ANKETA ZASTUPITELŮ, TENTOKRÁT NA TÉMA LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU

0

V seriálu otázek a odpovědí turnovských zastupitelů na témata, která vás zajímají, se dotkneme problematiky likvidace komunálních odpadů. V červnu na svém zasedání zastupitelé projednali možnosti řešení. Základní myšlenkou je teze, že by občan, který odpady třídí, měl být nějak motivován, měl by platit méně než ten, který netřídí. Jsou zde tři návrhy: Rozšíření pytlového sběru separovaného odpadu, kdy za pomoci čipů a vážení by občan získával bonusy, které by ve svém důsledku znamenaly roční úsporu v průměru 20 Kč na osobu, další možností je znovuzavedení známkového systému, poslední je vážení popelnic. Jaký systém bude platit od ledna 2014, by měli zastupitelé rozhodnout na svém zasedání v září.

Otázka zněla:
Jaký máte názor na předložené varianty řešení likvidace komunálního odpadu?
Doplňková otázka:
Co dalšího vás v současnosti trápí?

* Jaromír Frič (ODS):
Mně se asi nejvíce líbil systém známek, vše jsme vytřídili a popelnici vyváželi jednou za dva až tři týdny. Nejvíc se mu podobá systém čipů a vážení popelnic, ale pořizovací cena je dost veliká, bude se muset zahrnout do paušálu. Nic tím asi neušetří lidi ani město.
Co mě trápí? V současnosti je v Turnově největším problémem doprava, i když je léto, tak je město zacpané čím dál víc. Ale to je problém, který tu je už dlouho a každá nová iniciativa je tvrdě potlačena nebo na ni nejsou peníze.

* Martin Hrubý (Nezávislý blok):
V otázce komunálního odpadu jsem velmi konzervativní. Myslím si, že současný systém funguje dobře a dává občanovi všechny možnosti, jak se svého odpadu zbavit. Myslím, že diskuze kolem odpadu jsou zbytečně dramatizovány, ale musíme brát v potaz, že se jedná o dobrou oblast pro vedení populistických kampaní, ke kterým přispívá jediné – nechuť některých občanů si připustit, že likvidace odpadu něco stojí,  a z druhé strany podpora této nechuti ze strany populistických výkřiků některých zastupitelů o tom, že by se měly  peníze za třídění vracet. Nicméně pravda je ta, že ať zvolíme kterýkoliv systém, výsledná částka za likvidaci odpadu jiná nebude a někdo ji zaplatit bude muset. Pokud tedy někomu budeme poplatek za třídění snižovat, potom celkově jej budeme muset zvýšit, nebo víc zaplatí město.
Na druhou stranu pokud se někomu chce utrácet energii a  vymýšlet něco jiného, pokud bude mít nový systém hlavu a patu, proč ne. Nicméně v současnosti se objevují některé zhovadilosti, se kterými souhlasit nemohu (zde se do značné míry shoduji s některými výhradami, které v různých článcích uvedli pan Báča a pan místostarosta Špetlík – ZDE a ZDE).

* Tomáš Hocke (Nezávislý blok):
Ve své podstatě nemám problém s navrhovaným řešením, v 1. fázi evidovaný pytlový sběr s následným odpočtem poplatku za odpad, v 2. fázi vážení komunálního odpadu. Otázkou pro mě zůstává, zda bychom měli motivační pytlový sběr více zvýhodnit – dotovat z městského rozpočtu, aby byl pro občany atraktivní.
Co dalšího mě trápí? Protože jsem starosta, je toho poměrně dost. Množí se stížnosti na hlučný provoz restaurací a heren, štěkání a volné pobíhání psů, otázka fúze nemocnice, hospodaření nemocnice, precizování návrhu územního plánu a jednání s krajem, prodej objektu SUPŠ kraji, neustálý nepořádek u nádob na separovaný odpad, nový jednatel KCT a nový provozovatel restaurace Střelnice, bazének na Turnově II, zprovoznění radarů, WC na terminálu, otázka nové kompostárny, schválení soutěže na koupaliště v areálu Maškovy zahrady, stavba WMŠ a 28. října. No nic, to je život…

* Tomáš Hudec (ČSSD):
Jasně jsme deklarovali, že nehodláme dále čím dál tím více zatěžovat občany stále se zvyšujícími poplatky a daněmi. Budeme i nadále prosazovat rozšíření skupin neplatících poplatky za odpady vůbec, či platících pouze polovinu. To se týká dětí do šesti let a důchodců nad 70 let. U ostatních občanů pak prosazujeme, aby se poplatky již dále nezvyšovaly, ba se významně snížily, pokud budou svůj odpad důkladně separovat, či nebudou odpad vytvářet vůbec. Podpoříme jakýkoliv systém, který bude pro občany města Turnova spravedlivý a motivační, nebude je neúměrně zatěžovat a nepovede ke vzniku černých skládek.
Co dalšího mě trápí? Vysoká cena vodného a stočného. Dopravní situace v Turnově. Neutěšený stav KCT. Spolufinancování provozu Domu přírody v Dolánkách z městského rozpočtu částkou 200 tisíc Kč ročně.

