípy staré a nebezpečné, pouze účelové. „I ti odborníci, kteří je posuzovali, prohlásili, že pokud by byli na jejich zahradě, tak je ošetří a budou o ně dál pečovat,“ dodal Jansa. Ten zastupitelům navrhl, aby zrušili příslušné usnesení rady města o kácení stromů a uložili investoru projektu Čistá Jizera zajistit úpravu projektové dokumentace tak, aby nová kanalizace v Aleji legií vedla ve vozovce. Jansův návrh však nenašel potřebnou podporu zastupitelů. Pro návrh se vyslovilo jen devět z nich (potřebná nadpoloviční většina je 14 hlasů).

 

I nadále tedy platí zářijové rozhodnutí radních města. Bylo zažádáno o povolení stromy vykácet. Povolení bude obsahovat i náhradní výsadbu.

Redakce TvA požádala o stanovisko k této záležitosti městské zastupitele i zástupce investora. Jejich písemná vyjádření přinášíme v nezkrácené podobě:

 

Dalibor Zmeko, investiční technik, Vodohospodářské sdružení Turnov:

Kácení stromů v Žižkově ulici a v Aleji legií není z hlediska cílového řešení kanalizace nutné. Dnešní složité rozhodování však není jen o řešení umístění kanalizace, ale o celkové koncepci města v otázce řešení chodníků, silnic a veřejné zeleně. Jedno je jisté – pokud budeme chtít rekonstruovat stoku v původní trase, kácet musíme.

VHS předložilo radě města obě varianty – v komunikaci bez kácení i mimo komunikaci s kácením, a to včetně odhadů finanční i věcné náročnosti. Brzy jsme se shodli, že mezi školami v Žižkově ulici, kde jsou nové investice (zastávka, parkoviště, okolí penzionů) musíme umístit kanalizaci do silnice, abychom to tam moc nerozbili. Složité zůstávalo posouzení, jak vyřešit ulici Alej legií.

Výstavba kanalizace ve stávající trase znamená pokácení stromů, rozsáhlou náhradní výsadbu za ně a velice náročnou prostorovou manipulaci v úzkém zeleném pruhu, do kterého by se měla vejít jak kanalizace, tak přeložka vodovodu. Dále zde hrozí částečná přeložka plynovodu, kabelů nízkého napětí i narušení podezdívek privátních plotů. U této varianty kvůli prostorovým kolizím sítí bude s největší pravděpodobností narušena i část komunikace, čímž by došlo k zásahu do ní, následné opravě a stoupajícím nákladům.

Pro VHS a hlavně dodavatele stavby by bylo věcně výhodnější řešit rekonstrukci stejně jako v Žižkově ulici, tedy v komunikaci, protože tato cesta neobsahuje tolik neznámých a uvedených potenciálních rizik a široká silnice poskytuje dostatek prostoru pro výstavbu. Vodohospodářsky je to také jasné – je obvyklé umísťovat kanalizaci do silnice.  Na druhé straně toto řešení přinese zásadně vyšší náklady než varianta s kácením, protože si vyžádá kompletní opravu asfaltového povrchu v celé šíři vozovky, a to včetně podkladních vrstev. Po zásahu do Žižkovy ulice jsme si potvrdili odhad, že jsou pod tenkou vrchní vrstvou asfaltu žulové kostky, které jsou původně osazeny v nedostatečném pískovém loži. Tedy silnice nemá potřebné konstrukční vrstvy. Protože s nejvyšší pravděpodobností je i v celé Aleji legií shodný stav, museli bychom zajistit kompletní rekonstrukci dlouhé a široké komunikace včetně všech potřebných konstrukčních vrstev.

