VYJÁDŘENÍ STAROSTY MĚSTA KE STAVBĚ BYTOVÉHO DOMU NA VRCHHŮŘE

3

Rád bych se touto cestou omluvil obyvatelům města za stavbu nového bytového domu ve Slunečné ulici na Vrchhůře. Za celý povolovací proces a předcházející tvorbu územně plánovacích podkladů sice rozhodně nemůžu sám, ale jsem starosta, a jako takový mám za tento proces odpovědnost. Asi v našem městě není nikdo, kdo by řekl, že se mu to líbí, anebo že stavba na dané místo patří. Je to prostě průšvih, který se v okamžiku stavebního povolení nedá vzít zpět. V této chvíli, ještě ve své syrové podobě železobetonového skeletu, stavba ještě více vyniká. Velmi mě to mrzí.

Na jedné straně se celý svůj mandát starosty snažím kultivovat stavební činnost v Turnově. Řeším kdejaký chodník, kdejakou garáž. Hledám dobré architekty, kteří v malých finančních možnostech našeho malého města dokáží navrhnout stavby, za které se nemusíme stydět a které mohou být příkladem soukromým investorům. Domníval jsem se, že máme vícestupňový systém kontroly, který takovouto stavbu dokáže odhalit, což následně vede k diskuzi se stavebníkem, k diskuzi v odborných komisích, k diskuzi, zda dát, či nedat věcná břemena, zda uzavírat plánovací smlouvy, zda kultivovat územní plán a měnit regulativy. Tento systém však v tomto případě ukázal, že je ještě co zlepšovat.

Na straně druhé bych se rád ohradil proti spekulacím o podplacených úřednících, vedení města a nedodržení územního plánu. Rád bych vysvětlil, že většina rozhodovacích procesů vychází z řetězce vzájemně na sebe navazujících rozhodnutí. A rozhodnutí o místě U Tří svatých padlo již v roce 1996, kdy územní plán zahrnul do ploch zástavby celé obrovské území Vrchhůry a v těsné blízkosti sousoší počítal se stavbou čtyřpodlažních bytových domů. Žádný prostor okolo sochy, žádné zachování průhledů. Další územně plánovací dokumentace tyto návrhy převzaly a je třeba říci, že i kultivovaly. Bytové domy se zmenšovaly a postupně v rámci regulace se snižovala i „podlažnost“ – až na dnešní stav dvou nadzemních podlaží a jednoho podlaží ustupujícího. Územní plány a územní studie procházely rozsáhlým schvalovacím procesem – návrh od autorizovaného architekta, připomínkové řízení v rámci dotčených orgánů státní správy městským architektem, projednávání v odborných komisích, připomínkování a projednávání s veřejností a nakonec i schvalování zastupiteli města. Přesto se stala chyba. Dostatečně jsme nebránili sousoší U Tří svatých, hvězdárnu a potřebné průhledy.

Zástavbová studie daného prostoru

Co dál? Musíme ještě více kultivovat kontrolní proces a ještě více a podrobněji posuzovat urbanistické studie a jejich dopad do územního plánu. V roce 1996 byly do územního plánu našeho města vpuštěny obrovské zástavbové plochy bez chybějící diskuze s vlastníky, bez skutečně podrobně zpracovaných územních studií. Tyto pozemky bez finančních náhrad již nelze z územního plánu vyjmout a nám nezbývá, než se snažit tato území důsledně regulovat. Právě dobrá územně plánovací dokumentace je dobrým předpokladem pro dobré stavby, které nebudou poškozovat veřejný prostor. Přeji nám všem a našemu městu, abychom ji dokázali dobře společně vytvořit.
Tomáš Hocke, starosta Turnova

Budoucí podoba bytového domu

Sdílet

Autor článku

3 komentáře

 1. Hausenblas

  Stavební povolení bylo vydáno bez vyjádření účastníků řízení, kterými jsou v podobě vlastnictví plynovodní přípojky i majitelé ostatních parcel v ul. Slunečná. U objektu nebyla zachována povinná stavevbní čára 5m od ulice Slunečná, kterou museli zachovat všichni ostatní stavebníci. Balkony budou od ulice vzdáleny sotva 1,5m. Stavba není v souladu s ÚP neboť nemá ustupující podlaží, které má ustupovat po celém obvodu. Omluvu starosty sice chválím, nicméně v čase zapadne a zůstane paskvil v podobě tohoto bytového domu. Nevidím zde žádné vyvození odpovědnosti konkrétních osob, ani snahu o zvrácení chybného rozhodnutí.

