ČESTNÉ OBČANSTVÍ TURNOVA BY LETOS MĚL OBDRŽET FILOZOF JAN PATOČKA, RADNÍ HALAMA CHCE JEDNAT O ODNĚTÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ KLEMENTU GOTTWALDOVI

0

Do 30. června byly přijímány návrhy na udělení ceny obce a čestného občanství Turnova. Návrhy na tato ocenění předávají členové zastupitelstva města, představitelé občanských sdružení, spolků, organizací a dalších institucí prostřednictvím svých statutárních zástupců. Cena obce je udílena za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k obci, a také za občanské aktivity a činy, které směřují a napomáhají dalšímu rozvoji obce a zlepšují její každodenní život. Oceněný obdrží finanční dar ve výši 50 tisíc Kč. Návrhy na čestné občanství mohou předkládat pouze členové zastupitelstva. Pravidla pro udílení obou ocenění byla schválena v roce 2002, ocenění se předávají u příležitosti svátku 28. října.

V tuto chvíli byly uzavřeny první nominace (dodatečně může svůj návrh přednést některý ze zastupitelů na veřejném zasedání), nad nimi se sejde k tomu ustanovená hodnoticí komise, která svůj verdikt přednese zastupitelům města na zářijovém zasedání.

Na udělení ceny obce jsou navrhováni:

 

* Václav Feštr, bývalý jednatel Kulturního centra Turnov, s.r.o. Cena je navrhována za vyvrcholení dlouholeté práce pro turnovskou kulturu, a to především za významný podíl na dokončení výstavby Kulturního centra Střelnice a za přípravu souboru programů Festival Střelnice, kterým byl slavnostně zahájen provoz centra. Václav Feštr po několik desetiletí nejrůznějšími formami aktivně pracoval v oblasti kultury, ve funkci jednatele Kulturního centra Turnov se mu podařilo obohatit zdejší nabídku zcela novými pořady a také „dát do pořádku“ kulturní objekty, které spravoval.

 

* Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí. Navrhovaný subjekt je mimořádně prospěšný pro občanskou společnost. Od roku 1999 se prezentuje vydáváním obnoveného vlastivědného sborníku „Od Ještěda k Troskám“. Činnost sdružení úspěšně navazuje na myšlenky zakladatelů z dvacátých let 20. století, kteří šířili regionální vlastivědnou osvětu (prof. J. V. Šimák, českodubský učitel V. Havel a další). Po přerušení 2. světovou válkou a poválečným obdobím se vlastivědného sborníku ujaly takové osobnosti jako dr. J. V. Scheybal a dr. J. Scheybalová, dále dr. V. Jakouběová, dr. Z. Mrkáček, dr. V. Budil, prom. fil. V. Jenšovský a další. Sdružení důstojně reprezentuje i město Turnov.

 

Na udělení čestného občanství jsou navrhováni:

 

* Profesor Jan Patočka in memoriam. Vzhledem k 20. výročí znovunabytí demokratické svobody je navrhován na méně obvyklé udělení čestného občanství in memoriam český filozof a demokrat, turnovský rodák, profesor Jan Patočka.

 

* Jiří Zajíc za dlouholetou nezištnou práci pro turnovskou kulturu. Jmenovaný po celá desetiletí významně a aktivně přispíval k udržení i prohloubení kulturních tradic města, a to především v oblasti hudebního života. Sedmnáct let (1986 – 2003) vykonával dobrovolnou funkci předsedy jednoho z nejstarších pěveckých sborů v Čechách – Pěveckého sboru Antonín Dvořák v Turnově. Členem sboru je již 25 let. Za jeho vedení sbor uskutečnil přes 170 koncertů, a to především pro obyvatele Turnova a Českého ráje. Do roku 2000 také věnoval velkou část své životní energie hudebnímu festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.

 

Nositelé titulu čestný občan města Turnova (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení):

►13. 11. 1911 – uděleno čestné měšťanství města Turnova prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, rektoru české univerzity, který zastupoval Turnov na sněmu království Českého a zasloužil se o zřízení střední školy v Turnově.

► 11. 5. 1916 – čestné měšťanství uděleno továrníku Josefu Boháčkovi za práce na poli průmyslu a hospodářství, čestné měšťanství uděleno také císařskému radovi Františku Šlechtovi za práce na poli průmyslu.

► 9. 8. 1918 – jmenován čestným měšťanem spisovatel Alois Jirásek.

► 19. 12. 1918 – jmenován čestným měšťanem prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

► 28. 10. 1919 – přiznáno čestné občanství dr. Edvardu Benešovi, ministru zahraničních záležitostí (na základě oběžníku Zemského úřadu v Praze ze dne 21. září 1939, podle něhož měly být odstraněny jakékoliv památky na dr. Edvarda Beneše a jeho choť Hanu Benešovou, bylo usnesení ze dne 28. 10. 1919 zrušeno městským zastupitelstvem v Turnově 21. prosince 1939, obnoveno bylo 17. května 1945).