Obě varianty mají svá pro i proti. A protože uvolnění dodatečných nákladů z rezervy má právo odsouhlasit město, obrátili jsme se s naším problémem na radu města. Ta má současně zpracován i odborný posudek dr. Kolaříka na zdravotní stav stromů, který popisuje jejich většinově špatný stav. Město jsme tedy „tlačili“ k rozhodnutí, i když nemohlo v žádném případě za příčinu všech obtíží. A jeho finální rozhodování bylo jen částečně o finančních nákladech, protože nyní nelze říci úplně přesný výčet nákladů a také odhadnout možný dotační příjem od vlastníka komunikace –  Libereckého kraje. Bylo zejména o cílovém stavu, kterého chce město dosáhnout. Rada města chtěla méně finančních výdajů z rezervy do konstrukčních vrstev silnice, protože jde o majetek kraje a raději chtěla vydat peníze do majetku města, tedy výstavby nového chodníku, který bude místním obyvatelům kompenzovat možné špatné pocity z kácení již skoro dožilé aleje lip.

Zastupitelstvo města ale rozhodnutí rady nezměnilo. Pokud tedy rada města nepřehodnotí na základě projednání zastupitelů svůj postoj, dojde v průběhu listopadu ke kácení a následnému zahájení výstavby kanalizace.

 

Jaromír Pekař, místostarosta (ODS):

Řešení uložení nových řadů vodovodů a kanalizace v místě od křižovatky před státní policí až po Šetřilovsko je dle stavebního povolení a projektu VHS mimo komunikaci, tj. v zeleni s pokácením téměř všech stromů. Vedení města předložilo radě po jednání s VHS mírnější řešení, které ukládá řady až po křižovatku do parku za penziony v komunikaci. Zbytek zůstává dle původního projektu, tedy v prostoru zeleně s pokácením stromů. Hlavní důvod je zdravotní stav těchto stromů, které již nyní rostou nad sítěmi, což zakládá důvod k jejich vykácení. Dalším důvodem je skutečnost, že i přes přesunutí stavby v těchto místech do komunikace, by nezaručilo, že nedojde k dalšímu poškození stávající zeleně a v kombinaci se zdravotním stavem stromů se dá předpokládat, že jejich životnost se sníží na pár let. Představa postupně odumírající aleje v porovnání s možností řešení nového chodníku a veřejného osvětlení, které odsouhlasila rada města, je pro mě přijatelnější.

 

Otta Jarolímek, zastupitel města (Turnovská koalice):

Kacení stromů v Aleji legií samozřejmě vůbec není nutné. Technicky nejpřirozenějším řešením je umístění nové kanalizace do tělesa vozovky. V takovém případě by se stavební činnost stromů v aleji prakticky vůbec nedotkla. Toto řešení je mnohem vhodnější i z důvodu naší současné nedostatečné znalosti lokalizace ostatních inženýrských sítí v této ulici. V tělese vozovky je dostatečný prostor se jim vyhnout, v zeleném pasu osázeném lipami tomu tak není. Návrh na pokácení části stromů v Aleji legií považuji za ekologické a kulturně historické zvěrstvo, které nemá žádné technické opodstatnění. Ze strany vedení města a několika radních jde v tomto případě o exemplární příklad totální neúcty k přírodě i k odkazu minulých generací. Situace je zde ještě mnohem vyhrocenější než v nedávné kauze Skálovy ulice, neboť stromy v Aleji legií jsou v poměrně dobrém zdravotním stavu a jejich pokácení by se uskutečnilo bez náhrady! Celý případ opět provázejí zásadní procesní nedostatky, znovu bylo zcela opomenuto stanovisko komise pro životní prostředí, problém jí k projednání vůbec nebyl předložen. Přitom stále platí usnesení o tom, že k pokácení jakéhokoli stromu (s průměrem kmene přesahujícím určitou hranici, která byla ve Skálově ulici i v Aleji legií vysoko překročena) v majetku města, je nutný souhlas (!) komise pro životní prostředí. Toto usnesení bylo v minulém volebním období striktně dodržováno. Jako člen zastupitelstva nemíním tolerovat situaci, kdy současné vedení města porušuje usnesení zastupitelstva a rady města i zákony našeho státu (viz jednání místostarosty Pekaře na červnovém jednání zastupitelstva).    

