PÍDÍM SE, PÍDÍŠ SE, PÍDÍME SE… ANEB REKONSTRUKCE ULICE 5. KVĚTNA V TURNOVĚ

0

Kdo by ji neznal, tu pihatou, zrzavou holku s copy jak dráty do betonu. Pipi Dlouhá Punčocha. Právě jednu z kapitol této dětské knihy, ve které se Pipi stane píditelem, jsem si vybavila. A to když jsem začala dávat dohromady materiál k občany a našimi čtenáři na poměry velmi kritizované rekonstrukci turnovské ulice 5. května. Jinak to nešlo, musela jsem si po vzoru dětské hrdinky malinko „zapídit“… A začala jsem tím, že jsem si celou ulici prošla od Havlíčkova náměstí až po křižovatku ulic Hruštice-Károvsko, a to v době zvýšeného provozu – ten je v Turnově prakticky stále, takže to nebyl zas tak velký problém.

K antikvariátu pana Bartůňka, alespoň z mého pohledu, dobré. U antikvariátu jsem se dokonce zasnila – je tam široký až rozšafný chodník, že by se tu v létě nechala udělat i knižní kavárna. Kruhák trochu ostrouhaný, chodníky plné elegantních a širokých obloučků, nicméně zdatný řidič to určitě zvládne vytočit, navíc je tu málo místa, uliční zástavba se nedá někam posunout či odsunout, takže když už kruhový objezd, stěží šlo udělat z laického pohledu víc… Copak máme dál. Chodníky. Který si vybrat? Pochopitelně ten kritizovaný, jak jinak – je to ten z Hruštice po pravé straně dolů. Udělala jsem dobře. Už při prvním pohledu na novou cestu pro pěší (cyklisti mají smůlu) jsem se musela pousmát. Tady někdo asi v pracovní době „požil“. Jak jinak si vysvětlit sloupy veřejného osvětlení, rozestavěné jak na závody ve slalomu? Trochu závistivě jsem se podívala na ten protější široký chodník, a v duchu se obávala, aby na ten slalomový nevjel někdo neznalý poměrů s kočárkem pro dvojčata nebo na invalidním vozíku. Přechod pro chodce jsem ale měla dávno za sebou a před sebou daleko žádný, pokračovala jsem tedy v jízdě – pardon, v chůzi. (Jsem z toho slalomu zmatená, lyže jsem opravdu neměla.)
Za to jsem měla štěstí. Na křižovatce, kde je odbočka k nemocnici, v místě, kde by měl provoz takzvaně odsýpat, bylo plno. Dva náklaďáky a autobus, k tomu několik osobních aut. Tady tedy policie žádnou pokutu za rychlou jízdu nevybere, tím jsem si jistá. Chodníky pěkně vysoko, průjezdy úzké. Když od nemocnice vyjíždí třeba autobus a současně z hlavní ulice 5. května chce k nemocnici vjet nákladní auto, musí toto zastavit, protože hrdlo křižovatky je tak úzké, že by se tam obě auta nevešla. Tím se současně částečně zastaví provoz v ulici 5. května. Proč někdo navrhl křižovatku tak stísněnou, když je všude kolem tolik místa, to vám tedy nepovím. Že třeba autobus, zabočující z ulice 5. května k nemocnici téměř vždy přejede „plnou čáru“, protože řidiči jednoduše jinou možnost nemají (viz fotografie), je na zamyšlení. Chvíli jsem pozorovala šikovnost řidičů, a pak – na rozdíl od aut – jsem plynule pokračovala v chůzi směrem k poslednímu kruhovému objezdu a konci zrekonstruované ulice. Konspirační teorie jednoho z občanů, který se obrátil na naší redakci s kritikou, a to takovou, že tento „kruhák“ musel kreslit sám ministr Kalousek, nebyla zas tak od věci. Tady se šetřilo, ber kde ber. Prostorem (zcela zbytečně, všude kolem je místa dost), asfaltem a štěrkem, dlažbou – jednoduše materiálem. A při pohledu na ilustrační fotografii tohoto článku zřejmě i zdravým rozumem, protože řidič kamionu s dlouhým návěsem tady měl evidentně problémy, když „pokácel“ dopravní značení. Pak už jsem se jen pomodlila za Turnov u urnového háje na minimalistickém parkovišti a šla domů…
Co je nutné dodat a zdůraznit: Jako celek je rekonstrukce ulice 5. května pro vzhled města přínosem, určitě se jedná o pohledově velmi příjemný vstup do města, pyšnícího se přídomkem srdce Českého ráje. A tady by mohlo moje pídění končit.
Jak mi ale bylo sděleno šéfredaktorem TvA ,výše napsané je pouze můj subjektivní pohled. Je nutné pídit se dál, získat stanoviska alespoň jednoho zastupitele, města, kraje… Oslovila jsem tedy Tomáše Hudce, zastupitele města Turnova (ČSSD). Důvod? Jednoduchý. Byl jeden z mála z volených zástupců našeho města, kdo se v komentářích na webu TvA vyjadřoval kriticky k rekonstrukci ulice 5. května. „Ano, na veřejném zasedání zastupitelstva jsem se dotazoval, kdo konkrétně rekonstrukci ulice 5. května projektoval a kdo projekt zaplatil. Bylo mně sděleno, že kraj. Tam mi zase tvrdili, že město Turnov. Nakonec se mi podařilo zjistit, že projekt stál něco přes milion a platilo ho město Turnov.“ Pan Hudec je evidentně mužem činu. Zavolal radnímu pro dopravu Martinu Seppovi a já tím pádem rychle získala vyjádření Libereckého kraje. O totéž jsem požádala Ludmilu Těhníkovou z odboru správy majetku turnovské radnice a Pavla Vaňátka z odboru dopravního. Aby to nebyla jen samá úředničina, tak po těchto vyjádřeních jsem využila ještě malé zamyšlení, které do redakce zaslal Zdeněk Romany, se kterým jsem si nejen na toto téma povídala v rozhovoru pro TvA.
Tak to je vše. Dál si už v textech můžete „pídit“ sami.
Bohuslava Charousková
bohuslava.charouskova@seznam.cz

