VODNÉ A STOČNÉ 2013 (TISKOVÁ ZPRÁVA VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ TURNOV)

0

Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov 12. prosince 2012, a to jako výstup z přibližně čtyřměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko. 


1. Úprava ceny

Základní meziroční nárůst ceny je schválen o 6,50 % u vodného a o 16,08 % u stočného. Nárůst u celkové ceny vodného a stočného je 10,76 %. Současně bude díky rozhodnutí státu upravena sazba DPH, a to dle aktuálního legislativního vývoje v posledních dnech roku.

2. Celková cena (m/3, bez DPH) pro rok 2013
Vodné je stanoveno na 42,20 Kč a stočné na hodnotu 36,80 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí 79,00 Kč. Nárůst celkové ceny představuje 7,67 Kč, a to z 71,33 Kč v roce 2012.    

3. Postup projednávání úpravy cen
Vlastník vodohospodářské infrastruktury – VHS Turnov – měl při stanovení ceny na rok 2013 jednoduchou i obtížnou úlohu zároveň. Jednoduchou v tom, že jsme díky úspěšnému zvládnutí procesu koncesního řízení (provedení výběru nejvhodnějšího provozovatele podle nejlepší evropské praxe) nemuseli s provozovatelem absolvovat složitá jednání o výši jednotlivých nákladových položek a zisku v kalkulaci. Každá úprava byla matematicky dána podle předem stanovených koncesních pravidel. Obtížnou úlohu jsme měli naopak v tom, že většina ovlivňujících vstupů do procesu stanovování ceny byla nejasná, či komplikující rozhodování. Šlo zejména o postup státu při stanovování sazeb DPH na příští rok a vyšší meziroční nárůst inflace. 

Základní otázkou k celkovému rozhodnutí pak byla dohoda o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj základní roční příjem. Nájemné je největší z nákladových položek v kalkulaci vodného a stočného. Je používáno jako základní a klíčová položka pro financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově připravovaných investic. Pro odpovědné a kvalitnější rozhodnutí zpracovalo VHS Turnov novelizaci státem vyžadovaného dokumentu – „Plánu financování obnovy majetku vodovodů a kanalizací“.

Doprovodnou otázkou pak bylo stanovení poměru mezi výší procentní úprav samostatných cen vodného a stočného. Důvodem daleko vyšší úpravy ceny stočného jsou skutečnosti splácení přijatého úvěru na odkanalizování měst v projektu Čistá Jizera a zahájení projekčních příprav intenzifikací a rekonstrukcí čistíren odpadních vod v Semilech, Rokytnici nad Jizerou, na Malé Skále a v Líšném.  

4. Zdůvodnění úpravy cen
Díky koncesnímu řízení mohla zásadně narůst výše požadovaného nájmu a přitom zisk provozovatele i další náklady byly navýšeny jen dle inflačního nárůstu.  
VHS Turnov bylo opět velmi úspěšné v získávání příslibů na další dotační prostředky z evropských fondů na dlouhodobě připravované klíčové akce. Příjem peněz z evropských fondů však zákonitě doprovází povinnost vysoké míry vlastního spolufinancování. A protože v příštím roce budeme s dotačním příspěvkem zahajovat dvě investičně náročné  akce – výstavby vodovodů a kanalizace v Malé Skále v lokalitě Vranové a rekonstrukci centrální úpravny vody v Příkrém (region Semily), musí být chování VHS Turnov v otázce získání potřebných peněžních zdrojů maximálně odpovědné. S dotačními prostředky počítáme také při akcích dokončení vodovodu v lokalitě Semily – Spálov, vodovodu na Benecku – Dolní Štěpanice, nebo v lokalitě Palučiny v Chuchelně. I tyto menší akce však přinesou v součtu velký požadavek na spolufinancování z prostředků VHS Turnov. 

Největší výdaje budou pravděpodobně v roce 2013 vynaloženy za dokončení rekonstrukce centrální ulice 28. října v Turnově a podstatné peníze zaplatíme i za dokončení nového vodovodu v lokalitě Tatobity – Žlábek. Z obnovy majetku bude zajímavou akcí rekonstrukce vodojemu v bezprostřední blízkosti hradu Trosky. Důležité bude také řešení havarijních stavů vodovodů v Ktové, v Semilech – v lokalitě Černý most, nebo rekonstrukce  vodojemu Bora v Rovensku pod Troskami.  

Je však zřejmé, že i přes naše vysoké ambice nebudeme schopni dostatečně finančně dodržet zpracovaný „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že i na našem území je celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu, aby existující majetek dále nechátral. Takové dostatečné prostředky však nejde reálně získat, a to kvůli zachování sociální únosnosti ceny vodného a stočného, dlouhodobě omezené schopnosti financování vodohospodářských akcí z městských a obecných rozpočtů. VHS Turnov může chybějící prostředky alespoň částečně získat jen z dotací, a proto zahajujeme mnoho projektů pro jejich realizaci v budoucím plánovacím období evropských zdrojů. 

Peněžních prostředků na nutné investice bude vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat jiné cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Z pozice vlastního provozování je proto velmi přínosné, že i pro zákazníky přineslo koncesní řízení vyšší kvalitu a rozsah prováděných služeb za srovnatelné meziroční náklady a současně značného ponížení zisku provozovatele. Byly smluvně nastaveny zásadně vyšší úrovně požadovaných provozních výstupů kvality, které jsou detailně sledovány a opakovaně vyhodnocovány. Koncesní řízení přineslo provozovateli našeho majetku – firmě Severočeské vodovody a kanalizace a. s. – potřebnou jistotu mnohaletého provozování. To pozitivně způsobilo, že provozovatel začal vylepšovat některé doprovodné provozovatelské činnosti. Stanovujeme společně pásma ochrany vodovodních zdrojů, novelizujeme provozní řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku apod. Důležitým posunem bylo také zahájení dlouhodobě připravovaného přesunu provozní skupiny v Lomnici nad Popelkou z havarijních prostor v centru města do nového objektu v areálu modernizované ČOV s dokončením na počátku příštího léta. I tato skutečnost se určitě odrazí ve vyšší kvalitě provozovatelské péče o náš majetek.  

Jsme přesvědčeni, že díky nastavené ceně vodného a stočného pro rok 2013 budou připraveny podmínky na splnění všech stanovených cílů VHS Turnov. 

Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, hejduk@vhsturnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.