 

Tomáš Sláma, radní, zastupitel města (ODS):

Nikdo z nás netouží po tom, vykácet všechnu zeleň ve městě. Rozhodnout se pro radikální řešení ale občas chce odvahu. V případě Aleje legií se přikláním k tomu, aby byly staré stromy vykáceny, pro obyvatele zde vznikl nový chodník a na místě staré aleje byla vysazena alej nová, která bude zdobit tuto krásnou část města v dalších desetiletích. V tomto případě nejde o nějaké „politické“ rozhodnutí vedení města, je to rovina čistě odborná. Zde se pozastavuji především nad špatnou kvalitou projektové dokumentace stavby rekonstrukce kanalizace, my, jako zastupitelé a radní, díky tomu nemáme přesnou představu o tom, jak technicky situace v této ulici vypadá. Přesto dám na doporučení odborníků na zeleň, kteří tvrdí, že stromy je nutné obnovit a rekonstrukce kanalizace je pro to dobrým důvodem. Jen se bojím toho, že alej vykácíme a stejně poškodíme silnici, kterou budeme muset nákladně opravit, což bude další zátěž pro rozpočet města.

 

Martin Hrubý, radní, zastupitel města:

Předně, do této situace, kdy se máme rozhodovat o dvou neideálních řešeních, se město dostalo vinou VHS. VHS si totiž nechalo vypracovat projekt, projektant asi naprojektoval vše od zeleného stolu, o stromech patrně vůbec nevěděl. VHS projekt schválilo. Tento projekt vedl inkriminované vedení kanalizace právě pod zmíněnými stromy, resp. bylo vyloučeno vedení uložit bez likvidace  stromů. Je tedy poněkud zvláštní, když nyní VHS tvrdí, že technicky lepší řešení je uložit vedení do silnice. Pak se totiž naskýtá otázka, jak kvalitní práci vůbec VHS odvádí, když volí technicky horší řešení!!??

Město se potom jenom snaží lepit díry, které dělá VHS. V tomto konkrétním případě vznikl návrh na vytvoření chodníku (který je zde stejně žádán). Zcela zákonitě se ozvali zastánci zeleně, což je pochopitelné. Druhou  variantou je zvolit „technicky lepší řešení“ – uložení vedení do silnice s nutností zaplatit nový povrch (miliony, které nemáme). A teď: Babo raď. Pokud bychom peníze měli, volil bych umístění do silnice.

Jenom se bojím, kolik takových situací pro nás ještě VHS připravilo. Když sleduji zpožďování prací (prakticky všude), špatnou kvalitu odvedené práce (Skálovka), obtíže se sháněním úvěru, projekty pochybné kvality (Alej legií), další administrativní nedostatky spojené s přípravou některých akcí, tak nemám pocit, že můžeme být úplně klidní, že akce je dobře připravená.

 

Martina Pokorná, zastupitelka města (Turnovská koalice):

Je nutné stromy v Aleji legií vykácet? Odpověď: Není! Na říjnovém jednání zastupitelstva města jasně zaznělo, že je možné trubky položit do tělesa silnice, ušetřit současné stromy a alej postupně obnovovat v případě dožití stromů. Pro VHS jednodušší řešení, pro město údajně dražší. Vyvolali jsme hlasování o zrušení usnesení rady města (na jehož základě k vykácení dojde), ale koaliční většina v zastupitelstvu (ODS a Nezávislý blok) pokácení stromů posvětila více než čtrnáctihlasou většinou. Proběhlo i jmenovité hlasování, takže je jasné, kdo z Aleje legií udělal Silnici legií.

 

Aleš Mikl, radní, zastupitel města (ODS):

Zda je nutné stromy v Aleji Legií vykácet dle mého názoru v tuto chvíli neví nikdo. Potřebu kácení může přinést buď stavební činnost, ukáže-li se, že výměnu odpadního potrubí nebude možné bez kácení uskutečnit, či osvědčení špatného „zdravotního“ stavu stromů. Svým hlasování na radě i zastupitelstvu jsem kácení stromů v těchto případech podpořil, protože si myslím, že je takový postup správný. Nejsem tím, kdo za každou cenu lpí na zachování starého, když to nové může být stejně funkční, ne-li funkčnější a stejně hezké, ne-li hezčí. Blízká budoucnost dle mého názoru ukáže, že stejně kontroverzní rozhodnutí ve Skálově ulici jejímu vzhledu pomohlo.

 

A jak jste na tom vy, vážení čtenáři?

Související články (celkem 11)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.