VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2014 STOUPNE O 5,65 %

0

Jedna z nejsledovanějších tiskových zpráv konce každého kalendářního roku: Stanovení ceny vodného a stočného na příští rok. I v příštím roce tato cena na Turnovsku stoupne. Zde přinášíme tiskovou zprávu VHS Turnov v plném znění:Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov 11. prosince 2013, a to jako výstup z přibližně čtyřměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

1. Úprava ceny
Základní meziroční nárůst ceny je schválen o 5,45 % u vodného a o 5,87 % u stočného. Nárůst u celkové ceny vodného a stočného je 5,65 %.

2. Celková cena (m³ bez DPH) pro rok 2014
Vodné je stanoveno na 44,50 Kč a stočné na hodnotu 38,96 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí 83,46 Kč.
Nárůst celkové ceny představuje 4,46 Kč, a to ze 79 Kč v roce 2013.  
Celková cena vodného a stočného včetně započítání  DPH je pak stanovena na výši 95,98 Kč.

3. Východiska pro projednávání úpravy cen
Vlastník vodohospodářské infrastruktury – VHS Turnov – měl při stanovení ceny na rok 2014 jednoduchou i obtížnou úlohu zároveň. Jednoduchou v tom, že jsme díky úspěšnému zvládnutí procesu koncesního řízení (provedení výběru nejvhodnějšího provozovatele podle nejlepší evropské praxe) nemuseli s provozovatelem absolvovat složitá jednání o výši jednotlivých nákladových položek a zisku v kalkulaci. Každá úprava byla matematicky dána podle předem stanovených koncesních pravidel. Obtížnou úlohu jsme měli naopak v tom, že aktuální výše ceny na našem území je v posledních letech velmi sledována širokou veřejností.

Základní otázkou k celkovému rozhodnutí pak byla dohoda o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj základní roční příjem. Nájemné je největší z nákladových položek v kalkulaci vodného a stočného. Používáme ho jako základní a klíčovou položku pro financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově připravovaných investic.

V rámci diskuze představitelů měst a obcí zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Navíc se zástupci měst a obcí shodli na skutečnosti, že pro příští rok nemůžeme poprvé dodržet koncesní plán nárůstu nájmu, abychom co nejvíce snížili tlak na navýšení ceny vodného a stočného. Tím jsme museli omezit rozsah plánovaných aktivit pro rok 2014. Na druhé straně je každoročním pozitivem, že díky kvalitnímu koncesnímu řízení může meziročně narůst míra zisku provozovatele i většina provozních nákladů jen o inflační nárůst. Kalkulace pro příští rok pak také zohledňuje vyrovnání skutečností z cenové kalkulace roku 2012.  

4. Zdůvodnění úpravy cen
Na stanovení výše nájmu – základního příjmu VHS a tedy ceny vodného a stočného mají vliv tři klíčové skutečnosti – získané dotace na potřebné akce, způsob financování akcí a skutečná potřeba těch nejdůležitějších akcí, tedy konkrétní výčet všech havárií a okamžitých nejdůležitějších potřeb obnovy našeho vodohospodářského majetku. 

VHS Turnov bylo opět velmi úspěšné v získávání dotačních prostředků z evropských fondů na dlouhodobě připravované klíčové akce. Příjem peněz z evropských fondů však zákonitě doprovází povinnost vysoké míry vlastního spolufinancování. Proto musí být chování VHS Turnov v otázce získání potřebných vlastních peněžních zdrojů maximálně odpovědné. Se značnými  dotačními prostředky počítáme jako každý rok také z rozpočtu Libereckého kraje. Bohužel i realizace jen těch nejpotřebnějších akcí v malých obcích a navíc spojených s pozitivní dotační podporou krajské samosprávy stejně přinese v součtu velký požadavek na spolufinancování z našich peněz. 

Hlavním klíčem ke konečné ceně vodného a stočného však stále zůstává způsob financování akcí a zejména otázka možného spolufinancování potřebné obnovy existujícího majetku i z rozpočtu obcí a měst. Pro řízení VHS zatím platí dlouholetá dohoda, že zejména běžné akce rekonstrukcí a obnovy majetku nejsou podporovány přímo z rozpočtů našich měst a obcí. Starostové se shodli, že mají být hrazeny pouze dotacemi a vlastními zdroji VHS z vodného a stočného. Tím se uvolňuje využití rozpočtů obcí a měst pro jejich každodenní úkoly. Mnoho obcí a měst v ČR však zatím postupuje jinak – platí i vodohospodářské akce velkými finančními prostředky přímo z vlastních rozpočtů. Tím sice snižují tlak na nárůst ceny vodného a stočného, avšak na druhé straně je tento krok vykoupen nemožností použít peníze na přirozené potřeby, závazky a potřebná vylepšení měst i obcí. I my jsme si však v této otázce stanovili klíčový cíl pro příští rok. Budeme pro období od roku 2015 uvnitř VHS i na úrovni zastupitelstev opětovně diskutovat o tom, zda je naše základní cesta úhrady obnovy majetku jen z příjmů vodného a stočného zvolena optimálně.  