201202092116_zap_48_2012_5kvetna

REKONSTRUKCE ULICE 5. KVĚTNA Z POHLEDU KRAJE
Popis historie vývoje projektové dokumentace (PD):
* Dne 3. 11. 2008 došla na Liberecký kraj žádost Města Turnov o zařazení akce II/283 Turnov – ulice 5. května z důvodu souběžné akce rekonstrukce kanalizace v rámci akce Čistá Jizera. V žádosti byly uvedeny předpokládané stavební náklady 35 288 tis. Kč bez DPH. V dopise nikde nebyla zmínka o tom, že PD si zpracovává Město Turnov.
* Dne 23. 2. 2009 došla na Krajskou správu silnic Libereckého kraje od Města Turnov žádost o zařazení akce do indikativního seznamu pro radu Libereckého kraje s popisem akce a s informací, že 19. 12. 2008 bylo zažádáno o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Poznámka: KSS LK dle dostupných informací před tím nikdy nebyla pozvána na výrobní výbor k projektové dokumentaci ve stupni DÚR pro tuto akci. V květnu 2009 nabylo Městu Turnov právní moc územní rozhodnutí na rekonstrukci ulice 5. května.
* Dne 21. 9. 2009 byl Krajskou správou silnic LK odeslán na Liberecký kraj dopis, ve kterém byl uveden přehled připravenosti akcí financovaných z ROP 3. Kolo. V tomto dopise bylo náměstku hejtmana Seppovi sděleno následující: Z důvodu kolize stavební akce Čistá Jizera navrhujeme ze seznamu ROP 3. kolo vyřadit akci II/283 – Turnov, ulice 5. května. Při realizaci stavební akce v roce 2010 by došlo ke střetu s výstavbou kanalizace v uvedené ulici. Z tohoto důvodu doporučujeme akci zařadit na seznam ROP 4. kolo, kdy bude výstavba kanalizace dokončena a podloží dané silnice bude dostatečně zhutněné.
* Dne 30. 9. 2009 bylo vypsáno oznámení o zahájení stavebního řízení na rekonstrukci ulice 5. května v Turnově. Žadatelem o vydání stavebního povolení bylo Město Turnov. Poznámka: KSS LK dle dostupných informací před tím nikdy nebyla pozvána na výrobní výbor k projektové dokumentaci ve stupni DSP pro tuto akci. Na přelomu roku 2009/2010 bylo KSS LK vypsáno výběrové řízení na zpracování expertních posudků projektové dokumentace akcí, které se uchází o dotaci z ROP 3. kolo. Seznam byl odsoutěžen bez akce II/283 Turnov. Tato akce byla dodatečně vyměněna za vyřazenou akci.
* Na začátku roku 2010 Krajský úřad Libereckého kraje rozhodl o zařazení „akce Turnov“ do akcí realizovaných z ROP 3. kolo. Dne 3. 2. 2010 proběhlo na KÚLK jednání s Městem Turnov, kde přítomní byli seznámeni, že na akci se vyskytují neuznatelné náklady a bude mezi KÚLK a městem uzavřena smlouva o sdružené investici.
