ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD REGENERACE SÍDLIŠTĚ PO ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACI

0

Milá povinnost v úvodu: starostka Turnova Hana Maierová, resp. všichni zastupitelé poděkovali za dlouholetou práci pro město Stanislavě Šmucrové, která byla v posledních 16 letech ředitelkou Základní školy v Mašově, a Karlu Štrinclovi, který 19 let vedl Středisko pro volný čas Žlutá ponorka. Oba odcházejí do důchodu… Poté již ve čtvrtek 28. června následovalo standardní jednání, ve kterém členové zastupitelstva (ne)rozhodli o několika sporných věcech, přijali petici proti záměru územní rezervy na odlehčovací komunikaci ad. Ale pěkně popořadě:

REGENERACE SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ
Městu se oproti loňsku nepodařilo uspět se žádostí o dotaci u ministerstva pro místní rozvoj na pokračování regenerace sídliště u nádraží. Původní rozpočet na II. etapu byl ve výši 10,8 mil. Kč, výběrovým řízením byla cena snížena na 6,8 mil. Kč. Proto byl dán návrh, jestliže je cena natolik příznivá, realizovat tuto etapu prací z rozpočtu města v omezené míře do 5 mil. Kč s tím, že by stavba byla dofinancována 2 mil. Kč v příštím roce. S tímto záměrem souhlasilo 15 zastupitelů, stavbu provede vítězná firma z výběrového řízení Strabag, a.s. Práce začnou ještě v létě, skončeny budou do zimy. Půjde především o úpravu parkovacích ploch v okolí tří věžových domů v ulici Kosmonautů a prvního domu u parku v přednádražním prostoru.

DAŇ Z NEMOVITOSTI
O možnostech navýšení daně z nemovitosti jednali zastupitelé na uzavřeném jednání, na jednání veřejném měli rozhodnout, kterou variantu podpoří. Podle místostarosty Jaromíra Pekaře (ODS), který je odpovědný za městské finance, by bylo dobré vyrovnat především částky na dani u rodinných domů a bytů v okrajových částech a v centru města. Podle Pekaře radnice v poslední době do okrajových částí investovala nemalé peníze, zlepšila se dopravní dostupnost aj., není tedy důvod mít dvě sazby daně. Zastupitel Ivan Kunetka (Turnovská koalice) byl kategoricky proti zvyšování daňové zátěže pro obyvatele města, přidali se i další opoziční zastupitelé Jarolímek (TK) a Hudec (ČSSD). Ondřej Halama (KDU-ČSL) zdůraznil, že se v podstatě nejedná o navýšení, ale dorovnání sazby, aby byla stejná pro okrajové části i centrum města. Při samostatném hlasování o variantním navýšení daně v případě stavebních pozemků se nenašla mezi zastupiteli dostatečná podpora ani pro jeden z návrhů (mohlo dojít k navýšení až o 2,5 násobek), u domů a bytů překvapivě nenašel podporu ani návrh na srovnání částky, kterou občané hradí v centru a v okrajových částech – pro návrh hlasovalo jen 13 zastupitelů (potřebná nadpoloviční většina je 14). Odhlasován byl tak pouze poslední návrh: 14 zastupitelů zvedlo ruku pro navýšení daně ze samostatně stojících garáží a rekreačních nemovitostí o 1,5 násobek. Stane se tak od 1. ledna 2013.

ZDRAVÉ MĚSTO
Zastupitelé také vzali na vědomí souhrn problémů města, které byly formulovány na veřejném projednání Fóra Zdravého města 3. dubna na Střelnici a doplněny veřejnou anketou. Odevzdáno bylo celkem 1312 vyplněných anketních lístků. Stanoveno bylo celkem sedm nejpalčivějších problémů města, schváleni byli též garanti – buď někdo z vedení města, resp. odborů radnice, kteří by s tématem měli do příštího veřejného fóra v roce 2013 pracovat. Které problémy byly nejčastěji zmíněny?
1. Neexistence koupaliště – předpoklad zahájení výstavby v roce 2014.
2. Budoucí rychlostní komunikace R35 na území města.
3. Průtah městem na Semily.
4. Nová zahrada MŠ 28. října.
5. R35 – vliv na životní prostředí v budoucím areálu Maškova zahrada.
6. Dětské hřiště v parku u letního kina – nákladem 300 tisíc Kč bude přes prázdniny provedena rekonstrukce tohoto hřiště.
7. Zajištění péče pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra. Již je částečně řešeno otevřením Denního centra v ul. Jana Palacha v objektu MŠ, je tu i příslib Libereckého kraje na financování výstavby nového objektu u nádraží.