Jsme přesvědčeni, že se i v roce 2014 budeme chovat velmi odpovědně vůči příštím generacím a realizujeme zejména nejpotřebnější obnovu našeho majetku. Největší výdaje budou vynaloženy na realizaci tří akcí dotovaných evropskými fondy.
Jde o úplnou rekonstrukci centrální úpravny pitné vody v Příkrém, která vyrábí pitnou vodu pro Semily a okolní obce. Dokončena bude také rozsáhlá akce odkanalizování Malé Skály – lokality Vranové a na jaře zahájíme naši aktuálně největší připravovanou akci – odkanalizování Rovenska pod Troskami. Příští rok pak musíme dokončit i víceletou výstavbu nového vodovodu v lokalitě Tatobity – Žlábek a druhou etapu odstranění havarijního stavu vodovodu v obci Ktová. Z obnovy majetku budou dalšími nejpotřebnějšími akcemi náročné celkové rekonstrukce více vodojemů a čerpacích stanic v Rokytnici nad Jizerou, na Benecku, v Chuchelně a v lokalitě Hrudka – pod Rokytnickým rybníkem. Musíme také provést rekonstrukci a intenzifikaci ČOV na Malé Skále. V největším městě našeho svazku – v Turnově –  připravujeme řešení havarijních stavů vodovodů a kanalizací ve vybraných komunikacích. Dále zahajujeme mnoho projekčních činností pro budoucí klíčové rozsáhlé akce – obnovu areálu vodojemů na Károvsku, čerpacích stanic v Nudvojovicích a v Dolánkách, nejnutnější úpravy ČOV Turnov, obnovu vodovodů a výtlačných řadů na průmyslové zóně Vesecko a obnovu centrálního kanalizačního sběrače napříč Turnovem. I v dalších městech připravujeme klíčové projekty pro intenzifikace ČOV a několik akcí na obnově sítí v městských komunikacích. Tématem budoucích let jsou pak extrémně zastaralé mnohakilometrové přivaděče pitné vody do měst, které jsou často v havarijním stavu. V příštím roce budeme řešit například další část přivaděče do Turnova – v lokalitě nad obcí Rakousy.

Je však zřejmé, že i přes naše vysoké ambice nebudeme schopni dostatečně finančně dodržet zpracovaný „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že i na našem území je celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu, aby existující majetek dále nechátral. Takové dostatečné prostředky však nejde reálně získat, a to kvůli zachování sociální únosnosti ceny vodného a stočného. VHS Turnov může chybějící prostředky alespoň částečně získat jen z dotací, a proto zahajujeme mnoho zmiňovaných projekčních činností pro jejich realizaci v budoucím plánovacím období evropských zdrojů, z dotačních prostředků ministerstev a Libereckého kraje. 

Peněžních prostředků na nutné investice bude tedy vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Je pozitivní skutečností, že jsme v posledních letech svědky daleko vyšší kvality a rozsahu prováděných služeb provozovatelem, a to i při jeho stanoveném extrémně nízkém ročním zisku. Protože však mají Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., potřebnou jistotu mnohaletého provozování, tak postupně vylepšují své podmínky pro každodenní činnost a procesní postupy. Společně s provozovatelem také stanovujeme pásma ochrany vodovodních zdrojů, novelizujeme provozní řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku, zrychlujeme výměnu vodoměrů, dosloužilých čerpadel, apod. Důležitým posunem bylo letošní přesutí provozní skupiny v Lomnici nad Popelkou z havarijních prostor v centru města do nového objektu v areálu modernizované ČOV.

Jsme přesvědčeni, že díky nastavené ceně vodného a stočného pro rok 2014 budou připraveny podmínky na splnění všech stanovených cílů VHS Turnov. A pro obyvatele, organizace i firmy bude provozovatelem majetku, firmou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zabezpečena dodávka pitné vody i čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale zejména ve vysoké kvalitě.

Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, hejduk@vhsturnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.