KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010, DÍL III.: DOBRÁ RADA NAD ZLATO, TO JE RADA MĚSTA TURNOVA

0

Ještě ani nestihly zaschnout kandidátní listiny jednotlivých politických stran a volebních uskupení (uzávěrka pro podání těchto listin byla 10. srpna) a my přicházíme již se třetím dílem pokračování úvah a faktů o komunálních volbách, které nás ještě v letošním roce čekají. Dnes bych se rád opět pozastavil nad orgány tohoto města, které jsou za jeho provozuschopnost nejen odpovědné, ale i rozhodující. Dovedete si představit parní stroj bez páry, televizní přijímač bez antény nebo ovzduší na zemi bez kyslíku? Asi nikoliv. Podobně si nemůžeme namýšlet, že na všechnu práci kolem chodu a řízení města, jakým Turnov je, stačí mít zastupitelstvo. To by to asi moc nefungovalo.

Musí tu být pracovití mravenečkové, kterými by měli být pracovníci městského úřadu nebo města Turnova, odpovědní uvolnění funkcionáři (starosta, místostarostové), tvořící vedení města, nepřeberné množství členů městských komisí a výborů a samozřejmě Rada města Turnova. Existuje totiž celá řada přenesených pravomocí, které jsou na radní delegovány. A tak se stává, že zejména vedení města musí rozhodovat v běžných každodenních otázkách a že část rozhodovacích pravomocí je přenesena právě na radu města.

Městskou radu tvoří od roku 1990 vždy devět členů. Boj o místa v ní patří v povolebních vyjednáváních k nejsložitějším. Pochopitelným důvodem je faktická rozhodovací pravomoc jejích členů o dění v tomto městě, přestože část projednání musí následně projít jednáním zastupitelstva. Rada samostatně a průběžně zabezpečuje hospodaření obce, rozhoduje jako zakladatel všech městských organizací, řídí městský úřad a ukládá mu úkoly a rozhoduje o jeho organizační struktuře. Také zabezpečuje veškeré otázky spadající do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny městskému zastupitelstvu.  Projednává a řeší připomínky, návrhy a podněty zastupitelů, komisí a občanů města, přijímá petice a zabezpečuje jejich projednání. Rada a vedení města povětšinou rozhodují, co a kdy bude při jednání zastupitelstva projednáváno a jak budou předkládané materiály vypadat.

 

Současnou radu tvoří zastupitelé zvolení za ODS Jaromír Frič, Aleš Hozdecký, Jaromír Pekař, Tomáš Sláma a Jindřich Jeníček, který vystřídal svého kolegu Aleše Mikla. Tyto doplňují zastupitelé zvolení za Nezávislý blok (NB) Martin Hrubý, Eva Kordová a Hana Maierová a zastupitel zvolený za KDU-ČSL Ondřej Halama. Nadpoloviční většina členů rady je z jednoho politického uskupení. Podobná situace byla ve volebním období 1994 – 1998, kdy šest zastupitelů za ODS doplňovali tři zastupitelé ze Sdružení nezávislých kandidátů. Možná spravedlivější sestavení rady bylo v období 2006 – 2010: ODS 4, Nezávislý blok 3, ODA 1 a Nezávislí 1. Zatím nejvíce „barevné“ bylo složení rady v letech 2002 – 2006: ODS 3, ČSSD 2, SNK 2, KSČM 1 a US 1. Jaké složení rady bylo pro Turnov to nejlepší, ponechám na vás. Připomeňte a vybavte si jednotlivá období a možná vás to napadne.

 

Vraťme se však do současnosti. V období 2006 – 2010 se konalo 71 zasedání rady města (nejvíce v roce 2008 – 21), na kterých bylo prozatím přijato 2469 usnesení (nejvíc v roce 2009 – 756). Slušná porce. Další podrobnosti se jen velice obtížně získávají. Zasedání rady jsou neveřejná, a přestože z nich je pořizováno a zveřejňováno usnesení, jeho podoba nedává mnoho tušit nejen o tom, kdo na jednotlivých zasedáních byl a nebyl, ale ani nic podstatného z toho, o čem se jednalo (myslím si, že stejně jako já na tom je z tohoto pohledu i převážná většina zastupitelů stojících mimo radu a samozřejmě i veřejnost).