PŘIPOMÍNKY KE KRAJSKÉ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI
V prosinci loňského roku zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo hlavní plánovací dokumentaci kraje, tzv. Zásady územního rozvoje (ZUR). Jak zdůraznila starostka města Hana Maierová (Nezávislý blok), město oslovilo všechny krajské zastupitele, seznámilo je se specifickými problémy Turnova i s opakovaným usnesením zdejšího zastupitelstva, že nechce rychlostní komunikaci R35 (S5) na svém katastru a že požaduje odklon dopravy z centra po novém obchvatu z Valdštejnska do Bělé. Kraj však požadavky Turnova zamítl, zastupitelé kraje materiál schválili.
Jak uvedl vedoucí odboru rozvoje MěÚ Turnov Miroslav Varga, zastupitelé kraje se v této věci přiklonili ke stanovisku obce Bělá, resp. Mírová pod Kozákovem, kde občané tuto komunikaci nechtějí, což podpořili i peticí. Turnov bude nicméně i nadále požadovat v rámci aktualizace ZUR zanesení tohoto obchvatu do plánovací dokumentace kraje. Celkem 22 zastupitelů přijalo Martinou Pokornou (TK) rozšířený původní návrh usnesení o trase komunikace R35: město bylo nuceno přes svůj odpor zapracovat koridor R35 Turnovem do nového územního plánu…, požaduje však vypuštění varianty tunelem pod Výšinkou (zůstane pouze údolím Libuňky), silnice má být koncipována jako rychlostní tzv. vystřídaný třípruh.

PETICE OBČANŮ PROTI ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACI
n201207031919_zap_186_2012_zmPatrně nejočekávanější bod červnového zasedání zastupitelů. V jeho rámci byla předána petice s téměř třemi tisíci podpisy občanů (!), což je na Turnov hodně vysoké číslo, když vezmeme v úvahu, že podpisová akce trvala jen asi tři týdny. Podle zástupce petičního výboru Josefa Hlubučka (Turnovlidem.cz) jsou zastupitelé vyzýváni, aby přeložku na Semily řešili mimo centrum města a aby z připravovaného územního plánu byla vyjmuta územní rezerva na tzv. odlehčovací komunikaci od centra Magic v Sobotecké ulici kolem autobusového nádraží do Žižkovy ulice.
Zbyněk Miklík z petičního výboru zdůraznil, že velká část občanů-voličů tuto komunikaci nechce, protože podle nich dopravu místo, aby ji z města odvedla, do města přivádí, a ještě navíc do klidových zón. „Navrhujeme, aby vznikla studie, která bude řešit vnitroměstskou dopravu,“ navrhl mj. Miklík. „Přeložku na Semily mimo město řešíme, jenže u silnic druhé kategorie musí být na jednání dva, Liberecký kraj zatím na naše výzvy neslyší,“ přiblížil Tomáš Hocke (NB), zastupitel pověřený zpracováním územního plánu. Ten současně i ocenil množství podpisů, které se iniciátorům petice podařilo shromáždit. „Podle mě se něco udělat musí, ale tohle není nejvhodnější návrh, měli bychom hledat i jiné varianty než tu, která přivádí dopravu ke školám a do vilové čtvrti,“ řekl zastupitel Petr Soudský (TOP 09). „U nás se logicky musí střetávat odpovědnost za rozvoj města a odpovědnost k tomu, že jsme volenými zástupci občanů,“ podotkl Tomáš Hocke.
Ivan Kunetka navrhl usnesení, aby bylo zrušeno schválení Změny územního plánu 13A, kterým zastupitelé v dubnu t. r. schválili územní rezervu v novém územním plánu právě na tuto odlehčovací komunikaci. Ale! Jak připomněl vedoucí odboru rozvoje Miroslav Varga, zastupitelé nemohou své předchozí kladné usnesení jednoduše revokovat (čili zrušit). Proces pořizování nového územního plánu, kterého je odlehčovací komunikace součástí, připouští ze zákona změnu pouze při vlastním projednávání, a to v rámci tzv. Návrhu územního plánu, který bude opět projednáván a připomínkován veřejností formou námitek a připomínek. Na „pořadu dne“ to ale nebude dříve než za půl roku. Teprve při závěrečném hlasování o Návrhu územního plánu mohou zastupitelé záměr územní rezervy na tuto komunikaci zrušit. Najde-li se pro toto řešení 14 hlasů…
Jak v tomto případě zastupitelé na svém červnovém zasedání hlasovali? Pro návrh Ivana Kunetky na zrušení původního odsouhlasení Změny 13A i s vědomím, že to podle výkladu stavebního zákona nelze, se vyslovilo 11 zastupitelů, o jeden hlas neprošlo ani radnicí navržené usnesení, které bylo de facto shrnutím problematiky s poukazem na to, že o odlehčovací komunikaci se definitivně rozhodne až při schvalování územního plánu a že veřejnost bude mít ještě prostor se k tomu vyjádřit. A tak jediné, co zastupitelé schválili (21 hlasy), byl požadavek petičníků na jednání s Libereckým krajem o přeložce na Semily mimo město.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.