INVESTICE VHS TURNOV V PŘÍŠTÍCH LETECH A DISKUZE ZASTUPITELŮ O ZÁSTUPCI MĚSTA V RADĚ VHS

0

Vodohospodářské sdružení Turnov dokončuje víceletou přípravu čtyř velkých investic na území Turnova, které plánuje realizovat v letech 2017 až 2020. Jedná se o rekonstrukci úpravny vody v Nudvojovicích včetně zdrojů pitné vody v jejím sousedství a o intenzifikaci městské čistírny odpadních vod. Třetí akcí je proměna systému vodovodů v průmyslové zóně Vesecko a v areálu vodojemů v Ohrazenicích. Poslední velkou investicí je pak rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní ulici od viaduktu u bývalého Hotelu Beneš až k Pyrámu v Ohrazenicích, resp. z Přepeřské ulice směrem na Přepeře, Příšovice a Svijany. Na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici není možné získat dotace, u zbylých tří záměrů je získání desítek milionů dotačních peněz z EU základní podmínkou pro zahájení jejich realizace.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
n201611061830_zap_287_2016_vhsStavba pod železniční zastávkou Turnov-město je z roku 1967, v roce 1995 proběhla částečná dostavba biologické linky a v letech 2001 až 2002 rozsáhlá rekonstrukce většiny areálu. Nyní je třeba opravit části čistírny, které nebyly rekonstruovány před 15 lety, navíc dožívá nejvíce zatížená technologie. Také má dojít k navýšení kapacity ČOV a dílčímu vylepšení technologie i procesu čištění. 
Odhadované náklady činí 75 mil. Kč, podíl města by měl být kolem 12 mil. Kč, podíl napojených obcí 2 mil., VHS 21 mil. Kč a zbytek nákladů bude hrazen z dotace z Operačního programu Životní prostředí. Stavební práce by měly proběhnout v závislosti na poskytnutí dotace v letech 2017 až 2019.

ÚPRAVNA VODY NUDVOJOVICE
n201611061830_zap_288_2016_vhsÚpravna je druhým hlavním zdrojem pitné vody pro celé Turnovsko a plnohodnotnou zálohou hlavního vodního zdroje v Dolánkách. Samotné vrty jsou z roku 1972 (celkem jich je dnes šest a výhledově budou jen čtyři), na výstavbu vlastní úpravny došlo v roce 1991. Stavební část úpravny je dožilá, technologie částečně nefunkční. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 40 mil. Kč, podíl městského rozpočtu je 5 mil. Kč, okolních obcí 1 mil., VHS zaplatí 14 mil. Kč a přibližně polovinu dotace OPŽP.

VODOVODY VESECKO A VODOJEMY OHRAZENICE
n201611061830_zap_289_2016_vhsPůvodní areál vodojemů v Ohrazenicích vedle hřbitova je z 50. let minulého století. Zásobují se z něj nejen Ohrazenice, ale je jedním z důležitých areálů pro celou vodovodní síť na Turnovsku. Součastí akce je nově plánovaná investice v podobě vybudování věžového vodojemu, díky němuž bude mj. zvýšen tlak v potrubí. Koncepčně se vyřeší také hygienický soulad s platnými normami (hodnoty manganu v síti), plnohodnotné zásobování průmyslové zóny včetně požární vody a budoucí zásobování nové zástavby v Ohrazenicích. Vodovodní řady na Vesecku jsou léta neřešeným problémem. Výstavba průmyslových areálů byla rychlejší než jejich rekonstrukce. Dnešní vodovod navíc vede lesem a částečně i pod halami a je nutné jej přeložit do komunikace. Odhadované náklady činí 50 mil. Kč, podíl města 7 mil. Kč, obec 1 mil., VHS 13 mil. Kč, zbytek by měly zabezpečit dotace OPŽP a dílčí dotace Libereckého kraje.
 
NÁDRAŽNÍ ULICE
n201611061834_zap_290_2016_vhsJde o investiční prioritu současného zastupitelstva města. Zahájení prací je plánováno na konec roku 2017, resp. začátek roku 2018, ukončení v roce 2019 či v roce 2020. Obsahem mimořádně rozsáhlé akce je rekonstrukce silnice z Ohrazenic dolů Nádražní ulicí, prohloubení podjezdu pod viaduktem, rekonstrukce Přepeřské ulice a dále komunikace přes Přepeře a Příšovice až do Svijan. Více jak stomilionovou akci bude financovat Liberecký kraj pomocí evropské dotace. Výrazným podílem musí přispět také město Turnov a okolní obce formou spolufinancování výstavby chodníků, veřejného osvětlení, zeleně a mobiliáře. VHS Turnov musí v celém úseku rekonstruovat před obnovou silnic své dožilé řady v úsecích, kde ještě nejsou nové (např. kanalizace v Přepeřích a dílčí úseky v Ohrazenicích). Odhadované náklady pouze vodohospodářské části díla činí 35 mil. Kč, podíl města bude okolo 10 mil., sousedních obcí 3 mil. a VHS 18 mil. Kč.