* Otta Jarolímek (Turnovská koalice):
Současný systém sběru komunálního odpadu neobsahuje žádná motivační opatření pro jeho třídění. Radikální změna systému (známkový systém, vážení skutečně vyprodukovaného odpadu…), je však za současné legislativní situace téměř nemožná. Rozumným řešením bude tudíž asi začlenění vhodných motivačních prvků (např. tzv. „pytlový sběr“ pro vybrané komodity) do systému stávajícího. 
Co dalšího? Takovými problémy jsou například vedení plánované rychlostní komunikace R35 katastrem města a dopad takto vygenerovaných územních rezerv na tvorbu nového územního plánu či značná neekonomičnost provozu nové budovy Střelnice.

* Karel Jiránek (zvolený za VV, v současnosti nezařazený):
Osobně nejsem příznivcem investic do změny nakládání s odpadem, protože ty pouze zdraží platby za svoz komunálního odpadu pro většinu občanů. V případě, že se odpad bude vážit, nás čeká minimálně pětimilionová investice.  A vedle toho riziko, že se těžký odpad bude hromadit na černých skládkách a lehké plasty a papír budou paradoxně končit v popelnici. Likvidace odpadu něco stojí a poplatků nás bohužel nikdo nezbaví. Nedávno byla zpracována studie, která prokázala, že město na tom s odpadovým hospodářstvím není nijak špatně.  Za nadbytečný považuji svoz pytlů. Jde pouze o zdvojení jedné a té samé služby – míst pro sběr separovaného odpadu je po městě dost a stále přibývají. Ekologické myšlení lidí se velmi těžko motivuje, budoucnost je ve výchově mládeže.
Co mě trápí? Cena vody a neřešitelná situace s dopravou v centru města.

* Hana Maierová (Nezávislý blok):
Vzhledem k tomu, že si pamatuji poměrně velké problémy systému  platby za konkrétní vývozy popelnic, a důvody, proč jsme zvolili současný způsob, tj. poplatky za odpady na občana (s různými úlevami), podporuji zachování současného systému. Současně jsem pro zavedení určitých forem motivace třídění pro toho, kdo by je chtěl využívat. Vzhledem k tomu, že bydlím na sídlišti, neumím si představit, že bychom někde doma třídili odpad do pytlů, které bychom pak po delší době odevzdávali. Mně vyhovuje systém velkého počtu sběrných míst v docházkové vzdálenosti, která mohu využít průběžně kdykoli a kdekoli.
Co dalšího mě v současnosti trápí? Zásadní úkol a zároveň asi největší problém vidím pro příští měsíce v dopracování, projednání a schválení nového územního plánu města.

* Martina Pokorná (Turnovská koalice):
Tak především ten předložený materiál nebyl dokončený, studie nám řekla jen to, co zastupitelé Turnovské koalice tvrdí již 10 let, nyní na to ovšem máme papír. Čili – odpočty za separaci odpadů jednoznačně ano, s drobnými dodatky navrženého systému (možnost vozit odpad do sběrného dvora i svépomocí, separace zvlášť petek a ostatních plastů, separace hliníku a další). Na jednání jsem chtěla vědět, kolik ušetří čtyřčlenná rodina, která vytřídí ročně přibližně 12 pytlů papíru, 18 pytlů plastů, 6 pytlů tetrapaků a 1 pytel hliníku s nějakou průměrnou váhou pytle. Protože avizovaných 20 Kč úspory to zcela jistě nebude a máme-li občanům prezentovat nějaký posun, těžko se budeme ohánět dvackou za rodinu. 
Co dalšího? Aktuálně si uvědomuji, jaká byla chyba pokácet v Turnově vzrostlé stromy a místo těch pokácených vysázet někde jen keře. A doufám, že občané nebudou po vyhlášce MŽP hromadně kácet vše, co je „obtěžuje“ stínem, větvemi, listím, plody.

* Petr Soudský (TOP 09):
Předmětem diskuzí ohledně likvidace odpadu je otázka motivace a zvýhodnění těch občanů, kteří třídí. Jsem si vědom, že najít ten správný režim, není jednoduché, ba možná nemožné, přesto si myslím, že zvýhodnění těch, kteří takto činí, by mělo být, a to dost výrazné. Přiznám se však, že nevím, jak toto zajistit.  Firma SLEEKO navrhla částku spíše směšnou než motivující. Současně se ale domnívám, že v Turnově na tom, co se týká likvidace odpadů, nejsme tak špatně.
Trápí mě cena vody. Je to už tak trochu obehraná písnička. Zdá se, že ceny ostatních komodit (elektřina, plyn) začínají klesat, a to jsem si ještě nedávno myslel, že k poklesu cen u energií nikdy nedojde. Vida, konkurence se předhání v nabídkách při elektronických burzách řady měst. Škoda, že zatímní stav u vody je takový, že VHS má monopol a zákazník si nemůže vybrat, zda si vodu nakoupí od toho či onoho dodavatele. Tak to mi vadí. Snad i u této komodity její cenotvorci pochopí, že argument potřebných investic je trochu málo k tomu neustále navyšovat ceny.

