PO ROCE KLIDU JE TU OPĚT TÉMA ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACE

0

Ano, téměř rok byl „klid“. Vloni v červnu rozhodli zastupitelé, že mohou pokračovat práce na přípravě severozápadní odlehčovací komunikace centra Turnova z autobusového nádraží kolem atletického stadionu do Žižkovy ulice. Téměř rok trvalo zpracování dokumentace pro územní a veřejné projednání této trasy. Ta by v budoucnu měla odlehčit dopravě v centru města, hlavně v Hluboké ulici a na náměstí. Téma se v posledních letech vrací opakovaně, například kvůli němu nebyl odsouhlasen ani Regulační plán centra města, který měl stanovit mantinely rozvoje města a v otázce dopravy navrhoval vybudování vnitřního dopravního okruhu.

Jeho část se dnes řeší v rámci změny územního plánu města v podobě odlehčovací komunikace z kruhového objezdu v Sobotecké ulici přes Koňský trh zadem do Palackého ulice (bytový dům při vjezdu na hřiště házené má být zbourán). Odtud na autobusové nádraží a dál na Luka a za dnes zavřeným výrobním objektem by komunikace vedla přes náhon nahoru k atletickému stadionu a do Žižkovy ulice, kde by vyústila naproti dnešnímu B&B klubu na rohu Koněvovy a Žižkovy ulice a dál navázala na Husovu ulici až k napojení na ulici 5. května.

 

„Turnov má dnes pouze platný územní plán z roku 1996. V něm je trasa odlehčovací komunikace již vymezena. Pro někoho bude ale možná překvapením, že vede z Palackého ulice podél autobusového nádraží a těsně za vodní elektrárnou pana Votrubce směřuje zvolna nahoru k atletickému stadionu a kinu do Zborovské ulice. Tuto variantu chceme změnou územního plánu zrušit,“ vysvětluje Miroslav Varga, vedoucí Odboru rozvoje města MěÚ Turnov. Právě vloni v červnu zastupitelé města rozhodli, že se má hledat nová trasa, která bude zakotvena ve změně územního plánu.

Koncept řešení je dnes připraven. „Nejde o žádnou převratnou novinku, staronová trasa je jen potvrzením návrhu z Regulačního plánu. Zůstala zachována i koncepce spojit těleso komunikace s funkcí protipovodňové hráze,“ doplňuje Varga. Řešení spočívá v tom, že nová odlehčovací komunikace bude od úrovně vjezdu do autobusového nádraží stoupat do násypu vysokého zhruba tři metry a bude tak de fakto i regulací rozvodněné Jizery. V kombinaci se sklopným jezem u Juty by toto řešení mělo odolat minimálně tzv. dvacetileté povodni, domy na Trávnicích a v Krajířově ulici by tak byly částečně ochráněny. Podle odborníků by se například velká voda při povodni v roce 2000 při této formě ochrany vůbec nedostala do města nad Palackého ulici…

n200804242045_zap_193_08_komunikace„Na navrženou trasu máme již k dispozici zpracovaný geologický průzkum, jeho výsledkem je konstatování, že z geologického hlediska nejsou ve stoupání k atletickému stadionu problémy, které by technicky při výstavbě nešlo zvládnout. Firma DHI zpracovává počítačový model nové povodňové situace, která vznikne po výstavbě protipovodňového valu. Na začátku května budeme mít k dispozici i dopravní model řešení a také ekologické posouzení vlivu změny územního plánu na životní prostředí,“ vypočítává Miroslav Varga. Důvody vzniku odlehčovací komunikace jsou podle něho zřejmé, centrum města potřebuje dopravně odlehčit, aby mohlo do budoucna vůbec zůstat průjezdné. „Lidé z vilové čtvrti nás obviňují, že chceme do Koněvovy a Zborovské ulice zatáhnout další dopravu. Chci je ubezpečit, že hlavní směr z odlehčovací komunikace bude sveden do Husovy ulice a ulice 5. května. Že ale provoz ve vilové čtvrti související s další výstavbou bytových domů na Hruštici bude větší než dosud, to je zřejmé,“ dodává Varga.

