ZÁSADNÍ DOHODA MĚST A OBCÍ O DALŠÍM FUNGOVÁNÍ VHS TURNOV DO ROKU 2020

0

Starostové 22 měst a obcí sdružených do Vodohospodářského sdružení Turnov se na podzim tohoto roku dohodli na finančních principech řízení jejich klíčového svazku a dalších obecných principech některých postupů a chování. Dohoda byla výsledkem více jak dvouletých jednání, když bylo odloženo její konečné projednání až na nová vedení měst a obcí vzešlých z loňských komunálních voleb. I z délky projednávání je zřejmé, že by měla být dohoda účinná nejméně několik příštích let a nejlépe až do doby trvání koncesního vztahu, tedy do roku 2020. „Nakonec bylo přijato patnáct principů financování a řízení organizace. Každý musel v nějakém bodu ustoupit proti svým představám, aby se ve finále podařilo najít stálou dohodu pro všechny “ vysvětluje Milan Hejduk, předseda Rady Vodohospodářského sdružení Turnov.

„Zejména starosta Turnova Tomáš Hocke – a díky jeho usilovnému působení i starostové dalších měst a obcí – dále nechtěli jen nezávazně a bezvýsledně diskutovat. Uvědomovali si svoji odpovědnost a potřebu najít konkrétní dohodu. Od jara proto došlo k mnoha dalším jednáním na úrovni měst i uvnitř VHS. Vlivů na finanční řízení svazku je neskutečně mnoho. Jsou to faktické potřeby měst a obcí při obnově vodohospodářského majetku na jejich území i potřebné investice pro jejich rozvoj. Dále pak naše vlastnická povinnost zabezpečit provozovateli bezproblémový stav majetku k jeho každodennímu provozování, chování dalších vlastníků vodohospodářské infrastruktury, dotační politika státu, EU a Libereckého kraje. Tedy – shrnuto: Od opatření pro zlepšení provozní kvality, až po volební programy jednotlivých osobností. To vše ovlivňovalo společnou diskuzi uvnitř VHS,“ vypočítává Hejduk.

Nakonec bylo ve finančních principech dohodnuto následující:
– Města a obce nemají politickou i finanční možnost jednorázově oddlužit VHS, a tím uvolnit v rozpočtu VHS více prostředků pro každoroční potřebné investice.
– Přestože není celkové zadlužení VHS a jeho struktura pro banky nijak konfliktní, tak musí VHS na základě doporučení auditorů postupně pokračovat ve snižování své zadluženosti z minulých dotačních období, kdy každá získaná dotace zároveň přinesla velký podíl spolufinancování z peněz VHS.
– Nové úvěry se budou moci v budoucnu přijímat jen na největší dotované akce, a to za současného splnění další podmínky, že každý rok bude větší objem splátek úvěrů, než čerpání nových.
– Města budou přidávat zásadně větší podíl na nutnou obnovu komunikací po vodohospodářské investici.
– Města budou také ve shodné 80 % výši jako doposud přispívat na nové investice do nově vybudovaného majetku.
– Naopak města a obce i nadále nebudou přispívat na vlastní běžnou obnovu majetku VHS, protože ta bude prováděna z výtěžku vodného a stočného a s maximální snahou o dotační pomoc.
– Mimořádný příspěvek měst na vodohospodářskou část bude jen na vyjmenované mimořádně náročné akce – rekonstrukce ČOV, proměna krajských komunikací apod.
– Byl dohodnut každoroční nárůst ceny vodného a stočného o 4,5 %, pokud se nezvýší požadavky státu na vyšší poplatky a daně, či se jinak zásadně změní situace ve společnosti.
– VHS bude i nadále plně finančně odpovědné za přípravu akcí a doprovodné inženýrské náklady.

201512101440_zap_338_2015_vhs_rokytnice

V obecných principech řízení VHS bylo dohodnuto:
– O několik pasáží se vylepší znění stanov společnosti a upraví hlasovací práva ve prospěch měst, aby došlo ke srovnání váhy měst a obcí ve sdružení.
– VHS musí i nadále usilovat o získávání peněz ze všech dotačních titulů. Na druhou stranu bude možné výjimečně odmítnout přiznanou dotaci, pokud se nezíská schůdné spolufinancování z dalších zdrojů.
– Zástupci měst a obcí se k sobě mají chovat důstojně, snažit se co nejvíc komunikovat v současných mantinelech.
– Důležitá je soustavná informovanost zastupitelstev i široké veřejnosti jako prostředek k omezení všeobecných negativních kampaní bez znalostí hloubky problémů.
– Investiční akce musí být připravovány v úměrném rozsahu s ohledem na celkovou ekonomiku akce.
– Všechno nejde přesně naplánovat – vlivů na tuto dohodu bude v příštích letech mnoho, a proto je mimořádně a ojediněle přípustná výjimka z pravidel. 

