KALENDÁŘ 2012 ANEB CO NÁS LETOS V TURNOVĚ MOŽNÁ ČEKÁ A NEMINE

0

Vždy na konci každého kalendářního roku je dobré se ohlédnout a zrekapitulovat ta nejdůležitější data a události daného roku. Nyní se pokusíme tohle udělat opačně. Co v Turnově můžeme očekávat v letošním roce? Město má schválený rozpočet na tento rok, radní na svém únorovém zasedání rozhodli, co se letos bude projektovat a případně, které investiční akce budou zahájeny, resp. dokončeny. Zkusme tedy vytvořit takový přibližný „harmonogram“ toho, co nás letos čeká a možná i nemine… (Bez záruky.)

ÚNOR
* Po dlouhotrvajících mrazech a intenzivním sněžení už každý vyhlíží konec zimy. Oteplit se má, ale do konce měsíce se jara zcela jistě nedočkáme. Zato turnovští zastupitelé by měli na svém zasedání 23. února posunout dál ke zpracování jeden z nejdůležitějších dokumentů města – ÚZEMNÍ PLÁN. Najde se 14 zastupitelů, kteří schválí pokyny k návrhu územního plánu? V kladném případě by byla dokončena jedna z etap pořizování tohoto dokumentu a začaly by práce na samotném návrhu územního plánu.
* Příprava stavby SPORTOVIŠTĚ V MAŠKOVĚ ZAHRADĚ – v únoru by měla být k dispozici dokumentace pro územní řízení.

BŘEZEN
* DEMOLICE BÝVALÉ UBYTOVNY NA ŠETŘILOVSKU. Výběrové řízení na realizační firmu bylo schváleno, čeká se už jen na příznivé počasí. Druhá letošní plánovaná DEMOLICE OBJEKTU BÝVALÝCH JATEK u železniční zastávky má postupně proběhnout po jednotlivých objektech do konce léta (o smlouvě se ale zatím jedná).
* Město vypíše VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE V RÁMCI II. ETAPY REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ. Ta řeší prostor mezi třemi „věžáky“ a prvním bytovým domem (blok „L“) při vjezdu do ulice Kosmonautů (VŘ lze vypsat ještě před rozhodnutím o udělení dotace).

DUBEN
* SPORTOVIŠTĚ V MAŠKOVĚ ZAHRADĚ – k dispozici by měla být připomínkovaná dokumentace pro územní řízení se stanovisky dotčených orgánů. Následně město Turnov vypíše výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Na přelomu roku 2012/2013 ji dostanou k posouzení zastupitelé města i s finanční rozvahou, jak vlastní projekt realizovat. Stavba sportoviště by potom mohla začít během roku 2013.
* REKONSTRUKCE ULICE 28. ŘÍJNA. Celkové náklady na rekonstrukci povrchů této ulice od křižovatky s Markovou ulicí (Mariánské náměstí) až k nemocnici jsou předběžně vyčísleny na 30 mil. Kč. Město na stavbu těžko získá nějakou dotaci, proto zastupitelé budou rozhodovat kromě odsouhlasení vlastní investiční akce o tom, jestli šest až osm milionů neušetří tím, že neproběhne komplexní rekonstrukce celého Mariánského náměstí, ale budou zde realizovány jen finální povrchy na průjezdní komunikaci.
* REKONSTRUKCE ZELENĚ v ulicích Zborovské, 5. května a v sídlištích Přepeřská, Výšinka a Daliměřice. Nová plánovaná výsadba bude z velké části „kryta“ dotačními tituly. Práce začnou postupně na jaře, dokončeno má vše být v listopadu. Současně proběhne i úprava zeleně před městskou knihovnou.
* Začne výstavba NOVÉHO CHODNÍKU V ALEJI LEGIÍ od Žižkovy ulice až po restauraci na Šetřilovsku. Práce budou dokončeny v červnu.
* Budou započaty práce na dokončení VÝMĚNY OKEN v penzionu na Výšince (hotovo má být v srpnu), na podzim zde proběhne rekonstrukce jednoho z výtahů.

