KRAJSKÉ VOLBY SE BLÍŽÍ, KOHO VOLIT?

0

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 17. a v sobotu 18. října 2008. Do 14. října musí být hlasovací lístky dodány voličům. Týž den také končí možnost zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. V libereckém kraji se o přízeň voličů bude ucházet celkem 14 politických stran a hnutí. Kandidátů z Turnovska mnoho není. Má-li v současném 45členném krajském zastupitelstvu náš region zastoupení v podobě čtyř zastupitelů, po volbách to s největší pravděpodobností lepší nebude…

Jak se zorientovat, koho volit? Jsou voliči tradiční, kteří mají jasno už předem a máloco je v rozhodnutí zviklá. Jsou ale i ti, kdo dají na různá předvolební prohlášení, zajímají se o stanoviska kandidujících stran i jednotlivců k problémům, které je trápí. A právě pro ně je tu dnešní anketa. Osloveni byli lídři rozhodujících stran a hnutí, které mají na svých kandidátkách občany z regionu Turnovska. Všem jsme položili stejné tři otázky a požádali je o co nejkonkrétnější a krátké odpovědi:

 

1. Rychlostní silnice R35. Jste pro trasu v blízkosti Trosek (tzv. severní), nebo budete spíš prosazovat superseverní variantu či jižní okolo Mnichova Hradiště?

 

2. Okres Turnov. V souvislosti s novým zákonem o územně správním členění státu hrozí, že se obce, které pod Turnov přešly v roce 2003 z Liberecka a Jablonecka, zase vrátí zpět. Možná by pomohl vznik okresu Turnov. Budete ho prosazovat?

 

3. Jakou další problematiku považujete v turnovské části Českého ráje za důležitou a uměli byste jí pomoci z pozice kraje?

 

Česká strana sociálně demokratická

Kandidátku vede Stanislav Eichler z nedalekého Českého Dubu. Z Turnovska je na ní jediný zástupce. Na posledním místě najdete Jiřího Rezlera, vedoucího Pivovarské restaurace ve Svijanech.

Stanislav Eichler:

Ad1) Jsem pro prosazování superseverní varianty, a to i z důvodu napojení Semilska, trpícího nezaměstnaností, na významnou dopravní tepnu.

Ad2) Turnov byl již v minulosti okresním městem a jen díky zásahu vysokého funkcionáře KSČ byl okres zřízen v menším a méně významném městě Semilech. Turnovu by statut okresního města nejen slušel, ale byl by i potřebný a užitečný pro občany Turnovska. To si myslím nejen pro to, že jsem se v Turnově narodil, ale protože jsem o užitečnosti tohoto kroku přesvědčen.

Ad3) Nejen město Turnov, ale především obce na Turnovsku trpí nedostatkem financí na rozvoj. Jsem připraven prosazovat rovnoměrné rozdělování finančních prostředků v rámci Libereckého kraje, a to především při zohlednění malých měst a obcí. Turnov a Turnovsko jsou branou Českého ráje a je třeba se zasadit o to, aby bylo i důstojnou branou do Českého ráje.

 

Komunistická strana Čech a Moravy

Na kandidátce je Turnov zastoupen současným krajským zastupitelem Mirkem Beranem, který je na 8. místě. Lídrem kandidátky je Miloš Tita:

Ad 1) Propojení Libereckého kraje východním směrem považuji při dnešním stavu motorizace za závažný problém. Rozhodně jsem proti tzv. superjižní variantě, ta by byla vhodná pouze pro Středočeský kraj, našemu kraji by – krom rizika nárůstu tranzitní dopravy přes Českolipsko – nic nepřinesla. Z pohledu přínosu pro dopravu se mi jako nejvhodnější jeví varianta superseverní. Kromě snížení zátěže současných komunikací a rychlého „odplynutí“ tranzitní dopravy z území kraje by přispěla i k lepšímu komunikačnímu propojení Semilska. Tato trasa je ovšem s ohledem na terén investičně velmi nákladná. Zde by mohly pomoci finance z dotací EU, pouze z prostředků státu je asi tato varianta nerealizovatelná. Vnímám obavy občanů Turnovska z případných následků vedení severní varianty a přimlouvám se za širokou diskusi k tomuto tématu.

