NÁMĚT DO DISKUSE: MĚSTSKÉ KINO JAKO VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA?

0

Tohle téma se zde už několikrát objevilo. V rozhovoru s vedoucí turnovského kina, v reakcích na rozhodnutí rady města v této době budoucnost kina v Žižkově ulici neřešit ad. Ať chceme nebo nechceme, s blížícím se zprovoznění kulturního domu Střelnice bude otázka budoucnosti kina stále častěji na pořadu dne. Ztráty, resp. náklady na provoz nového kulturního domu zatím nejsou známé, nicméně: Bude radnice chtít vedle Střelnice dotovat i provoz kina? Nebo se kino přesune do menších prostor a objekt v Žižkově ulici bude mít jiné využití?

Právě na vznikající diskusi na téma zachovat kino jak je, nebo budovu využít jinak, reagoval Zbyněk Báča z nového turnovského občanského sdružení Povyk, které si dalo za cíl hledat náplň pro větší děti a teenagery, kteří se většinou jen bezcílně potulují turnovskými sídlišti, případně „okupují“ park u letního kina.

„Lidé z občanského sdružení Povyk, ze Společnosti bloumající veřejnosti a z Fokusu Turnov se sešli v průběhu zimy opakovaně. Všichni máme společný problém, a sice – kde se se svými aktivitami natrvalo usídlit a provozovat je,“ řekl serveru TvA Báča.

n200801222205_zap_33_08_kinoZástupci Fokusu Turnov jako nejstarší a asi i nejzkušenější neziskové nestátní organizace ve městě podle Zbyňka Báči tento záměr iniciovali jako druhou variantu pro případ, že se nepodaří získat finanční prostředky na výstavbu vlastního domu v Tázlerově ulici. Fokus nabízí své zkušenosti s projekty Evropské unie a potažmo i se zkušenostmi vyúčtování těchto projektů.
Městské kino v pojetí víceúčelové budovy, kde by docházelo k integraci všech věkových skupin a k integraci zdravotně postižených, má poměrně velkou šanci získat finanční prostředky z některého grantu Evropské unie. Mohou to být výzvy, týkající se financování volného času dětí i mládeže, nebo výzvy, týkající se integrace v sociální oblasti, ale třeba i dotační tituly, které budou řešit problematiku cestovního ruchu,“ shrnul Zbyněk Báča.
_____________________________________________________________________________________
Dále už citujme z materiálu, který na toto téma, jako prvotní vstup do diskuse o budoucí náplni budovy kina v Žižkově ulici, vznikl.
Z diskusí vyplynulo následující nové využití budovy:

Divadelní a hudební klub
n200802121241_zap_69_08_kinoDivadelní sál:
V Turnově je silný potenciál lidí, kteří se zabývají divadlem nebo dramatickou výchovou. Z těch známějších lze jmenovat Čmukaře, Turnovské divadelní studio, Společnost bloumající veřejnosti, Nakafráno atd. Vedle těchto souborů je tady celá řada dalších organizací (Klub českých turistů, Skauti, dramatický kroužek turnovského gymnázia ad.), nebo jednotlivců, kteří se o tuto oblast zajímají a snaží se rozvíjet svoji činnost.
Ve svém nadšení ovšem narážejí na problém, kterým je kvalitní prostor, kde lze divadelní projekty realizovat. Jediným opravdu kvalitně vybaveným místem je turnovské městské divadlo, které však je pro pravidelné zkoušky dětských, mládežnických nebo začínajících dospělých divadelních skupin příliš finančně nákladné (a totéž se dá předpokládat u Střelnice). Fond na pronájmy pro místní divadelní soubory by tak byl brzy vyčerpán a nepokryl by poptávku. Ke zkoušení je tu k dispozici ještě sál ve Žluté ponorce, ten však nevyhovuje velikostí, vybavením ani časovou dispozicí.
Zamýšlený divadelní sál v budově kina by se mohl stát místem setkávání dětí, mládeže, dospělých, kteří mají chuť věnovat se divadlu a dramatické výchově. Jednalo by se o neformální prostor, kde by vznikaly různé divadelní projekty (konkrétní tvorba představení, divadelní festival středních škol, centrum festivalu M
odrý kocour, místo pro realizaci odborných seminářů s divadelní tématikou – herectví, režie, scénografie ad.). Turnovská kulturní scéna by tak byla rozšířena o další alternativní prostor, který může místním občanům nabídnout kulturní vyžití jak aktivní, tak i pasivní (hostující skupiny a soubory).
Hudební klub:
Hudební klub by měl podobně jako divadelní klub vycházet z potenciálu turnovských nadšenců, kteří se věnují hudbě všech žánrů. I v tomto oboru chybí dnešnímu Turnovu klubová scéna, kde by se dalo v rámci přijatelných finančních možností s odpovídajícím technickým zázemím uspořádat koncert začínající kapely, uspořádat minifestival regionálních kapel nebo poskytnout prostor pro zkoušky kapelám, hledajícím prostor pro svoji realizaci.
Činnost obou klubů půjde realizovat v jednom prostoru, který by byl vhodně navrhnut a koncipován pro obě výše popsané činnosti.

