CENA VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2017

0

Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov 20. prosince 2016, a to jako výstup z opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko. 

1. Úprava ceny
Základní meziroční nárůst ceny je schválen o 1,89 % u vodného a o 4,69 % u stočného. Meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 3,24 %.

2. Celková cena (m³) pro rok 2017
Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 46,96 Kč a stočné na hodnotu 44,61 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí 91,57 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny představuje 2,87 Kč, a to z 88,70 Kč v roce 2016.  
Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak stanovena na výši 105,30 Kč, z toho je vodné 54 Kč a stočné 51,30 Kč.

3. Východiska pro projednávání úpravy cen
Klíčovou základnou se stala dohoda o finančním řízení společného svazku, která byla uzavřena mezi městy a obcemi v roce 2015. V dohodě bylo stanoveno, jaký díl potřebných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají zaplatit zákazníci ve vodném a stočném a jaký díl obecní, nebo městské rozpočty. Finanční pravidla řízení VHS přinesla jasné postupy v cenové otázce pro další roky. Proto bylo výsledné stanovení ceny pro rok 2017 jen naplněním uzavřené dohody a navíc s pozitivním bonusem dalšího více jak procentního ponížení dohodnutého nárůstu. To se podařilo zejména díky tomu, že na stanovení ceny pro příští rok působily pozitivní vstupní hodnoty, jakými byly nízká inflace a vyšší tržby v roce 2015.
 
n201612291025_zap_327_2016_vhsKaždoroční základní otázkou ke konečnému cenovému rozhodnutí je vždy dohoda o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj základní roční příjem. Nic jiného nemohou starostové v cenovém koncesním jednání ovlivnit. Nájemné je největší nákladovou položkou v kalkulaci vodného a stočného. Používáme ho jako základní a klíčovou položku pro financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově připravovaných investic. Podílově je nájemné na našem území ve skvělé struktuře oproti jiným vlastnickým skupinám v ČR – u nás tvoří reálně již 54 % z vybraných prostředků od zákazníků. Ve finančním vyjádření jde přibližně o 103 mil. Kč základních příjmů svazku. Přesto však tyto prostředky stále ani zdaleka nestačí na nutnou obnovu extrémně zanedbaného majetku zejména z druhé poloviny minulého století.

V rámci diskuze představitelů měst a obcí proto opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Tedy, že stále nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali.  A že se proto musíme místo dostatečného nájmu, který by přinesl daleko vyšší cenu vodného a stočného, snažit získat finanční prostředky ze všech nabízených dotačních zdrojů.

Na druhé straně je každoročním pozitivem, že díky kvalitně provedenému koncesnímu řízení na provozování našeho majetku může meziročně narůst míra jeho zisku i většina provozních nákladů jen o inflační nárůst. A ten byl i v tomto roce minimální.

n201612291025_zap_328_2016_vhsFinální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje sociální hranici únosnosti. Zvolená cenová hladina je i nadále velmi blízko k sousednímu vlastníkovi – Severočeské vodárenské společnosti.  V časové řadě lze vysledovat, že jde za posledních 15 let o třetí nejnižší nárůst ceny. A po dopočítání lze zjednodušeně konstatovat, že nárůst plateb pro čtyřčlennou rodinu platící vodné i stočné bude pouze 47 Kč měsíčně, což je v době ekonomického růstu společnosti velmi přijatelné a akceptovatelné. A pro zákazníky, kteří hradí jen vodné, jde o úplně zanedbatelné navýšení. Z těchto všech informací lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností.

Jsme přesvědčeni, že díky dalšímu nárůstu ceny vodného a stočného pro rok 2017 naplníme stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku i nadále dodávka pitné vody i čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale také zejména ve vysoké kvalitě.

ZDŮVODNĚNÍ ÚPRAVY CENY
Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS a tím ceny vodného a stočného má každoročně vliv pět klíčových faktů: Skutečná potřeba těch nejdůležitějších investičních akcí, získané dotace přinášející současně potřebu naší nemalé spoluúčasti, celkový způsob financování sdružení, vnímání veřejného mínění a pohled na cenotvorbu v širších měřítkách. Skutečnou potřebu investičních akcí pak prioritně ovlivňují výčet havarijních stavů, úplná zanedbanost majetku ve vazbě na plnění stále náročnějších legislativních norem kvality, nebo návaznost na potřebné záměry měst, obcí a Libereckého kraje.

