VODNÉ A STOČNÉ NA ÚZEMÍ SVAZKU OBCÍ VHS TURNOV V ROCE 2023

0

Úprava ceny byla schválena na prosincovém jednání Rady sdružení VHS Turnov jako výstup z opakovaného podzimního projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

1. Úprava ceny
Základní meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 16,96 %.
Meziroční nárůst ceny vodného je schválen ve výši 16,86 % a stočného ve výši 17,06 %.

2. Celková cena (m³) pro rok 2023
Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 63,13 Kč a stočné na hodnotu 62,29 Kč. Celková součtová cena proto činí 125,42 Kč bez DPH. Meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného bez DPH představuje 18,19 Kč, a to z 107,23 Kč v roce 2022.

Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je stanovena na výši 137,96 Kč, z čehož je vodné 69,44 Kč a stočné 68,52 Kč.

3. Východiska pro projednávání cenové úpravy
Pro rok 2023 byla projednávána dvě klíčová východiska. Prvním byl prudký nárůst ceny všech provozních nákladů. Vliv inflace a války na Ukrajině přinesly mimořádně vysoký růst cen el. energie, materiálů, chemie apod. Koncesní smlouva uzavřená mezi námi a provozovatelem umožňuje provozovateli částečně pokrýt každoroční růst jeho nákladů. Druhým východiskem byla naše snaha nezatížit zákazníky příliš vysokým nárůstem ceny vodného a stočného, protože jim současně daleko výrazněji rostou ceny jiných energií, potravin a služeb nutných pro každodenní život.

Jako každoročně jsme náš postup porovnávali s postupy ostatních vlastníků v ČR. Většina vlastníků navyšovala cenu výše než my v našem regionu. Nastavená cenová hladina je i nadále velmi blízko k sousednímu vlastníkovi – Severočeské vodárenské společnosti. Tvorba finálního návrhu ceny podléhala cenové regulaci státu a navržená hodnota neporušuje stanovenou sociální hranici únosnosti.

Zásadní vliv na naše rozhodování měl jako každoročně výsledek koncesní soutěže na provozování našeho majetku, který nastavil finanční pravidla pro provozování a cenotvorbu od roku 2021 na dalších 10 let. Možnost navýšení provozních nákladů řeší koncesní smlouva, která je postavena na pravidlech vytvořených ve Státním fondu životního prostředí ČR. Tato pravidla byla letos do poslední chvíle diskutovaná a upravovaná, protože nikdo nemohl očekávat tak výrazný meziroční nárůst cen všech provozních nákladů. Otevřené konkurenční prostředí přineslo před dvěma lety velmi výhodnou nabídku společnosti Severočeské vodovody kanalizace, a. s., na výši provozních nákladů a zisku vybraného provozovatele. Letos se to ukázalo například na ceně elektrické energie. Ta je sice nejvýraznějším nárůstem v cenové kalkulaci – dvojnásobný nárůst o zhruba 10 mil. Kč celkem, což představuje třetinu z celého cenového navýšení – ale nebýt síly a kvality provozovatele při vyjednávání cen energetických vstupů, tak mohla cena narůst ještě daleko více.

Zástupce měst a obcí zajímá při cenových jednáních prioritně výška nájemného, což je současně jediná položka z cenové kalkulace, kterou mohou přímo ovlivnit. Nájemné, které provozovatel v rámci ceny vybere od zákazníků a převede ho na náš účet, používáme zejména na obnovu našeho rozsáhlého majetku. Náklady na investiční obnovu majetku však také prudce rostou a naše investiční akce jsou proto stále dražší. Pokud bychom proto měli nárůst cen stavebních prací a dostatečnou potřebu obnovy majetku zohlednit v ceně, tak bychom museli přijmout rozhodnutí o nejméně 30 % navýšení vodného a stočného, což by bylo samozřejmě pro zákazníky nepřijatelné.

V roce 2023 se vybere na vodném a stočném na území svazku 253 mil. Kč bez DPH. Provozní náklady a minimální provozní zisk tvoří 135 mil. Kč a na nájemné pro VHS Turnov bude určeno 118 mil. Kč. Nájemné využijeme jako každoročně zejména na obnovu existujícího vodohospodářského majetku, na spolufinancování několika nově připravovaných investic a na věcné i finanční zabezpečení chodu svazku.
V rámci diskuze představitelů měst a obcí ale také opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba peněz do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Ubývají dotační šance, což je pro VHS Turnov nepříjemné, protože jsme dlouhodobě jedním z největších dotačních příjemců v ČR. Ve vodárenském prostředí se výrazně snížily dotační prostředky, a navíc evropská finanční pomoc směřuje aktuálně na jiné účely. Naštěstí jsme v minulých letech zvládli vyčerpat maximum prostředků na obnovu a výstavbu našich největších a nejvýznamnějších objektů, nebo nových strategických investic.

Při jednáních jsme si byli současně všichni vědomi, že se lidé velmi obávají skokového zdražení jako u plynu, elektřiny, potravin a dalšího zboží či služeb jejich každodenní spotřeby. Díky rozhodnutí starostů se tomu tak nestane a cena vodného a stočného bude stále držet svoji stabilní hladinu. Takže ačkoliv si domácnosti v příštím roce připlatí měsíčně tisíce korun za plyn, elektřinu nebo potraviny, tak u vody to bude pouze 170 Kč. A to je příznivá zpráva pro všechny rodinné rozpočty.