Turistická ubytovna
Turnov je nazýván srdcem Českého ráje, místem, v jehož okolí lze provozovat turistiku nebo cykloturistiku, či jinak trávit volný čas. Ve chvíli, kdy turista dorazí do tohoto pomyslného srdce, zjistí, že možnosti ubytování jsou velmi omezené. Nabídka je spíše zaměřena na bohatší klientelu nebo střední třídu. Pro tzv. batůžkáře, studenty, mládežnické skupiny zde téměř není možnost přijatelného ubytování. Proto by měla turistická ubytovna nabízet možnost levného ubytování. Dále by zde měla být možnost ubytovat účastníky různých hudebních či divadelních dílen a podobně zaměřených akcí.

Internetová kavárna a restaurace
Jak již bylo výše uvedeno, Turnov je významným turistickým střediskem. Paradoxně však v celém městě najdete jen minimální množství veřejně přístupných míst, kde lze využít služby internetu. Toto středověké omezení se týká nejen turistů, ale i vlastních občanů města, kteří nevlastní počítač nebo připojení k internetu. Kavárna v kině by měla tento problém vyřešit. Zároveň by zde bylo centrum setkávání lidí tzv. od kumštu, kteří zde mohou hodnotit, polemizovat a vymýšlet další nápady pro svoji činnost. Restaurace (?) by zároveň měla poskytovat zázemí ubytovně a dále i možnost občerstvení pro kulturní a společenské akce pořádané v objektu. V ryze ekonomické rovině by měla přinášet finanční prostředky pro konání jiných ekonomicky ztrátových akcí.
Zde se nabízí velmi široké pole výše zmiňované integrace – dospívajících, dospělých a osob se zdravotním postižením.
Činnost internetové kavárny a restaurace půjde realizovat v jednom prostoru, který by byl vhodně navrhnut a koncipován.

Středisko Fokusu
n200802121241_zap_70_08_kinoFokus dnes sídlí v budově kina a pro své klienty představuje nezbytnou součást života. Organizace nabízí smysluplné aktivity i při různorodém postižení klientů. Stará se i o jejich kulturní, sportovní vyžití a o zapojení do běžného způsobu života, nacvičuje s nimi základní pracovní návyky. Dále pracuje na zviditelnění klientů Fokusu v očích turnovské veřejnosti, aby byli bráni jako jejich nedílná součást. Za dobu existence Fokus prokázal, že není pouze organizací vzbuzující lítost a soucit, která na svoji činnost vydělává citovým působením na okolí. Naopak se dokáže o sebe postarat a na činnost sehnat peníze vlastním přičiněním. Existencí organizace v této budově by se jen posílilo vědomí, že klienti Fokusu jsou plnohodnotnými občany a budova by se stala integrovaným pracovištěm, tj. služby vyplývající z provozu budovy by mohli částečně a bylo-li by to v jejich silách, zajišťovat právě klienti Fokusu – například úklid prostor, obsluha v internetové kavárně, úpravy okolí budovy, výzdoba vnějších i vnitřních prostor… Dále by se Fokus se svými zkušenostmi v oblasti neziskového sektoru a v oblasti sociální a ekonomické stal garantem reálnosti celého zamýšleného projektu.

Horolezecká stěna
To je další možné využití části budovy. Podle turnovských horolezců právě kvalitní velká horolezecká stěna v nabídce našeho města citelně chybí a našla by mnoho vyznavačů. Většina členů turnovského oddílu jezdí na stěnu do Liberce. Turnov sice má menší horolezeckou stěnu v hale TSC u nádraží, ale vzhledem k malému prostoru je nabídka naprosto nedostačující a dochází zde ke kolizím s ostatními sporty.

