ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD PANOCHOVY NEMOCNICE PO MÉDIA

0

Jeden na rozhodování z nejnabitějších programů poslední doby si odsouváním rozhodnutí v některých tématech na sebe připravili turnovští zastupitelé. Není proto divu, že jejich letošní poslední zasedání ve čtvrtek 15. prosince bylo skoro pětihodinové. V úvodu jednání byla probírána aktuální situace v Panochově nemocnici. Podle jejího ředitele Tomáše Slámy je i nadále strategickým cílem udržení všech stávajících odborností a oddělení nemocnice v nezměněném rozsahu. „Současně jsme si vědomi, že udržení ekonomické stability bude nesmírně obtížné už třeba s ohledem na novou úhradovou vyhlášku, která bude platit v příštím roce,“ uvedl Tomáš Sláma.

Podle něho je jednou z možností nalezení tzv. vhodného strategického partnera. „Chceme předejít různým fámám, co bude s nemocnicí dál, nejde zde o to, že by se město zbavovalo svého majetku, byli jsme v poslední době osloveni subjekty, které provozují zdravotnickou činnost, s nabídkou začlenění do jejich struktur. Konkrétně jsou to firmy Asklepion a Vamed, v minulosti bylo jednáno i s Krajskou nemocnicí v Liberci,“ shrnul Sláma. „Neděje se nic, o čem by v budoucnu nejednala valná hromada nemocnice, resp. rozhodovala rada města a zastupitelstvo,“ připomněl ředitel s ohledem na to, že nemocnice je největší městskou organizací a pro občany je to velmi citlivé téma. Zmíněné záměry vedení nemocnice zastupitelé schválili 24 hlasy. Celkem 22 zastupitelů hlasovalo také pro faktické ukončení všech smluvních vztahů souvisejících s ukončením provozu porodnice.

n201112162021_zap_373_2011_cykloGREENWAY JIZERA A HRACÍ AUTOMATY
Zastupitelé významně posunuli schválením ručitelského prohlášení za revolvingový úvěr Sdružení Český ráj ve výši maximálně 15 mil. Kč financování cyklostezky Greenway Jizera. Stavbě mezi Turnovem a Líšným už tedy nic nebrání, práce by měly začít již na jaře příštího roku. Po nové cyklostezce bychom se měli projet na podzim 2013. Schválením obecně závazné vyhlášky o provozu loterií se zastupitelé dotkli provozování výherních hracích automatů, které město povoluje nyní v 10 provozovnách na území Turnova. Jak při projednávání zaznělo, příjem z automatů je do městské pokladny zhruba ve výši 2 mil. Kč ročně. Samostatnou problematikou jsou tzv. loterijní videoterminály, jejichž provoz povoluje ministerstvo vnitra a obce mají jen malou šanci toto ovlivnit, i když i zde se nyní legislativa změnila.

