SERIÁL NA TÉMA VODA, DÍL VII: KANALIZAČNÍ ŘADY

0

V dalším díle seriálu, který připravuje Vodohospodářské sdružení Turnov, se podíváme na kanalizační řady. Kanalizační řady svádějí odpadní vody od bytových, průmyslových a ostatních objektů na čistírnu odpadních vod. Současně je do nich svedena také velká většina dešťových vod ze silnic v centrálním Turnově a srážkové vody z nemovitostí. Také kanalizační síť vlastní VHS Turnov a je proto odpovědné za rekonstrukce i novou výstavbu. Za provozovatele majetku – SčVK, a. s. – obsluhují celý systém čtyři pracovníci a dvoučlenná osádka čisticího vozu.

Na Turnovsku máme 101 km gravitační kanalizace a 3 km tlakové kanalizace. Většina kanalizací je jednotných – pro odpadní i dešťovou vodu zároveň. Oddělené kanalizace jen pro odpadní vodu jsou až na výjimky pouze v okrajových částech města, protože na ně navazují tlakové kanalizace. Ideálem by bylo všechny dešťové vody z komunikací a objektů odvést na celém území města jinými kanalizacemi přímo do vodoteče, ale to už se díky nastavené historické koncepci nikdy nepodaří.

Všechny kanalizace jsou ve finále svedeny do dvou hlavních přivaděčů na ČOV přicházejících z obou stran Jizery. Mimo území města vedou kanalizace i z Přepeř, Ohrazenic a Jenišovic. Právě kapacita a technický stav hlavního kanalizačního sběrače na tomto břehu Jizery je jedním z klíčových a finančně velmi náročných problémů blízké budoucnosti.

Protože ČOV pojme jen určité množství vod – 150 l/s, tak se musí odpadní vody naředěné těmi dešťovými odlehčit v 21 odlehčovacích komorách. Při největších deštích se v nich přelévají přímo do řeky, náhonu nebo potoků. Protože jsou deště stále intenzivnější, jedná se často o násobky hodnot, které pojme v daném okamžiku ČOV. Na kanalizační síti je také šest shybek přes Jizeru a další vodoteče i šest sedimentačních jímek (například u kruhového objezdu naproti Magicu), z nichž se průběžně vybírají  štěrky a písky.

V Turnově máme díky dlouhodobému úsilí a extrémnímu množství získaných dotací napojeny i skoro všechny okrajové části – Malý Rohozec, Mašov, Pelešany, Nudvojovice, Kobylku, Bukovinu, Dolánky… Z nich jsou většinou splašky vedeny tlakovými kanalizacemi. Odpadní vody nejdříve gravitačními kanalizacemi dotečou na čerpací stanice. Těch je celkem 19 a čerpají splašky tlakovou kanalizací na místo, odkud gravitačně mohou dotéci na ČOV. Čerpací stanice jsou náročné na údržbu a optimální vyladění spotřebované elektrické energie. Proto je samozřejmou povinností, aby do nich nebyly kvůli drahému čerpání svedeny žádné dešťové vody. V těchto lokalitách jsou tedy silnice odvodněny jen do příkopů a vodoteče.

Při přípravě koncesního řízení na provozování nás donutili zástupci ČR i EU požadovat po budoucím provozovateli daleko častější čištění a monitoring kanalizací. Proto zde ročně čistí provozovatel tlakovou vodou 5 km kanalizací a následně je prohlédne kamerou, abychom zjistili jejich skutečný stav, havárie, nebo jen pročistili zanesené trubky v malém spádu. S ohledem na celkovou délku stok jde samozřejmě o nedostatečný objem, z pohledu ceny stočného tento požadavek přinesl logicky nárůst provozních nákladů. I provozovatel musel v důsledku tohoto požadavku pořídit velmi drahý nový čisticí vůz.

VÍTE, ŽE…

* Největší průměr trubního vedení je na třech místech v Turnově jeden metr. Kanalizační síť má logicky největší dimenze v dolních úsecích před ČOV a postupně nahoru se zmenšuje až do aktuálně nejmenšího používaného profilu 25 cm.

* Díky rekonstrukcím klíčových silnic ve městě a mnoha dotacím byly v posledních letech opraveny nebo dostavěny dlouhé úseky kanalizací a s tím zároveň úplně opraveny klíčové komunikace města. Samostatnými akcemi byla odkanalizování Mašova, Pelešan, Přepeř a Malého Rohozce. Rekonstrukcí prošla Nádražní ulice, Bezručova a její okolí, Hluboká a Sobotecká ulice a náměstí včetně další silnic v centru města. Největším rozsahem pak bylo 22 km dalších kanalizací při akci Čistá Jizera a naposledy i ulice 28. října včetně sousední  ulice Kinského.

* Extrémní deště přinesou vždy havarijní stavy v Koškově ulici pod Kamaxem, na Ohrazenicích pod sídlištěm u kolejí a v oblasti zahrádek pod ulicí 1. máje.  Nejhorší stav trubního vedení je v horní části Nádražní ulice včetně sousedních ulic, podél Stebénky, v Markově a Komenského ulici. Tam dokonce kamera při prohlídce kanalizace zapadla do tak hluboké podzemní kaverny, že musel být proveden samostatný výkop na její záchranu.

* Výhled peněz není vůbec růžový. Na rekonstrukci městských kanalizací už nebudou v budoucnu žádné dotační peníze. Zbývají peníze města, nebo ze stočného. Těch prvních bude díky sportovišti v Maškovce a dalším aktivitám nových zastupitelů málo, bohužel ani stočné však vedení města nechce příliš navyšovat. Havárie pod zemí totiž samozřejmě nikdo nevidí a ani nechce vidět. Je také smutné, jak obyvatelé města rychle zapomínají na staré časy, na propadlé silnice, na zápach vytékajících přepadů ze žump i septiků, a stávají se velkými kritiky ceny stočného. A přitom se velmi často stačí jen podívat z okna.

* Ve Turnově je překvapivě už jen minimum míst, kde není kanalizace. Jedním je například část oblasti Na Kamenci – Sadová ulice. Lokalita Kamence je navíc komplikovaná mnoha sesuvy (např. nad Lidlem), přinášející pod zemí výškově přetržené trubky a také historickými dešťovými kanalizacemi, které nikdo nemá v majetku a nikdo se o ně nestará. 

* Za mnoho let zpětně evidujeme jen minimálně speciálních havárií – jednou unikly z havarované cisterny nafta i oleje na ČOV a dále až do Jizery, několikrát si vandalové vyhlédli čerpací stanice. Bohužel také občas evidujeme zápach na Bezručově ulici, kde splaškové vody z Bukoviny, Kobylky a Dolánek dotečou z tlakové kanalizace do gravitační. Zdržení těchto vod v dlouhém tlakovém potrubí zapříčiní postupné zahnívání kalu. Náprava by však byla velmi drahá a technicky obtížně řešitelná. (PR)

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.