ČEKAJÍ NÁS ZÁSADNÍ ZMĚNY V SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

0

Před loňskými komunálními volbami slibovaly jednotlivé strany změny, úpravy či optimalizaci odpadového hospodářství. Proto město Turnov zadalo odborné firmě ASPHA z Brna analýzu. Z ní vyplývá návrh nového systému svozu komunálního odpadu. Cílem je větší separace, aby na skládkách končilo co nejméně netříděného odpadu. Navíc se připravuje nový zákon o odpadech, na který se jednotlivá města s předstihem připravují.

V Turnově by měl konkrétně od roku 2021 platit nový systém, který obyvatelům přinese více pohodlí při třídění odpadů z domácností. Představa je taková, že popelnice na směsný odpad budou vyváženy jednou za dva týdny a k tomu obyvatelé rodinných domů dostanou další popelnice rozdělené podle barev – jedna na plasty, další na papír a samostatná na bioodpad. Každý týden bude podle stanoveného klíče vyvezen obsah z jedné popelnice. U bytových domů a na sídlištích budou zvětšena separační místa.
Jak na červnovém zasedání turnovských zastupitelů uvedla místostarostka Jana Svobodová, která má problematiku odpadů na starosti, občané zapojení do tohoto systému pomohou životnímu prostředí, nebudou muset jednotlivé složky odpadu nosit příliš daleko a ještě by měli ušetřit, protože se sníží náklady na likvidaci komunálního odpadu. (Současná separační místa ale i nadále zůstanou v provozu, jen už se nebudou rozšiřovat.)

Snížení frekvence svozu komunálního odpadu má občany přimět k většímu třídění, město tak bude plnit dané kvóty recyklovaného odpadu, které budou povinné v rámci připravovaného zákona.

Navrženou změnu v odpadovém hospodářství města schválilo 18 zastupitelů, jeden byl proti a pět se hlasování zdrželo. Místostarostka J. Svobodová má tyto změny rozpracovat a zajistit podání žádosti o dotaci na nové nádoby na tříděný odpad se spolufinancováním města do výše 1,1 mil. Kč (celý projekt obnáší 6,5 mil. Kč). Lidé do svých domovů nové nádoby na 240 litrů odpadu – opatřené čipem pro záznam jednotlivých vývozů – dostanou zdarma. Občané se do systému budou muset sami přihlásit. (pch)

ANKETA TURNOVSKÝCH ZASTUPITELŮ

Zastupitelé schválili reformu odpadového hospodářství od roku 2021, která spočívá ve vyšším podílu recyklovaného odpadu a bioodpadu a snížení podílu odpadu komunálního. Co si o reformě myslíte, a jak nejlépe byste občany ke třídění motivovali?

Ing. JIŘÍ KOVAČIČIN, zastupitel za Nezávislý blok
Zastupitelé projednali analýzu odpadového hospodářství města Turnov a schválili navrženou změnu. Tento krok je reakcí na připravovanou změnu na národní úrovni ve způsobu nakládání s neupraveným směsným komunálním odpadem, kdy bude docházet k omezování a zákazu skládkování. Odpad, který se nepodaří vytřídit, se tak bude vozit pouze do spaloven a lze předpokládat, že i cena za tento způsob likvidace výrazně poroste. Již nyní vynakládá město Turnov nemalé náklady na svoz a likvidaci odpadů a každým rokem se zvyšují. Pro lepší představu – v roce 2014 činily náklady zhruba 12,7 mil. Kč a v roce 2018 již 14,8 mil. Kč. Narůstající náklady se tak musí projevit buď ve výši poplatku, nebo v podílu, který doplácí ze svého rozpočtu město a peníze pak chybí v jiných oblastech.
Jsem přesvědčen, že jako nejvhodnější způsob ke snížení ekonomické i ekologické zátěže je třídění odpadu a opětovné využití těchto surovin. Občas se objevují i názory, že to nemá smysl, že o tříděné suroviny stejně není zájem a že se nevykupují. S tímto názorem nesouhlasím. Třídit má smysl! I když se některé tříděné suroviny již nevykupují a odevzdávají se zadarmo či za jejich odběr se může i doplácet, tak stále je to násobně levnější, než jejich likvidace v podobě neupraveného směsného komunálního odpadu. V rámci technologického pokroku se zlepšují třídicí linky, které usnadňují další zpracování těchto surovin a zvyšují procento jejich využitelnosti.
Z mého pohledu je smysl připravované změny správný, a to je zvýšení podílu tříděného odpadu, zvýšení dostupnosti, lepší informovanost obyvatel proč a jak třídit, ale lze využít i pozitivní finanční motivaci v podobě určité formy slevy za třídění. Jsem však přesvědčen, že pro výraznou většinu lidí, kteří třídí, není motivace sleva na poplatku, ale životní prostředí, ve kterém žijeme my, naše rodiny, děti a budou žít příští generace.