Ad 2) Upřímně řečeno, není mi jasný smysl opětného převádění obcí do jiných okresů. Zvláště proto, že členění do okresů je dnes už jen územní záležitost, nikoliv správní. Je mi známo, že z historického pohledu byl Turnov okresním městem. Bude-li vůle a zájem obnovit okres Turnov, nevidím nic, co by mi bránilo s tímto záměrem souhlasit.

Ad 3) Nejsem jako občan Českolipska a rozlehlého území Ralska natolik obeznámen s problematikou Českého ráje. To by byla spíše otázka pro našeho kolegu Miroslava Berana. Určitě si myslím, že podpora turistického ruchu a vytváření předpokladů pro jeho intenzivnější rozvoj je záležitost, která by krajskému zastupitelstvu neměla být cizí. Obrovskou výhodou kraje totiž je velká územní různorodost a jistá výjimečnost jednotlivých částí. A tato charakteristika by se měla zvýraznit. Turnovsko samozřejmě není jen Český ráj a jako, svým způsobem, vstupní brána do kraje by se mělo rozvíjet ve všech směrech.

 

Občanská demokratická strana

Letošním volebním lídrem ODS je náměstek hejtmana Radim Zika. Na 8. místě je ředitel Panochovy nemocnice Turnov Tomáš Sláma, na 36. místě najdete místostarostu Turnova Aleše Hozdeckého, na 40. místě je Otakar Špetlík, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov.

Radim Zika:

Ad 1) Novou silnici R35 je třeba co nejdříve rozhodně vybudovat, neboť je s ní úzce spjat další ekonomický i turistický rozvoj našeho regionu. Tím spíše, že staré a kapacitně nevyhovující komunikace neúměrně zatěžují životní prostředí a jejich opakované a nákladné opravy jsou finančně neefektivní. Na výběr jsou tři různé varianty a každá z nich má své přednosti či nevýhody. Můj názor je takový, že o výstavbě konkrétní a skutečně optimální trasy nemůže rozhodnout forma diktátu či nátlaku kterékoliv lobbistické skupiny. Jednoznačně totiž musí vzejít z objektivního stanoviska odborníků, kteří znají jednotlivé souvislosti a dokáží posoudit nejen ekonomickou zátěž, ale také veškeré vlivy a dopady na obyvatele a přírodu dotčených oblastí. Jsem připraven plně respektovat jejich doporučení. A osobně mě také bude velice zajímat názor starostů i občanů všech obcí, jejichž okolím nová silnice povede. Věřím, že i na základě jejich podnětů či připomínek podpoříme tu nejšetrnější a nejpřijatelnější variantu.

Ad 2) Je třeba si uvědomit, že vznik každého nového územně správního celku s sebou kromě naděje na lepší správu veřejných záležitostí nese i značnou ekonomickou a administrativní zátěž. Spádová oblast Turnova se velice osvědčila a odtržení šestnácti obcí z Liberecka a Jablonecka by ji nepochybně významně oslabilo a poškodilo i samotné město Turnov jako její přirozené centrum. Ve hře je několik variant řešení a kraj v současné době pracuje na sběru a vyhodnocování všech potřebných informací. Mohu slíbit, že se budu této problematice také intenzivně věnovat. Jsem připraven po volbách Turnov navštívit, vyslechnout argumenty představitelů města i starostů obcí této spádové oblasti a jednat s nimi o řešení celé situace.

Ad 3) Turnovská část Českého ráje patří podle mého názoru k vůbec nejkrásnějším přírodním lokalitám v České republice. Ročně ji navštěvují statisíce turistů od nás i ze zahraničí. Právě v této souvislosti považuji za nesmírně důležité podporovat takové projekty, které se budou v této oblasti podílet ještě výrazněji na rozvoji cestovního ruchu a turistiky. Do této kategorie patří například vybudování cyklostezky Jizera, stejně jako výstavba dalších cyklostezek. A pochopitelně dál by se zde mělo pokračovat ve zkvalitňování silnic II. a III. třídy a i nadále podporovat budování vodohospodářské infrastruktury (od roku 2004 můj resort přispěl přes 9 milionů Kč na 14 projektů VHS Turnov).

