ZASTUPITELÉ JEDNALI O BUDOUCNOSTI VHS, PETICÍCH OBČANŮ, VÝMĚNĚ BUDOV S KRAJEM A DALŠÍCH VĚCECH, KTERÉ BY VÁS MĚLY ZAJÍMAT

0

Předem neplánovaný bod jednání byl do programu posledního letošního zasedání turnovských zastupitelů (19. prosince) zařazen na návrh zastupitelů za TOP 09. Ti již dlouhodobě netají své vážné výhrady k fungování  Vodohospodářského sdružení Turnov, zejména co do vztahu ke stále narůstající ceně vodného a stočného. Začátek jednání byl tedy díky tomu poměrně vzrušený, padaly návrhy na odvolání vedení VHS, vystoupení města z VHS a další radikální kroky. Oproti tomu byly petice občanů, rozpočtové změny či projekty ve školství již poklidnou tišinou předvánočního jednání.

BUDOUCNOST VHS A CENA VODNÉHO A STOČNÉHO
V roce 2014 budou obyvatelé členských obcí sdružených ve VHS Turnov platit za vodné a stočné pravděpodobně nejvyšší částku v republice – 95,98 Kč za kubík vody. „VHS Turnov navýšilo cenu vody pro rok 2014 i při nesouhlasu zástupců Turnova, Semil a Chuchelny. Je zřejmé, že zástupci obcí, které tvoří majoritní majetkový podíl ve VHS, nemají vliv na chod společnosti v rámci platných stanov. Cena vody v Turnově po loňském zdražení o 13 % a letošním o dalších 5,65 % je na naprosté špičce nejen v rámci České republiky,“ uvádí se v materiálu, který předložili zastupitelé Soudský, Romany a Hodík (všichni TOP 09). V navrženém usnesení potom požadovali zpracování analýzy, co by znamenalo vystoupení města z VHS, resp. možné změny stanov společnosti.
Jak doplnil starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok), toto téma ho tíží také a mrzí ho, že se mu nepodařilo přesvědčit starosty zbylých 20 obcí (viz rozhovor ZDE). Starosta přislíbil zjistit částku, za kterou by šlo pořídit zmíněnou analýzu. Podle Tomáše Hudce (ČSSD) je skandální, že v případě, kdy zastupitelstvo v listopadu odhlasuje, že cena vodného a stočného nemá v příštím roce růst, měsíc nato dojde ke zdražení. Martinu Pokornou (Turnovská koalice) zajímalo, jak hlasovali tři zástupci Turnova v Radě VHS. V ní město zastupují starosta Tomáš Hocke, exzastupitel Josef Vojtíšek (ODS) a Milan Hejduk, který je zároveň předsedou Rady VHS. Proti zvýšení vodného a stočného hlasoval pouze starosta Hocke. Ten současně zmínil i základní skutečnosti – členských obcí je 23, Turnov má v radě tři hlasy, Semily dva, ostatní obce po jednom.
Martin Hrubý (Nezávislý blok) navrhl uspořádat pracovní jednání zastupitelů, kde mají být předloženy všechny smlouvy a závazky. Podle něho je zřejmé, že proti nárůstu cen jsou hlavně obce, kde již byly proinvestovány vysoké částky za opravy vodovodů a kanalizací, ostatní ale chtějí, aby investice proběhly i v dalších obcích, které by samotné jen těžko opravy a výstavbu vodohospodářských soustav mohly financovat.
Martina Pokorná podotkla, že jen obtížně mohou zastupitelé měnit stanovy VHS, protože Turnov je pouze jednou z členských obcí. Muselo by dojít k širší shodě. Co je však v kompetenci zastupitelů, je jmenovat a odvolávat členy Rady VHS. K případnému vystoupení z VHS je podle ní třeba kvalitní analýza.
Zastupitel Tomáš Tomsa (Nezávislý blok) zdůraznil, že všichni tři zástupci města by měli být vázáni a respektovat rozhodnutí zastupitelů a hlasovat podle jejich doporučení, což se nestalo.
Nakonec se všech přítomných 20 zastupitelů vyslovilo pro návrh uložit starostovi města na únorové zasedání předložit analýzu dopadů případného vystoupení města z VHS a analýzu možných změn stanov společnosti.

