ČISTÁ JIZERA V POSLEDNÍM ROCE VÝSTAVBY ANEB CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ A NEMINE

0

Miliardový projekt Čistá Jizera probíhá nyní už „jen“ ve čtyřech městech semilského okresu, protože práce v Jilemnici byly dokončeny. „Až do počátku prosince nám extrémně přálo počasí, což přineslo zcela poklidné postupné ukončení všech staveb v Lomnici nad Popelkou, Rokytnici nad Jizerou i v Semilech. V Turnově, kde jsou přece jen lepší klimatické podmínky, se budeme snažit v první polovině ledna práce opět naplno obnovit, nahrává nám i obleva, kterou hlásí meteorologové,“ uvádí Milan Hejduk, předseda Vodohospodářského sdružení Turnov, které je investorem akce Čistá Jizera.

„Je velkým úspěchem, že se nám podařilo zvládnout šibeniční prosincové termíny poskytovatele dotace a získali jsme celou sumu dotačních prostředků, na kterou jsme měli nárok. Od státu a evropských fondů jsme tak v roce 2010 obdrželi téměř 346 milionů korun, od měst to bylo 70 milionů a od obyvatel za přípojky jsme získali dva miliony korun. Stavby ve všech městech stály 505 milionů, dofinancování zvládáme díky vlastním prostředkům a otevřené úvěrové lince. Za tak ohromné peníze jsme dokázali postavit přibližně 35 kilometrů kanalizací, více jak deset kilometrů vodovodů či jejich přeložek, stovky přípojek, dva vodojemy v Rokytnici nad Jizerou, mnoho vodohospodářských zařízení na sítích a s tím vším samozřejmě desítky kilometrů nových či opravených komunikací. Když se ohlédnu zpět, jsou to neuvěřitelné částky, které se pro celé Pojizeří povedlo získat z dotací a reálně prostavět,“ rekapituluje Milan Hejduk. Tyto skutečnosti podle něho dávají vysokou šanci zvládnout v relativním klidu i poslední rok stavby.

„Všichni si přejeme, abychom akci Čistá Jizera, která je úplně největší investiční akcí, kterou města v Pojizeří v polistopadových dějinách pamatují, dotáhli do úspěšného konce. Proto prosíme obyvatele Turnova, Lomnice, Semil a Rokytnice o ještě jeden rok strpení a tolerance,“ uzavřel Hejduk.

 

Miliardový projekt Čistá Jizera je financován především ze Státního fondu životního prostředí (540 mil. Kč) a 300milionového úvěru od České spořitelny. S financováním projektu není v současnosti žádný problém, pouze v důsledku neplánovaných změn, kdy například dělníci pod komunikací odhalí sítě v jiném uspořádání, než při projektování tvrdil jejich správce, občas někde dojde ke změně harmonogramu prací.

 

ČISTÁ JIZERA V ČÍSLECH

V Turnově bylo k 31. prosinci 2010 z pohledu finančního prostavěno 199,43 mil. Kč, tj. 80,2 % z celkového finančního objemu díla 248,5 mil. Kč (s fin. rezervou 6 mil. Kč). Fyzicky bylo ke konci prosince 2010 postaveno celkem 16,43 km kanalizace z celkových 21,1 km (bez přípojek), tj. 77,8 %. Z toho je 9,91 km nové kanalizace (výstavba) a 6,52 km zrekonstruované kanalizace. Realizace díla probíhá v souladu s generálním časovým harmonogramem stavby. Ten je smlouvou stanoven na 29 měsíců (05/2009 – 09/2011).

 

MÍSTA, KDE SE PRACUJE

Ulice 5. května, Zborovská, Jeronýmova, Rokycanova, Františka Kavana, Karla Vika.

 

ČÁSTI STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Ulice Antonína Dvořáka, Na Stebni, Hruboskalská, Luční, Koňský trh.

 

DOKONČENÉ ČÁSTI STAVBY

Ulice Jiráskova, Skálova, Žižkova, Husova, Koněvova, 1. máje, Palackého (rekonstrukce), Palackého (výstavba u loděnice), U Tří svatých, Na Kamenci (spodní část pod I/35), Na Stebni (I. etapa – od ul. A. Dvořáka k ul. Valdštejnské), veškeré odlehčovací stoky a odlehčovací komory, ulice Alej legií, Vejrichova, Tázlerova, Třešňová, Valdštejnská, lokality Nudvojovice, Kobylka, Bukovina, Dolánky.

 

PŘIPRAVUJE SE (v roce 2011)

Ulice Partyzánská, Lidická, Hruštice – Károvsko, Durychov (Vrchovina).

 

Postup prací v některých ulicích:

 

ULICE ANTONÍNA DVOŘÁKA

V říjnu 2010 byla v ulici Antonína Dvořáka zahájena poslední etapa výkopových prací v úseku od památníku směrem k restauraci na Výšince. Tento úsek byl již z pohledu realizace sítí kompletně dokončen. Finální asfaltové povrchy a obrubníky zde budou realizovány v jarních měsících 2011.

