MANUÁL PRO STAVEBNÍKY V BYTOVÝCH ZÓNÁCH MĚSTA

0

Město Turnov připravilo pro stavebníky rodinných domů, viladomů či bytových domů manuál, který má sloužit k základní orientaci pro stavbu v jednotlivých lokalitách města.

Obecně optimální postup pro ověření možnosti a termínu výstavby rodinného domu, viladomu či bytového domu ve všech bytových zónách města:
* navštívit stavební úřad, zjistit základní informace, postup povolování stavby a výčet podkladů, které stavební úřad bude vyžadovat k doložení, rozsah projektové dokumentace
* v případě potřeby či nejasností z hlediska územního plánování navštívit odbor rozvoje města (úředník pro územní plán Turnova) a seznámit se s regulativy (dokumentace Územního plánu Turnova a všech územních studií jsou rovněž dostupné na https://www.turnov.cz/cs/ mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/, veřejně přístupná mapová aplikace GIS vč. základních regulativů)
* navštívit odbor správy majetku (vedoucí odboru nebo úředník pro údržbu a opravu komunikací) a seznámit se s možností zasíťování pozemků, stavu komunikace, podmínek pro sjezd na váš pozemek, připravovanými projekty sítí a komunikací, podmínek pro finanční příspěvek, pozemky mnohdy prodávané soukromými osobami a realitními kancelářemi jako stavební, připravené ke stavbě domů, bohužel reálně tomuto tvrzení neodpovídají
* v případě zájmu o koupi městského pozemku kontaktovat odbor správy majetku (úředník pro prodej a nákup nemovitého majetku)
* v případě vzrostlých stromů či ochranného pásma lesa kontaktovat odbor životního prostředí (stromy – úředník pro městskou zeleň, les – úředník státní správy lesů)
* projekt svěřit autorizovanému architektovi nebo inženýrovi, záměr by měl respektovat územní plán, územní studii, stavba má být přizpůsobená terénu, konkrétní lokalitě, místním podmínkám, okolní zástavbě, limitům v území atd., v průběhu zvažování podoby domu před dokončením projektu konzultovat záměr s městským architektem (Ing. arch. Kučerou – konzultační hodiny na stavebním úřadě, nutno objednat se předem na sekretariátu, mít předběžnou skicu, studii, obrázky apod.)
* pokud to záměr vyžaduje, tak takto předjednaný projekt podat ke koordinovanému stanovisku na Městský úřad Turnov (formulář na webu, předat na podatelnu vč. tištěného paré + je vhodné přiložit CD s dokumentací ve formátu PDF pro urychlení administrativy), koordinované závazné stanovisko obsahuje stanoviska všech odborných složek městského úřadu – upozorňujeme, že ne každý záměr vyžaduje koordinované závazné stanovisko, mnohdy postačí jen samostatná stanoviska vybraných odborů (určuje stavební úřad, postup povolení stavby by měl co nejméně zatěžovat investora i dotčené orgány)
Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Bytová zóna Hruštice-Károvsko

Materiál se týká především těchto lokalit:

* BYTOVÁ ZÓNA HRUŠTICE–KÁROVSKO A BYTOVÁ ZÓNA VÝŠINKA–DURYCHOV. Na bytovou zónu je zpracována platná územní studie, která základní regulativy stanovené územním plánem dále zpřesňuje a doplňuje o podrobnější specifické prvky.
Stavět je možné pouze na zasíťovaných pozemcích (asfaltová komunikace, asfaltová komunikace alespoň v první vrstvě, zpevněná komunikace po souhlasu odboru správy majetku, rozhodně nestačí vyježděné koleje), kanalizační, vodovodní, elektro příp. plynová přípojka).
V případě, že tyto podmínky nemáte splněny, je nutno jednat s odborem správy majetku o konkrétní situaci a možnosti zasíťování pozemků (nutné počítat s příspěvkem na zasíťování pozemku).
Specifika bytové zóny Výšinka–Durychov: Město Turnov má v této lokalitě velmi málo pozemků, většina je v soukromém vlastnictví. Je nutné se velmi dobře seznámit i s vlastnictvím pozemku a stavby budoucí příjezdové komunikace. Není automatické, že tato komunikace bude patřit městu a že se o ni bude v budoucnu starat.

* BYTOVÁ ZÓNA BENÁTKY. Na bytovou zónu je zpracována platná územní studie, která základní regulativy stanovené územním plánem dále zpřesňuje a doplňuje o podrobnější specifické prvky.
Město Turnov opustilo další rozvoj této zóny především s ohledem na hydrogeologické podmínky celé lokality. Jedná se o staré sesuvné území, které je velmi citlivé na vsakování dešťových vod a na zásah do svahů v rámci hrubých terénních úprav. Ostatním majitelům pozemků v této lokalitě nebráníme ve výstavbě (jedná se celkově o 3–5 domů) za předpokladu, že si sami vybudují cestu, inženýrské sítě, přesvědčí dotčené orgány státní správy o možnostech výstavby (terénní odřezy, likvidace dešťových vod). Rovněž si na přístupové komunikaci budou provádět zimní údržbu a popelnice na komunální odpad budou vozit ke komunikaci u řadových domů.

* BYTOVÁ ZÓNA DALIMĚŘICE. Na bytovou zónu je zpracována platná územní studie, která základní regulativy stanovené územním plánem dále zpřesňuje a doplňuje o podrobnější specifické prvky.
Území Daliměřice, za „hasičárnou“, je vlastnicky kompaktnější s převládajícím zájmem vlastníků na síťování pozemků. Tento zájem deklarují ochotou k příspěvkům na zasíťování a ochotou prodat pozemky pod komunikacemi. Kromě základní komunikační a technické infrastruktury bude nutné vybudovat jezírko na dešťové vody z komunikací a ochranný hlukový val u silnice I/10. Byla zahájena projektová příprava lokality.
Území Daliměřice, zahrádkářská kolonie, je vlastnicky velmi roztříštěné. Územní studie není zpracována v dostatečné podrobnosti, proto probíhá její aktualizace. Navíc je území zasaženo vlastnicky kauzou Walderode.
(redakčně kráceno)

V tištěné podobě si manuál můžete vyzvednout v sekretariátu starosty, na stavebním úřadu, na odborech rozvoje města a správy majetku. V elektronické podobě je na stránkách města ZDE.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.