MĚSTO VYMĚNÍ BUDOVU „ŠPERKÁRNY“ ZA OBJEKT PRO FOKUS
Po dlouhodobých jednáních přejde do majetku Libereckého kraje historický objekt Střední uměleckoprůmyslové školy („šperkárny”). Město získá objekt o. s. Fokus Turnov ve dvoře čp. 466 ve Skálově ulici a doplatek 6,4 mil. Kč, což je rozdíl vyhláškové ceny obou nemovitostí. K tomu ještě dojde ke snížení ročního nájmu z budovy gymnázia o zhruba 0,5 milionu a z budovy „Hotelovky“ ve Zborovské ulici o 460 tisíc s tím, že nájmy budou zafixovány na dobu 10 let (výpovědní lhůta je dva roky). „Intenzivně o této možnosti jednám na kraji od března, je to maximum možného, snažíme se předejít tomu, abychom nepřišli o nějakou střední školu,“ zdůvodnil návrh starosta Hocke.
Pro tento postup hlasovalo 19 zastupitelů, jeden se zdržel.

PRODEJ KOTELNY A KINA V ŽIŽKOVĚ ULICI
Dva objekty, které se město snaží dlouhodobě prodat bez většího úspěchu. Část kotelny v Žižkově ulici mezi základní školou a bývalým kinem město využívá, zbylou část včetně pozemků bylo odsouhlaseno prodat za 4 mil. Kč. Zájem je minimální, zatím poslední zájemce v průběhu jednání od koupě ustoupil. Zastupitelé proto odsouhlasili novou prodejní částku ve výši 3,4 mil. Kč.
Ještě horší je to s objektem bývalého kina v Žižkově ulici. Jeho původní prodejní cena byla 10 mil. Kč, nyní ho chce město nabízet za 6 mil. Kč. Jak při projednávání tohoto bodu zaznělo, osloveny byly společnosti zabývající se výstavbou bytů. Ani pro ně, a ani pro obchodní řetězce ale není objekt zajímavý. Navíc do něho zatéká střechou, nezbytná je celková generální oprava. Roční náklady na temperování a nezbytné opravy jsou 200 tisíc Kč, naposledy se o budovu staralo Kulturní centrum, které ho ale již ke své činnosti nepotřebuje.
Zastupitelé nakonec odsouhlasili snížení nabídkové ceny – pro bylo 18 zastupitelů, tři se zdrželi; zastupitel Zikuda (Nezávislý blok) nicméně podotkl, že prostory bývalého kina jsou stále velmi zajímavé. Třeba pro spolkovou činnost. Není si proto úplně jistý, jestli by město mělo budovu opouštět…

PETICE OBČANŮ
Hned dvě petice občanů města dorazily na radnici. První se týká návsi v Mašově. Před lety v této okrajové části došlo na výstavbu a opravu kanalizačních řadů a vodovodů, rekonstrukce návsi se už ale do konečných úprav nevešla, a tak vypadá dodnes tak trochu jako tankodrom.
Petici požadující konečnou úpravu tohoto prostoru podepsalo 284 lidí. Podepsaní připomínají, že rekonstrukce návsi je slibována již od roku 2006. Především jde o rekonstrukci kapličky, na kterou již místní část peněz vybrali, a úpravu povrchu.
Jak přiblížil starosta Hocke, v roce 2008 byla na stavební úpravy pořízena projektová dokumentace, město se bohužel bezvýsledně snažilo o získání dotace z některých programů EU. V roce 2009 byla opravena střecha na věžičce kapličky. Náklady na nový povrch jsou odhadovány na 5 mil. Kč. Letos byla zahájena obnova kapličky Nanebevzetí Panny Marie, zdejší občané mezi sebou již vybrali úctyhodnou částku 140 tisíc Kč, práci a materiál věnovali místní podnikatelé. Město uhradí další část prací ve výši 196 tisíc Kč a v rozpočtu na rok 2014 je vyčleněno dalších 250 tisíc Kč. V rozpočtu na úpravu návsi na příští rok jsou zatím 2 mil. Kč, mohla by začít minimálně první etapa prací.
Zastupitelka Eva Kordová (Nezávislý blok) připomněla svoji podmínku při hlasování o výstavbě sportovního areálu v Maškově zahradě, a to, aby v dalších letech nebyly díky tomu utlumeny další investice a potřebné opravy, což se týká právě i mašovské návsi.