Zastupitelé města na svém říjnovém zasedání projednali všechny čtyři uvedené investice, schválili realizaci rekonstrukce Nádražní ulice a podání žádostí o finanční podporu z OPŽP na zbylé tři akce včetně navrženého spolufinancování ze strany města.

ZMĚNY VE VEDENÍ VHS?
Úvodem projednávání velkých investic VHS navrhl zastupitel Jiří Mikula (nezávislý za TOP 09) změnu ve vedení VHS. Jako dlouhodobý kritik některých otázek chodu a řízení VHS Turnov navrhl, aby zastupitelstvo odvolalo Milana Hejduka jako svého zástupce v řídící Radě sdružení VHS Turnov. Jako důvody ke svému návrhu Mikula uvedl podle něho chybné postupy VHS v případě zadání zakázky na novou kanalizaci v bytové zóně v Lomnici nad Popelkou. Kritizoval také stav, kdy jemu, jako předsedovi dozorčí rady VHS, odmítá vedení VHS předložit mzdové listy pracovníků. Podle Mikuly se proto Ing. Hejduk stal nedůvěryhodným pro další řízení budoucích velkých investičních záměrů v Turnově.

V následné diskuzi zastupitel Tomáš Tomsa (ANO 2011) po položení několika otázek J. Mikulovi konstatoval, že v případě pochybností kolem výstavby kanalizace v Lomnici nad Popelkou by měl dát podnět příslušným orgánům, on ale nespatřuje žádné důvody, proč by zastupitelé města měli Ing. Hejduka odvolat z Rady VHS.

Starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok) diskutoval o možnosti nechat zpracovat ke sporným otázkám další právní rozbory. Tomáš Hudec (ČSSD) chtěl vědět, proč vedení VHS předsedovi dozorčí rady nepředložilo požadované informace. „Nechali jsme si zpracovat právní posudek, jestli můžeme mzdové listy, plné osobních údajů o každém zaměstnanci, předat. Vyjádření renomované právní kanceláře je však takové, že nemáme právo zveřejňovat a ani jen předat předsedovi dozorčí rady citlivé údaje o zaměstnancích, ledaže by oni sami s tímto souhlasili. Pokud bychom tak učinili přes jejich nesouhlas, tak porušíme zákony této země,“ uvedl Milan Hejduk. Ujistil však zastupitele, že budou hledat jinou zákonnou formu, jak doložit alespoň některé údaje.

Zastupitel Josef Uchytil (Turnov potřebuje změnu) zmínil, že zastupitelé Turnova se těžko mohou vyjadřovat ke stavbě v Lomnici nad Popelkou, ale jejich kompetencí je rozhodovat, kdo bude město Turnov zastupovat v Radě VHS. „Jsem přesvědčen o tom, že Milan Hejduk je vynikající vodohospodářský odborník a vážím si toho, co udělal pozitivního pro stav vodovodů a kanalizací v regionu, je výborným výkonným manažerem,“ uvedl Uchytil, který ale současně naznačil možný střet zájmů, a proto hlasuje pro odvolání. Toto stanovisko podpořil i zastupitel Petr Soudský (TOP 09), který by současného předsedu Rady VHS také raději viděl v pozici manažera.

Z další diskuze také mj. vyplynulo, že J. Mikula nemá žádný návrh, kdo by měl místo Ing. Hejduka zastupovat město a není s ostatními městy a obcemi projednáno, kdo by měl případně nově řídit celé VHS. Ono by totiž případné odvolání M. Hejduka z Rady VHS současně znamenalo, že by dále nemohl vykonávat funkci předsedy rady svazku a tím by de facto odešel i z praktického řízení VHS.

Přítomní starostové Ohrazenic František Novák a Lomnice nad Popelkou Josef Šimek podpořili ve funkci předsedy Rady VHS Milana Hejduka.

V tajném hlasování bylo pro odvolání Ing. Hejduka jako zástupce Turnova v Radě VHS devět zastupitelů, 11 bylo proti a jeden se hlasování zdržel. Při počtu 27 zastupitelů nebyl návrh schválen, pro návrh musí hlasovat minimálně 14 zastupitelů.

VHS TURNOV
Vodohospodářské sdružení Turnov vzniklo v roce 1995, kdy první obce spojily své síly v péči o vodohospodářský majetek. Sdružení převzalo privatizovaný majetek tehdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov. V současné době provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov smluvně zajišťuje akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK, a. s.) Teplice, závod Liberec, oblastní závod Turnov se sídlem v Jilemnici.
Členské obce VHS (22): Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Líšný, Loučky, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Žernov, Ktová, Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna.
Nejvyšším orgánem svazku je Rada sdružení VHS. Má 28 členů. Obce mají po jednom zástupci, Turnov má tři (Tomáš Hocke, Petr Soudský a Milan Hejduk), Semily, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou a Lomnice nad Popelkou mají v radě po dvou zástupcích. Dozorčí rada VHS má pět členů, Turnov v ní zastupuje Jiří Mikula. Předsedou Rady sdružení VHS Turnov je Milan Hejduk. Ředitelkou VHS Turnov je Marcela Červová.
Další informace najdete na www.vhsturnov.cz.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.