ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD HASIČŮ PŘES NOVOU SPORTOVNÍ HALU U NÁDRAŽÍ A STAVBY BYTOVÝCH DOMŮ

0

(Aktualizace) Poměrně klidné bylo čtvrteční (25. 3.) veřejné zasedání turnovských zastupitelů. V jeho úvodu se přítomní seznámili s výroční zprávou městské jednotky hasičů. Ta má v současnosti 24 členů, kteří v loňském roce absolvovali téměř 130 ostrých výjezdů. Hasiči vítají vznik nového výjezdového centra na Vesecku, které odlehčí lokalitě Daliměřic, protože pro zdejší obyvatele je narůstající počet výjezdů těžké požární techniky ve dne v noci již poměrně stresující.

V dalším bodě jednání se zastupitelé zabývali záměrem výstavby nové sportovní haly v Turnově II, která vznikne zásadní přestavbou stávající sportovní haly TSC. Nová hala by měla doznat zásadního rozšíření, takže by se tu mohla odehrávat i vrcholná sportovní utkání, součástí by měla být profesionální lezecká stěna. Odhadované náklady jsou zhruba 120 mil. Kč, město bude žádat o dotaci Národní sportovní agenturu, která by mohla přispět až 50 miliony korun. Jak na zasedání při této příležitosti zaznělo, bude třeba stanovit nové priority, město má kromě této haly připraveny ještě tři další velké projekty, a to dostavbu divadla, výstavbu knihovny a domů s pečovatelskou službou v ulici 5. května.
Zastupitelé také schválili vznik jezírka v parku u letního kina, které by navazovalo na vloni uskutečněný projekt svedení vody do parku ze zapomenutého zdroje objeveného při výstavbě Alzheimer centra. Projednána byla také územní studie budoucí bytové zóny v Daliměřicích. V této souvislosti bude také projednáváno možné komerční využití plochy u kruhového objezdu na Vesecku, kde by mohl vzniknout nový supermarket, který by odlehčil těm v centru města. Zastupitelé schválili rozpočtové opatření číslo dvě, souhlasili s poskytnutím dotace pro Hospic sv. Zdislavy ad.

V bodu příspěvky občanů vystoupil někdejší dlouholetý zastupitel Tomáš Tomsa, který poukázal na záměr výstavby bytového domu v Jeronýmově ulici, který je podle zdejších obyvatel naddimenzovaný a zásadně ztíží život v celé čtvrti – v bytovém domě by mělo vzniknout 16 bytových jednotek, což znamená další nárůst počtu aut a chodců v této klidné části města.
Při té příležitosti zazněla informace i o dalších dvou problematických záměrech výstavby bytových domů. Ten v ulici Jana Palacha byl nadřízeným orgánem města – Liberecký krajem – vrácen a je pravděpodobné, že od záměru bude upuštěno, další bytový dům na Vrchhůře U Tří svatých vzbudil velkou nelibost obyvatel města.
Tématem se zabývali také radní města, souhlasná stanoviska orgánů státní správy vzbuzují některé další otázky. Jak na zasedání zmínil radní Michal Loukota, stavební úřad například vydal stavební povolení, aniž by znal stanovisko orgánu životního prostředí, jestli stavba zapadá do daného místa. Podle vedoucího radničního odboru rozvoje města Miroslava Vargy, odbor vydá ročně přes 400 závazných stanovisek, vráceno bylo vloni pouze ono zmíněné stanovisko k záměru v ul. Jana Palacha. Odbor podle něho postupuje v souladu s platným územním plánem a v mantinelech zákona. Jak vysvětlila tajemnice města Eva Honzáková, samospráva nemůže vstupovat do stanovisek orgánů státní správy a bude tedy na krajském úřadu a případně na soudu, aby posoudily, jestli bylo povolení ke stavbě vydáno v souladu se zákonem. V každém případě by město v případné úpravě územního plánu mělo řešit bydlení ve smíšeném území, aby nevznikaly stavby podobné té ve Slunečné ulici na Vrchhůře, která pohledově degraduje celou tuto lokalitu.

K některým tématům ze zasedání zastupitelů je ještě vrátíme.

Aktualizace 26. března, 14.15 hod.

STANOVISKO PROTO K VZNIKAJÍCÍMU BYTOVÉMU DOMU NA VRCHHŮŘE
Rozestavěný bytový dům na Vrchhůře má platné stavební povolení, nicméně stavba vzbuzuje velké emoce i některé otázky. Tyto byly projednávány na radě města (RM) 25. 3. Volební uskupení PROTO jasně požadovalo, aby se město přidalo k přezkumnému řízení, zda je stavba v souladu s územním plánem (ÚP). Územní plán stanovuje jasný limit, že stavby ve stávajících lokalitách musí respektovat výškovou hladinu zástavby, tedy okolních domů!
Usnesení rady města v tomto znění neprošlo, stejně tak neprošel souhlas s připojením města k žádosti o přezkoumání oprávněnosti odvolání opomenutých účastníků řízení o povolení stavby (majitelů okolních pozemků a domů). Bohužel Nezávislý blok nebyl ochotný vyslyšet naše argumenty! Pro usnesení jsme hlasovali pouze my a Piráti. Přijato bylo pouze usnesení směřující k vrácení problematiky na RM po rozhodnutí odvolání občanů na krajský úřad.

Jaké jsou otázky, které vnímáme jako zásadní a kontroverzní?
1) Obecné principy územního plánu, tzn. jestli jsou jasně nastavené limity výstavby tak, aby k podobným excesům nedocházelo v dalších lokalitách.
2) Odbor rozvoje města (úřad územního plánování) v minulosti navrhoval změnit předmětnou plochu v této lokalitě z bydlení smíšeného – umožňující výstavbu bytových domů – na bydlení rodinné, kdy by mohly být stavěny pouze rodinné domy. Nicméně na základě požadavku vedení města Turnova v roce 2018, který nám nebyl dosud znám (!), byla možnost výstavby bytových domů U Tří svatých zachována, vše odsouhlasil i městský architekt! Ponecháním bylo myšleno ponechat možnost podlažnosti dvou nadzemních podlaží plus ustupující podlaží s odůvodněním, že nižší bytové domy by nebyly finančně rentabilní.
3) Stavební úřad s vysokou mírou jistoty rozhodl o povolení bytového domu bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (odboru životního prostředí), který měl posoudit vliv tohoto záměru na krajinný ráz (tzn. posoudit, zda tato stavba výrazně nenaruší ráz tohoto místa). Pokud nebylo vydáno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, je vydané stavební povolení v rozporu se zákonem.

Korektně je třeba zmínit, že ze strany města a úřadu územního plánování v čase došlo k určitým změnám k lepšímu využití dané lokality – původně byly povoleny stavby o čtyřech podlažích.

Co s tím uděláme? Budeme trvat na prověření a případné změně regulativů v daném území a jejich zanesení do změny územního plánu. Budeme trvat na prověření limitů výstavby i v dalších lokalitách, které jsou v platném územním plánu města Turnova tak, aby se podobně kontroverzní stavby neopakovaly. Budeme vždy stát za občany města, v případě kladného výsledku odvolání občanů ke krajskému úřadu budeme znovu žádat, aby se město přidalo k přezkumnému řízení.

za PROTO Mgr. Michal Loukota, radní města Turnova

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.