KVĚTEN
* Projekt rekonstrukce HVĚZDÁRNY. Na konci jara by mělo být jasné, zda město Turnov ve spolupráci s německým partnerem uspělo v případě záměru rekonstrukce hvězdárny na Hruštici. Jestli ano, tak stavební práce začnou na jaře 2013.
* Bude znám výsledek rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj, jestli město uspělo s žádostí o dotaci na II. etapu REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ. Dotace může být ve výši až 4 mil. Kč, předpokládané náklady jsou 11 mil. Kč, výběrové řízení ale tuto částku může výrazně snížit. V kladném případě by práce začaly okamžitě s termínem dokončení do konce kalendářního roku. Zároveň se začne s přípravou III. etapy, která řeší prostor mezi bytovými domy ve Sportovní, Květinové a Březové ulici.
* K dispozici by mělo být STAVEBNÍ POVOLENÍ NA REKONSTRUKCI ULICE 28. ŘÍJNA, na kterém město spolupracuje s Vodohospodářským sdružením Turnov.

ČERVEN
* ÚZEMNÍ PLÁN – v případě únorového odsouhlasení dalšího postupu by v tomto měsíci měl být tento dokument dokončen a připraven k připomínkování komisím rady města, dotčeným orgánům státní správy a k veřejnému projednání s občany.
* REKONSTRUKCE ULICE 28. ŘÍJNA – bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
* HRAD VALDŠTEJN – v průběhu jarních měsíců bude realizováno zkapacitnění přívodu vody do areálu hradu a sousedního objektu s občerstvením.
* Budova ZUŠ TURNOV na náměstí – dojde na výměnu ateliérových oken v nejvyšším patře budovy.

PRÁZDNINY
* Bude realizována REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V ALEŠOVĚ ULICI u nádraží (současně zde bude řešeno i zateplení stropů). Proběhnou také práce na venkovních úpravách kolem MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ZBOROVSKÉ ULICI.
* Na svém lednovém zasedání zastupitelé po opakovaném hlasování odsouhlasili studii výstavby NOVÉ WALDORFSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DALIMĚŘICÍCH. Zhruba v létě by měla být k dispozici projektová dokumentace. Tu budou opět zastupitelé projednávat. Výstavba nové školy začne nejdříve na konci jara 2013. Školka by se na dobu výstavby měla přestěhovat do budovy obchodní akademie a hotelové školy ve Zborovské ulici.

PODZIM
* ÚZEMNÍ PLÁN – v případě příznivého projednání ve všech krocích v průběhu roku by dokument mohl být ve finální verzi schválen zastupiteli města.
* Měla by být ZAHÁJENA REKONSTRUKCE ULICE 28. ŘÍJNA, která začne de facto na Mariánském náměstí na křižovatce s Markovou ulicí a skončí rok nato před nemocnicí.
* CHODNÍK V PŘEPEŘSKÉ ULICI. Je připravena výstavba krátkého chodníku ze sídliště ke stavebninám s následným přechodem pro chodce směrem k Diasu. Město chce na realizaci stavby požádat o příspěvky zdejší firmy za podmínek, jako proběhla podobná výstavba chodníku do Nudvojovic. Pokud se toto podaří, chodník by mohl být realizován do konce roku, popřípadě v příštím roce.

A jaké jsou názory některých turnovských zastupitelů? Jaké priority vnímají v letošním roce oni?

* Hana Maierová (Nezávislý blok), starostka města: Pro mě je v tomto roce zásadní schválení územního plánu města. Velmi si v této věci vážím práce všech komisí a především zastupitele zodpovědného za přípravu územního plánu Tomáše Hockeho. Byla bych též ráda, kdyby mohla pokračovat revitalizace sídliště u nádraží. (Paní starostce patří i poděkování za spolupráci na přípravě tohoto textu.)

* Jaromír Frič (ODS): Všechny akce, které se připravují, jsou vlastně očekávané po delší dobu. Protože už dlouho nemáme koupaliště, hvězdárnu ani normálně sjízdnou ulici 28. října. Nemám vyhraněnou prioritu pro tyto investice. Nutnost urychlené nápravy vidím především ve školských zařízeních, které jsou v havarijním stavu, ať je to 1. stupeň ZŠ v Alešově ulici u nádraží, kde prostory nevyhovují normám a kde čekáme na dotace, nebo waldorfská MŠ v Daliměřicích, kde si říkáme o veliký průšvih co do bezpečnosti provozu.

