TÉMA BŘEZNOVÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA: ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU 13A – SEVEROZÁPADNÍ ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACE CENTRA TURNOVA

0

Ve čtvrtek 29. března bude zastupitelstvo města jednat o návrhu změny č.13A Územního plánu sídelního útvaru Turnov, tj. změna trasování tzv. severozápadní odlehčovací komunikace centra města Turnova (komunikace v prostoru Na Lukách). Tato změna územního plánu se nachází ve finální etapě projednávání a zastupitelstvo musí rozhodnout o jejím dalším osudu.

Nová městská komunikace je v návrhu řešena jako páté rameno z okružní křižovatky Sobotecká – J. Palacha (u restaurace Magic) přes Koňský trh a dále potom přemostěním toku Malé Jizery na křižovatku Palackého ulice a ulice Na Lukách. Poté komunikace pokračuje přes autobusové nádraží západně od objektu firmy Chaton (čp. 699) přemostěním toku Malé Jizery a ulicí Konělupy podél atletického stadionu s vyústěním na silnici III/2831 mezi objektem Policie ČR a vilou čp. 544, tj. novým napojením do Žižkovy ulice.

Změnou územního plánu vytváříme územní rezervu pro nové vedení trasy komunikace. Původní rezerva –  schválená ve stávajícím platném územním plánu města z roku 1996 – řešila tuto komunikaci jako městský obchvat silnice 2. třídy II/283 na Semily přes ul. Zborovskou a Hruštici. Tuto rezervu rušíme, nově však vytváříme rezervní plochu (v terminologii územního plánování návrhovou plochu) pro kategorii městské komunikace. Myšlenkově se snažíme budoucí komunikaci chápat jako vnitroměstskou komunikaci, která umožňuje alternativní spojení částí města, a to v souběhu s tradiční trasou přes náměstí Českého ráje.

Budoucí obchvat města ve směru na Semily spatřujeme ve zkapacitnění stávající komunikace 2. třídy II/283 Turnov-Valdštejnsko-Chloumek-Bělá. Pouze toto řešení může účinně odvést tranzitní dopravu z centra Turnova. Aktuálně je tento obchvat pouze ve fázi záměru a nově vydaná nadřazená územní dokumentace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje s ní nepočítá. Je velkým úkolem krajských zastupitelů i městské reprezentace o tomto obchvatu v rámci Libereckého kraje jednat.

Rovněž chápeme obavy obyvatel obytných čtvrtí (ul. Komenského, Jeronýmovy, Koněvovy, Zborovské) z navýšení možné dopravy v jejich ulici tranzitní dopravou. Touto cestou bychom je rádi uklidnili. Jejich obavy jsou neopodstatněné. Jedná se o komunikace nižších tříd v obytných čtvrtích, po kterých nelze vést tranzitní dopravu. Ochranu těchto čtvrtí se pokusíme zajistit v institutu „obytná zóna“, případně zóna s omezením rychlosti na 30 km/h (Tempo 30).

Při zpracování dopravního modelu města Turnova bylo posuzováno celkem osm variant řešení silniční sítě v Turnově zpracovaných do roku 2015. Pouze toto předkládané řešení vyhovělo všem hlukovým a rozptylovým kritériím. Neexistuje ideální jednoduché řešení dopravy ve městě. Dá se říci, že územní příprava severozápadní odlehčovací komunikace centra Turnova je zatím jediným prověřeným řešením. V podstatě blokuje část území města pro možnou budoucí výstavbu městské komunikace. Naší povinností je tyto rezervy chránit, i kdyby v budoucnu nebyly nikdy využity, protože takových míst je stále méně. Minimálně do doby než nalezneme řešení lepší.

Nové vedení komunikace je v údolní nivě Jizery navrženo současně jako konstrukčně sdružený objekt s protipovodňovým ochranným valem. Spolu s přestavbou Vaňkova jezu U Juty z pevného na pohyblivý vakový jez a plánovaným rozšířením koryta Jizery pod Palackého mostem v úseku dlouhém 300 metrů dojde k ochránění části města při 20letých povodních.

Vybudováním severozápadní odlehčovací komunikace jako vnitroměstské spojky snad snížíme průjezd historickým centrem, kde vnitroměstská doprava tvoří zhruba 60 % a jen menší část je průjezd na Semily a Lomnici. Přínosem bude alternativní spojení částí města, navíc důležité v případě havárie, oprav, kulturní akce, pro povodňovou ochranu Trávnic, Konělup, převedení dopravy z rozvojové čtvrti Hruštice a U Kasáren. Nevýhody lze spatřovat v narušení urbanistického rámce Konělup, zavedení komunikace do blízkosti sportovišť, možné navýšení dopravy v Husově ulici. Realizace celého záměru bez dotačních peněz je pro město s vysokou pravděpodobností neproveditelná, odhadované náklady činí 460 mil. Kč. Vymezení územní rezervy je však prvním krokem k případnému získání finančních zdrojů.

Nová komunikace, při současném úplném zachování provozu v ulici Hluboké, náměstí Českého ráje a ulici 5. května, nebude plnit úlohu převaděče dopravních vztahů na delší vzdálenosti, nepřevezme dopravu odehrávající se na dnešní silnici II/283 směrem na Semily, nejedná se o obchvatovou komunikaci, ale o městskou komunikaci.

Ing. Tomáš Hocke
RNDr. Miroslav Varga
PhDr. Hana Maierová

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.