Mgr. Pavel Mlejnek, zastupitel za PROTO
Reformu odpadového hospodářství vítám a v městském zastupitelstvu jsem ji svým hlasem podpořil. Zásadním problémem konzumní společnosti je neustále rostoucí celkové množství odpadu, který každoročně vyprodukuje. Z odborné studie, kterou město zadalo, vyplývá, že předchozí systém finančně motivovat uvědomělé třídící občany moc efektivní není. Více se v republice osvědčil princip „door to door“, spočívající v navýšení počtu kontejnerů pro tříděný odpad ve městě, čímž zásadně vzroste jejich dostupnost, a tedy i komfort pro naše občany. V návaznosti na to dojde ke snížení frekvence svozu smíšeného komunálního odpadu. Pro rozpočet města to nebude znamenat zásadní problém, na nákup nových nádob je možno žádat o dotaci do Operačního programu Životní prostředí. Žiji v sídlištní zástavbě, kde by měl rovněž přibýt počet sběrných hnízd. Ačkoliv jsem o správnosti nového systému přesvědčen, není to bohužel jen o systému. Jde o to, aby si třídění odpadů vzalo za své co nejvíce obyvatel města. Občas žasnu, co do kontejneru na směsný odpad někteří z mých sousedů vyhodí. Zavedení nového systému bude jistě předcházet vysvětlovací kampaň obsahující různé materiály distribuované do každé domácnosti a poštovní schránky, včetně velmi důležitého svozového kalendáře. Nejlepším způsobem, jak mohu k třídění motivovat, je osobní příklad – v okruhu příbuzných, mezi přáteli, sousedy a v zaměstnání. Velkou moc mají v rukou učitelé přírodovědných předmětů na turnovských školách. Environmentální témata jsou součástí školního vzdělávacího programu předmětu zeměpis, který v rámci své profese vyučuji na turnovském gymnáziu. Všem turnovským občanům, kteří nad touto tematikou doposud nepřemýšleli, osobně doporučuji zhlédnout dokument „Oceán plastů“ z roku 2016 (jako „A Plastic Ocean“ dostupný na www.youtube.com s českými titulky). Nuže, třiďme více, neb především plast je past!

Miroslav Reichl, zastupitel za ANO 2011
Hned v úvodu bych rád zmínil, že považuji za úspěch či šťastný krok tzv. zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu, který se momentálně upíná k roku 2030. Toto celostátní stanovisko však hledá ukotvení i na úrovni komunální politiky. Město Turnov se, podle mého názoru, k problematice odpadového hospodářství staví čelem. Do roku 2020 chce míru recyklovaného odpadu zvýšit na 50 % celkové produkce města. V nedávné době byla zpracována analýza odpadového hospodářství, která se snaží zjistit efektivitu stávajícího systému, možnosti úprav, ale také hledá vhodný způsob motivace občanů k třídění odpadu. Jak analýza ukazuje, občané budou recyklaci nakloněni, pakliže to pro ně bude co nejjednodušší a nejpohodlnější. Tedy čím menší docházková vzdálenost k nádobám, určeným k recyklaci, tím větší pravděpodobnost, že občané budou třídit. S tímto názorem se i já jako běžný občan ztotožňuji. Důležitým faktem v tomto případě je městem podaná žádost o dotaci ve výši 6,5 milionu korun. Tato dotace by posloužila na nákup nádob na recyklovaný odpad. Další vhodný způsob motivace občanů je snížení četnosti svozu komunálního odpadu. Občan by tak byl nucen využít nádoby na tříděný odpad. Návrhem analýzy je přítomnost nádoby na plast, na papír a bioodpad u každého rodinného domu. Otázkou však je, zda by občané této možnosti využívali. Závěrem je nutné říct, že město Turnov je inovacím v oblasti odpadového hospodářství a recyklace plně otevřené. Ovšem vedení města ani zastupitelstvo nejsou všemohoucí, a tak je především na jeho občanech, jak se stávajícího celosvětového trendu návratu k přírodě zhostí.

Mgr. Jana Svobodová, místostarostka, nezařazená zastupitelka
Odpady a následné nakládání s nimi je téma, které se týká nás všech, a řekla bych, že co člověk, to názor. Inovovat systém není jednoduché, proto jsme oslovili odborníky. Ti nám na základě analýzy doporučili zavedení systému „od dveří ke dveřím“ a s ním spojenou největší motivaci pro třídění v podobě pohodlí a finanční motivaci, která zvýhodňuje ty občany, kteří třídí. Chtěli bychom tak snížit množství směsného komunálního odpadu a co nejvíce vytřídit, protože tříděný odpad nejenže se dá aspoň z části opětovně využít, ale jeho likvidace by měla být i nadále levnější. Bohužel ideální řešení by bylo, pokud by zbytečný odpad v podobě nesčetných obalů vůbec nevznikal, to by ovšem znamenalo legislativní úpravy, které zatím v jednání nejsou. Změna systému spočívá v tom, že bychom rádi omezili svoz směsného odpadu na jednou za 14 dní od rodinných domů, a pokud budou mít občané zájem se zapojit do třídění, obdrží ještě další nádoby na plast, papír a bioodpad o velikosti 240 l, které se budou vyvážet jednou měsíčně, bioodpad pak se stejnou četností jako nyní. Pro přehlednost plánujeme vytvořit jednoduchý kalendář. Přibližně za rok bychom měli vědět, zda jsme byli se žádostí o dotaci na pořízení nádob úspěšní. Pokud ano, měli bychom pořídit téměř 5 800 nových nádob na separovaný odpad nejen k rodinným, ale i bytovým domům a na sídliště. Vesměs to znamená, že v Turnově budeme mít všude nádoby na odpad, věříme ale, že právě tento systém by mohl vést k co nejvyššímu vytřídění odpadu. V Rakousku je tento systém osvědčený. Stávajících 63 sběrných hnízd pro separovaný odpad ovšem i nadále ponecháme. Předpokládám, že na téma odpadů a nového systému povedeme ještě hodně diskuzí. Děkuji všem, kteří si uvědomují, jaký odpad vytváří a že se dále musí likvidovat, což je opravdu drahé. Nový systém je pro ty, co věří ve třídění odpadu.

