TURNOV MÁ DVA PLNOHODNOTNÉ ZDROJE PITNÉ VODY

0

Je to prosté. Otočíte kohoutkem – a voda teče. A většinou spolehlivě, málokdy se v Turnově stane, že by netekla. Přemýšleli jste někdy o tom, jak se voda vlastně do vaší domácnosti dostane? „Turnov má dva zdroje pitné vody. Jedním je úpravna vody v Dolánkách, kde máme studny, z nichž voda putuje do vodojemů – jeden je na Károvsku, druhý nad Ohrazenicemi. Z vodojemů pak teče voda de facto samospádem do domácností, firem a úřadů. Druhý zdroj vody máme v Nudvojovicích. Zde nejsou studny, ale vrty, jinak je ale fungování stejné,“ přibližuje systém zásobování obyvatel Turnova pitnou vodou Milan Hejduk, předseda Rady Vodohospodářského sdružení Turnov.

Snímek ze slavnostního předání zrekonstruované úpravny vody

Starostové Turnova a Ohrazenic…

A právě úpravna vody v Nudvojovicích prošla náročnou 13měsíční rekonstrukcí (ZDE). Slavnostně byla po opravě předána veřejnosti do užívání ve středu 12. prosince v poledne za účasti starostů a zástupců 22 členských obcí VHS, stavebních firem, projektantů, vodohospodářských odborníků i provozovatele vodohospodářské sítě SČVaK, a. s.

Milan Hejduk v rozhovoru pro média

„Turnov má nyní opět dva plnohodnotné zdroje pitné vody, úpravna v Nudvojovicích by měla odolat stoleté povodni, což je velmi důležité. Stává se, že například stavba hal na Vesecku zakalí studny v Dolánkách, které musíme na den dva vypnout, nyní máme opět stoprocentní náhradu,“ doplnil Hejduk. Podle něho může zrekonstruovaná úpravna vody v Nudvojovicích při dobrém zacházení fungovat dalších čtyřicet až padesát let.
Jak v Nudvojovicích při slavnostní předání zrekonstruované úpravy vody zdůraznil starosta Turnova Tomáš Hocke, atraktivnější je slavnostní otevírání zimního stadionu, kulturního domu či parku, tedy něčeho, co je takzvaně vidět. To o dodávku kvalitní pitné vody se lidé začnou zajímat, až když neteče. „Děkuji všem, kteří se na rekonstrukci objektu a vrtů v Nudvojovicích podíleli. Vyslyšeli názor, že i úpravna vody může být hezký objekt, za což jsem zvlášť rád. Město má nyní dva plnohodnotné zdroje pitné vody, je hodně obcí, které začínají bojovat se suchem, Turnov má v tomto velké štěstí,“ uvedl starosta.

Úpravna vody Nudvojovice

VYBRÁNO Z TISKOVÉ ZPRÁVY VHS TURNOV
Úpravna vody v Nudvojovicích je vedle vodního zdroje v Dolánkách druhým hlavním zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod, který zásobuje město Turnov a obce Kacanovy, Přepeře, Olešnice a Ohrazenice. V letech 1975-1982 byly postupně vybudovány vrty na podzemní vodu. Do roku 1991 byla podzemní voda pouze dezinfikována a následně dodávána bez další úpravy do distribučního systému skupinového vodovodu. V tomto roce pak byla z důvodu vysokého znečištění zdrojů podzemní vody doplněna technologie na snížení obsahu těkavých chlorovaných uhlovodíků z ekologických zátěží z období 80. let.
Předmětem projektu byly ochrana vodního zdroje a úpravny před povodněmi, zajištění spolehlivého odstraňování chlorovaných uhlovodíků ze surové vody, zvýšení kapacity jímacího území a úpravny vody na 50 l/s a odstranění zdravotních rizik z pitné vody snížením obsahu železa a manganu v surové vodě.
V roce 2014 byla zpracována studie, v roce 2016 vznikla detailní projektová dokumentace.
Součástí investice byly rovněž kompletní stavební úpravy na objektu úpravny vody včetně nové elektročásti, nový systém řízení a přenosu dat a úplná sanace akumulační nádrže. Dále pak venkovní úpravy – nové komunikace do areálu úpravny i k vrtům, zpevněné plochy v areálu úpravny, terénní a sadové úpravy a oplocení.

Termín výstavby: 11/2017 – 12/2018. Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov, dobrovolný svazek obcí. Projektant: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Hradec Králové. Dodavatel: VHS stavby, a. s., Jihlava a VODA CZ s.r.o., Hradec Králové, sdružení firem. Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Oblastní závod Turnov.

Stavba byla spolufinancována EU – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Celková cena díla: 44.573 tis. Kč (bez DPH). Inženýrská činnost a projekty – zhruba 3.400 tis. Kč.
Dotace SFŽP (prostředky EU) – 27 mil. Kč
Dotace Turnova a okolních obcí – 5 mil. Kč
Dotace Libereckého kraje -3 mil. Kč
Vlastní zdroje VHS Turnov – 13 mil. Kč

Tak rozsáhlou akci by nebylo možné realizovat bez spolupráce mnoha partnerů. Vodohospodářské sdružení Turnov je sice investorem díla, ale bez pomoci dalších subjektů by tak komplikované a finančně náročné dílo nemohlo být zahájeno. Státní fond životního prostředí ČR poskytl prostředky z Operačního programu životní prostředí. VHS Turnov se na oplátku jako v jiných případech rozhodlo čerpat dotační prostředky co nejrychleji a mezi prvními subjekty. Také Liberecký kraj poskytl příspěvek na tuto významnou akci. A podle pravidel financování aktivit ve VHS Turnov uhradily svůj podíl také město Turnov a obce Přepeře a Ohrazenice.
Nejdůležitější partnerství pak vzniklo mezi investorem a zhotovitelem díla. Vedoucím účastníkem sdružení firem zhotovitele byla společnost VHS stavby, a. s., která ve sdružení se společností VODA CZ s. r. o. projekt realizovala.

V roce 2019 bude probíhat v nudvojovické úpravně zkušební provoz v délce šesti měsíců. Při něm bude ověřována v praktickém provozu funkčnost navržených technologií a také budou odstraněny všechny drobné nedodělky a praktická doporučení z probíhajícího zkušebního provozu.

Úpravna vody v Nudvojovicích z nadhledu

Detail stavby…

Nový interiér úpravny

Asfaltky k vrtům v Nudvojovicích se mohou stát novým terénem pro in-line bruslaře

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.