TURNOVSKÝ „OSTROV“ V RUKOU SKAUTŮ (… A PŘIDÁNO VYJÁDŘENÍ SOKOLŮ)

0

Turnovští skauti ke svým 100 letům, které oslavili v letošním roce, získali nádherný dárek – pozemky pod skautskou základnou „Ostrov“.  Skauti, jejichž fungování bylo nacistickými a komunistickými režimy třikrát zakázáno, přišli vždy o své pozemky. Turnovské středisko Štika Turnov mohlo díky sokolům od roku 1990 působit na Ostrově a v roce oslav 100 mohou skauti prohlásit Ostrov za „domov“. „Díky pochopení TJ Sokol Turnov, která snad pro podobnou historickou zkušenost cítí význam vlastnictví nemovitostí nutných pro samotnou činnost dětí a mládeže, byl odsouhlasen a v červenci podepsán prodej pozemků Ostrova za vstřícnou, i když pro nás relativně vysokou cenu 2 210 600 korun,“ sdělil vůdce střediska Tomáš Hocke.

Skauti jsou zvyklí pomáhat veřejnosti, nyní lidé pomohli jim. Potřebná částka byla vybrána za necelých osm měsíců! Cesty získávání peněz popisuje Tomáš Hocke: „Sami jsme si zvýšili příspěvky a rozjeli kampaň, kterou podpořili nejenom město Turnov, Nadace Preciosa, Nadace Bohuslava Jana Horáčka, firmy z blízkého i širšího regionu či samotné ústředí Junáka, ale také jednotlivci – příznivci skautingu. Ti poslali na náš transparentní účet 861 tisíc korun!“

A že lidé skautům věří, je zřejmé. Přispívali nejenom skauti součastní a bývalí, ale také jejich příznivci, kteří skauty znají z rozdávání Betlémského světýlka, vánočních koncertů, příměstských táborů, ze skautského plesu nebo třeba ze sbírky Pro dobrou věc. „Ostrov je náš, je to pro nás velká radost, ale také závazek,“ dodává Tomáš Hocke, „je to místo setkávání lidí různých generací, místo městského útulku, místo dopravního hřiště. Věřím, že je tento vzácný areál uprostřed města v dobrých skautských rukou, které ho budou zodpovědné spravovat.“

Členové skautského střediska Štika Turnov děkují upřímně všem, kteří přispěli, bez vaší finanční podpory by si koupi Ostrova nemohli dovolit. Informace o sbírce i odkaz na transparentní účet naleznete na stránkách www.scouting.turnov.org.

