ZASTUPITELÉ JEDNALI: MAŠKOVKA, HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU, FOKUS, ZŠ MAŠOV…

0

Úvod lednového zasedání turnovských zastupitelů patřil Maškově zahradě. Stavba zdárně pokračuje, nedojde-li již k radikálnímu návratu zimy, měl by být dodržen i termín odevzdání kompletní stavby, tj. 1. květen t. r. Vše probíhá dle harmonogramu, nyní na koupališti kromě bazénů jsou instalovány tobogany i skluzavky, v šatnách je již většina obkladů, venku se montuje dřevěné opláštění. Veřejnost se tak již tuto sezonu dočká i koupaliště. Jak informoval starosta města Tomáš Hocke, došlo z mnoha objektivních důvodů k drobnému navýšení ceny stavebních prací, aktuálně je to 177 milionů korun. Areál bude slavnostně otevřen v rámci květnových oslav na začátku měsíce.

Zastupitelé rozhodli o prodeji bytového domu čp. 81 vedle bývalého Bia Ráj v Žižkově ulici. Ceny bytů jsou od 820 tisíc do 1,5 mil. Kč, současní nájemníci mohou využít šestiměsíčního předkupního práva. Když se nevysloví pro koupi bytu, město jej nabídne jiným zájemcům. Nájemník nicméně pro svoji ochranu dostane od města smlouvu k nájmu bytu na dobu neurčitou, může být také po dohodě přestěhován do jiného městského bytu.

Asi nezajímavější diskuzi zastupitelé vedli k záměru výstavby hřiště s umělou trávou, které má vzniknout z dotace ministerstva školství na místě bývalého škvárového hřiště v areálu fotbalového klubu. Náklady na stavbu  jsou dle rozpočtu ve výši 22 mil. Kč včetně DPH, dotace by měla být poskytnuta ve výši 80 %, zbytek uhradí město a fotbalový klub. Skutečné náklady mohou být sníženy v rámci výběrového řízení na stavbu. Podle starosty města je však problém stavbu technicky zvládnout od června do října, protože dotace musí být vyčerpána do konce roku. Navíc plochu budoucího hřiště je třeba kvůli ohrožení velkou vodou zvednout zhruba o metr, což se musí dělat postupně. Na výzvu města reagovala jediná firma – Integra Liberec – která slíbila tyto terénní práce provést za režijní cenu 1,4 mil. Kč. Je ale třeba začít co nejdříve. Proto starosta zastupitele požádal o povolení platby za tyto práce i s rizikem, že dotace přiznána nebude a město zde bude mít pouze připravenou plochu a žádat o dotaci se bude v dalších letech. S tímto postupem souhlasila nejtěsnější většina 14 zastupitelů, dva byli proti a pět se jich hlasování zdrželo.

V oblasti sociálních služeb se město nyní soustředí na rekonstrukci stávajícího objektu Centra denních služeb Fokus Turnov, které slouží mentálně a duševně hendikepovaným, na přístavbu Domova důchodců Pohoda pro pacienty s demencí, na nástavbu pro odlehčovací služby Denního centra Slunce všem, na rozvoj terénních služeb pro rodiny s dětmi (Náruč) a na podporu bydlení pro osoby bez přístřeší.

Fokus Turnov své služby poskytuje již 20 let, sídlí v nevyhovujícím objektu ve Skálově ulici (za budovou bývalého domova mládeže – dnes mj. sídlo městské policie). Na rekonstrukci byla zpracována studie, odhadované rozpočtované náklady jsou 11,5 mil. Kč bez DPH, dotace z EU by měla být poskytnuta až do výše 95 %, zbytek ve výši 500 až 600 tisíc Kč by doplatilo město ze svého rozpočtu. Na jaře bude podána žádost do evropských fondů, v kladném případě se počítá se zahájením stavby v příštím roce a dokončením v roce 2019.

Rozšířením současného domova důchodců v ul. 28. října by vznikl nový pavilon pro nemocné s demencí, kterých v současnosti přibývá. K dispozici by bylo 24 lůžek, odhady stavebních nákladů hovoří o 25 milionech, 75 % by byla dotace, zbytek by muselo uhradit město. Zastupitelé schválili podání žádosti, vedení města chce ještě oslovit Liberecký kraj se žádostí o spolufinancování.

V prioritách školství půjde zejména o rekonstrukci ZŠ v Mašově, která má své pevné místo ve vzdělávacím systému města. Letos se sem mj. hlásí více budoucích prvňáčků, než je škola schopna pojmout. V minulosti již vznikla studie na rekonstrukci budovy, která ale již nevyhovuje současným požadavkům. Největší problém činí stravování žáků, kteří musí přecházet do sousední mateřské školy, kde sdílejí stejnou jídelnu s dětmi ze školky. Na tuto skutečnost, jako dlouhodobě neúnosnou, poukazují pracovníci hygieny. Vyřešit je také třeba parkování u školy, zázemí učitelů i dětí. Rekonstrukce školy je odhadována na 20 až 23 mil. Kč. Problém bude ale získat na stavbu nějakou dotaci, proto někteří zastupitelé (Zbyněk Báča, Eva Kordová) navrhují etapizaci s tím, že začít by se mohlo již v roce 2018. Zastupitel Miroslav Šorejs upozornil na problém přehlašování trvalého bydliště u dětí, aby tyto mohly splňovat spádovost právě k této škole. Zastupitelé 21 hlasy schválili zadání nové projektové dokumentace na rekonstrukci školy.

TJ Turnov chce žádat o dotaci na zastřešení hřiště v Daliměřicích. Jednalo by se o formu nafukovací haly, která by byla použita od podzimu do jara. Vedení TJ si od toho slibuje především rozšíření tréninkových kapacit, protože hala ve Skálově ulici praská ve švech. Nové zázemí by tu mohli mít házenkáři. Celkem 16 hlasy zastupitelé podpořili schválení záměru zastřešení haly a souhlasili s podáním žádosti s maximální spoluúčastí města ve výši 300 tisíc Kč.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.