n201612291026_zap_329_2016_vhsVHS Turnov bude příští rok opět čerpat významné evropské či národní dotace, které byly již přiznány na akci rekonstrukce vodovodního přivaděče Bátovka a odkanalizování Dolních Štěpanic na Jilemnicku. O další prostředky na významné akce budeme na počátku příštího roku žádat. Pokusíme se získat evropské dotace na intenzifikaci tří městských čistíren, na úplnou rekonstrukci centrální úpravny pitné vody v Turnově včetně sousedních vodních zdrojů, na vylepšení kvality i objemu zásobování pitnou vodou na průmyslové zóně Vesecko v Turnově a v sousedních lokalitách obytné zástavby, nebo na nový vodovod do lokality Vilémov v Rokytnici nad Jizerou. 

Současně již mnoho let výborně čerpáme nabízené vodohospodářské dotace od Libereckého kraje, a proto očekáváme obdobný úspěch i v roce 2017. Věříme v realizaci nejméně 10 dotovaných akcí. Dlouhodobě přináší Liberecký kraj významný pozitivní prvek ve prospěch vodárenství v malých obcích. I zde však platí jasné pravidlo, že realizace jen těch nejpotřebnějších akcí přinese v součtu velký požadavek na spolufinancování z prostředků VHS Turnov.

Nová finanční pravidla řízení VHS přinesla velmi důležitou shodu na postupném snižování zadlužení VHS  z  doby velkých dotačních staveb (Čistá Jizera atd.). V dvouletém horizontu 2016 a 2017 proto snížíme zadlužení o více jak 60 mil. Kč.  Dohoda starostů měst a obcí přinesla současně také dohodu na větším podílu komunálních rozpočtů na akcích VHS – zejména při nutné obnově komunikací zasažených stavbou. Tato dohoda byla již v roce 2016 důsledně naplňována, což mnoho obcí a měst výrazně pocítilo. Třetí klíčovou součástí dohody o financování VHS Turnov bylo rozhodnutí starostů přijímat v budoucnu nové úvěry jen na spolufinancování nejdůležitějších a předem dlouhodobě vyjmenovaných dotovaných akcí. Aktuálním mimořádným úspěchem je, že tato dohoda nebude muset být v příštích letech naplněna. Svazek totiž obdržel v roce 2016 mimořádnou a nečekanou dotaci z evropských zdrojů ve výši 54 mil. Kč, a to jako doplatek za úspěšně realizované investiční projekty z předcházejících let. Dílčí část z těchto prostředků byla nakonec podle rozhodnutí starostů použita na splacení poloviny jednoho z úvěrů VHS. Většina těchto prostředků je proto nyní připravena na účtech VHS Turnov pro potřebné spolufinancování rozsáhlých akcí pokud budou díky získaným dotacím v nejbližších letech zahájeny. Výstupem tohoto velkého dotačního úspěchu je tak nejenom schopnost VHS  bezproblémově financovat své podíly na největších akcích, ale současně také výraznější snižování svého zadlužení v příštích letech.

VHS tedy našlo v roce 2015 dlouhodobou dohodu, jak financovat své investiční aktivity a dohodu naplňuje. Současně však muselo najít i shodu na druhé straně – na omezení plánovaných investic jen na ty nejnutnější. Jedním z konkrétních závěrů dohod uvnitř VHS proto byl i dvojnásobně redukovaný plán akcí na příští roky. Každý musel od některých svých záměrů ustoupit – VHS, města, obce i provozovatel majetku. Společný ústupek jen na to nejnutnější investiční minimum samozřejmě nic nezměnil na dlouhodobě známé negativní skutečnosti, kterou je, bohužel, každoroční stav, kdy opět nebudeme schopni dodržet zpracovaný „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“.
Majetek VHS Turnov aktuálně čítá okolo 480 km vodovodů, 250 km kanalizací a 130 objektů na vodohospodářských sítích. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že je i na našem území celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu, aby existující majetek dále nechátral.

201612291026_zap_330_2016_vhs

Přesto věříme, že se budeme i v roce 2017 chovat velmi odpovědně vůči příštím generacím a realizujeme nejpotřebnější obnovu našeho majetku.