Přehled dárců:
Ústředí Junák-český skaut, z. s., město Turnov, ses. Babincová, ses. Novotná, MUDr. Štejfová, Jaromír Chmelík, Zikuda – vodohospodářské stavby, příspěvky všech členů roku 2016, rodina Horákova, rodina Roubíčkova, Ing. Ondřej Mašek, Ing. Tomáš Drbohlav, MUDr. Jiří Měkyna, Kateřina Záleská, Ing. Michal Kubánek, Mgr. Pavel Mašek, bývalí a současní členové 1. oddílu skautů, Jan Kovář, Kateřina Zajgerová, Tomáš Kopecký, Dana Kavalíková, Blanka Hájková, Tomáš Tábořík, Viktor Tomek, David Zajger, rodina Hockeova, Jan Otmar, Mgr. Martina Pokorná, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Jiří Koreň, Jiří Záleský, Aleš Kopecký, br. Kordík, ACCT s. r. o., Ing. Tomáš Špinka, Jana Chmelíková, Vašek Pekař, Vojta Pekař, Von Seydlitz-Kurzbac, Jan Pekař, Věra Rymplerová, Lucie Trněná, René Mifka, David Kefurt, Tomáš Trněný, Jiří Záleský, Miroslav Žák, Ing. Jiří Šolc, Michaela Trněná, Michaela Bradáčová, Pavla Emmerlingová, Eliška Krenková, Petr Ježek, rodina Budinova, Sabina Roubíčková, Lukáš Tábořík, Ing. Vítězslav Sekanina, Jiří a Petra Horákovi, Lucie Kratochvílová, Blažena Pavliščáková, Markéta Havlíčková, rodina Pekařova, Ing. Lenka Vélová, rodina Doubravova, rodina Veselých, Martin Suchopárek, rodina Šéfrova, 1. oddíl skautek – výdělek z trhů, Pavel Pěnička, Pavel Pokorný, Lukáš Koc, Jiří Drahoňovský, Daniela Hlobilová, Jiří Rys, Ing. Pavel Paickrt, Karel Bugno, Ing. David Pokorný, Helen Giang Phamová, Ing. Ondřej Peřina, David John, Kateřina Bradáčová, Mgr. Michal Loukota, Jaroslav Řezáč, Petr Šlinz, Martin Samek, Ing. Bohumil Véle, Patrik Hlubuček, Martin Škoda, Bc. Petr Šabata, Vojtěch a Barbora Nejezchlebovi, Roman Šantora, Ing. Petr Pokorný, Petr Mikeš, Zdeňka Rysová, Šárka Roštejnská, Jan Jiří Tomek, Mgr. David Pešek, Norbert Polách, Elena Poskočilová, Mgr. Marek Uličný, rodina Třešňákova, Adriana Jirčáková, Jitka Kopalová, Skautské středisko – psinec, Lada Kefurtová, Spolek rodáků a přátel Turnova, OLKNE s. r. o., Bořek Hlaváč, Jiří Jiránek – Securit, Ivan Veselý, Ing. Iva Ježková, LICOMA s. r. o., Mgr. Alena Malinová, Jiří Rys, Martina Kohoutová, Mgr. Jan Rytíř, Nadace B. J. Horáčka, Nadace Preciosa (stav k 5. 8. 2016).

Připravila: Jana Pekařová, jana.pekarova9@gmail.com

201608171704_zap_195_2016_skauti

Z POHLEDU SOKOLŮ
Sokolové a Junáci po celou dobu své existence vždy spolupracovali. Obě dvě organizace uznávají podobné hodnoty, chtějí pozitivně působit na společnost a vychovávat jednotlivce dodržující správné životní zásady a postoje. V Turnově se navíc samozřejmě hodně osobně známe a i v minulosti bylo mnoho členů v obou uskupeních.  Proto jsme celý ostrov v devadesátých letech, hned po jeho navrácení jako historického sokolského majetku, dlouhodobě a za symbolický roční nájem pronajali místním skautům. Ti na něm postupně vybudovali skvělou základu, řádně o náš pozemek pečovali a vedle naplňování svých tradic zejména po celou dobu skvěle volnočasově vedou a vynikajícím způsobem lidsky vychovávají nové generace malých dětí. Turnovští skauti jsou prostě skvělí – navíc úspěšně zvládli předat vůdcování střediska mladší generaci, jsou na počet členů skoro největší v zemi a  skvěle navenek prezentují svoji existenci.   

