KOMPOSTÁRNA V MALÉM ROHOZCI BUDE FUNGOVAT V PÁTEK A V SOBOTU

0

Od dubna provozují komunitní kompostárnu v Malém Rohozci Technické služby Turnov. Původní provozovatel zde skončil na základě dohody na počátku března. Technické služby Turnov budou provozovat kompostárnu v režimu tzv. komunitního kompostování. Tato forma zpracování biomateriálu byla zvolena z toho důvodu, že je legislativně jednodušší a časově méně náročná. Komunitní kompostování je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Tímto způsobem lze zpracovat pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města, takže kompostárna může sloužit výhradně pro potřeby města a jeho občanů, ne však občanů sousedních obcí a ne pro potřeby firem a za úplatu.

Odkládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad (dále jen „rostlinné zbytky“) na komunitní kompostárnu bude pro občany s trvalým pobytem v Turnově a pro osoby vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území města Turnova zdarma (kromě pařezů, které budou zpoplatněny cenou 1600 Kč /t).

PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY (DUBEN – ŘÍJEN):
Pátek 13.00 – 18.00 hodin, sobota 9.00 – 15.00 hodin.
Kontaktní tel. 731 677 507. Mimo provozní dobu komunitní kompostárny bude možné rostlinné zbytky uložit na sběrný dvůr ale pouze za úhradu dle platného ceníku Technických služeb Turnov. (Kompostárna bude otevřena i v listopadu v pátek do 16.00 hodin a v sobotu pouze do 12.00 hodin.)

Podmínky pro bezplatné ukládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na komunitní kompostárnu:
* Prokázání trvalého pobytu předložením platného občanského průkazu s  vyznačením trvalého bydliště v Turnově. Občan ukládající rostlinné zbytky musí být osobně přítomen.
* Předložení dokladu o zaplacení poplatku za odpady v daném kalendářním roce a platného občanského průkazu v případě osob vlastnících stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. 
* Rostlinné zbytky budou přijímány pouze separované, tzn. tráva, listí apod. Materiál musí být navážen odděleně od větví, stromů a keřů. Rostlinné zbytky nesmí obsahovat žádné další odpady (např. PET lahve, sklenice, igelitové obaly, květináče, dráty, kameny apod.). V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nebudou rostlinné zbytky na komunitní kompostárnu přijaty.
* Doprava rostlinných zbytků občany na komunitní kompostárnu je povolena pouze motorovými vozidly o hmotnosti do 3,5 t (s přívěsnými vozíky).
* Občané přivážející rostlinné zbytky jsou povinni řídit se pokyny obsluhy zejména z hlediska dodržování zásad bezpečnosti práce a organizace ukládání rostlinných zbytků.

Kompostárna v Malém Rohozci funguje od roku 2008. Od listopadu roku 2008 do konce roku 2011 zde bylo uloženo celkem 4.083 tun bioodpadu.

SVOZ BIOPOPELNIC
Na komunitní kompostárnu bude také svážen obsah nádob na bioodpad. Z důvodu změny režimu kompostování je nezbytné změnit složení obsahu těchto nádob.
* Do nádob na bioodpad patří: tráva, listí, drny, piliny, zbytky rostlin, květiny, kořeny a listí zeleniny, shrabky ze záhonů, trávníků, zemina z květináčů, odpad z řezů stromů, keřů (nastříhaný nebo naštěpkovaný), zbytky ze zeleniny a ovoce.
* Do nádob na bioodpad nepatří: zbytky jídel, oleje, skořápky z vajíček, papírové kapesníky, ubrousky, podestýlka domácích býložravých zvířat, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, ale také delší větve a jiné odpady, než ty biologicky rozložitelné.
Výše uvedené odpady, které nelze odkládat do nádob na bioodpad, lze uložit do nádob na směsný komunální odpad nebo na sběrný dvůr na Vesecku.
V případě, že nádoby na bioodpad, které budou obsahovat jiný materiál, než je výše uvedeno, nebudou Technickými službami na komunitní kompostárnu vyvezeny. Osoba, na jejíž jméno je nádoba na bioodpad zapůjčena, musí odstranit znehodnocený obsah nádoby svými silami a na své náklady.

