NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MÁ V ÚNORU VSTOUPIT DO DALŠÍ FÁZE PROJEDNÁVÁNÍ

0

Práce na novém územním plánu Turnova mají v únoru vstoupit do další významné fáze. V polovině loňského října byl s veřejností projednán koncept územního plánu, ke kterému mohl do začátku listopadu každý občan předkládat připomínky, vlastníci a dotčené osoby námitky. V tuto dobu je dokončován proces vypořádání těchto připomínek. Územní plán je v podstatě jakási společenská smlouva, která městu umožňuje další rozvoj. Zjednodušeně řečeno – územní plán stanovuje místa v katastru města, kde lze stavět obytné domy, kde továrny, kde zůstane místo pro zeleň a kudy povedou komunikace. Tyto funkční plochy jsou vymezeny především z hlediska urbanistického chápání struktury města a veřejného zájmu. Původní územní plán z roku 1996 je již v mnoha směrech překonaný, navíc má ze zákona povinnost každá obec mít schválený nový územní plán do konce roku 2015.

Jedním z problematických míst vznikajícího územního plánu je trasování komunikace R35. Přestože zastupitelé města opakovaně odhlasovali, že v Turnově žádný podobný koridor nechtějí, přesto se město musí podrobit nadřazené a v prosinci již také schválené krajské plánovací dokumentaci (Zásady územního rozvoje Libereckého kraje), kde je tento koridor zanesen právě přes Turnov. Navíc ministerstvo dopravy chce po městě, aby ve svém územním plánu mělo koridory dva, jako hlavní ale ten s tunelem pod Výšinkou, který je těžko představitelný i pro zastupitele, kteří jinak s trasováním silnice přes město nemají problém. Druhý koridor vede údolím Libuňky. Zastupitelé pověřili kompetentní zástupce města, aby výše zmíněné na ministerstvu dopravy rozporovali! A když by v územním plánu měly být zahrnuty koridory dva, tak oba vedoucí v co nejdelších tunelech.

Na novinky kolem územního plánu jsme se zeptali Tomáše Hockeho, který je zastupitelstvem pověřen „dohledem“ nad územním plánem a současně je i předsedou komise pro rozvoj města. „Po zralé úvaze a s podporou zastupitelstva jsme poslali náš koncept územního plánu v prosinci na ministerstvo pro územní rozvoj, aby nám pomohlo vyřešit rozpor s ministerstvem dopravy ohledně komunikace R35 (v některých materiálech označovaný jako S5 – pozn. aut.). Důvodem tohoto rozhodnutí bylo vyjádření ministerstva dopravy, které chtělo ponechání dvou územních rezerv, navíc v koridoru 100 metrů a s rezervami nad případným tunelem.“ Zpracovatelé územního plánu opět s vědomím zastupitelstva navrhli kompromisní variantu ponechání dvou požadovaných rezerv, ovšem v obou případech v tunelovém vedení. V údolí Libuňky by šlo o tunel dlouhý 730 metrů, pod Výšinkou 1385 metrů – oba v šíři 40 metrů a bez územních rezerv nad nimi.

„V lednu ministerstvo dopravy akceptovalo naši variantu s tím, že chce ponechat územní rezervu nad tunelem v údolí Libuňky a rezervu nad tunelem pod Výšinkou v místech, kde jsou navrhovány rozvojové plochy pro rodinné domy, což je aktuálně asi 14 pozemků. Tato varianta se nám zdála přijatelná až na těch 14 pozemků. S touto výhradou jsme se tedy opět obrátili na ministerstvo pro místní rozvoj a čekáme na výsledek dalších jednání,“ doplnil Hocke. V průběhu ledna se také sešly příslušné komise města, které projednávaly jednotlivé nové rozvojové plochy i plochy obsažené v námitkách a připomínkách občanů. Byla vyhodnocována stanoviska dotčených orgánů státní správy.

Co se bude dít dál? V těchto dnech jsou sestavovány pokyny pro návrh územního plánu, ve kterých budou zahrnuty všechny schválené rozvojové plochy, změny územního plánu a další regulativy. Ty budou opět projednány v komisích rady města. Ve druhé polovině února se na téma územního plánu sejdou zastupitelé na pracovním jednání. Dojde-li k obecnému konsensu, mohly by při veřejném zasedání zastupitelstva 23. února být schváleny pokyny k návrhu územního plánu. Tím by byla dokončena jedna z etap pořizování dokumentu a začaly by práce na samotném návrhu územního plánu. Ten by měl být dokončen v červnu t. r. Poté bude následovat opět veřejné projednávání, připomínkování komisemi, dotčenými orgány státní správy.

Původní záměr byl mít nový územní plán schválený už na podzim tohoto roku. „Po osobním jednání s ministrem dopravy v Turnově bylo přislíbeno, že ministerstvo prostřednictvím ŘSD zahájí neprodleně práce na prověřovacích studiích tak, aby v co nejkratším termínu byla vybrána jedna územní rezerva a nebyly tak zbytečně blokovány dvě územní rezervy v katastru města. Na těchto studiích se bude město samozřejmě aktivně podílet. Nicméně koncept územního plánu a návrh budou s vysokou pravděpodobností obsahovat dvě územní rezervy pro tuto komunikaci a následnou změnou územního plánu bude jedna rezerva zrušena. Na tomto místě bych rád sdělil, že město podniklo všechny kroky v rámci zákonných mantinelů, aby vyjednalo maximum možného. Bylo mou povinností naplnit usnesení zastupitelstva města, ale jsou bohužel otázky, které přesahují možnosti mé a města,“ uzavřel Tomáš Hocke.

Proces pořízení nového územního plánu odstartovali zastupitelé města v listopadu roku 2009 schválením zadání územního plánu. Zpracovatelem územního plánu je na základě výběrového řízení odborná firma ARCHIS Praha, vedoucí projektant doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. Vyhotovení dokumentace je spolufinancováno z dotačních prostředků ze strukturálního fondu – Evropského fondu pro regionální rozvoj a z dotace ze státního rozpočtu. Celková výše dotace je 1 582 700 Kč. Městská pokladna tak bude financovat jen zbytek 975 800 Kč. Celkové náklady na pořízení územního plánu dosáhnou částky ve výši 2 558 500 Kč.

Seznámit se s konceptem územního plánu můžete podrobně na internetové adrese města:
http://www.turnov.cz/mesto-turnov/rozvoj-mesta/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-turnov-2011.html

Související články (celkem 12)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.