PROVOZ PEVNÝCH RADARŮ A MĚSTSKÁ POLICIE
Poté následoval očekávaný bod programu v podobě dalšího provozování pevných radarů na měření rychlosti ve městě a v okolních obcích. Zde se zastupitelé na minulém jednání dohodli, že vedoucí odboru dopravy Pavel Vaňátko má zjistit podmínky, za kterých by město tyto radary nemuselo pronajímat od soukromé firmy, které platí významnou část z vybraných pokut, ale radary koupilo a provozovalo samo. Podle Vaňátka se cena jednoho radaru pohybuje v rozmezí 750 tisíc až 1,2 mil. Kč. To ale není všechno, protože k tomu je nutné nakoupit ještě originální počítačový program na vyřizování přestupků, který přijde podle požadavků, co od něho bude zájemce požadovat na 5, ale i 840 tisíc Kč. „Nejsem přesvědčen o tom, že by se město mělo stát v tomto směru podnikatelským subjektem, je tu hodně dalších rizik,“ zdůraznil Vaňátko. Může se stát, že obcím bude legislativně znemožněno radary provozovat, že jejich provoz nepovolí Policie ČR, město by muselo vynakládat peníze na jejich pravidelnou údržbu. Zastupitel Petr Soudský (TOP 09) se pozastavil nad skutečností, že od provozování radarů v roce 2007 město na pokutách vybralo přes 29 milionů, ale soukromé firmě, od které si radary pronajímá, zaplatilo přes 20 milionů. To Vaňátko vysvětlil právě tím, že město nenese žádné riziko, navíc firma hradí mzdy i pracovníkům, kteří se na radnici starají o agendu ad. Ivan Kunetka (Turnovská koalice) navrhl pokusit se i tak vyhlásit výběrové řízení na nákup radarů, ať město ví skutečnou cenu, kterou by muselo zaplatit. Nakonec 18 zastupitelů souhlasilo s návrhem vypsání výběrového řízení na dodavatele, spojené s nájmem těchto zařízení ve městě a také v Malé Skále, Karlovicích a Ktové. Provoz radarů by tedy měl i nadále fungovat, jako funguje dosud. Současná smlouva se společností CZECH RADAR vyprší na konci března 2013.
Dalším bodem byl záměr rozšířit městskou policii o jednoho strážníka. Odůvodněním je možnost optimálnějšího využití strážníků při pronájmu mobilního zařízení na měření rychlosti (policie si upravené vozidlo Škoda Roomster pronajímá vždy na několik dnů v měsíci). Díky strážníku navíc by byla zajištěna běžná služba v terénu, zvýšením četnosti měření – nově už nemusí být měření označeno dopravními značkami – by mělo dojít i k navýšení vybrané částky z pokut a tím by se další strážník prakticky „zaplatil“. V tomto případě někteří zastupitelé připomínkovali, že by měla být spíše posílena pochůzková činnost (Alena Svobodová – KSČM), Ota Jarolímek (Turnovská koalice) rovnou prohlásil, že městská policie by měla provádět jinou činnost. Nicméně celkem 22 zastupitelů s navrženým záměrem projevilo souhlas.

n201112162022_zap_374_2011_synagogaBYTY A SYNAGOGA
Zastupitelé probrali zprávu o čerpání finančních prostředků z bytového fondu a vyslovili souhlas s podáním žádosti na ministerstvu pro místní rozvoj na další etapu regenerace sídliště u nádraží. Nedávno skončily práce na I. etapě, v pořadí II. etapa má řešit prostor mezi věžáky a před bytovým domem „L“. Regenerace sídliště má celkem 5 etap. S návrhem souhlasili všichni zastupitelé stejně jako se zprávou o tříletém fungování synagogy v Krajířově ulici, která se stala významným bodem v kulturní nabídce města. K zaznamenání snad – Elišce Gruberové, vedoucí odboru cestovního ruchu, za bezvadné fungování synagogy zastupitelé zatleskali, což je jinak na zasedání věc málo vídaná!

NOVÉ ULICEn201112162022_zap_375_2011_hrustice
Jestliže se v minulém měsíci zastupitelé při projednávání názvu nových ulici ve vznikající bytové zóně Hruštice-Károvsko pořádně zapotili a bod přesunuli na další jednání, nyní vše schválili všemi hlasy během několika desítek vteřin. Nové ulice ponesou jména hrdinů odboje za II. světové války, což souzní s myšlenkovou koncepcí názvů ulic ve čtvrti kolem bývalých kasáren. Nové ulice se jmenují: Nad Šetřilovskem, Nad Farářstvím, Aloise Lišky, Josefa Mašína, Josefa Balabána, Václava Morávka a Stanislava Srazila. Přítomná zastupitelka Martina Pokorná (Turnovská koalice), která o pojmenování ulic po legendách odboje usilovala, za to všem přítomným poděkovala.