 

ULICE ŽIŽKOVA, HUSOVA A 5. KVĚTNA

Kanalizace a základní povrchy (ložní vrstvy asfaltů) v úseku celé Žižkovy a Husovy ulice byly již dokončeny. Na komunikacích zde byla provedena kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky. Na současný povrch budou ještě v letošním roce položeny finální asfaltové povrchy z jemnějšího asfaltu. To znamená, že letos ještě budou ulice Husova a Žižkova opět na krátkou dobu uzavřeny a stavebně dokončeny pokládkou finálních asfaltových vrstev. Uvedená část stavby je totiž úzce spojena s pracemi v ulici 5. května – nejen inženýrskými sítěmi, které na sebe navazují, ale i realizací investice Libereckého kraje, které součástí je výstavba okružní křižovatky ulic Husovy, 5. května a Kinského. Tato křižovatka musí plynule navazovat na zrekonstruovanou část Husovy ulice.  Předpokládá se, že pokládka finálních asfaltových povrchů bude probíhat postupně po polovinách silnice, a to za částečného provozu v jednom jízdním pruhu.

 

KOBYLKA, BUKOVINA, DOLÁNKY

Stavební práce byly ukončeny v říjnu 2010. V rámci stavby bylo vybudováno celkem 5 392 m nového kanalizačního systému, tj. 4 162 m gravitačních stok, 494 m tlakových kanalizačních řadů a 736 m veřejných částí domovních kanalizačních přípojek (od hlavního řadu po domovní revizní šachtu). Součástí stavby byla také realizace jedné čerpací stanice odpadních vod. V oblasti bylo vybudováno celkem 130 veřejných částí kanalizačních přípojek (53 na Kobylce, 63 na Bukovině a 14 v Dolánkách). Po dokončení kanalizace byly na většině dotčených komunikací obnoveny asfaltové povrchy v celé šíři vozovky, a to v celkové délce 2 950 m. Celkové náklady na realizaci kanalizace a povrchů nad kanalizací představovaly částku 36,4 mil. Kč. 29. listopadu byla celá oblast slavnostně předána za účasti veřejnosti, zástupců města Turnova, investora i realizačních firem.

 

ULICE NA STEBNI

V části od křižovatky s ulicí Antonína Dvořáka po křižovatku s ulicí Valdštejnská byly v srpnu 2010 položeny nové asfaltové povrchy komunikace a opraven stavbou dotčený chodník. Následně byla položena další část kanalizace od křižovatky s ulicí Valdštejnskou po křižovatku s ulicí Vrchovina. Následně bude v letošním roce pokračovat výstavba kanalizace směrem nahoru ulicí Vrchovina, dále v nezpevněném terénu pod bytovými domy až k propoji na stávající kanalizaci v ulici Křišťálové – vzhledem k náročnému terénu je předpoklad zahájení za příznivějších klimatických podmínek.

 

HRUBOSKALSKÁ ULICE

Celkový rozsah prací v ulici Hruboskalské nebyl pouze záležitostí akce Čistá Jizera. Časový průběh stavby byl ovlivněn i soukromou investicí dvou poskytovatelů internetových služeb (firem Pamico a ADV) – pokládka rozvodů optických telekomunikačních sítí. Práce na kanalizaci byly kompletně dokončeny již v listopadu 2010. Následně byla ulice postupně připravována pro pokládku asfaltových povrchů v rozsahu dle požadavků města Turnov. Vzhledem k rychlejšímu nástupu zimního počasí však již nebylo možné zrealizovat finální asfaltový povrch. Stane se v jarních měsících 2011.

 

ZBOROVSKÁ ULICE

V horní části Zborovské ulice (od Zelené cesty směrem k vodojemům na Károvsku) byly práce na kanalizaci kompletně dokončeny v listopadu 2010. V listopadu a začátkem prosince zde následně probíhaly práce na I. etapě přeložky výtlačného vodovodního řadu Dolánky – Károvsko. Tento vodovod byl pokládán ve Zborovské ulici od křižovatky s ulicí Lubomíra Jasínka k vodojemům na Károvsku. Jednalo se o samostatnou investici VHS Turnov, která byla realizována na základě požadavku města Turnov a hrazena z prostředku města. V současné době tento vodovod kříží velkou část rozvojové zóny, čímž blokuje potenciální budoucí výstavbu. Začátkem letošního roku bude ještě realizována II. etapa přeložky tohoto vodovodu.

Zároveň byla koncem loňského roku zahájena stavba navazující investice města Turnov „Rekonstrukce povrchů ulice Zborovská“, která představuje komplexní rekonstrukci povrchů komunikace a chodníků, částečně nové chodníky, městský mobiliář, veřejné osvětlení a novou zeleň. Jakmile budou vhodné klimatické podmínky, stavba se opět rozběhne.

V současné době probíhá zároveň příprava zahájení další etapy výstavby kanalizace ve Zborovské ulici – od křižovatky s ulicí Žižkovou po křižovatku se Zelenou cestou, která bude zahájena v nejbližší době. Rekonstrukce celé ulice od střední školy až po vodárnu by měla skončit v červnu t. r.