* Koncem února 2010 byl odevzdán firmou Pragoprojekt expertní posudek na danou akci, proběhlo představení expertního posudku na KSS LK v Jablonci nad Nisou za účasti projektanta i Města Turnov. Závěrem posudku bylo, že dokumentace obsahuje zjevné nedostatky, zejména chyběl inženýrsko-geologický průzkum, diagnostika vozovky a bylo chybné výškové řešení (velké sklony chodníků atd.) Z tohoto důvodu KSS LK ihned v březnu 2010 objednala vypracování geotechnického průzkumu, který měl zjistit skladbu (souvrství) vozovek a zároveň geologické poměry v lokalitě výstavby nové okružní křižovatky.
* Zároveň KSS LK v březnu 2010 objednala u projektanta přepracování dokumentace za účelem odstranění alespoň nejzávaznějších zjištěných nedostatků z expertního posudku. Více dokumentaci nebylo možné přepracovat, jelikož na akci již bylo zařízeno stavební povolení a zároveň musela být akce přihlášena a žádost o dotaci musela být vyhotovena a odevzdána do 30. 4. 2010.
* Dne 30. 3. 2010 vznikl výpis z usnesení Zastupitelstva LK – aktualizace projektových záměrů – dopravní infrastruktura, kde byla již zařazena „akce Turnov“.
Martin Čáp, Liberecký kraj

201202092116_zap_49_2012_5kvetna

VYJÁDŘENÍ MĚSTA TURNOV, ODBORU SPRÁVY MAJETKU
Město Turnov zadalo vypracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci ulice 5. května v Turnově na základě výběrového řízení společnosti 4D Projekt s.r.o. Klášterec nad Ohří za cenu 968 tis. Kč bez DPH. Zakázka obsahovala dokumentaci k územnímu řízení, ke stavebnímu povolení, prováděcí dokumentaci, všechna potřebná měření a zkoušky včetně projednání dokumentací a vydání příslušných povolení. S projektanty průběžně spolupracovala pracovní skupiny sestavená ze zástupců všech zúčastněných institucí (včetně orgánů státní správy i Krajské správy silnic LK).
Projektová dokumentace byla předána Krajské správě silnic Libereckého kraje, která na tuto dokumentaci nechala zpracovat oponentní posudek. Na základě tohoto posudku byla dokumentace upravena a doplněna. Dále je nutné vědět, že každá rekonstrukce ulice v zastavěné části města má své omezující limity a nese s sebou i nutnost řešení situací kompromisem. To platí například u šířek chodníků či umístění kruhových objezdů, které mají z hlediska bezpečnosti provozu i absorpčních kapacit jednoznačné výhody. Zároveň musí chodníky, veřejné osvětlení a nová komunikace splňovat mimo jiné i prostorové normy a zohlednit stanoviska jednotlivých správců inženýrských sítí umístěných v těchto pozemcích. Takovýto kompromis je někdy velmi obtížné najít. Přesto jsme si jisti, že rekonstrukcí ulice 5. května se velmi výrazně zlepšily všechny její užitné vlastnosti a je dobře, že se díky Libereckému kraji s finančním podílem města podařilo tento záměr realizovat.
Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku MěÚ