 

Strana pro otevřenou společnost

O voličské hlasy se budou ucházet hned dva Turnováci. Ivan Kunetka je na 5. místě, Břetislav Jansa na 13. místě. Na 27. místě najdete Kamilu Šmirausovou z Rovenska pod Troskami a na 32. místě je Radka Bugnová z Turnova. Lídrem je předsedkyně správní rady Nadace Škola hrou Lidie Vajnerová:

Ad 1) Jednoznačně se nějaká komunikace mezi Hradcem a Libercem musí vybudovat. Stávající stav je s ohledem na hustotu dopravy, bezpečnost a počty usmrcených neudržitelný. Nejdůležitější je vést dopravu mimo obce. Musí se vybudovat nějaká bezpečnější varianta, nejlépe taková, pod kterou se podepíší odborníci na silnice i životní prostředí, a která bude rozumně prodiskutována s dotčenými obcemi a obyvateli.

Ale pokud si musím vybrat bez odborného stanoviska a diskuse s občany, což je podle mne rozhodující, tak preferuji jižní variantu. Je levnější, ale hlavně ji lze prodloužit severovýchodním směrem na Českou Lípu. Zajistí se tak dostupnost této oblasti, která nemá žádné napojení na dálniční síť a které by velmi nutně potřebovala. Vlastně by se tak daly vyřešit dva problémy najednou.

Ad 2) Pokud je mi známo, okresy sice nebyly v rámci změn územně správních zrušeny, ale jejich praktický význam byl snížen k nule. Mnozí lidé jsou tak přesvědčeni, že okresy již vůbec neexistují.

Na druhou stranu je skutečný  nesmysl, aby lidé ze Sychrova jezdili na úřady a instituce do Semil, proto budu usilovat, aby  tato otázka byla logicky a citlivě řešena po diskusi s občany a obcemi a pokud nenajdeme jiná řešení, podpořím vznik okresu Turnov.

Ad 3) Za tuto problematiku považuji rozvoj turistického ruchu v této oblasti. Český ráj, jak je uvedeno v názvu, je překrásnou přírodní destinací i turistickou dominantou regionu. Záměrně neříkám kraje, protože se o něj dělí hned kraje tři. Turnov je jeho jakési „hlavní město“, a to leží právě v našem kraji. Z pozice kraje je potřeba hledat vyváženou spolupráci se sousedními kraji a zároveň i zabezpečit potřebnou infrastrukturu, nejen tu, která souvisí s turistickým ruchem, ale navazující na občanskou vybavenost, zdravotnictví a sociální péči či dopravní dostupnost.

Zároveň je si třeba uvědomit, že turisté jsou významným ekonomickým přínosem Českého ráje, ale občas i jeho ničiteli. Je zde třeba hledat rozumnou míru a kompromisy. Hlubší rozbor se však nemůže vměstnat na pár řádek, tlačících do populistických odpovědí.

 

Strana zelených

Aleš Hoření ze Správy CHKO Český ráj je na 5. místě, ve druhé polovině kandidátní listiny je ještě starostka Vyskeře Doubravka Fišerová (20.) a Zdeněk Fišer (30.), pracovník MěÚ v Turnově. Kandidátku vede známý ekolog Jan Korytář:

Ad 1) Já i další kandidáti Strany zelených jsme zcela jednoznačně proti původní severní variantě okolo Trosek a preferujeme variantu jižní.  Problém s dopravou na současném tahu Turnov – Jičín lze řešit odklonem části tranzitní a kamionové dopravy mimo Český ráj přes Mnichovo Hradiště a Sobotku, případně pak obchvaty jednotlivých obcí či technickými řešeními na  komunikaci stávající, které zklidní provoz v zastavěné části jednotlivých obcí.

Ad 2) Turnov je přirozeným centrem této části Libereckého kraje a jeho funkce by měla být zachována i v budoucnu.

Zda je vhodné, aby to bylo formou vzniku okresu Turnov, ale nedokážu v tuto chvíli přislíbit.

Ad 3) Myslím, že hlavním problémem je hrozba výstavby rychlostní silnice a tu z pozice kraje budu moci aktivně ovlivnit. Rád se ale seznámím i s dalšími problémy, které místní občany trápí. Pro tento případ jsme pro občany Libereckého kraje připravili na našich webových stránkách www.zelenykraj.cz jednoduchý dotazník, kde nám mohou přímo napsat, o co bychom se po svém zvolení měli zasadit. Ze všech odpovědí navíc vylosujeme 100 výherců, kteří získají víkendový pobyt. A kde? Právě v Českém ráji, v Autocampu Sedmihorky.

