TÉMA VHS VYOSTŘUJE VZTAHY V TURNOVSKÉM ZASTUPITELSTVU

0

AKTUALIZOVÁNO
Zástupci 21 členských obcí Vodohospodářského sdružení Turnov – většinou starostové nebo místostarostové – se podepsali pod dopis zaslaný zastupitelům Turnova, ve kterém se pozastavují nad tiskovou zprávou města, která byla vydána v závěru loňského roku a ve které se píše, že město Turnov, aby se nemusela zvýšit cena za vodné a stočné, chce dorovnat rozdíl příspěvkem ve výši dvou milionů korun ze svého rozpočtu. Návrh turnovského starosty nebyl přijat, uvádí v tiskové zprávě místostarosta Jiří Mikula.

Starostové ostatních členských měst a obcí sdružených ve VHS Turnov se proti tomuto tvrzení ohrazují, dokonce je považují za lživé ovlivňování veřejnosti ve prospěch koaličních dohod a předvolebních slibů v Turnově. To podle nich staví všechny ostatní členské obce patřící do VHS a jejich zástupce do opozice proti Turnovu. Přitom jen v loňském roce bylo na území města sdružením investováno 95 z celkových 218 milionů korun. A obdobné to bylo i v letech minulých. „Jediným cílem VHS Turnov je zajištění vodárenských služeb pro naše občany na stávající, vysoké úrovni. To se neobejde bez investic, na kterých se musí podílet i spotřebitelé,“ píše se mj. v závěru dopisu.

Diskuzi k tomuto tématu na veřejném lednovém zasedání turnovských zastupitelů otevřel Michal Kříž (ANO 2011). Jak uvedl, jako zástupce Turnova v Radě VHS v minulém funkčním období se jednání o stanovení výše vodného a stočného na letošní rok účastnil, nezaznamenal ale, že podobná nabídka zazněla.

Starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok) ale podle svých slov na jednání 24. října 2018 v Lomnici nad Popelkou příspěvek města spíše neformálně nabídl s tím, že by se pokusil vše s turnovskými zastupiteli následně projednat. Odezva ostatních starostů ale nebyla, proto se o věci dále nejednalo, ani nehlasovalo (že nabídka zazněla, potvrdil zástupce Jilemnice). Zápis z jednání ale není pořizován. „Mrzí mě tak příkré odsouzení a takováto prudká odezva, pokusím se věc s kolegy starosty urovnat,“ řekl na zasedání zastupitelstva T. Hocke s tím, že si je vědom, že formulace v tiskové zprávě města nebyla úplně šťastná. Jak doplnil, město se snaží vyjít starostům a VHS vstříc v tom, že by pro současného předsedu Rady VHS Milana Hejduka měla být úpravou stanov vytvořena funkce manažera či ředitele a zástupcem Turnova v radě by kromě starosty Hockeho a místostarosty Mikuly měl být další volený zástupce (v prosinci turnovští zastupitelé M. Hejdukovi prodloužili mandát jako zástupci města v Radě VHS do konce března).

Zastupitel Lukáš Bělohradský (ODS) byl podle svých slov dopisem starostů zděšen. Podle něho by měl místostarosta J. Mikula zvážit, jestli je tou pravou osobou, která dokáže situaci ve VHS urovnat, zklidnit, a vše vyřešit ve prospěch města. Místostarosta Mikula v reakci na to požádal – vzhledem ke krátké době svého mandátu – o čas. Daniela Weissová (Piráti) zdůraznila krátkou dobu od voleb s tím, že těžko se za pár měsíců může situace radikálně změnit. Připomněla také, že město má ve VHS přes 40 % celkového majetku a jen velmi omezené pravomoci chod sdružení ovlivňovat…

Nakonec 25 zastupitelů odsouhlasilo návrh Karla Jiránka (NB) a vzalo na vědomí dopis starostů a vysvětlení starosty a místostarosty Turnova k této problematice. A na návrh zastupitele Martina Hrubého (NB) 24 hlasy pověřili místostarostu Mikulu projednat v Radě VHS záměr poskytnutí příspěvku města VHS směřujícího ke snížení ceny vody. Informace má zaznít na příštím zasedání zastupitelů na konci února.

Aktualizace

VYJÁDŘENÍ VEDENÍ MĚSTA TURNOVA
Touto cestou bychom rádi zpřesnili formulaci uvedenou v tiskové zprávě z 18. 12. 2018 týkající se navyšování ceny vodného a stočného, jelikož jsme dopisem členů VHS Turnov z 25. ledna 2019 byli obviněni ze lži.
Je nám za zlé, že jsme prý nenabídli ze strany města Turnova 2 miliony korun jako kompenzaci za nenavyšování vodného a stočného. (Jednání probíhalo v Lomnici nad Popelkou 24. října 2018.)
Z naší pozice mohu potvrdit, že pan starosta Tomáš Hocke svými ústy nabídl jako možné řešení, že se pokusí se zastupiteli města Turnova projednat navýšení příspěvků na investice ze strany Turnova ve výši 2 milionů korun. Tato částka odpovídá financím, které ušetří město Turnov v rámci příspěvku na investice díky dotaci Libereckého kraje na akce „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“ a „Rekonstrukce úpravny vody Nudvojovice“. Tedy na akce dotované rovněž ze Státního fondu životního prostředí.
Nabídl tedy příspěvek, který ve své podstatě mohl kompenzovat navyšování vodného a stočného. Tuto nabídku učinil v rámci projednávání bodu „Výše vodného a stočného pro rok 2019“. Možná, že se nevyjádřil přesně, možná, že v sále bylo mnoho emocí, možná, že jsme si špatně rozuměli anebo jsme si rozumět nechtěli. Nabídka však zůstala bez odezvy.
Otevřeně musíme přiznat, že na jednání nezazněla věta: „Nabízíme 2 miliony korun z rozpočtu města Turnova jako kompenzaci za nezvýšení vodného a stočného v roce 2019“. Ale z výše uvedeného kontextu byla tato myšlenka předestřena a měla být politiky formátu starostů bez emocí dále diskutována.
Touto cestou bychom se rádi omluvili zástupcům měst a obcí v Radě sdružení VHS Turnov za nepřesnou formulaci v našem tiskovém prohlášení, z které mohlo být dovozováno, že rada sdružení o nabídce 2 milionů korun z rozpočtu města na dorovnání navýšení příjmů z vodného a stočného hlasovala a nepřijala ji.

Dne 31. ledna 2019 přijalo zastupitelstvo města následující usnesení:
Usnesení ZM č. 28/2019
ZM bere na vědomí
otevřený dopis starostů a místostarostů VHS Turnov a stanovisko starosty a místostarosty města na tento dopis.

Usnesení ZM č. 29/2019
ZM pověřuje
místostarostu Jiřího Mikulu projednat na Radě VHS Turnov záměr poskytnutí finančního příspěvku Města Turnova pro VHS Turnov směřujícího ke snížení ceny vodného a stočného pro rok 2019. Na příštím ZM podá p. Mikula informaci.

Jiří Mikula, Tomáš Hocke

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.