201202092116_zap_50_2012_5kvetna

VYJÁDŘENÍ ODBORU DOPRAVY MĚSTA TURNOV
Celý projekt rekonstrukce ulice 5. května byl projednáván s odborem dopravy MěÚ. Zdejší odbor je tzv. dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení. Bez souhlasu tohoto orgánu nelze vydat ani stavební povolení. Dopravní stavba uvnitř města musí být jistým kompromisem mezi maximalistickými požadavky dopravy a maximálním zajištěním společenské funkce ulice jako veřejného prostoru. V rámci tvorby projektové dokumentace probíhaly schůzky na MěÚ, kde byla tato stanoviska slaďována, takže projektant předložil projekt, který byl průchodný pro vydání stavebního povolení ze strany všech zúčastněných.
Je jasné, že na takto rozsáhlé stavbě se najde hodně věcí, které by se daly udělat lépe. Například se ukázalo jako nevhodné vyznačit samostatné odbočovací pruhy na výjezdu u nemocnice. I když budu souhlasit s tím, že výjezd mohl být širší, neměl by být širší než samotná ulice 5. května. Neměl by také umožnit rychlý nájezd odbočujících vozidel do vedlejší ulice k nemocnici. Tím by došlo k ohrožení chodců na přechodu hned za křižovatkou. U okružní křižovatky na Hruštici by mírnější oblouky znamenaly významnější zábory půdy a terénní úpravy směrem k plánované zástavbě.
Rekonstruovat významnou komunikaci uvnitř města není úplně jednoduché. Rekonstrukce podle mého názoru splnila to, co se od ní očekávalo, tj. mírné potlačení čistě dopravní funkce pro tranzitní dopravu a posílení funkce vnitroměstské pro dopravu pěší. Mám za to, že ulice 5. května nemůže dlouhodobě plnit funkci dopravního přivaděče k významnému dopravnímu uzlu, kterým je křížení zdejších rychlostních silnic R10 a R35. Dnes už je skoro jasné, že pokračování budoucí R35 povede přes Turnov. Bude třeba usilovat o to, aby tranzitní doprava od Semil byla odvedena na tuto komunikaci. Dobrá zpráva je, že Liberecký kraj počítá s tímto propojením silnice II/283 na R35 mimo území města. Poměrně špatná správa je, že úsek R35 Jičín – Ohrazenice se má stavět z celé trasy až jako poslední. To odkládá řešení tranzitní dopravy přes centrum města na neurčito.
Pavel Vaňátko, vedoucí dopravního odboru MěÚ Turnov