„Uzavřená dobrovolná dohoda je velkým úspěchem, který tvoří základ pro naplnění dohod uvnitř VHS v příštích letech. Tyto dohody nasměrují správnou cestu celé VHS. Při práci na této dohodě museli jednotliví starostové udělat velké množství kompromisů, protože je přirozené, že každá samospráva měla na vstupu odlišné představy, jak by to vše bylo nejlépe nastavit. Je potřeba všem velmi poděkovat,“ hodnotí dohodu Milan Hejduk.

Současně s dohodou byl přijat i plán nejnutnějších potřebných akcí na roky 2016 – 2020 na území jednotlivých členů svazku. Rámcově lze říci, že na území měst sdružených ve VHS budou provedeny akce za zhruba 450 mil. Kč a na území obcí za dalších 100 mil. Kč. Čísla to jsou vysoká, a to přesto, že byl jejich výčet postupně redukován jen na zcela nejnutnější počet. „Na druhou stranu jen akce Čistá Jizera byla v celku za 1,2 mld. Kč, tedy není to nic, čeho bychom se měli zásadně leknout. Navíc většina těchto akcí může být uskutečněna jen po získání dotačních zdrojů od státu, Libereckého kraje, či EU. Bez dotačních prostředků bychom od obyvatel, firem a z komunálních rozpočtů nikdy nezískali dostatečné množství peněz k obnově našeho mnohamiliardového majetku,“ uzavřel předseda Rady VHS. (Zdroj: TZ VHS Turnov)

201512101440_zap_339_2015_vhs_tu

KRÁTKÝ POHLED DO HISTORIE VHS A VODOHOSPODÁŘSKÉ PROBLEMATIKY V REGIONU, JAKO KLÍČOVÉ VÝCHODISKO K UZAVŘENÉ DOHODĚ
K pochopení významu uzavřené dohody je vhodné podívat se krátce do historie. VHS Turnov letos slaví 20 let své existence. Od počátku se jeho vedení snaží nastavit přirozené principy fungování vodohospodářství na našem území s cílem převzít pozitivní postupy z vyspělé Evropy. Těmi již od počátku jsou: jednotná cena vodného a stočného na celém území, spojení měst a obcí na principu solidarity – tedy pomoci větších menším a navzájem, respektování potřeb druhého, maximální každodenní spolupráce, společné řízení, snaha o získávání dotací na potřebnou obnovu extrémně zanedbalého majetku. Dále pak kvalita každodenního provozování i snaha přesvědčit obyvatele skutečnou cenou vodného a stočného, která nevede k úpadku této klíčové součásti každodenního fungování měst i obcí.
VHS se zprvu věnovalo jen řešení havárií, protože nízká cena vodného a stočného nevytvářela dostatečné příjmy svazku na větší investice. Postupně se však začínaly získávat první dotace a každoročně byla navyšována cena, což přineslo víc potřebných peněz na nejnutnější obnovu majetku. Navíc města i obce přispívaly na většinu akcí ze svého rozpočtu, a to podle toho, kolik měly aktuálně volných peněz.
VHS Turnov se postupně zvětšovalo, protože zástupci měst a obcí viděli efektivnost tohoto způsobu řízení, což oni sami ze svých úřadů nezvládali. Kvůli projektu Čistá Jizera se dokonce spojila do velkého VHS Turnov všechna největší města okresu Semily. Nyní je ve svazku sdruženo úctyhodných 22 členů, nicméně je tento svazek z republikového pohledu brán stále spíše jako malý. (V porovnání třeba s územím Severočeské vodárenské společnosti, která má 458 sdružených měst a obcí – od Harrachova přes Jenišovice, Liberec, Ústí nad Labem až k Mostu.)
Také stát začal zcela roztříštěnou vodohospodářskou problematiku v nové éře víc a víc usměrňovat. Vedle zcela nové legislativy přikázal zpracovávat věrohodné analýzy, aby si vlastníci vodohospodářského majetku nic lacině nenalhávali a naopak si uvědomili, v jak hrozném stavu je zcela zanedbaný majetek z komunistické éry vládnutí.

