ROZPOČET MĚSTA TURNOV NA ROK 2015 S KOMENTÁŘEM STAROSTY

0

Rozpočet města na rok 2015 je koncipován jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Příjmy jsou předpokládány ve výši 321.256 tis. Kč, běžné výdaje 248.192 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou 155.464 tis. Kč a financování je ve výši 82.400 tis. Kč. V roce 2015 se celkové zadlužení města sníží o částku 23.506 tis. Kč (splátky úvěrů), během t. r. je zde předpoklad navýšení o přijetí nového dlouhodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč na investice (výstavba areálu Maškova zahrada), a to na částku 112.985 tis. Kč (dlouhodobé úvěry).

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
* Daňové příjmy – patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 206 mil. Kč.
* Nedaňové příjmy – jedná se o příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy. Jsou rozpočtovány ve výši 59 mil. Kč.
* Kapitálové příjmy – jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města – pozemků, budov a bytů. Jsou rozpočtovány ve výši 13 mil. Kč.
* Transfery – jsou rozpočtovány ve výši 42 mil. Kč, mezi tyto transfery jsou zahrnuty především dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí (3.050 tis. Kč), dotace z ministerstva financí – souhrnný dotační vztah (22,5 mil. Kč), dotace na projekt „Školní úspěšnost“ (4 mil. Kč), dotace z OPŽP na kompostárnu (4,8 mil. Kč), dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje dle smlouvy pro příspěvkovou organizaci Základní škola Zborovská (2,4 mil. Kč) a doplatek dotace z projektu Společná cesta k přírodním cestám (1,8 mil. Kč).
* Financování – jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 106 mil. Kč.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
* Běžné (neinvestiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 248 mil. Kč. Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města, např. výdaje na správu a opravy majetku města (komunikace, budovy, veřejné osvětlení, veřejná zeleň), odvoz odpadů, úklid města, činnost úřadu, městské policie a hasičů, příspěvky na sport a kulturu,
příspěvky na provoz organizacím zřízeným a založeným městem.
* Kapitálové (investiční) výdaje – jsou rozpočtovány ve výši 155 mil. Kč. Mezi kapitálové výdaje jsou zahrnuty výdaje na drobné investiční záměry města včetně investičního příspěvku VHS (4 mil. Kč), 3 mil. Kč je vyčleněno na doplacení akce Mašov – náves z roku 2014, 11 mil. Kč je vyčleněno na výstavbu nové kompostárny na Vesecku. Částka ve výši 2 mil. Kč je určena na vklad do bytového fondu na investice, z dalších výdajů – na městské organizace je ponechána částka 3 mil. Kč a na komunikace je vyčleněna částka 2 mil. Kč. V rozpočtu je ponechána rezerva na vklad do obchodní společnosti Městská sportovní Turnov s. r. o. v souvislosti s realizací sportovního areálu Maškova zahrada ve výši zhruba 120 mil. Kč.
* Financování – do této položky je zahrnuto splácení jistin přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 23,5 mil. Kč (poskytnutých na financování Střelnice, akce VHS a investiční akce 2013 – 2014).
Kompletní rozpočet na tento rok položku po položce najdete na internetových stránkách města v rubrice „Rozpočet“ na hlavní straně webu www.turnov.cz.

KOMENTÁŘ STAROSTY TOMÁŠE HOCKEHO
Zásadní pro letošní rozpočet města je samozřejmě stavba sportoviště v Maškově zahradě. Jsem nicméně přesvědčen o tom, že i když nám třeba někde budou peníze chybět, a některé drobnější akce budeme muset posunout, je zajištěn bezproblémový chod města. Některé investice budou odvislé od prodejů majetku, máme v plánu prodat Bio Ráj, Šetřilovsko, pozemky v Malém Rohozci, pozemky pod bytovými domy, školu v Dolánkách a další. Na druhou stranu jsou zde nutné výdaje, jako je doplatek za rekonstrukci návsi v Mašově, půjčka TJ Turnov na hřiště v Daliměřicích, hrozí nám tzv. „vratka“ na stavbu terminálu ve výši 2,5 milionu, museli jsme vrátit 5 milionů z vynětí ze zemědělského půdního fondu pozemků Kamaxu v průmyslové zóně Vesecko – tyto peníze se nám ale, věřím, během roku zase vrátí zpět. Z plánovaných akcí je to 700 tisíc na opravu komunikace Na Sboře, hodně dáme za projekty – jen projekt horní části Nádražní ulice bude stát 860 tisíc, rekonstrukcí by mělo projít druhé podlaží ZŠ v Alešově ulici, další toalety v MŠ ve Zborovské ulici, opravena bude fasáda divadla, lávka nebo dětské hřiště v Metelkových sadech, sportovní hřiště u gymnázia, hřiště v Mašově, veřejné osvětlení v Malém Rohozci, Vazovci, v Daliměřicích, připravujeme další opravy hradu Valdštejn. V novém průchodu Františkánskou zahradou chystáme sadovnické úpravy, máme v plánu realizaci nového parku v ulici Zborovské…
Život města tedy bude i přes velkou investici v Maškově zahradě pulsovat dál…

(Zdroj: TZ města Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.