Ze všech informací lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností. Jsme přesvědčeni, že díky úpravě ceny vodného a stočného pro rok 2023 naplníme hlavní stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku i nadále dodávka pitné vody a čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale zejména ve vysoké kvalitě.
Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku, Vodohospodářské sdružení Turnov

VYUŽITÍ VYBRANÝCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2023
Volbu konkrétních investičních akcí na rok 2023 hrazených z nájemného ovlivnila hlavně skutečnost prudkých nárůstu cen stavebních prací, a proto jsme museli zmenšit naše dlouhodobé plány na příští rok. Jako každoročně rozhodujeme o akcích v návaznosti na potřebné záměry měst, obcí a Libereckého kraje.
Našim významným finančním pomocníkem je dlouhodobě Liberecký kraj, který nám poskytuje potřebné dotační peníze na mnoho jednotlivých aktivit spojených s obnovou vodohospodářských sítí, nebo komunikací v jeho majetku. Stejně tak přispívají velmi významně a podle schválených pravidel na většinu aktivit i členové svazku – naše města a obce. Státní a evropské zdroje pak načerpáme v roce 2023 v daleko menší míře než v jiných letech.

V roce 2023 máme plán uskutečnit následující aktivity:
* Turnov – obnova kanalizace a vodovodu v ulici Antonína Dvořáka
* Turnov – obnova vodního zdroje Kalich, který slouží i pro obec Rakousy
* Turnov – obnova vodovodního řadu do areálu ČOV a dalšího úseku centrálního kanalizačního přivaděče
* Semily – obnova vodohospodářských sítí v návaznosti na rekonstrukci hlavního mostu přes Jizeru
* Semily – obnova vodohospodářských sítí v ulici Na Mýtě a dílčího úseku ulice Ke Stadionu
* Semily – rekonstrukce hlavního vodojemu Cimbál, který zásobuje i obce Chuchelna a Benešov u Semil
* Jilemnice – obnova vodovodu a kanalizace v ulici Na Drahách – spodní část
* Lomnice nad Popelkou – výměna vodovodů a kanalizace v ulicích Plk. Truhláře a v Jilemnické
* Loučky – obnova vodovodu v krajské silnici
* Loučky – zahájení vybudování nového zdroje vody pro obec
* Malá Skála – obnova vodovodu v centrálním úseku cyklostezky
* Malá Skála – výstavba kanalizace a vodovodu v centru obce a v lokalitě pod nádražím
* Přepeře – obnova hlavní čerpací stanice odpadních vod
* Rovensko pod Troskami – výměna dalšího úseku materiálově nevhodného vodovodu v lokalitě Blatec
* Benešov u Semil – dokončení obnovy vodovodů v obecních komunikacích
* Benecko – rekonstrukce části čerpací stanice Pláňka
* Benecko – dostavba kanalizace pod Hančovou boudou
* Olešnice – zahájení rekonstrukce vodojemu na Pohoří
* Vyskeř – obnova úseku vodovodu v krajské silnici
* Chuchelna – zprovozní nového zdroje vody pro osadu Komárov na Kozákově

Města a obce nezapomínají ani na přípravu lokalit pro nové bydlení a rozvoj průmyslu. Pozemky zasíťujeme například v Turnově (PZ Vesecko – pro firmu DEK, ulice L. Jasínka), ale také v Semilech, Tatobitech, Přepeřích, Rokytnici nad Jizerou a v Ohrazenicích. Bude také pokračovat průběžná projekční příprava desítek našich budoucích záměrů – zejména více obytných lokalit v Semilech, Turnově, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou, Rokytnici nad Jizerou a na Benecku.
V roce 2023 také budeme pokračovat v obnově důležitých zdrojů pitné vody – soustředíme se Ondříkovice u Turnova a na posílení zdrojů v Rokytnici nad Jizerou v lokalitě Huťský potok. V Lomnici nad Popelkou pak dokončíme zkoumání více lokálních zdrojů s cílem nalézt jejich optimální strukturu do budoucna a zahájíme potřebné projektové činnosti. Jako každoročně pak provedeme několik nutných investičně-provozních opatření po celém území svazku. Nezapomeneme ani na vytvoření malé rezervy na uhrazení dílčích vylepšení tří rekonstruovaných ČOV v Turnově, Rokytnici nad Jizerou a v Líšném, jejichž fungování ověřujeme ve zkušebním provozu. Jako každý rok se pak pokusíme provést finančně náročnější opravy několika lokálních havarijních míst na kanalizační síti na území více měst, které provozovatel vytipoval důslednými kamerovými prohlídkami.

Z rozsáhlého výčtu aktivit v roce 2023 je zřejmé, že klíčovým úkolem VHS bude opět obnova existujícího majetku. Peněžních prostředků na obnovu bude, bohužel, vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat současně všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Je velmi pozitivní skutečností, že provozovatel stále zvyšuje kvalitu a rozsahu provozních činností. Věříme proto, že SčVK zabezpečí i v 2023 všechny kroky vedoucí k pokračování bezpečného a stabilního provozování našeho vodohospodářského majetku.

Majetek VHS Turnov aktuálně čítá okolo 480 km vodovodů, 250 km kanalizací a 150 objektů na vodohospodářských sítích. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že je i na našem území celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu, aby existující majetek dále nechátral.
Přesto se budeme snažit učinit i v roce 2023 pro obnovu našeho rozsáhlého majetku maximum možného.
(TZ VHS Turnov)

Viz také ZDE.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.