Po 25 letech jsme poznali, že turnovští sokolové ostrov nebudou pravděpodobně nikdy potřebovat. Naše sokolské ústředí v Praze pak začalo v posledních letech schvalovat podobné pozitivně míněné majetkové převody. Z vlastní zkušenosti navíc víme, že „mít svůj skutečný domov“ je pro každou sportovně společenskou organizaci klíčem k dlouhověké existenci a neustálému rozvoji. Proto jsme již mohli poslední žádost skautů o koupi pozemků podpořit a letos nakonec i prodej uskutečnit. Dohodnout se na kupní ceně nebyl problém – byť jde o celý hektar pozemku v centru města a plno stromů na něm. Použili jsme po rychlé dohodě nižší sazby, než používá město Turnov pro zbytkové plochy. Je to přece jen přímé zátopové území a bylo nám jasné, že skauti mají stejně jako my minimum volných peněz a sehnat pro ně tak ohromnou částku bude až neskutečný úkol. Sokolské ústředí pak férově stanovenou prodejní cenu schválilo. Musím také upřímně přiznat, že jsme více jak vlastní prodej a výši kupní ceny diskutovali v našem výboru a na valné hromadě spíše jinou otázku – že se město nechová v posledních letech vůči sokolům při rozdělování každoročních příspěvků spravedlivě. A vůdce skautů, dnešní starosta města, našim podnětům podle nás málo naslouchá. Ale i tuhle otázku jsme překonali s odvoláním, že v sokolu i u skautů byly vždy základními principy myšlenka a kolektiv, nikoliv nějaké aktuální pracovní pozice jednotlivců, či funkce. Navíc jsem byl osobně také dvojnásobný starosta, a tak vím, že vyhovět všem zájmům není na městě nikdy lehké, ani možné.

Složitější už to je s tím, jak my, sokolové, nyní s penězi naložíme. Přestože kupní cenu nejdříve, bohužel, musíme zdanit daní z příjmu, tak zbude stále okolo 1,8 mil. Kč. To jsou pro nás také neuvěřitelně velké peníze a je jednoznačné, že je nesmíme „rozházet po drobných“. Zatím se bojíme rozhodnout o investiční prioritě a mimo jiné také proto, že každá z nich přináší další vysoké vlastní doplatky, na které náš sokol nemá. Ve hře jsou historický strop sokolovny, podlahy a obložení sálu sokolovny, rekonstrukce ubytoven, nebo přeměna bývalé restaurace na nový účel využití.

Současně si dovolím ukázat na dva další celoměstské pozitivní dopady. Vedení města dosud opakovaně odmítalo žádosti samostatných sportovních subjektů o velkou investiční podporu. S odvoláním, že nejde o městský majetek a že aktuálně platí investičně náročný projekt v Maškových zahradách, radnice každoročně podporuje v malé míře jen drobné akce údržbového charakteru na jejich majetku. V případě skautů však město konečně učinilo jiné a podle mého samozřejmě i správné rozhodnutí. Proto očekávám, že když schválilo výraznou investiční dotaci na koupi jejich pozemků, tak nyní spravedlivě podpoří i další prosby TJ Turnov, TSC Turnov, lyžařů, nebo třeba i sokolů. Druhým pozitivním vlivem je uskutečnění dílčího startovacího kroku k zatraktivnění a rozšíření sportovně volnočasového areálu Maškových zahrad. Projednávané městské vize a koncepce propojují dnešní nový areál přes dva nové mosty – nejprve přes náhon na nevyužívanou špičku junáckého ostrova a dále novým mostem přes Jizeru i do fotbalového a tenisového areálu. Na nevyužívaném konci dnes již skautského ostrova by měl jednou být přístav lodí na Jizeře, přírodní sportovní prvky, možná malý kemp pro vodáky apod. Vše dostupné přes mostek z Maškových zahrad. Věřím tedy, že si město při přidělení své výrazné dotace (celá třetina kuní ceny ostrova) podmínilo jako v jiných případech budoucí bezplatný převod zadní špičky ostrova do svého vlastnictví, aby ji mohlo jednou přeměnit ve prospěch celého města a jeho návštěvníků.

Jménem všech sokolů blahopřeji skautům k získání jejich opravdového domova. Oceňujeme jejich nezlomné úsilí vedoucí k získání peněz na nákup ostrova a vnímáme jako velmi pozitivní i určitý náboj do budoucna, který vznikl spojením skautů s desítkami sponzorů ve prospěch této potřebné věci. Přejeme turnovskému středisku další rozvoj a hlavně to, aby byli skauti stále tak skvělí při výchově dětí, ve své prezentaci navenek a při organizaci různých aktivit ve prospěch našeho města.
Milan Hejduk, starosta Tělocvičné jednoty Sokol Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.