KONTROLNÍ VÝBOR A JEHO DŮLEŽITÁ FUNKCE V ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACII

0

Na srpnovou tiskovou konferenci vedení města s novináři se opět vrátilo téma projednávané na posledním veřejném zasedání zastupitelstva. Jedná se o práci kontrolního výboru města, který z pověření samotných zastupitelů měl zkontrolovat anonymní upozornění na webu Bezkorupce.cz, kde se – s mnoha chybami – psalo o zadávání jedné zakázky vedením města. Záležitost projednával kontrolní výbor města a stanovisko předsedy výboru Michala Loukoty (TOP 09) přinášíme v plném znění:

Zastupitelé města na svém březnovém zasedání pověřili kontrolní výbor (KV) prověřením zakázky „Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci, veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a veřejné osvětlení na Vápeníku“. Zastupitelé tak reagovali na anonymní oznámení na serveru bezkorupce.cz. Podstatou oznámení bylo nevypsání výběrového řízení na tuto zakázku dle městské směrnice o zadávání veřejných zakázek a přijmutí daru od dodavatele stavby – firmy Zikuda. Rada města rozhodla o výjimce ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, realizace tedy byla udělena přímo této firmě, subdodavatelem byly Technické služby Turnov, člen rady města František Zikuda nahlásil střet zájmu a zdržel se hlasování (firmu vede jeho syn). Následně byla uzavřena darovací smlouva mezi městem a firmou Zikuda na 250 tisíc Kč na renovaci dětských hřišť v Turnově. Projektovou dokumentaci zpracovaly firmy Profes Projekt Turnov a Elektros Martinice.

Zdůvodnění rady města: „Zásadním motivem bylo pokud možno zakázku stihnout před zimou za co nejnižší cenu a se zkušeným dodavatelem. Odborem správy majetku byla prověřena nabídková cena a porovnána s obdobnými zakázkami v roce 2016. Bylo zjištěno ponížení ceny oproti tabulkovému rozpočtu o 23 %. Aby nebylo pochyb o ekonomické výhodnosti nabídky pro město, byl dodavatelem nabídnut sponzorský dar ve výši 250 tis. Kč, vázaný na stavby a opravy dětských hřišť v našem městě. Nesoutěžilo se proto, že by se stavba nestihla v roce 2016.“
Smlouva ohledně této zakázky je zveřejněna na registru smluv bez položkového rozpočtu, na „EZAKU“ pak včetně položkového rozpočtu (verze z 28. 3. 2017). KV doporučil vložit do registru smluv verzi včetně položkového rozpočtu.

ZÁVĚRY KONTROLNÍHO VÝBORU
KV neshledal, že by město svým jednáním porušilo právní předpis, a to jak ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek, tak ve vztahu k zákonu o obcích. Ze zákona o zadávání veřejných zakázek neplyne povinnost města jako zadavatele zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Z ustanovení zákona o obcích plyne obecná povinnost pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. V jednání rady města tak nelze spatřovat porušení těchto právních předpisů. Výjimka byla udělena v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek.
KV se však domnívá, že je velmi nevhodné přijmout dar v souvislosti s nevypsáním výběrového řízení na jakoukoliv zakázku, natož když se jedná o firmu s vazbou na člena rady města. Toto by rozhodně nemělo být běžnou praxí. Vyhlášením výběrového řízení by se předešlo jakýmkoliv spekulacím. KV doporučuje na stavební akce vždy vypisovat výběrové řízení bez ohledu na časové hledisko.
KV navrhoval upravit směrnici pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s udělováním výjimek – rozhodovat o výjimkách ze směrnice pouze ve výjimečných případech, např. při mimořádných živelných událostech a povinnost rady města informovat členy zastupitelstva o těchto výjimkách. Návrhy kontrolního výboru však nebyly zastupitelstvem města schváleny.
Za KV předseda Michal Loukota

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.