SKAUTI PÍŠÍ ZAHRADNÍKOVI: UHASTE DÝMAJÍCÍ POŽÁŘIŠTĚ

0

(Pozor: Aktualizace 5. května.)„Pokud jste v posledním týdnu v dolní části města dýchali dým požářiště, vězte, že původcem je Zahradnictví Jana Hájka, které tímto jednoduchým způsobem jako předchozí jara likviduje svůj rostlinný odpad, hromaděný celou zimu na městských pozemcích bývalého Maškova zahradnictví. Protože přes výzvy přilehlého skautského areálu nehodlá požářiště ani po týdnu uhasit, zasíláme této firmě otevřenou výzvu,“ píše se v dopise zaslaném odboru životního prostředí turnovské radnice a médiím.

Za Skautské středisko v Turnově jsou pod dopisem podepsáni Zdeněk Fišer a Tomáš Štecher. „Již potřetí v tomto týdnu jsme pana Hájka vyzvali, aby neprodleně uhasil a odstranil již týden dýmající požářiště vzniklé po likvidaci několika desítek metrů krychlových dřevního odpadu. Ten sem byl navožen v průběhu zimy a ve středu 23. dubna zapálen. V inverzním jarním počasí dým našemu skautskému areálu způsobil nezapomenutelný víkend a již týden trvající obtěžující zápach nehodláme dále snášet,“ uvádí Zdeněk Fišer.
Doprovodná fotografie byla pořízena ráno 30. dubna.

Jak je to vůbec s likvidací podobného odpadu obecně?, jak by se měli občané zachovat a lze dřevní odpad pálit?, je třeba nějakého souhlasu orgánů radnice? To jsou otázky, o jejichž zodpovězení požádala redakce TvA odbor životního prostředí. Doufejme, že se kvalifikovaná odpověď v podobě návodu občanům objeví brzo v komentáři pod tímto článkem…

AKTUALIZACE 5. KVĚTNA:

Na dotaz TvA odbor životního prostředí MěÚ Turnov k tomuto tématu poskytl následující stanovisko, resp. legislativní vysvětlení:

Spalování dřeva a rostlinných materiálů
Podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší dle § 3 odst 5): „V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů podle § 50 odst. 3 písm. a) nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu.“
V § 50 odst. 3) uvádí, že: „(3) Obec může obecně závaznou vyhláškou a) stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů podle § 3 odst. 5 nebo toto spalování zakázat; při stanovení podmínek obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby…“

V současnosti Město Turnov vyhlášku upravující tuto problematiku nemá.

Co se týká sankcí, jsou uvedeny v § 40 v odstavci 10): „Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží obecní úřad osobě, která poruší alespoň jednu z povinností uloženou podle § 3 odst. 5.“

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně uvádí v § 5 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob  – odst 2): „Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.“

Z těchto částí zákona vyplývá, že spalování dřeva, dřevěného uhlí a suchých rostlinných materiálů na volných prostranstvích je možné, ale současně existuje povinnost předem tuto skutečnost oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje tj. u nás nahlásit na operační středisko HZZ v Semilech.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.