 

Starostové pro Liberecký kraj

Na kandidátce Turnovsko zastupuje na 10. místě starosta Přepeř Luděk Sajdl, na 22. místě je starosta Příšovic Antonín Lízner, na 33. místě najdete Lenku Malou, starostku Tatobit, na 38. místě je starostka Sychrova Jaroslava Kvapilová a 42. místo patří Lidmile Tomíčkové, starostce Modřišic. Lídrem kandidátky je starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta:

Ad 1) Silniční a také železniční síť potřebuje modernizaci, a to se týká nejenom propojení Liberec – Hradec Králové, ale také ve směru na Ústí nad Labem a příhraniční polské a německé regiony. Pro další rozvoj kraje nestačí kvalitní silniční napojení jen na Prahu a v případě železnice dokonce v žádném směru.

Vyjadřovat se odpovědně k vedení silnice I/35 mezi Libercem a Hradcem Králové bude podle mého názoru možné teprve ve chvíli, kdy bude k dispozici posouzení vlivu na životní prostředí, cena stavby a technická náročnost jednotlivých variant. Na tomto posouzení nyní na zadání kraje pracuje firma Valbek. Ti, kteří varianty vedení trasy I/35 posuzují, již nyní prokazují naprostý nedostatek soudnosti – politici by při svém rozhodování měli brát v potaz odborná stanoviska a rozhodovat až na základě jejich výsledků. Pokud se odborná stanoviska upravují podle požadavku politiků, končí to vždy špatně.

V diskusi nad stanoviskem odborníků potom berme v úvahu nejen technickou a finanční náročnost stavby, ale také její vliv na rozvoj kraje a názor místních samospráv. Bez souhlasu obcí a obyvatel dotčeného území není možné prosadit žádné rozumné řešení a žádnou z uvedených variant.

Ad 2) Podporuji vznik okresu Turnov. Přestože Liberecký  kraj nemá možnost přímo ovlivnit zákon o územně správním členění státu, může za toto logické řešení lobovat a přesvědčovat o něm odpovědné instituce. Jsem v tomto směru připraven spolupracovat s paní starostkou Maierovou a vedením turnovské radnice. Turnov je čtvrtým největším městem Libereckého kraje a díky své poloze také přirozeným regionálním centrem, jsem proto připraven hájit a prosazovat jeho zájmy i v jiných oblastech

Ad 3) Za prioritní považuji v Českém ráji rozvoj turistického ruchu a s ním související vybudování turistické infrastruktury, což zatím podle mého názoru na Turnovsku dost chybí.

Za zásadní považuji taktéž zlepšení stavu silnic II. a III. třídy v majetku kraje. Až na výjimky, opravu Nádražní ulice v Turnově a havarijní stav silnic (Krčkovice – Čertoryje) zde Liberecký kraj v minulých letech příliš neinvestoval.

Podporuji zachování zápisu Českého ráje v seznamu geoparků UNESCO.

Důležitým tématem pro Turnov je za situace, kdy se ruší dětské oddělení nemocnice, zachování ostatních současných oddělení turnovské nemocnice, především porodnice se souvisejícím novorozeneckým oddělením. Domnívám se, že rušení porodnic v Libereckém kraji již nemůže pokračovat a přesto, že kraj nemá v tomto směru přímé kompetence, musí se za budoucí maminky jasně postavit. Není možné směřovat k systému s jednou porodnicí v Liberci, do které se budou rodičky svážet i s rizikem porodu v sanitce nebo poškození dítěte či matky.
V s
oučasné době spolupracuji v radě Sdružení obcí Libereckého kraje s turnovskou paní starostkou Maierovou, s přepeřským starostou Sajdlem, v  radě Euroregionu Nisa  s místostarostou Pekařem nebo panem Líznerem z Příšovic. V této dobré spolupráci jsem připraven pokračovat i na úrovni Libereckého kraje.

 

Unie pro sport a zdraví

Na 2. místě kandidátky najdete turnovského zastupitele Ottu Jarolímka (Turnovan na nejvyšším místě všech kandidátek!), na 6. místě je turnovský exstarosta Milan Hejduk, na 45. místě je Filip Stárek z TJ Turnov. Lídrem kandidátky je Zuzana Kocumová z Liberce, bývalá česká reprezentantka v běhu na lyžích.