Druhá petice se týkala nesouhlasu s možným propojením Prouskovy a Brigádnické ulice spojkou mezi základní školou v Alešově ulici, střední školou a sportovní halou. Petici podepsalo 441 občanů, kteří se obávají možného nárůstu dopravy v tomto místě, protože by tato spojka mohla být alternativou přetížené Nádražní ulice. Možná silniční spojka je navržena ve třech variantách, studie byla schválena radou města. Jak zaznělo při projednávání, v blízké budoucnosti zde má být budováno nové parkoviště a objekt o. s. Slunce všem, takže je dobré mít komplexní představu o celém území. Navrhované komunikace jsou zatím myšleny pouze jako územní rezervy. V tomto smyslu se k petici postavili i zastupitelé města, kteří 19 hlasy schválili usnesení, že urbanistická studie okolí haly TSC je možným řešení daného prostoru a je pouze územně analytickým podkladem pro případné další záměry v této lokalitě. Zastupitelstvo města souhlasí s ponecháním územních rezerv pro případné dopravní propojení Prouskovy a Brigádnické ulice.

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST, POSUDEK ROSOS…
Zastupitelé také rozhodli přidat na dopravní obslužnost Libereckému kraji namísto požadovaných 200 tisíc jen 100 tisíc (podle kraje má hlavní linka MHD z Ohrazenic spíše charakter příměstské linky, město zvýšilo cenu za vjezd na terminál), polovinu částky také zastupitelé rozhodli přispět Rohozeckému okrašlovacímu spolku na pořízení posudku na zhodnocení zdravotních rizik dopadu zprovoznění kalicích linek v areálu firmy Kamax na Vesecku. Posudek občanské sdružení přišel na 21 tisíc Kč. Podle jeho zástupce jím sdružení nebrání pouze příměstskou část, případné dopady by mohly být na větší část města. Zastupitelka Martina Pokorná připomněla, že na základě tohoto posudku a petice občanů město přistoupilo k provedení měření kvality ovzduší. Podle zastupitele Martina Hrubého nelze občanskému sdružení vyčítat, že by nejednalo v širším zájmu obyvatel města, a proto navrhl poskytnout polovinu požadované částky. To také bylo nakonec zastupiteli odsouhlaseno. (Největší výhrady byly k tomu, že město ke vzniku studie nebylo přizváno a nepodílelo se mj. na formulaci otázek ad.)

Ve zbylé části zasedání zastupitelé odsouhlasili návrhy v oblasti sociálních věcí a školství, zastupitelka Eva Kordová důrazně vystoupila proti zrušení kontaktního místa pro žádosti o důchod (lidé od nového roku budou muset jezdit do Semil) – zastupitelé odsouhlasili požadavek, aby místostarosta Pekař jednal s Okresní správou sociálního zabezpečení, aby tato služba byla v Turnově i nadále zachována. Zastupitelka Pokorná se pozastavila nad skutečností, že neproběhla avizovaná kampaň směrem k občanům o zvýhodnění v systému komunálních odpadů (pytlový sběr). Jak zaznělo, systém je funkční. Lidé mohou přijít na odbor životního prostředí se přihlásit, obdrží zde pytle s čárovým kódem, město nechalo vytisknout a do schránek doručit informační leták. Další informace směrem k občanům budou směrovány na začátku nového roku…

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.