* Alena Svobodová (KSČM):
První varianta systémových opatření ve „Studii optimalizace odpadového hospodářství pro město Turnov“ počítá s doplněním stávajícího systému, a to motivací v podobě úlev z místního poplatku v závislosti na množství odpadu v rámci pytlového svozu (rozšíření počtu pytlů a jejich označení čipy). Tento návrh má však nevýhody a navíc roční finanční zvýhodnění pro občany by bylo v řádu pouhých několika desítek korun. Jak vyplývá z předložené studie, Turnov patří k nejlepším městům v  Libereckém kraji  v oblasti práce s komunálním odpadem včetně  jeho třídění. Takže ke zvýšení motivace bych volila spíše různé osvětové akce mezi občany a žáky ve školách, aby se třídění stalo samozřejmostí.
Další navrhované varianty – platby podle objemu nádob a frekvence vývozu, známkový systém a vážení směsného  komunálního odpadu – znamenají změnu dosavadního systému a mají mnoho nevýhod (např. nelegální nakládání s odpady, nízká kvalita sběru, ale i  vysoké náklady v řádu až několika miliónů korun).
Po zvážení výhod a nevýhod všech uvedených variant a po rozhovorech s řadou občanů se přikláním k zachování stávajícího systému, tj. poplatek za odpady (pro jeho zvýšení jsem nehlasovala), možnost třídění v kontejnerech na sběrných místech (jejich počet ale rozšířit) a současný pytlový sběr (případně ho omezit pouze na domácnosti v odlehlejších místech).
Co dalšího mě trápí? Už jsem se zmiňovala o nezbytnosti rozvoje cestovního ruchu v Turnově. Myslím, že základem spokojenosti návštěvníků je mimo jiné také pořádek ve městě. Bohužel musím konstatovat, že tady najdeme mnoho míst, a to i v památkové zóně, která nejen hyzdí vzhled města, ale mnohdy i ohrožují zdraví občanů (padající kvádry ze zídek podél veřejných cest, drolící se omítka na neudržovaných domech, špatný stav chodníků atd.). Často jde o soukromé nemovitosti a myslím, že je třeba důsledněji využívat legislativních možností, jak tyto vlastníky donutit k potřebné péči o své majetky.

* Tomáš Sláma (ODS):
Počkal bych na připravovaný zákon o komunálním odpadu, do té doby bych líbivě neexperimentoval.
Co mě trápí? Náš demografický vývoj. Za posledních 10 let klesl počet obyvatel města téměř o tisícovku na nějakých 14 200. To o něčem svědčí. (No, ale když postavíme tu Maškovku, tak se sem mladí jen pohrnou…)

* Otakar Špetlík (ODS):
Na ZM bylo mnou i Ing. Kotoulovou z firmy SLEEKO Praha jasně uvedeno, že jediná reálná varianta je ta první, která je využívána například v Lomnici n. P., Novém Boru, nově v Hrádku n. N. a  která nám byla některými zastupiteli (Martina Pokorná, Ivan Kunetka) opakovaně dávána za vzor. Další by byly vzhledem k legislativnímu riziku (návrh nového zákona o odpadech je neumožňuje!) mohla být pro město hazardem. Že je to varianta neekonomická a zároveň neekologická (dvoj až trojnásobné náklady na 1 tunu vč. spotřeby PHM a tedy i emisí do ovzduší…), to tvrdím a opakuji stále. Ovšem jiná možnost, jak finančně zohlednit ty, kteří třídí, prostě za této situace není! Navrhuji tedy to, co je možné, ale sám s tím vnitřně nesouhlasím. Pouze plním společenskou (???) objednávku.
Já osobně budu do budoucna usilovat (umožní-li to zákon), a to mi potvrzují informace z odborných konferencí o odpadech, o realizaci varianty poslední (čipy označené popelnice, čtečka čipů, vážný systém a evidence v palubním počítači na svozovém vozidle kdo, kdy, kolik a kde vyprodukoval směsného odpadu). Ta vyžaduje nejen investice, ale především morální připravenost občanů – plátců odpadu a také fungování samospráv v bytových domech. Ale stojí to za to. Zkušenosti ze zahraničí (Německo, Švédsko, Holandsko..) to potvrzují a myslím, že jsme tomu již dorostli.
Co mě dalšího trápí? Z mé oblasti  vidím jako klíčové i za pomoci dotace z operačního programu Životní prostředí přebudovat v příštím roce kompostárnu. A to tak, aby vyhovovala požadavkům novely zákona o ovzduší. Usilovně na tom s odbornou firmou ZERA, Agenturou regionálního rozvoje v LB a orgány ochrany přírody a krajiny pracujeme. Chceme ji do budoucna provozovat tak, aby mohla poskytovat své služby i okolním obcím a podnikatelům a zároveň díky nové technologii vyzkoušené na mnoha zařízeních ve Francii (a na prvním i v ČR právě zmiňovanou ZEROU v Náměšti n. Oslavou) i velice efektivně (nízké investiční i provozní náklady!). Občané Turnova si na její služby již zvykli a cca 1000 tun biomateriálu za minulý rok hovoří za vše.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.