Místo pro aktivity dospělých
Turnov v posledních letech realizoval spoustu projektů se zaměřením na konkrétní věkové kategorie občanů. Například péče o seniory, projekty pro děti a mládež. Paradoxně se opomnělo na zapojení občanů v produktivním věku. Pokud občan Turnova upřednostňuje jiné, než sportovní aktivity, je nabídka velmi chudá. Proto by zde měl vzniknout prostor pro občany v aktivním věku, kterým již například odrostly děti a oni se chtějí začít věnovat svým koníčkům a zálibám nebo pro maminky na mateřské dovolené, které chtějí načerpat inspiraci pro práci se svými dětmi. Jednalo by se především o aktivity výtvarné a dramatické. Ve výtvarném ateliéru by se jednalo o pravidelné výtvarné dílny zaměřené na zajímavé techniky, práci s recyklovanými a přírodními materiály a další inspirující činnosti. Prostor by tu jistě našly i tvůrčí dílny pohybové nebo taneční nebo možnost kooperace s divadelníky na scénografii.

Bezplatný klub pro volný čas dětí a mládeže
n200802121242_zap_71_08_kinoI přes stále se zvyšující možnosti využití volného času dětí, jsme svědky toho, jak se tyto stále více přiklánějí k pasivním formám zábavy. Počítače, elektronika ve formě přehrávačů, DVD rekordérů, atd. jakoby dětem brala schopnost, která byla dřív naprosto běžná, a to aktivně využít svůj volný čas v kolektivu svých vrstevníků. Činností tohoto klubu bychom chtěli děti a mládež opět naučit jak si hrát, jak svojí aktivitou mohou přispět v týmové práci, jak se mohou společně aktivně bavit.
Zásadou klubu by byla bezplatnost jednotlivých programů, přičemž pracovní tým tohoto klubu by měl za úkol nejen pracovat na tvorbě programu, ale zároveň shánět finanční prostředky na svoji činnost. Činnost klubu by měla zahrnovat veškeré formy využití volného času dětí a mládeže. V nabídce by měly být činnosti výtvarné, hudební, divadelní a filmové aktivity, prožitková výchova, enviromentální výchova atd. Rovněž i tato činnost bude hrazena z grantů, dotací a sponzorských darů. Jsou tu také další nápady, jako je třeba „Liga pozemního hokeje“, která by měla probíhat na všech turnovských sídlištích, centrem této turnovské ligy by se stala víceúčelová budova kina, která by poskytovala technické zázemí a skladovací prostory pro mobilní hřiště.
____________________________________________________________________________________

Tolik tedy nápady členů některých občanských sdruženích v Turnově na budoucí využití budovy kina v Žižkově ulici.
Zajímavé je, že se v návrhu neobjevuje možnost přestavby kina na městskou knihovnu, což se v minulosti i polooficiálně uvádělo, není tu ani možnost, že by kino dál mělo sloužit svému účelu (i toto řešení bude jistě jedno z možných), není tu také zmíněno řešení spočívající v přesunu navrhovaných aktivit do nové budovy Střelnice nebo fakt, jestli by tímto nevznikla přílišná konkurence existujícímu Středisku volného času v Husově ulici, jehož činnost také radnice dotuje. A je tu také reálný vývoj, že radní a zastupitelé rozhodnou o prodeji budovy, protože budou potřebovat peníze jinde. A co současný provozovatel kina, Kulturní centrum Turnov, nemají tady náhodou připraveno úplně jiné řešení?
Na druhou stranu je opravdu dobře, že tento materiál vznikl a že je zveřejněn. Diskuse na téma využití budovy kina po zprovoznění Střelnice může začít, a i kdyby tento materiál měl onu potřebnou diskusi jen spustit, splnil svůj účel. Diskuse je to totiž více než potřebná, měli bychom ve městě alespoň rámcově vědět, co uděláme do budoucna s jednotlivými více či méně využitými sály, sálky a celými budovami. Nebo snad víte, co třeba bude se sálem v budově šperkařské školy ve Skálově ulici? Najde vedle Střelnice do budoucna nějaké uplatnění? Řeší tohle někdo?

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.