OBNOVA ZELENĚ V TURNOVSKÝCH SÍDLIŠTÍCH A ZAHÁJENÍ PRACÍ V ULICI 5. KVĚTNA

0

Ve čtvrtek 23. února začala realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce zeleně v sídlištích v Turnově“ v hodnotě 4,7 mil. Kč, jejímž předmětem je kompletní revitalizace ploch zeleně, spočívající v ošetření a kácení stromů a keřů, regeneraci trávníkových ploch, výsadbě vzrostlých stromů, solitérních keřů, keřových skupin i trvalkových záhonů, doplnění mobiliáře, herních prvků pro všechny věkové kategorie dětí a vybudování nových mlatových cest. Cílem tohoto úsilí města je vytvoření příjemného a hezkého prostředí stovkám obyvatel, kteří na sídlištích žijí.Práce začaly ve čtvrtek 23. února, a to nezbytným kácením dřevin. Pokáceny byly dřeviny ve špatném zdravotním stavu a se sníženou provozní bezpečností. Dalšími důvody ke kácení bylo nadměrné stínění objektů dřevinami vysazenými v těsné blízkosti domů a důvody pěstební, kdy dřeviny méně hodnotné konkurovaly dřevinám dlouhodobě perspektivním.

Kácení bylo provedeno v souladu s inventarizačními tabulkami a návrhem, který vypracoval autor projektu. Vzhledem k tomu, že inventarizace dřevin (tj. vyhodnocení jejich zdravotního stavu a provozní bezpečnosti) proběhlo na přelomu roků 2009/2010, došlo oproti projektu k několika změnám. Všechny změny byly vyvolané zhoršeným zdravotním stavem dřevin a změnou podmínek okolí, kdy například nedošlo k pokácení několika dřevin, protože v jejich blízkosti musely být pokáceny jiné dřeviny poškozené vichřicí v roce 2010. Veškeré změny oproti projektu byly učiněny po projednání s autorem projektu, který provádí v rámci akce autorský dozor. Autor projektu byl osobně 13. února přítomen značení stromů a veškeré změny oproti původnímu projektu odsouhlasil. Veškeré změny byly předány také realizační firmě.

* Sídliště Přepeřská: Kácení na sídlišti proběhlo ve čtvrtek 23. února. Oproti projektu byly navíc pokáceny čtyři dřeviny, přičemž jedna byla zcela suchá, dvě měly špatný zdravotní stav a jedna dřevina byla v havarijním stavu. Oproti projektu se naopak nepokácely jiné čtyři dřeviny. Celkový počet skutečně pokácených dřevin je tak stejný jako počet dřevin navržený ke kácení.
* Sídliště Dělnická: Kácení na sídlišti proběhlo v pátek 24. února a bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací.
* Sídliště Výšinka: Kácení na sídlišti začalo v pondělí 27. února a bylo ukončeno ve čtvrtek 1. března. Oproti projektové dokumentaci bylo navíc pokáceno sedm dřevin, jejichž zdravotní stav byl špatný a provozní bezpečnost zhoršená. Oproti původnímu projektu nebylo pokáceno osm dřevin. Zároveň s kácením byl proveden kompletní úklid dotčených ploch a odfrézování pařezů.

Práce na sídlištích budou pokračovat ve vhodných agrotechnických lhůtách až do 30. listopadu t. r., kdy bude celý projekt ukončen.
Projekt na regeneraci zeleně na sídlištích Výšinka, Přepeřská a Dělnická zpracoval v roce 2009/2010 zahradní architekt Ing. Josef Souček. Následně byla podána žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí. Dotace byla městu Turnov přiznána a v roce 2011 proběhlo výběrové řízení na dodavatele prací. Nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala firma Petr Vykrut z Ostravy – Hrabůvky, která začala v letošním roce práce realizovat.
Prosíme občany dotčených lokalit o trpělivost a opatrnost.

REKONSTRUKCE ZELENĚ V ULICI 5. KVĚTNA
V úterý 6. března začne realizace projektu „Rekonstrukce zeleně v ulici 5. května a v ulici Zborovské v Turnově“, na který město Turnov obdrželo dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Obnova zeleně navazuje na kompletní rekonstrukci povrchů, která proběhla v loňském roce.
Práce začnou kácením dřevin v ulici 5. května. V ulici Zborovské se již kácet nebude. V letních měsících roku 2009 byl proveden dendrologický průzkum, který vyhodnotil kompletní stav stromů a porostů. Celkem bylo v rámci ulice 5. května hodnoceno 83 vzrostlých stromů, osm skupin keřů, jedna zapojená skupina stromů a keřů a jedna skupina stromů. Ke kácení byly navrženy dřeviny havarijní, dřeviny ve velmi špatném zdravotním stavu, torza, odumírající exempláře a dále dřeviny neperspektivní, výrazně zahušťující porost.
Část dřevin již byla pokácena v souvislosti s kompletní rekonstrukcí povrchů. V letošním roce bude pokáceno celkem 22 dřevin, tři skupiny keřů a jedna zapojená skupina stromů a keřů. Kácení bude probíhat ve svahu pod plechovými garážemi, kde bude odstraněna většina odumírajících douglasek a silně vykloněné neperspektivní břízy. V páse před řadovými rodinnými domy nad odbočkou k nemocnici budou odstraněny veškeré dřeviny a v porostu před urnovým hájem budou pokáceny břízy a dvě lípy ve špatném zdravotním stavu. Veškeré dřeviny byly označeny reflexní barvou.
Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a pokynů realizační firmy.

Ing. Hana Malá, odbor životního prostředí, tel.: 481 366 152, 737 214 249, e-mail: h.mala@mu.turnov.cz

Související články (celkem 5)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.