► 29. 3. 1920 – čestnými občany jmenováni univerzitní profesoři Josef Šimák a Josef Pekař.

► 12. 4. 1938 – čestným občanem jmenován člen zemského výboru, továrník František Smejkal z Poličky, který se zasloužil o výstavbu nemocnice.

► 10. 5. 1938 – čestným občanem jmenován PhDr. Milan Hodža, ministerský předseda.

► 24. 5. 1945 – čestným občanem jmenován prof. Zdeněk Nejedlý, mj. za svoji příchylnost k Turnovu a Českému ráji, za neochvějnou víru ve vítězství, za jeho veliká díla o Smetanovi, Masarykovi a Leninovi.
► 13. 12. 1945 – čestné občanství uděleno armádnímu generálu Aloisi Liškovi, veliteli Vysoké školy vojenské, rodáku ze Záborčí u Turnova, za zásluhy o vybudování zahraniční armády československé v Anglii. (Plenární zasedání 11. července 1949 čestné občanství odňalo.)

► 1945 – čestné členství Daliměřic bylo uděleno veliteli ruských partyzánů Feodoru Kotovovi.

► 20. 11. 1946 – čestné občanství města uděleno ak. mal. Karlu Vikovi.

► 20. 11. 1946 – čestnými občany města Turnova jmenováni předseda vlády Klement Gottwald a jeho náměstci dr. Petr Zenkl, dr. Msgre. Jan Šrámek, Zdeněk Fierlinger a předseda Ústavodárného Národního shromáždění Josef David. (9. dubna 1948 bylo zrušeno usnesení z listopadu 1946, jímž bylo uděleno čestné občanství města Turnova Msgre. Dr. Janu Šrámkovi za pokus o útěk do ciziny. Na programu jednání plenárního zasedání 11. července 1949 byl návrh, aby čestné občanství města Turnova bylo odňato bývalému předsedovi NS, poslanci Josefu Davidovi a div. generálu Aloisi Liškovi. Na základě zprávy ministerstva vnitra, a sice, že není pravda, že Josef David opustil území republiky, ale že žije v soukromí, bylo čestné občanství odňato toliko div. generálu Aloisi Liškovi, který opustil vlast a vstoupil do služeb cizího státu.)

► 24. 5. 1948 – čestnými občany města Turnova jmenováni ministr národní obrany armádní generál Ludvík Svoboda a náčelník generálního štábu armádní generál Bohumil Boček.

► 8. 5. 1965 – čestnými občany města jmenováni partyzáni Andrejev a Krutějev.

► 26. 9. 1970 – čestnými občany Turnova jmenováni kapitán donských kozáků, odbojový pracovník a partyzán na Turnovsku Karpovič Ivan Pikalov a jeho syn generálporučík Vladimír Karpovič Pikalov.

► 20. 1. 1983 – čestným občanem jmenován Alexandr Lukič Cjura, který po celou dobu deseti let obětavě pomáhal při plnění volebního programu NF, pomáhal při zabezpečování řady kulturních i politických akcí a utužoval přátelství mezi našimi občany a občany SSSR.

 

Od roku 2002 se uděluje čestné občanství podle nových pravidel, schválených zastupitelstvem města 25. 10. 2001, v platném znění z 27. 1. 2005:

► 28. října 2002 bylo podle nových pravidel uděleno čestné občanství Turnova Bohuslavu Janu Horáčkovi in memoriam.

► 28. října 2003 bylo čestné občanství uděleno Sergeji Solovjevovi a Václavu Šolcovi.

► 28. října 2004 bylo čestné občanství uděleno prof. Jaromíru Horáčkovi a navráceno bylo armádnímu generálu Aloisi Liškovi.

► 28. října 2008 bylo uděleno čestné občanství manželům Jaroslavě a Janu Solovjevovým. Oba výtvarní umělci ovlivnili výrazným způsobem kulturní dění města, v němž trvale žijí a pracují. Obětavě a nezištně spolupracují s řadou institucí, podporují kulturní život ve městě a propagují Turnov nejen v České republice, ale i v zahraničí.

 

RADNÍ ONDŘEJ HALAMA: CHCI JEDNAT O ODNĚTÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ KLEMENTU GOTTWALDOVI

V roce 20. výročí listopadových událostí roku 1989, kdy se naše země vydala směrem k demokracii, navrhl radní Ondřej Halama udělit čestné občanství Turnova profesoru Janu Patočkovi. „Nelíbí se mně ale, že současně je čestným občanem našeho města Klement Gottwald, který mimo jiné poslal na smrt Miladu Horákovou. Gottwald je pro mě symbolem minulého režimu, proto navrhnu zastupitelům, aby mu bylo čestné občanství odňato,“ uvedl Halama.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.