Harmonogram svozu nádob na bioodpad v roce 2012:
Duben – 12., 26., květen – 3., 10., 17., 24., 31., červen – 7., 14., 21., 28., červenec – 5., 12., 19., 26., srpen – 2., 9., 16., 23., 30., září – 6., 13., 20., 27., říjen – 4., 11., 18., 25., listopad – 1., 8., 15. V případě nepříznivých klimatických podmínek v říjnu a listopadu může dojít k úpravě provozní doby na komunitní kompostárně a ke změně harmonogramu svozu nádob na bioodpad.

MÁTE ZÁJEM O BIOPOPELNICI? DOČKAT SE MŮŽETE V PŘÍŠTÍM ROCE
Svoz biopopelnic je v Turnově velmi populární záležitost. Služba funguje od roku 2009. V rámci podpory třídění bioodpadu pořídilo město Turnov v roce 2008 za finanční prostředky získané z grantového fondu Libereckého kraje a za finanční prostředky získané od společnosti EKO-KOM, a. s., 266 specializovaných nádob na bioodpad. Nádoby byly na základě smlouvy o výpůjčce předány občanům města, kteří na základě dotazníkového průzkumu projevili zájem o tuto službu. Pravidelný svoz bioodpadu byl zahájen v dubnu 2009. K tomuto datu bylo občanům zapůjčeno 140 specializovaných nádob na bioodpad. 
Po provedení prvních svozů bioodpadu se podstatně zvýšil zájem občanů a během velmi krátkého období byly zapůjčeny i zbývající nádoby. Z toho důvodu zakoupilo město v roce 2011 za finanční prostředky získané od společnosti  EKO-KOM dalších 100 specializovaných nádob na bioodpad a zapůjčilo je dalším zájemcům.
V současné době odbor životního prostředí eviduje dalších 147 žádostí. Těmto zájemcům však nelze zatím vyhovět, protože nejsou další nádoby k dispozici.
Nicméně: Všech 147 občanů, kteří jsou na odboru životního prostředí v evidenci, má jistotu, že jejich požadavku bude vyhověno v roce 2013, protože Technické služby Turnov uspěly se svojí žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zakoupení 200 specializovaných nádob na bioodpad a nového specializovaného automobilu na jejich svoz. 

KOMPOSTÉRY
Další způsob podpory třídění bioodpadu ve městě byl zahájen v roce 2010, kdy město za finanční prostředky získané z grantového fondu Libereckého kraje a za finanční prostředky získané od společnosti  EKO-KOM zakoupilo 185 kompostérů na bioodpad o objemu 390 litrů a 114 kompostérů o objemu 900 litrů. Ty si mohli zájemci z rodinných domů zapůjčit na základě smlouvy a kompostovat tak bioodpady na svém vlastním pozemku.
Bioodpad je totiž jediným druhem odpadu, který lze snadno a plně recyklovat i v domácích podmínkách a rázem tak přeměnit na vysoce kvalitní produkt – kompost.
Podmínkou zapůjčení kompostéru je, že občané mají trvalý pobyt v Turnově a zájemce současně nesmí mít uzavřenou smlouvu o výpůjčce na specializovanou nádobu na bioodpad. Kompostéry jsou zapůjčeny pouze majitelům rodinných domů, nikoliv k bytovým domům a do zahrádkářských kolonií.
V současné době je zapůjčeno 114 kompostérů o objemu 900 litrů a 181 kompostérů o objemu 390 litrů.
Je potěšitelné, že se do kompostování bioodpadu zapojila i Základní škola ve Skálově ulici a Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Husově ulici.
Vzhledem k tomu, že ze strany občanů je stále větší zájem o zapůjčení kompostérů o objemu 900 litrů, je pravděpodobné, že v letošním roce dojde k zakoupení dalších kusů těchto kompostérů. 

(Zdroj: TZ města Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.