* Martin Hrubý (Nezávislý blok): Město má v různém stadiu realizace řadu aktivit, které jsou velmi různorodé. Proto nechci stanovovat pořadí. Určitě bychom měli postupovat dál s novým územním plánem – naše povinnost tento dokument vytvořit je jasně daná a jestliže je možnost na pořízení obdržet finance, pak bychom to neměli promeškat. Předpokládám a podporuji další projekční práce na Maškovce, v rámci budoucí realizace preferuji postupnou realizaci (první koupaliště). Dále obecně podporuji smysluplné investiční akce s dotační podporou –  zde jsem dal hlas pro obnovu  hvězdárny a pro další etapu revitalizace sídliště u nádraží.
Obecně jsem spíše umírněný v představách o možnosti  investic v letošním roce a trochu mi dělá problém nekonzistentní přístup  k rozpočtu ve smyslu šetřit-nešetřit. Jako poměrně vyhrocená sinusovka  přicházejí zprávy o finančních možnostech města, od zcela tragických po euforicky optimistické,  a oproti tomu jdoucí  návrhy na úspory a investice. Preferuji spíše úsporné chování s restrikcí výdajů.

* Martina Pokorná (Turnovská koalice): Město musí dokončit spolufinancované projekty – územní plán, kácení a výsadbu stromů v sídlištích a centru města (kterou město nazývá rekonstrukcí zeleně), u dalších projektů by měli zastupitelé zvážit, zda je kvůli nedostatku peněz o rok či dva neodsunout (Maškovka) nebo zda je úplně nestopnout, v tomto případě mám na mysli především projekt Domu přírody v Dolánkách, který má město ročně na nákladech stát až milion korun. Pro mě osobně je prioritou rekonstrukce ulice 28. října, jejíž obyvatelé si to po loňských objížďkách zaslouží.

* Otta Jarolímek (Turnovská koalice): Mezi moje priority patří samozřejmě zpracování územního plánu. To však není investiční akce, která by finančně nějak konkurovala jiným projektům, rozhodující část nákladů je zde pokryta dotací. Na vlastní investiční činnost v letošním rozpočtu města peníze prakticky nejsou, možná se podaří sehnat finanční prostředky na projektovou přípravu areálu Maškovky. Kdyby se v Turnově nějakým zázrakem objevil větší objem financí, dal bych asi přednost rekonstrukci ulice 28. října a potom výstavbě nové waldorfské mateřské školy v Daliměřicích. Současná architektonická studie tohoto objektu je však z ekonomického a provozního hlediska velmi nešťastná.

* Karel Jiránek (Věci veřejné): Nechci hlasitě vykřikovat, co se má zastavit a co upřednostnit. Život projektů bych přirovnal k parnímu kotli. Ten žene město vpřed, ale musí se citlivě přikládat, aby kotel nevybuchl, a zároveň se nesmí prudce ochladit, protože tím se poškodí také. Vím, že je letos v rozpočtu méně peněz a že se musí škrtat. Proto bych šetřil na přípravách dalších projektů, jako jsou třeba Dolánky nebo podzemní parkoviště na Havličáku ve stádiu studie.

* Petr Soudský (TOP 09): Příprava Maškovky a výstavby nové školky v Daliměřicích.

* Otakar Špetlík (ODS), místostarosta: Moje investiční priority jako člena užšího vedení města se shodují s pořadím investičních priorit zastupitelstva města z loňského roku – rekonstrukce ulice 28. října, výstavba koupaliště v Maškovce, nová stavba waldorfské MŠ, další etapa regenerace sídliště u nádraží, rekonstrukce zahrady MŠ v ulici 28. října. Navíc tu jsou akce, které patří do „mé oblasti zájmu“ a kde je zároveň významná část předpokládaných nákladů kryta z dotace – rekonstrukce hvězdárny, Dům přírody v Dolánkách, obnova návsi na Bukovině, revitalizace tůní a rybí přechod v Dolánkách… A potom také akce, které nejsou dlouhodobě plánované, ale vynutí si je okolnosti. Sem patří v této době především kompostárna, kde stávající nájemce končí a snažíme se provoz na jaře v jiném režimu a s jiným provozovatelem obnovit.

* Tomáš Tomsa (Nezávislý blok): Priority? Rekonstrukce ulice 28. října a příprava sportoviště v Maškovce. Z dalších  je to příprava nového, motivujícího systému odpadového hospodářství, resp. systému separace pro občany.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.