201512101440_zap_340_2015_vhs_sm

Ani Evropa nezůstávala stranou. Celou oblast usměrňovala podmínkami svých dotací – zejména povinností co nejobjektivněji soutěžit na provozovatele majetku, který byl většinově privátní osobou a také s cílem zvýšit kvalitu vodohospodářských činností ve prospěch jejich zákazníků. Hlavním evropským přínosem však byly dotace a s nimi spojené pozitivní podmínky. Stamiliony korun byly relativně brzy poskytnuty,VHS bylo v prvních letech na špičce skutečného čerpání peněz v republice. Potřebné peníze však byly doprovázeny další zásadní podmínkou – dostali jsme za úkol vybrat ve férovém prostředí provozovatele majetku pro dalších deset let. Při plánování nového spravedlivého koncesního vztahu mezi námi – vlastníkem vodohospodářského majetku – a vybraným provozovatelem, pozitivně donutili zástupci Evropské unie naše starosty k plánování finančních vztahů a tím i ceny vodného a stočného do roku 2020. Starostové nemohli akceptovat jasně vypočtenou potřebnou cílovou cenu z pohledu nejnutnější obnovy majetku – 160 Kč za m³ vodného a stočného v roce 2020. Proto se v roce 2010 v relativně klidné atmosféře shodli z politických, sociálních a dalších důvodů na nepřekročitelné nižší hranici 120 – 130 Kč/m³, ke které postupně dojdeme, pokud půjde svět, Evropa i Česká republika podobnou cestou jako doposud. Rozdíl mezi cenovou potřebou a politickou možností má pak VHS najít v dotačních titulech. Bohužel v posledních dvou letech přestávali jejich následovníci převážně ve vedení největších měst pod tlakem volebních kampaní a laciných útoků dodržovat uzavřenou dohodu. Báli se navyšovat cenu kvůli volbám, opozičním tlakům a uměle vyvolaným náladám obyvatel. Cenu jsme tedy navyšovali daleko méně, než jsme měli, a tím přišli reálně o 20 mil. Kč vlastních příjmů. Díky tomu začal vodohospodářský majetek svěřený naší dnešní generaci k péči, a jeho rozvoji, dál nezadržitelně stárnout. Proto vznikla jasná existenční poptávka uvnitř VHS vedoucí k nové diskuzi a nové potřebné dohodě. Ta stanovila, kolik prostředků na potřebné vodohospodářské aktivity půjde z městských a obecních rozpočtů a kolik od zákazníků platících vodné a stočné. A současně vymezila jen ty úplně nejnutnější investiční akce na obnově majetku, které se staly naším cílem do příštích let.
Každodenní provozování ze strany Severočeských vodovodů a kanalizací je na výborné úrovni. Firma plní všechny požadavky EU i státu v otázkách standardů kvality nejen díky správně nastavenému koncesnímu vztahu, ale i protože jsou její vnitřní kvalitativní systémy velmi přísné a procesy řízení velmi účinné. Zástupci měst a obcí pravidelně projednávají a vyhodnocují předkládané provozní zprávy a komunikují s provozovatelem o všech klíčových otázkách.
Výsledky činnosti vlastníka majetku – VHS Turnov – jsou hodnoceny uvnitř i navenek jako vynikající. V zásadě neexistuje na celém území neřešená havárie majetku.VHS má jasno v koncepci – nastavené dokumenty a záměry ukazují konkrétní cestu na dalších pět let. Při loňských komunálních volbách bylo příjemné sledovat, jak starostové předkládali veřejnosti společné úspěšné aktivity na obnově majetku jako klíčové pozitivní výsledky jejich čtyřletého období. Objemy získaných dotací na potřebné akce jsou v poměru k velikosti svazku pravděpodobně největší v České republice. Vedení VHS, měst i obcí má nastavenou vzájemnou detailní a funkční spolupráci s dvěma klíčovými cíly – nepředat dalším generacím tak zanedbanou vodohospodářskou infrastrukturu, jako byla předaná nám, a absolutně fungující vodohospodářství, jako nutnou podmínka pro každodenní život našich obyvatel.
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.