Ing. Tomáš Špinka, zastupitel za ODS
Problematika odpadů je důležitou součástí našeho života ve městě. V rámci trvale udržitelného rozvoje musíme připravit takovou strategii, která povede k většímu podílu recyklovaného odpadu. Na pracovním i běžném zasedání zastupitelstva jsme byli seznámeni s návrhem vedení města na úpravu současného stavu. Osobně jsem se finálního hlasování zdržel, protože k výše představovanému materiálu mám výhrady. Jedná se hlavně o faktické zrušení bonusů pro obyvatele, kteří doposud třídí. V současné době je poplatek za svoz komunálního odpadu 660 Kč na osobu (s bonusy pro děti, osoby starší 75 let a ZTP/P). Díky své snaze v rámci pytlového sběru tříděného odpadu mohou jednotlivé osoby vytřídit bonus ve výši až 330 Kč na osobu. Navrhovaný nový systém zvyšuje poplatek za svoz odpadu na 760 Kč na osobu. Při zapojení se do nového systému je pak garantována sleva 100 Kč na poplatníka. Fakticky toto znamená, že osoby/rodiny, které aktuálně třídí odpad, přijdou o bonusovou slevu až do výše 330 Kč. Navrhovaný systém tak není motivační. Komunální odpad bude navíc svážen jednou za 14 dní (pouze ze sídlišť každý týden). Je tedy na místě upozornit na problém se silným zápachem, hlavně v letních teplých měsících. Neestetický detail v podobě čtyř různobarevných popelnic u domu je už potom jenom nepříjemná drobnost. Systém bych s výhradami podpořil, pokud by zaváděl vyšší bonusy za třídění tak, aby změna byla pro obyvatele motivační.

Daniela Weissová, zastupitelka za Českou pirátskou stranu
Jsem ráda, že jsme reformu schválili. Předložená analýza jasně ukazuje, že třídit má smysl, a města, která na třídění přešla, dokazují, že to funguje. Byla bych ráda, kdyby se s analýzou seznámili i občané Turnova, aby lépe pochopili, oč vlastně jde. Najdou ji na stránkách města a věřím, že bude medializována velmi výrazně. Nespornou výhodou je, že na reformu lze čerpat dotace z EU a tudíž nákup dalších nádob nezatíží městský rozpočet. To, že musíme přistoupit na efektivnější způsob odpadového hospodářství, je zřejmé.
Svět je zasypán odpadky, které produkujeme my, lidé, proto se také my musíme postarat o jeho likvidaci. A když vidíme ty obludné haldy na skládkách, či znečištěné řeky a ostrovy odpadků v oceánech, mnoho jiných příležitostí nemáme. Každý soudný člověk, pokud takové obrázky ze světa vidí, jistě konstatuje, že se s tím musí něco dělat. Bohužel, ten samý soudný člověk klidně hodí petku v lepším případě do popelnice, v tom horším na zem. A tahle reforma je skvělá v tom, že můžeme začít každý sám od sebe. Ideální pochopitelně je žádný odpad negenerovat, ale to zkrátka není možné. Přesto můžeme výrazně změnit svůj přístup. Možnost třídění odpadů přímo u domu, v případě sídlišť na dalších přidaných hnízdech, je skvělá. Tím, že budeme separovat recyklovatelný odpad od směsného, dáme našemu světu další šanci.
Zavázali jsme se jako stát, že přestaneme skládkovat do země. Máme na to pár let. Takže čím dřív začneme s osvětou a vlastním tříděním, tím dřív můžeme mít splněno. Věřím, že Turnovští vezmou tuto možnost za svou. Dokazují to i svou účastí na jarních úklidech. Každý chce přece žít v hezkém a zdravém světě, zemi, městě, obci. Žádnou další motivaci normální člověk nepotřebuje. Jediné, co budou muset občané udělat, je otevřít tu správnou popelnici. Přeji všem hezké léto a minimum bince na vašich cestách po světě, či naší vlasti.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.