PRODUKCE HUDBY A ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelé také přijali veřejnou vyhlášku o produkci hudby, která především reaguje na letní hlasitou hudbu, kterou obyvatelé města zaznamenali v nočních hodinách o prázdninách na Koňském trhu, dále byli seznámeni s vývojem kolem tvorby územního plánu a novými úskalími, které se objevily v poslední době.
Jak řekl zastupitel pověřený tvorbou územního plánu Tomáš Hocke, problémem nadále zůstává požadavek nadřízených orgánů na zachování obou tras pro územní rezervu koridoru R35 (tunel pod Výšinkou a údolí Libuňky). Zastupitelé na minulém zasedání odsouhlasili, že město má jít s ministerstvem dopravy, které toto požaduje, do rozporu. „To si stále myslíme, ale je možné, že by ten rozpor mohl pro město dopadnout špatně, protože by nám byla jedna trasa nařízena. Navrhli bychom tedy uvádět trasy obě, ale v co největší míře v tunelech,“ přiblížil Hocke. Další komplikací je vypořádání připomínek města k nově schváleným Zásadám územního rozvoje Libereckého kraje. Ve vyjádření kraje se na požadavek města na odklon dopravy směrem na Semily uvádí trasa po odlehčovací komunikaci přes Luka a Hruštici, kterou nově město projednává pouze jako řešení vnitroměstské dopravy. Na tento problém podle Hockeho byl kraj opakovaně upozorňován, v rámci aktualizace materiálu by toto prý mělo být odstraněno. „Město jako odklon dopravy na Semily podporuje dlouhodobě pouze variantu z Valdštejnska do Bělé,“ zdůraznil Hocke. Zastupitelé nakonec v souvislosti s územním plánem vzali na vědomí, že by jako územní rezerva pro koridor kapacitní silnice S5 (tak je R35 v některých materiálech uváděna) měly být v územním plánu uváděny zatím obě varianty, obě ale s co nejdelšími částmi v tunelech.

PŘÍSPĚVKY MÉDIÍM NA INFORMACE Z MĚSTA
Téma, které se na jednání zastupitelů vrátilo po dvou měsících, což navrhl zastupitel Ondřej Halama (KDU-ČSL) na říjnovém zasedání s tím, že by bylo dobré zjistit další skutečnosti zejména kolem sledování internetové televize BonusTv, na kterou město z příspěvků vynakládá největší prostředky (zhruba 500 tis. Kč). I tentokrát se v případě rozdělení peněz na média hovořilo zejména o podpoře a formě televizního vysílání. Starostka Hana Maierová (Nezávislý blok) přiblížila možné varianty rozšíření zpravodajství z města ve všech médiích, která na Turnovsku vycházejí, upozornila, že vzhledem k napjatému rozpočtu v této kapitole těžko dojde k navýšení prostředků, může dojít i na krácení příspěvků. Bylo by podle ní dobré projednání této otázky posunout na lednové zasedání rady města a pracovní zasedání zastupitelstva města před schválením rozpočtu, až bude více jasné, co si město bude moci v příštím roce dovolit. Zastupitelka Martina Pokorná mj. zmínila, že město uzavřelo s provozovatelem televize nevýhodnou smlouvu (relace například může využívat jen jeden rok a nejsou majetkem města). Částka na televizní vysílání navíc bez odpovídajícího přístupu opozice se jí zdá vysoká. Eva Kordová (Nezávislý blok) navrhla v této věci samostatné pracovní setkání zastupitelů, na které by byli pozváni lidé, kteří médiím rozumějí a v problematice se orientují. Ondřej Halama zdůraznil, že sledovanost televize nebyla stále hodnověrně předložena a že by tedy měli zastupitelé opět jednání a rozhodnutí o poskytnutí příspěvků odložit na leden. Martina Pokorná poté navrhla v případě televize nedělat týdenní relace, ale zaznamenávat jen významné události v životě města; navrhla i jiné rozdělení stávající částky (900 tis. Kč) – Kulturnímu centru Turnov na HOT 300 tis. Kč, BonusTv 250 tis. Kč, TvA 280 tis. Kč (za předpokladu rozšíření placené plochy města na trojnásobek současného stavu), Turnovsko – 70 tis. Kč. Na to reagoval zastupitel Martin Hrubý (Nezávislý blok), že je o tomto tématu ochoten jednat, ale až ve větším klidu v lednu. Aleš Hozdecký (ODS) navrhl úpravu Pokornou navržených částek ve větší prospěch časopisu Turnovsko. Pro návrh Martiny Pokorné se vyslovilo 12 zastupitelů, návrh tedy nebyl schválen a téma se na pořadu jednání zastupitelů objeví opět v lednu. (Podklady k tomuto bodu jednání najdete ZDE.)

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.