 

Co si o práci jednotlivých členů rady a té jako celku myslet? Jistě na její straně leží velká odpovědnost za chod tohoto města. Bohužel o vnitřních záležitostech se mnoho nedozvíte. Většina členů mlží a mnoho „zaručených“ informací se do světa dostává „šeptandou“, o které jeden neví, jak pravdivá je. Vzhledem k pravomocím se zdá nadpoloviční většina obsazení rady z jedné politické strany přinejlepším dvousečná. Díky své vnitrostranické disciplíně si mohou prosadit svá usnesení a loajální zbytek rady mlčí. Pro některé voliče však může být tento fakt dobrým znamením. Jasně se totiž ukazuje koncepčnost a odpovědnost za práci v řízení a vedení města. Jistě zajímavé řešení pro nadcházející volby.

                     

Z rady města se též profiluje vedení města, kterým je starostka Hana Maierová a místostarostové Jaromír Pekař a Aleš Hozdecký. Samozřejmě každý z nich má své úseky činnosti, za které odpovídá. Bohužel se nemohu zbavit pocitu, že jednotliví uvolnění funkcionáři ze současného vedení města jsou právě více děleni pouze svojí osobní odpovědností a chybí jim ta společná. Mnohdy se tak dostávají do situací, že každý z nich prezentuje pouze své pohledy samostatně v protikladu k názorům jiného člena. A to se mi zdá na jedno vedení města opravdu povážlivé. A pokud je to podobné i při projednávání koncepčních otázek, zůstává nad tím rozum stát.

 

A na závěr jsem si ponechal městské komise a výbory. Ze zákona musí být při zastupitelstvu zřízeny dva výbory, a to kontrolní a finanční. V pravomoci rady je zřizování osadních výborů. Ty existují tři: Osadní výbor pro periferní lokalitu města Vesecko – Daliměrice – Malý a Hrubý Rohozec, Osadní výbor Jizera a Osadní výbor Mašov. Dále je založeno 15 komisí: Komise kulturní, škodní a likvidační, sportovní, dopravní, bytová, pro městskou památkovou zónu, pro výchovu a vzdělávání, pro zahraniční vztahy, pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky, pro občanské záležitosti, letopisecká, pro Zdravotně sociální služby, sociální, pro životní prostředí a pro informatiku. A aby toho nebylo málo, jsou ustanoveny další čtyři komise dle zvláštních předpisů, a to komise povodňová města s rozšířenou působností, povodňová města, k projednávání přestupků a pro sociálně právní ochranu.

 

Pokud bych o nich všech uvažoval jako o zdroji potenciálních odborníků, kteří by se do chodu města mohli zapojit, volal bych samozřejmě: Sláva! Myslím si, že skutečnost je naprosto jiná. Jednotlivé komise se scházejí nepravidelně, většinou jim chybí jakákoliv koncepce. Pokud jsem na internetových stránkách města Turnov hledal podrobné informace o jejich činnosti, nic jsem nenašel. Ani jeden zápis, ani jedno stanovisko, nic. Asi špatně hledám. A přitom jde o veliký potenciál, který by se do odbornosti vedení města mohl zapojit. Stačilo by najít a přesvědčit odborníky na jednotlivé oblasti, aby se členy komise stali. Těm pak zajistit kvalitní apolitické vedení. Samozřejmé by bylo, že jednotlivé materiály k projednání rady a zastupitelstva by nejdříve projednala odborná komise a materiál by při projednání byl vázán jejím závazným odborným stanoviskem. A také by se všem muselo dát najevo, že si jejich práce někdo všiml, že si jí někdo váží a někomu pomáhá (třeba mnohdy politicky zaslepeným zastupitelům). Ale to je již asi na zcela jiný článek, třeba z oblasti sci-fi. 

 

Vašek Feštr

vaclav.festr@gmail.com

 

Poznámka: V přehledech jsou všichni uváděni v abecedním pořadí a bez svých dosažených titulů.

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.