Zuzana Kocumová:

Ad1) USZ podpoří jen takové řešení, které pomůže zlepšení dopravy, zároveň však bude ekologicky nejšetrnější a neohrozí unikátní přírodní a kulturně historické hodnoty Českého ráje. Osobně jsem spíše příznivcem opravy a modernizace současné komunikace, která by řešila přílišné zatížení obcí dopravou, např. formou místních obchvatů, zároveň by však byly minimalizovány zásahy do krajiny. V případě nutnosti výstavby rychlostní víceproudé komunikace mi, při informacích, které v současné době mám, přijde nejméně konfliktní jižní varianta. Superseverní varianta je dle mého názoru nejhorší, znamenající estakádu přes údolí Kamenice a soutěsku Jizery, velké zásahy do lesa ad., navíc sama o sobě neřeší situaci obyvatel podél stávající I/35. Ovšem volba konečného řešení s největší pravděpodobností nebude předmětem rozhodování orgánů Libereckého kraje, maximálně z pozice územního plánu. Jde o nadregionální problém, který bude řešen na centrální úrovni – tzn. vládou.

Ad 2) Okres Turnov je zřejmě optimální řešení pro město i spádové obce. Pokud toto nepůjde prosadit, pak se budeme snažit o řešení dle svobodné vůle města i každé ze všech spádových obcí.

Ad3) V okolí Českého ráje je velký potenciál v oblasti cestovního ruchu. Víme, že pro budování zázemí je nutná určitá aktivita v oblasti finanční podpory, kterou my považujeme za jednu ze svých priorit. V našem programu jsou například cyklostezky včetně úprav místních komunikací, odpočinková místa pro rodiče s dětmi, vytváření záchytných parkovišť se sociálním zázemím.

Koalice SNK ED/KDU-ČSL

Na 11. místě Turnovsko zastupuje ekolog a člen městského zastupitelstva Tomáš Tomsa, na 42. místě je předseda místní organizace KDU-ČSL Tomáš Veber. Lídrem kandidátky je primář chirurgie jablonecké nemocnice MUDr. Michael Vraný:

Ad 1) Pro rozvoj dopravní infrastruktury Libereckého kraje považuji za nejvýhodnější superseverní variantu.

Jižní variantu z krajského pohledu považuji za problém sousedních krajů. Severní varianta je nevhodná pro svou lokalizaci pod Troskami. Z hlediska dopravní komunikace není samozřejmě námitek, avšak ochranu tohoto území považuji za prioritní. 

Ad 2) Řešíme problém špatně a neuceleně provedené legislativy – reformy veřejné správy. Postavení města Turnova jako centra samosprávního i centra státní správy, tedy okresního města, se jeví při pohledu na mapu, a to zejména z pozice dopravní dostupnosti, jako logické. Je otázka, jak dalece bude ochotna vláda naslouchat problémům občanů. Je samozřejmě také důležitý názor obcí, které byly k Turnovu přiřazeny a kterých se zejména tato problematika dotýká. Tento názor budu především respektovat. Někdy se hovoří o posílení významu města, pokud je okresní. Myslím si, že město a jeho význam se vytváří hlavně aktivitami toho města a je zřejmé, že město Turnov si své místo v dobrém slova smyslu vybojovalo a jeho rozvoj půjde dopředu i bez tohoto titulu.

A nepíši to proto, aby své úsilí městské zastupitelstvo předčasně ukončilo.

Ad 3) Za nejdůležitější považuji podporu turistického ruchu. Turnovsko leží v nádherné oblasti, jejíž možnosti v turistickém průmyslu zdaleka nebyly vyčerpány. Považuji za nešťastné, že navrhované regionální projekty tímto směrem zaměřené byly krajským úřadem tzv. „shozeny“. Velmi důležitá je právě součinnost krajů a regionů, aby se tyto projekty mohly uplatnit. Ze své pozice je budu rozhodně podporovat.

200809281641_zap_425_08_kraj

Přehled kandidujících stran a hnutí v krajských volbách 2008 v Libereckém kraji:

* Česká strana národně sociální (ČSNS)

* Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

* Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

* Občanská demokratická strana (ODS)

* Strana důstojného života

* Strana pro otevřenou společnost (SOS)

* Strana zelených

* Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa

* Pravý Blok (celý název strany má přes 100 slov)

* Starostové pro Liberecký kraj

* Unie pro sport a zdraví

* Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví

* Koalice pro Liberecký kraj (tvoří ji SNK ED a KDÚ-ČSL, tj. Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová)

* Národní socialisté a rozumní (Česká strana národně socialistická a Strana zdravého rozumu)

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.