Co se bude dít v následujících dnech? O změně územního plánu a tedy ani o stavbě odlehčovací komunikace ještě nikdo nerozhodl. Na úterý 6. května je do sálu SUPŠ ve Skálově ulici na 15. hodinu svoláno veřejnoprávní projednání konceptu změny územního plánu číslo 13A. Pozváni byli zástupci všech dotčených orgánů, které se ke změně územního plánu vyjadřují, na jednání může přijít i kdokoli z veřejnosti.
Podobně tomu bude i ve čtvrtek 15. května, kdy se opět v sále šperkařské školy od 16 hodin uskuteční diskusní seminář, na který jsou zváni zastupitelé města a členové odborných komisí rady města. Projektanti budou hovořit o svém pohledu na řešení odlehčovací komunikace a budou připraveni odpovídat na dotazy. Přijít mohou opět i občané. V současné době je návrh konceptu změny územního plánu k vidění na panelech ve vestibulu I. patra radnice, najdete ho i na internetových stránkách města.
Připomínky k tomuto konceptu může podat kdokoli. Konečný termín pro podání písemného stanoviska na Odbor rozvoje města MěÚ Turnov je pátek 30. května.
Následovat bude projednání připomínek a zpracování pokynů pro vyhotovení návrhu změny územního plánu, předběžně v červnu by o těchto pokynech měli jednat zastupitelé města na svém veřejném zasedání. Konečný návrh dopravního řešení by měl být k dispozici letos na podzim, pokud by ho zastupitelé schválili, bude změna zakotvena do územního plánu. Teprve v této chvíli by se začaly zpracovávat podklady pro územní řízení a další dokumenty pro žádost o dotaci z programů Evropské unie, resp. kraje a českých ministerstev.

To vše je ale předčasné, vzhledem ke kontroverznosti návrhu, kdy je tu velká skupina občanů hlavně z vilové čtvrti u kasáren a z Konělup, která si tuto stavbu nepřeje, lze očekávat, že téma bude jedno z nejdiskutovanějších v tomto roce…

Niveleta odlehčovací komunikace by měla na Lukách za autobusovým nádražím zhruba kopírovat povodňovou hladinu „dvacetileté povodně“ a rovnoměrně stoupat do zhruba tří metrů před bývalý objekt prádelny. Vzniklý ochranný val by byl součástí komplexních protipovodňových opatření města. Aktuální informací je, že v letošním roce nejspíš začnou stavební práce na vybudování tzv. sklopného jezu u Juty, který podle výpočtů sníží povodňovou hladinu tzv. „dvacetileté povodně“ o zhruba 15 až 20 centimetrů. O sklopném jezu se diskutuje již desítky let. Podle sdělení Zdeňka Fišera, tajemníka městské povodňové komise, byla první studie sklopného jezu vypracována již po povodni v roce 1978. „Tenkráte byl navrhován pohyblivý jez s klapkovými segmenty. Po povodni v roce 1997 byl záměr „oprášen“, ale zase na realizaci nedošlo. Až po povodni v roce 2000 zpracovalo Povodí Labe studii povodňových odtoků Jizery a na jejím základě se prokázala užitečnost sklopného jezu pro větší povodně, které náš profil Jizery postihují zhruba s dvacetiletou periodou – přesně řečeno od roku 1858 se vyskytly sedmkrát.  Od roku 2001 se o této stavbě jedná,“ řekl Zdeněk Fišer.

Podle informací z Povodí Labe je nyní k dispozici stavební povolení na stavbu sklopného vakového jezu včetně opravy pravobřežní zdi, územní rozhodnutí je i na realizaci tzv. rybího přechodu vestavěného částečně do této zdi. V letošním roce by se zde mělo prostavět 40 milionů korun. Celkové náklady na přestavbu jezu jsou ve výši zhruba 70 milionů korun. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, není tedy ani znám přesný harmonogram prací. Nicméně by se mělo začít ještě letos s předběžným termínem dokončení do konce roku 2009. Gumový vakový jez bude dělený se středovým pilířem a stavět se bude po jednotlivých dílech. Až na několik krátkých období bude hladina jezové zdrže zachována na stávající kótě.

Pro další etapu protipovodňových opatření je připravováno prohloubení a rozšíření koryta Jizery pod velkým mostem v ulici Palackého a stavba levobřežní nábřežní zdi. Modelově je záměr již ověřen, přípravná dokumentace by měla být k dispozici ještě letos.

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.