SEVEROZÁPADNÍ ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACE CENTRA TURNOVA

0

Ve čtvrtek 20. října od 16.00 hodin proběhne v sále SUPŠ Turnov ve Skálově ulici veřejné projednání návrhu změny č.13 A Územního plánu sídelního útvaru Turnov, tj. změna trasování tzv. severozápadní odlehčovací komunikace centra města Turnov (komunikace v prostoru Na Lukách). Nová sběrná městská komunikace bude řešena jako páté rameno z okružní křižovatky Sobotecká – J. Palacha (u restaurace Magic) přes Koňský trh, přemostěním toku Malé Jizery do křižovatky Palackého ulice a ulice Na Lukách, dále přes autobusové nádraží západně od objektu firmy Chaton čp. 699 přemostěním toku Malé Jizery a ulice Konělupy podél atletického stadionu s vyústěním na silnici III/2831 mezi objektem Policie ČR a vilou čp. 544, tj. novým napojením do Žižkovy ulice, kde naváže na její stávající průběh v návaznosti na Husovu ulici a zpět na ulici 5. května (silnice II/283).

Změnou územního plánu vytváříme územní rezervu pro nové vedení trasy komunikace. Původní rezerva schválená ve stávajícím platném územním plánu města z roku 1996 řešila tuto komunikaci jako městský obchvat silnice 2. třídy II/283 na Semily přes ul. Zborovskou a Hruštici. Tuto rezervu rušíme, nově však vytváříme rezervu pro kategorii městské komunikace se zaústěním na stávající komunikaci II. třídy v  Husově ulici. Myšlenkově se snažíme budoucí komunikaci chápat jako vnitroměstskou komunikaci, která umožňuje alternativní spojení částí města v souběhu s tradiční trasou přes náměstí Českého ráje.

Budoucí obchvat města ve směru na Semily spatřujeme ve zkapacitnění stávající komunikace 2. třídy II/283 Turnov – Valdštejnsko – Chloumek – Bělá. Pouze toto řešení může účinně odvést tranzitní dopravu z centra Turnova. Také je městem požadováno zapracovat do nadřazené územní dokumentace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.

 
Rovněž chápeme obavy obyvatel obytných čtvrtí (ul. Komenského, Jeronýmova, Koněvova, Zborovská) z navýšení možné dopravy v jejich ulici tranzitní dopravou. Touto cestou bychom rádi uklidnili tyto obavy. Jedná se o komunikace v obytných čtvrtích, tedy nižších tříd, po kterých nelze vést tranzitní dopravu. Ochranu těchto čtvrtí se pokusíme zajistit v institutu obytná zóna, případně zóna s omezením rychlosti na 30 km/h.
 
Při zpracování dopravního modelu města Turnova bylo posuzováno celkem osm variant řešení silniční sítě v Turnově do roku 2015.
 
Nové vedení komunikace je v údolní nivě Jizery navrženo současně jako protipovodňový ochranný val. Spolu s přestavbou Vaňkova jezu u Juty z pevného na pohyblivý vakový jez a plánovaným rozšířením koryta Jizery pod Palackého mostem v úseku dlouhém 300 m dojde k ochránění části města při 20letých povodních.
 
Neexistuje ideální jednoduché řešení dopravy ve městě. Dá se říci, že územní příprava severozápadní odlehčovací komunikace centra Turnova je nejvhodnějším řešením ze všech špatných možností. V podstatě blokuje část území města pro možnou budoucí výstavbu městské komunikace. Naší povinností je tyto rezervy chránit, i kdyby v budoucnu nebyly nikdy využity, protože takových míst je stále méně.
 
Vybudováním severozápadní odlehčovací komunikace jako vnitroměstské spojky snad snížíme průjezd historickým centrem. Přínosem bude alternativní spojení částí města v případě havárie, oprav, kulturní akce, povodňová ochrana Trávnic, Konělup. Nevýhody lze spatřovat v narušení urbanistického rámce Konělup, zavedení komunikace do blízkosti sportovišť, možná navýšení dopravy v  Husově ulici. Realizace celého záměru bez dotačních peněz je pro město s vysokou pravděpodobností neproveditelná, odhadované náklady činí 460 mil. Kč. Vymezení územní rezervy je však prvním krokem k případnému získání finančních zdrojů.
 
Nová komunikace, při současném úplném zachování provozu v ulici Hluboké, náměstí Českého ráje a ulici 5. května, nebude plnit úlohu převaděče dopravních vztahů na delší vzdálenosti, nepřevezme dopravu odehrávající se na dnešní silnici II/283 směrem na Semily, nejedná se o obchvatovou komunikaci, ale o městskou komunikaci.
 
RNDr. Miroslav Varga, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Turnov
Ing. Tomáš Hocke, zastupitel pro územní plán, předseda komise pro rozvoj města

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.