SERIÁL NA TÉMA VODA, DÍL III: VODOVODY A PŘIVADĚČE

0

V dalším díle seriálu, který připravuje Vodohospodářské sdružení Turnov, vám přiblížíme situaci s vodojemy a přivaděči vody. Vodovody propojují vodní zdroje a všechny potřebné provozní objekty na síti s místy odběru. Na Turnovsku je přibližně 170 km vodovodů, pomyslně bychom je tedy natáhli skoro až do centra Prahy a zpět. Na svém celém území pak VHS vlastní celkem 480 km vodovodů. Vodovodní systém se rozděluje na přivaděče, výtlačné řady a zásobní řady. Přivaděče přivádějí vodu z pramenišť do úpraven vody, vodojemů nebo čerpacích stanic.

Klasickým přivaděčem je vodovod ze Šlejferny (do vodojemu v ul. 5. května), nebo z Kalicha a Záborčí (do vodojemu Metelka). Výtlačné řady zabezpečují propojení čerpacích stanic a vodojemů. Ideálním stavem je, aby na nich nebyly napojené přímými přípojkami žádné nemovitosti. Z Nudvojovic však zatím stále čerpáme vodu do vodojemů přes zásobní vodovodní síť. Zásobní řady by pak měly rozvést vodu z vodojemů až k obytným domům a firmám. Přivaděče, výtlačné řady a zásobní řady v hlavních silnicích musí být z pevné litiny, zásobní řady ve vedlejších silnicích mohou být z moderních plastů.

Vodovodní síť Turnova a navazujících obcí je rozdělena do 16 tlakových pásem, což jsou území s požadovaným tlakem dle platných norem. Pásma odpovídají postupnému rozvoji města a s ním související výstavbě vodojemů či tlakových stanic. Ideálem vždy je, aby byly vodojemy umístěny dostatečně vysoko a aby byly všechny vodojemy propojené kvůli přečerpávání. Například hladina věžového vodojemu na Károvsku však není tak vysoko, aby mohla poruchovou a zarostlou vodovodní sítí přivést vodu do okolních domů pod dostatečným tlakem.

Vedle trubního systému tvoří vodovodní síť další důležitá zařízení. Přečerpávací stanice mají za úkol dostat vodu do vyšších tlakových pásem, redukční stanice snižují tlak v síti a tlakové stanice naopak zvyšují tlak. Všech těchto zařízení je přibližně 15 a jsou většinou umístěny zejména na okrajových částech města a v připojených obcích. Na vodovodních řadech jsou viditelné hydranty, které slouží k požárním účelům, nebo k technologickým – k odvzdušnění a odkalování.

VÍTE, ŽE…

Nejstarší používané potrubí je z roku 1922 – přivaděč ze štoly Šlejferna. Největším potrubím je litina z vodojemu Ohrazenice do oblasti sídliště u nádraží – průměr má 40 cm.

Aby za našeho působení vodovody na Turnovsku alespoň dále nestárly, tak bychom na nich museli provést ročně obnovu ve výši 11 mil. Kč. Naše možnosti jsou však maximálně čtvrtinové. Tedy i naše generace, přes všechny útoky na vysokou cenu vodného, i nadále „vybydluje“ majetek a posouvá ho na příští generace v postupně se horšícím stavu.

Funkční uliční uzávěry umožňují provozovateli manipulaci se sítí v případě havarijních stavů. Ještě v roce 1995 – v době vzniku VHS Turnov – byl stav těchto zařízení v tak špatném stavu, že jakákoliv událost na síti znamenala v mnoha případech výpadek v dodávce vody pro celé čtvrtě města.

Ztráty vyrobené vody z poruchového potrubí se daří udržet v současnosti pod 20 %. V roce 1992 však byly 42 % . Celkový objem výroby byl proto i díky této skutečnosti na Turnovsku skoro dvojnásobný.

Výstavbu nových řadů nebo obnovu existujících platí vlastník sítí – VHS Turnov. Bodové havárie opravuje provozovatel sítě – SčVK, a. s., který využívá prostředky z kalkulace vodného a stočného. V druhém kvartále letošního roku bylo evidováno na Turnovsku 20 havarijních poruch vodovodů.

Profesionální hasiči stupňují svůj tlak na města, obce i VHS, aby měly vytvořenou dostatečnou síť požárních hydrantů. Hasiči tak mají velký vliv i na rozvoj zástavby, protože nechtějí povolovat stavbu domů dále než 200 m od každoročně revidovaného hydrantu.

V Rovensku pod Troskami byly při extrémně častých poruchách nalézány pod zemí litinové trubky, které měly inkrustem zarostlý profil často i ze 70 %. I proto je součástí aktuální největší investiční akce VHS – odkanalizování Rovenska pod Troskami – výměna velké části vodovodní sítě. (PR)

Další informace najdete také na www.vhsturnov.cz

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.