 2. marketa_bednarikova

  Vážení spoluobčané,
  rádi bychom se vyjádřili ke stavbě bytového domu na vyhlídce U Tří svatých. Žijeme na Slunečné ulici v těsné blízkosti stavěného bytového domu.
  Stavbou se cítíme dotčeni stejně jako lidé, kteří sem léta chodí za výhledem do krajiny Českého ráje, ale v průběhu stavebního řízení se nás nikdo na názor neptal. Jako účastníky řízení nás nevzali (ani majitele pozemku naproti bytovce), ač dle našeho názoru měli.
  Proto jsme podali odvolání s návrhem na zrušení rozhodnutí a požádali o schůzku pana starostu. Ta se včera uskutečnila. Na schůzku přišel pan starosta, jeden člen městské rady (za město) a úředníci městského úřadu (za státní správu). Na schůzce jsme sdělili, co na celém procesu považujeme za vadné a proč jsme se odvolali. Chyb v průběhu řízení vidíme více.
  Domníváme se, že stavba je v rozporu s územním plánem, který má jako prioritu ochranu pohledově a historicky významných míst jako je právě vyhlídka U Tří svatých. Zároveň poukazujeme na to, že stavba nerespektuje výšku a charakter okolní zástavby ve čtvrti Vrchhůra. Tyhle hlediska označuje územní plán za důležitá. Územní studie, v které jediné je uvedena podlažnost (ono 2P+UP), není závazná, nebyla totiž projednaná s veřejností. Když jsme nahlédli do spisu, zjistili jsme, že není kompletní. Chybí např. stanovisko odboru životního prostředí o krajinném rázu. Nebo alespoň ještě včera ve spise nebylo.
  Úředníci obhajovali stavbu tím, že je v souladu s územní studií a že při tvorbě územního plánu neměli občané Turnova žádné námitky. K tomu jsme podotkli, že územní studie je nezávazná, neboť na její tvorbě se veřejnost nepodílí. Závazný je územní plán, který však lidé připomínkovali a se stavbou bytovek U Tří svatých nesouhlasili. Jejich námitkám nebylo vyhověno. Domníváme se, že pokud přišel investor s tím, kolik pater chce postavit, nemuseli mu vyhovět, na řešení podle studie totiž není právní nárok. Zastáváme názor, že mu mohli sdělit, že na místě lze realizovat pouze přízemní stavba, neudělali to.
  Jak všichni víme, panu starostovi se tato nešťastná situace jeví jako průšvih, a také se mu stavba, bránící výhledu od sousoší Tří svatých, nelíbí. Proto jsme na konci schůzky pana starostu požádali, aby se k našemu odvolání připojil alespoň s přípisem, že ani městu Turnov se stavba nelíbí. Město bylo účastníkem řízení, ale ze spisu vyplývá, že žádné námitky proti stavbě neuplatnilo. Zároveň jsme ho požádali, aby jako starosta města Turnov dal podnět k přezkumnému řízení.
  Pan starosta slíbil, že to projedná s městskou radou ve čtvrtek 25.3.2021 a dá nám vědět své stanovisko.

  Markéta Bednaříková

 3. Koukal jsem na výpis z katastru, kde je u uvedené parcely záznam orná půda. Měl jsem za to, že pokud není tento fakt změněn, pak se nesmí vydat stavební povolení a jedná se tedy o černou stavbu. Pokud se jedná o černou stavbu – pak je nasnadě ji odstranit na náklady stavitele.
  Kde komu, kdo opravuje ve městě a okolí dům – diktuje stavební úřad společně s památkáři každý detail – okno střechu barvu krytiny a tohle městu uteče? Kdo toto podepsal evidentně udělal „chybu“. Pokud to byla pouze chyba což si nemyslím. Nezlobte se na mě – nemyslím. A i kdyby, mělo by město z této „chyby“ vyvést patřičné důsledky, které by z mého pohledu měli být exemplární, aby si již nikdo nedovolil podobnou „chybu“ udělat. A jak řekl ten starší pán ve videu, natočeném blízko té hrůzy, které nyní koluje po FB a internetu – myslím, že by se našlo hodně nadšenců, kteří by byli ochotni se na té likvidaci podílet, jen proto, aby tahle hrůza z průhledů města zmizela. Škoda, že se o to naše media nezajímají… na tomhle by se jistě vyřádili.

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.