201202092116_zap_51_2012_5kvetna

PŘIPOMÍNKY OBČANA, ZASTUPITELE
Jako občana by mě zajímalo, kdo je ten projektant, který projektoval hlavní dopravní tepnu v Turnově, ulici 5. května, a přitom patrně netušil, že zadní náprava vozidel při zatáčení jede jinudy, než náprava přední a že komunikace v zatáčce musí být tedy citelně širší než na rovině. Autobus nebo „náklaďáky“ s návěsem mají velké problémy s nájezdy na nový kruhový objezd na Károvsku. Na zcela novou spojku na Zelenou cestu se vám také nepodaří odbočit, aniž byste nenajeli do protisměru (místa pro širší komunikaci bylo přitom dostatek). Odbočka k nemocnici byla úplně nejhorší a pro nedostatečnou šířku musel být jeden jízdní pruh bleskově odstraněn, ani nyní to zde není ale šířkově ideální. Odbočka do ulice Švermovy umožňuje jízdu jen jednoho vozidla, vyjíždějící vozidlo tak blokuje vjezd vozidlům odbočujícím (místa pro širší komunikaci je přitom opět dostatek).
Kruhový mini objezd na křížení s ulicí Husovou všichni známe. K tomu projekt veřejného osvětlení – kam umístit jeho sloupy – no přece přímo doprostřed chodníku, jak je to mezi ulicí Husovou a Švermovou. Že ani po jedné straně kolem sloupu neprojedete s kočárkem a musíte sjet z chodníku do ulice mezi projíždějící auta? Nevadí… Nové zábradlí na vyústění „staré“ komunikace ze Zelené cesty svým provedením připomíná spíše futuristické dílo. Jeho zhotovitel respektoval svislé uchycení jen u jedné poloviny, druhou polovinu patrně svařil v teple své dílny a nevzal v úvahu, že terén, na kterém bude zábradlí umístěno, se svažuje. To je prosím dílo profesionálů za miliony a miliony veřejných (našich) peněz?
Nebo „moje“Jeronýmova ulice, kde bydlím. Někdy před téměř 50 lety se zde vybudovaly chodníky, v její horní polovině – asi z úsporných důvodů – byly jen vysypány jemnou štěrkovou drtí. Ta se za desítky let při různých opravách apod. zcela vytratila, z chodníků se stala neschůdná a nepoužitelná, travou zarostlá ohavná blátoviště. Na nutnost jejich opravy jsem upozornil již před několika lety. V loňském roce došlo k totální rekonstrukci Jeronýmovy ulice v rámci akce Čistá Jizera, ulice byla rozkopána od plotu k plotu, tedy včetně oněch nešťastných chodníků. Když jsme v dostatečném předstihu (asi rok) požadovali, aby byla současně s rekonstrukcí ulice dána do moderní podoby „pěší zóny“ (když už to tedy nenapadlo samotné projektanty), neuspěli jsme. Když jsme požadovali alespoň úpravu chodníků do schůdné podoby se zpevněným povrchem, opět jsme neuspěli – nebyly peníze. Když jeden z obyvatel Jeronýmovy ulice dokonce městu nabídl bezúročný úvěr na vydláždění chodníků, opět jsme neuspěli. Čistá Jizera měla za povinnost uvést komunikace do původního stavu, děj se co děj. A protože úředníci vyhodnotili původní stav chodníků jako travnatý, musely se chodníky zrekonstruovat do stavu „travnatý“, a to dokonce tak důkladně, že byla na chodníky navezena zhruba 30 cm vrstva jakési plodné ornice – aby tráva dobře rostla, aby bylo co pracně udržovat a hlavně – aby chodníky byly i nadále neschůdné a nepoužitelné. Místo chodníků tak máme bahnité travnaté záhonky (nemusím zdůrazňovat, že žádná tráva dosud vyseta nebyla…). Místní už boj s úřadem vyčerpal, návštěvy se ptají a nechápou… A tak se opět pěší mísí s projíždějícími vozidly, řidiči na chodce houkají, ti jim spílají, nových funkčních chodníků se patrně dalších 50 let nedočkáme. Požadavek na alespoň omezení rychlosti se „zvažuje“, zda je koncepční, zda to nevyřešit „až někdy“ s celou čtvrtí. A tak léta běží a běží…
Zdeněk Romany, turnovský zastupitel (TOP 09)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.