 

KONĚVOVA ULICE

Práce na rekonstrukci kanalizačního řadu v Koněvově ulici byly dokončeny začátkem listopadu 2010, v průběhu listopadu následně probíhala realizace propojů kanalizačních přípojek. V polovině září 2010 byly položeny asfalty v části silnice v úseku od ulice Žižkovy po křižovatku s ulicí Terronskou a začátkem prosince byly položeny asfaltové povrchy ve zbývající části – od Terronské ulice k Zelené cestě. K úplnému dokončení této ulice zbývá ještě finální úprava překopů po přípojkách v chodnících. Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsou po dobu zimních měsíců tyto překopy provizorně ošetřeny, vše dokončeno bude na jaře 2011.

 

TŘEŠŇOVÁ ULICE

Veškeré práce na kanalizaci a veřejných částech přípojek v Třešňové ulici byly dokončeny. Realizace kanalizace v této ulici byla velice složitá (množství sítí ve stísněném prostoru), byly zde I velmi špatné geologické podmínky. To mělo vliv na rychlost prováděných prací. Práce na kanalizaci a přípojkách zde byly dokončeny v září 2010. Začátkem listopadu 2010 byly položeny základní (ložní) vrstvy asfaltu. Finální asfaltový povrch zde bude proveden v jarních měsících letošního roku.

 

LUČNÍ ULICE

První etapa prací na kanalizaci a přípojkách byla dokončena začátkem listopadu 2010 – úsek od ulice Na Kamenci po čp. 1867. Na přelomu listopadu a prosince 2010 zde byly ještě následně provedeny opravy navrtávacích pasů na vodovodu, které zajišťovala firma SčVK, a. s. Důvodem je zhoršený technický stav vodovodního řadu. V průběhu prosince 2010 a ledna 2011 zde probíhá výstavba poslední etapy kanalizačního řadu – od čp. 1867 ke konci ulice ve štěrkové cestě. Zároveň byla ulice na přelomu listopadu a prosince postupně připravována pro pokládku asfaltových povrchů, což se bohužel do nástupu zimy nestihlo, ulice bude dokončena na jaře.

 

ULICE NA KAMENCI

V loňském roce byla provedena I. etapa prací podél silnice I/35 – ke křižovatce ulice Na Kamenci s Luční a bezejmennou ulicí. Práce v tomto úseku byly dokončeny, začátkem listopadu zde byly opraveny asfaltové povrchy komunikace a chodníku v okolí autobusové zastávky. Práce na II. etapě podél silnice I/35 proběhnou v letošním roce.

 

KOŇSKÝ TRH

Stavební práce na kanalizaci již byly kompletně dokončeny. V  jarních měsících zde ještě proběhne následná úprava pravého břehu Stebénky – opěrná zeď u lávky na skautský ostrov a výustní objekt z odlehčovací stoky.

 

JERONÝMOVA ULICE

Stavební práce byly zahájeny počátkem listopadu 2010 v místě křižovatky Jeronýmovy ulice s ulicí Husova. V současné době stavební práce na kanalizačním řadu překročily křižovatku Jeronýmovy ulice s ulicí Švermovou a postupně se přesouvají až k Zelené cestě.

 

ROKYCANOVA ULICE

Stavební práce byly zahájeny počátkem listopadu 2010 v místě křižovatky Rokycanovy ulice s ulicí Husovou. Práce na hlavním kanalizačním řadu jsou již téměř dokončeny, v současné době probíhá realizace a propojování domovních kanalizačních přípojek. Po dokončení prací na přípojkách zde bude komunikace uvedena do provizorního pojízdného stavu a v jarních měsících budou položeny nové asfaltové povrchy.

 

NUDVOJOVICE

Stavba kanalizace byla ukončena v srpnu 2010. Od 1. října 2010 se obyvatelé Nudvojovic mohou připojovat na novou kanalizaci. 6. října 2010 se zde uskutečnilo slavnostní předání za přítomnosti zástupců všech zúčastněných stran a obyvatel Nudvojovic.

V rámci stavby bylo vybudováno celkem 2 505 m nového kanalizačního systému, tj. 1 599 m gravitačních stok, 696 m tlakových kanalizačních řadů a 210 m veřejných částí domovních kanalizačních přípojek (od hlavního řadu po domovní revizní šachtu). Součástí stavby byla také realizace čerpací stanice odpadních vod. V oblasti bylo vybudováno celkem 58 veřejných částí kanalizačních přípojek. V celé lokalitě jsou nové asfaltové povrchy v celé šíři vozovky. Celkové náklady na realizaci kanalizace a povrchů představovaly částku 13,9 mil. Kč.

 

ULICE FRANTIŠKA KAVÁNA

V ulici Františka Kavána byly stavební práce zahájeny začátkem prosince 2010. V této ulici probíhá rekonstrukce kanalizace v úseku od křižovatky s ulicí Lidickou po křižovatku s ulicí Zdeňka Nejedlého. Předmětem stavby je pouze uvedený úsek, v dalším úseku (mezi křižovatkami s ul. Zd. Nejedlého a Zborovská) již stavební práce probíhat nebudou.

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.