V největším městě našeho svazku – v Turnově – připravujeme řešení havarijních stavů vodovodů na Károvsku a dokončení rekonstrukce areálu vodojemů ve stejné oblasti. Klíčovým požadavkem města na obnovu komunikací spojenou s naší přeměnou sítí je pro rok 2017 Pekařova ulice. Dílčí úsek obnovy kanalizace nás čeká v chodníku pod Dioptrou a máme za cíl několik obdobných menších dílčích aktivit na území celého města.  
V druhé polovině roku pak chceme zahájit co nejvíc z připravených klíčových rozsáhlých staveb, kterými jsou: Rekonstrukce rozvodných a výtlačných řadů na průmyslové zóně Vesecko, obnova klíčového areálu vodojemů v Ohrazenicích, rekonstrukce úpravny vody v Nudvojovicích, nutná modernizace čistírny odpadních vod u zastávky ČD, nebo obnova vodohospodářských sítí v Nádražní ulici i v navazujících lokalitách. U těchto rozsáhlých akcí je vždy klíčem získaná základní dotace, bez níž bychom nebyli schopni vyřešit financování. 

I v dalších městech připravujeme zásadní projekty pro intenzifikace ČOV a několik akcí na obnově sítí v městských komunikacích. Největší akcí příštích tří let bude ve spolupráci s Libereckým krajem a při využití evropských i národních dotačních prostředků rekonstrukce vodovodního přivaděče Bátovka a odkanalizování Dolních Štěpanic. Rozsáhlé budou i rekonstrukce obou sítí v Žižkově ulici v Jilemnici, nebo na Karlovském náměstí v Lomnici nad Popelkou. V příštím roce budeme však nejvíc akcí realizovat na Semilsku. Čeká nás rekonstrukce sítí a obnova komunikace v ulicích: Wolkerova, I. Olbrachta, kpt. Jaroše, v nové bytové zóně Za Policií a v ulici Antala Staška v Semilech. Přestavíme mimo jiné i důležitý vodojem „14. Pomocníků“, který se nachází u silnice směrem na Vysoké nad Jizerou. Na jaře dokončíme výstavby vodojemů pro lokalitu Komárov na Kozákově a pro obec Rakousy. Jejich existence zabezpečí dostatek vody i pro stále aktuálnější období sucha. V Rakousích navazujeme na výstavbu vodojemu rekonstrukcí další úseků více jak sto let starých vodovodů. Nový vodovod bychom měli přivést do lokality Vilémov v Rokytnici nad Jizerou.

Města nezapomínají ani na nové bytové zóny – ty chtějí zasíťovat v Lomnici nad Popelkou, v Turnově, v Rokytnici nad Jizerou i v Jilemnici. Koncepčním tématem číslo jedna a největší připravovanou akcí zároveň pak pro nás bude i nadále projekt „Optimalizace vodárenské soustavy města Jilemnice“. Novým významným projekčním počinem pak budou rekonstrukce sítí v pěti klíčových komunikacích v Turnově, projekty rekonstrukcí dalších dosloužilých vodojemů na Semilsku, v Turnově i v Lomnici nad Popelkou, nebo delší dobu odkládané projekční řešení nové ČOV v Líšném.

Provozní důležitost číslo jedna má snaha o nalezení dalšího zdroje vody poblíž úpravny pitné vody v Příkrém pro Semilsko. V první polovině roku provedeme průzkumné vrty v okolí úpravny. Podle úvodních studií máme docela vysokou šanci vodu nalézt. Ta by díky následným investicím v roce 2018 mohla doplnit potok Vošmendu – dnešní hlavní zdroj pitné pro Semilsko, v kterém teče v létě stále méně a méně vody. Provozní prioritou jsou pak také modernizace prvků automatického řízení na dalších 20 objektech, realizace nové úpravny vody v Loučkách, nebo odpovídajícího přístupu k vodojemům v Benešově u Semil.  
 
Z rozsáhlého výčtu pravděpodobných akcí v roce 2017 je však stále zřejmé, že klíčovým úkolem VHS je obnova existujícího majetku. Peněžních prostředků na nutné investice bude tedy vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat současně všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Je pozitivní skutečností, že jsme v posledních letech svědky daleko vyšší kvality a rozsahu prováděných služeb provozovatelem, a to i při jeho stanoveném extrémně nízkém ročním zisku. Protože však mají Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., potřebnou jistotu mnohaletého provozování, tak postupně vylepšují své podmínky pro každodenní činnost a procesní postupy. A společně s nimi například stanovujeme pásma ochrany vodovodních zdrojů, novelizujeme provozní řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku, zrychlujeme výměnu vodoměrů a dosloužilých čerpadel, hledáme technologická vylepšení různých provozních postupů, nebo našich dílčích činností při obnově majetku, apod.

Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
hejduk@vhsturnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.